Het penitentiair verlof laat de veroordeelde toe om drie keer per trimester de gevangenis te verlaten gedurende uur zesendertig.

Het penitentiair verlof heeft tot doel :  

  • de familiale, affectieve en sociale contacten van de veroordeelde in stand te houden en te bevorderen;  
  • de sociale re-integratie van de veroordeelde voor te bereiden.  

De uitvoering van de vrijheidsstraf straf loopt voort tijdens de duur van het toegekend penitentiair verlof.

Het penitentiair verlof wordt toegekend aan elke veroordeelde die voldoet aan de volgende voorwaarden :

  • De veroordeelde bevindt zich in het jaar dat de datum voorafgaat waarop hij tot voorwaardelijke invrijheidstelling kan worden toegelaten;
  • Er bestaan in hoofde van de veroordeelde geen tegenaanwijzingen waaraan men niet tegemoet kan komen door het opleggen van bijzondere voorwaarden. Die tegenaanwijzingen betreffen het gevaar dat de veroordeelde zich aan de uitvoering van zijn straf zou onttrekken, het risico dat hij tijdens het penitentiair verlof ernstige strafbare feiten zou plegen, of het risico dat hij de slachtoffers zou lastig vallen.
  • De veroordeelde stemt in met de voorwaarden die aan het penitentiair verlof kunnen worden verbonden.