Datum der Veröffentlichung

04-11-2020

 

 1. Algemeen

In alle voor het publiek en niet voor het publiek toegankelijke gedeelten van de gerechtsgebouwen is het dragen van een mondmasker verplicht van zodra men zich verplaatst.

De voorzitter van de kamer kan toelaten dat het mondmasker wordt afgezet tijdens de pleidooien op voorwaarde dat de veiligheidsafstand van minstens 1,5 meter tegenover iedereen kan worden gegarandeerd.

 

 1. De zittingen

 

Alles wordt in het werk gesteld opdat zaken kunnen behandeld worden. In principe blijven de zittingen volgens het normaal ritme doorgaan.

Let op volgende aandachtspunten :

 • De zaken worden in tijdsblokken opgeroepen. Iedereen dient op het aangeduide uur naar de rechtbank te komen.

 

 • Procedurele kwesties (conclusietermijnen, doorhaling, uitstel, verzending naar de rol enz.) dienen zoveel als mogelijk VOOR de zitting te worden geregeld. De regelingen dienen VOOR de zitting via e-Deposit aan de rechtbank te worden meegedeeld.

 

 • Conclusies en stukken worden VOOR de zitting via e-Deposit neergelegd.

 

 • Om digitale consultatie van stukken via e-Deposit mogelijk te maken, wordt uitdrukkelijk verzocht de stukkenbundels met een interactieve inventaris op te laden (Hoe upload je stukkenbundels in e-Deposit met een interactieve inhoudsopgave? Document terug te vinden op de website)

 

 • Originele stukken worden meegebracht naar de zitting en op verzoek van de magistraat neergelegd.  

 

 • Partijen kunnen, op voorwaarde dat zij allemaal akkoord gaan, gezamenlijk verzoeken dat hun zaak zonder pleidooien in beraad wordt genomen op de zitting waarop ze werd vastgesteld. Een verzoek hiertoe wordt via e-Deposit bezorgd.

 

 • Enkel de partijen en/of hun raadsman worden toegelaten tot de zittingzaal, behalve in die gevallen waar de voorzitter van de zitting, om medische of sociale reden een uitzondering toelaat.

 

 • Alle aanwezigen dienen de geldende veiligheidsvoorschriften stipt op te volgen tijdens de zitting.

 

 1. Rechtzoekenden zonder advocaat of professionele vertegenwoordiger  

 

 • Indien u een dagvaarding/oproepingsbrief ontvangen heeft voor een terechtzitting dan dient u in principe persoonlijk naar de rechtbank komen om uw zaak mondeling toelichten. Breng zeker uw dagvaarding/oproepingsbrief EN een mondmasker mee naar de rechtbank !

 

 • Indien u door omstandigheden niet aanwezig kan zijn, dient u dit zo spoedig mogelijk, telefonisch of via e-Deposit, te laten weten aan de griffie van de afdeling waarvan u een oproepingsbrief heeft ontvangen. U kan dan om een uitstel verzoeken. De rechter beslist hieromtrent en kan rekening houden met de uitzonderlijke Corona omstandigheden.

 

 • Indien u  niet aanwezig bent en niet om een uitstel hebt verzocht, kan VERSTEK worden verleend. De rechtbank zal dan uw zaak beoordelen aan de hand van de elementen waarover zij beschikt. De rechtbank kan ook beslissen om uw zaak uit te stellen.

 

 1. Wat de griffies betreft

De griffies zijn telefonisch bereikbaar tijdens de gebruikelijke openingsuren, namelijk van  08u30  tot 12u30 en van  13u30 tot 16u00.

Dagvaardingen en inleidende verzoekschriften kunnen nog steeds via e-Deposit worden neergelegd met gebruik van het rolnummer 1970/70/A.

Inzage van de dossiers is tot en met 30 juni 2021 enkel mogelijk na afspraak.  Alleen op die manier kunnen wij de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften waarborgen.  U kan uw verzoek tot inzage van uw dossier overmaken via e-Deposit.

In dringende gevallen kan er contact genomen worden met het secretariaat van het directiecomité via de nummers 03/257.82.11 en 03/257.82.40.