Heroeping van gewijsde is een buitengewoon rechtsmiddel dat kan aangewend worden door iemand die partij is geweest of behoorlijk werd opgeroepen in een geding.

De herroeping heeft tot doel een beslissing die in kracht van gewijsde is getreden (dus niet meer vatbaar was voor verzet of hoger beroep) te herroepen.

Herroeping van gewijsde kan zowel door een burgerlijk gerecht als een strafgerecht worden uitgesproken.

Om dit rechtsmiddel te kunnen aanwenden, moet wel voldaan zijn aan een aantal voorwaarden, zowel wat gronden, termijn als procedure betreft, die worden opgesomd in het Gerechtelijk Wetboek.