In een zeer beperkt aantal gevallen doet het Hof van Cassatie uitspraak zowel in feite als in rechte.

Het gaat over volgende gevallen:

  • wraking van raadsheren in het hof van beroep, het arbeidshof en het Hof van Cassatie;
    • wraking is een procedure bij de rechtbank, die bedoeld is om de objectiviteit van een rechter te beoordelen.

      Een partij in een rechtszaak, moet ervan op aan kunnen dat de rechter in die zaak onpartijdig is. Een rechter moet objectief kunnen oordelen. Als er redenen zijn om aan te nemen dat een rechter vooringenomen is, kan degene die daar nadeel van denkt te kunnen ondervinden, die rechter wraken. In geval van wraking wordt de magistraat vervangen door een andere magistraat.

  • hoger beroep tegen tuchtrechtelijke beslissingen van de raad van de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie;
  • schorsing of ontzetting van leden van de Raad van State.