Publicatiedatum

Persbericht van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Uitspraak in het proces aangaande het verzoek tot het stilleggen van de exploitatie van de kerncentrale Tihange 2

 

Donderdag 3 september 2020

De rechtbank heeft vandaag uitspraak gedaan in het proces ten gronde aangaande het verzoek tot het stilleggen van de kerncentrale Tihange 2.

De kerncentrale Tihange 2 werd twee keer stilgelegd nadat er foutindicaties aangetroffen werden in het reactordrukvat.

Na verder onderzoek is gebleken dat de ontdekte fouten waterstofvlokken zijn in de wanden van de reactorkuip.

Aan Electrabel, de exploitant van de kerncentrale, werd gevraagd een zogenaamd justificatiedossier op te stellen waaruit zou blijken dat de waterstofvlokken geen impact hebben op de integriteit en dus op de veiligheid van de reactordrukvaten.

Op basis van het justificatiedossier dat werd voorgelegd aan externe experts,  besliste het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) op 17 november 2015 om Electrabel toelating te verlenen ‘Tihange 2’ opnieuw op te starten.

Een aantal particulieren, rechtspersonen en buitenlandse overheden verzochten de rechtbank om deze beslissing van het FANC als niet bestaande te beschouwen en Electrabel vervolgens het bevel op te leggen de exploitatie van de kerncentrale van Tihange 2 onmiddellijk stil te leggen.

Vooreerst heeft de rechtbank beslist dat zij de nodige rechtsmacht heeft om te beoordelen of de verwerende partijen, zijnde de Belgische Staat, het FANC en Electrabel, en in bijzonder het FANC, bij het nemen van de beslissing om Electrabel toelating te geven ‘Tihange 2’ opnieuw op te starten een inbreuk hebben gepleegd op bepaalde subjectieve rechten, zoals onder meer het recht op leven, het recht op eerbiediging van het privé-,  familie- en gezinsleven, het recht op een gezond leefmilieu en het recht op schadevergoeding wegens een fout van de overheid.

De rechtbank stelde daarbij tevens vast dat de eisende partijen een voldoende persoonlijk belang hebben om deze procedure te voeren.

Vervolgens heeft de rechtbank kennis genomen van alle bijgebrachte gegevens en geen inbreuken vastgesteld op de door de eisende partijen aangehaalde subjectieve rechten. Daarbij werd onder meer onderzocht of de elementen uit het justificatiedossier  dat Electrabel bijbracht, kennelijk onjuist werden beoordeeld door het FANC, wat volgens de rechtbank niet het geval is.

Bijgevolg heeft de rechtbank geoordeeld dat het FANC heeft gehandeld als een normaal zorgvuldige nucleaire waakhond en geen kennelijk onredelijke beslissing heeft genomen toen zij op 17 november 2015 aan Electrabel toelating gaf om ‘Tihange 2’ opnieuw op te starten.

Het verzoek van de eisende partijen om geen rekening te houden met de beslissing van het FANC en Electrabel het bevel op te leggen om de exploitatie van ‘Tihange 2’ onmiddellijk stil te leggen werd  bijgevolg als ongegrond afgewezen. Ook het ondergeschikte verzoek om een nieuw onderzoek te laten verrichten werd afgewezen om dezelfde redenen.