De familierechtbank bestaat uit een of meer familiekamer en kamers voor minnelijke schikking.

Gewone bevoegdheid.

De familiekamer oordeelt onder meer over volgende zaken:

  • geschillen over afstamming, burgerlijke stand, adoptie, huwelijk, echtscheiding en samenwoning;
  • geschillen over de uitoefening van het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en het recht op persoonlijk contact ten aanzien van minderjarige kinderen;
  • geschillen over onderhoudsverplichtingen;

Bevoegdheid in dringende zaken.

De familiekamer behandelt ook familiale geschillen, die snel beslist moeten worden.

Bij uiterst dringende zaken beslist de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.

Bevoegdheid in hoger beroep.

De familiekamer behandelt de hogere beroepen van een aantal beslissingen van de vrederechter in eerste aanleg.

Kamer minnelijke schikking.

De familierechtbank heeft ook één of meer kamers, waaraan geschillen in familiezaken met het oog op een verzoening kunnen worden voorgelegd.

Het Gerechtelijk Wetboek voorziet hiervoor in een hele procedure.

Beste,

Teneinde de website van hoven en rechtbanken te verbeteren, lanceren wij een kleine enquête om uw mening en suggesties voor verbetering te kennen.

Deze enquête duurt ongeveer 5 minuten en uw antwoorden zijn volledig anoniem. Wij stellen uw bijdrage zeer op prijs en danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Deelnemen aan de enquête