01

Conclusies worden bij voorkeur aan de griffie overgemaakt via:

Hier vindt u meer toelichting.

lees meer lees minder
02

Bijzondere veiligheidsmaatregelen kunnen van kracht zijn tijdens speciale processen, bijvoorbeeld bagage- en identiteitscontrole.

lees meer lees minder

Alle contactgegevens

Localisatie

Hof van Beroep Brussel

Griffies

 • 02 519 86 70
 • BE43 6792 0087 7401
dienst verzoekschriften
 • 02 519 81 72
dienst boekhouding
 • 02 519 81 70
dienst rollen
 • 02 508 66 67
dienst vastgestelde zaken
 • 02 508 66 81
dienst uitvoering
 • 02 519 81 74
 • 02 508 68 74
 • 02 508 65 90
 • BE14 6792 0092 4483
dienst rollen
 • 02 508 64 94
dienst boekhouding
dienst uitvoering
 • 02 508 66 47
 • 02 508 62 55
 • 02 508 62 75
 • 02 508 65 91
 • 02 519 86 74

Hof van Beroep Brussel

Voorstelling

Welkom

Het hof van beroep te Brussel is gevestigd in een gerechtsgebouw, door de Brusselaars ook wel 'het Justitiepaleis' genoemd. Er werd 17 jaar aan gebouwd van 1866 tot 1883.

Architect Joseph Poelaert leidde de werken maar kon het gebouw niet voltooien daar hij overleed in 1879. Het plein gelegen voor het gebouw werd naar hem genoemd.

Het concept van het gebouw was ingenieus, maar door zijn enorme afmetingen en zijn monumentaal karakter beantwoordt het niet meer aan de huidige tijdsgeest en aan de praktische noodwendigheden van de openbare dienst.

Het hof van beroep te Brussel neemt kennis van de hogere beroepen tegen beslissingen van de rechtbanken van eerste aanleg en de ondernemingsrechtbanken van de arrondissementen Brussel, Leuven en Waals-Brabant. Daarnaast is het ook als enige bevoegd om kennis te nemen van een aantal specifieke betwistingen.

Gebouw

Foto's ©Regie der Gebouwen. Met toestemming gebruikt.

Organisatie

Gebiedsomschrijving

Het hof van beroep te Brussel neemt kennis van de hogere beroepen tegen beslissingen van de rechtbanken van eerste aanleg - met inbegrip van o.m. de burgerlijke rechtbank, de correctionele rechtbank en de jeugd- en familierechtbank - en de ondernemingsrechtbanken van de arrondissementen Brussel, Leuven en Waals-Brabant. Daarnaast is het ook als enige bevoegd om kennis te nemen van een aantal specifieke betwistingen.

Marktenhof

Nederlands English

Marktenhof

Market Court

Tegen beslissingen van regulatoren en administratieve autoriteiten op het vlak van het economisch, het financieel en het marktrecht kan een “één aanleg” jurisdictioneel verhaal ingesteld worden voor het tweetalige Marktenhof te Brussel. A one instance judicial appeal is open against decisions of regulators and administrative authorities in the field of economic, financial and market law before the bilingual Market Court in Brussels.
Zie de bijlage hieronder See the attachment below

Bereikbaarheid

Het gerechtsgebouw is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer (metro en tram). Wie zich met de auto naar het gerechtsgebouw begeeft dient rekening te houden met moeizaam verkeer als gevolg van verschillende herstellingswerken aan het Brusselse wegennet.

Afsprakennota's

Het hof van beroep te Brussel heeft afspraken gemaakt met de balies van Brussel, Leuven en Waals-Brabant met het oog op een efficiënt verloop van de zittingen.

 1. Het protocol van juni 2010 betreft de zittingen van zowel de burgerlijke, de correctionele als de jeugdkamers.
 2. Een tweede protocol van januari 2011 heeft specifiek betrekking op de protectionele zittingen van de jeugd- en familiekamers.

Zittingen

Bijlagen

Digitale neerlegging

Als u iets wil neerleggen op de griffie tegen ontvangstbewijs kan dat op elektronische wijze via “e-deposit/dpa-deposit

 • Het is een bestaande zaak: voeg uw stuk toe in dat rolnummer;
 • Het is een nieuwe zaak (nieuw verzoekschrift of een brief):
  Verzend uw stuk/brief als “brief” in het speciaal daarvoor gecreëerde e-deposit rolnummer (voor burgerlijke en familiezaken: 1970/AR/70 en voor strafzaken: 1970/CO/70).

Een verzoekschrift zal pas na ontvangst van het bedrag van €22 bijdrage aan het fonds tweedelijnsrechtsbijstand op de rol worden ingeschreven, tenzij er vrijstelling van betaling is.Het bedrag van €22 dient overgeschreven te worden op één van de volgende rekeningen afhankelijk van de materie:

 • burgerlijke griffie: BE43 6792 0087 7401
 • familiegriffie: BE14 6792 0092 4483

met vermelding van de naam van de partijen en het rolnummer van de zaak in eerste aanleg.

Inlichtingen

Varia

Conclusies worden bij voorkeur aan de griffie overgemaakt via:

Custom 2

Toelichting

Marktenhof

Nederlands English

Marktenhof

Market Court

Tegen beslissingen van regulatoren en administratieve autoriteiten op het vlak van het economisch, het financieel en het marktrecht kan een “één aanleg” jurisdictioneel verhaal (met volle rechtsmacht) ingesteld worden voor het Marktenhof (tweetalige sectie van het hof van beroep te Brussel).

Het Marktenhof verleent de rechtzoekenden de doeltreffende voorziening in rechte tegen de meeste beslissingen van regulatoren sensu lato zoals gewaarborgd door artikel 47 HGEU.

Decisions taken by regulators and administrative authorities in the field of economic, financial and market law can be subject to a "one instance" jurisdictional appeal (the Market court having full jurisdiction) before the Market Court (a bilingual section of the court of appeal) in Brussels.

The Market Court grants the applicants an effective remedy and a fair trial before a tribunal against most decisions of regulatory authorities in the broad sense of the term as guaranteed by Article 47 of the EU Charter of Fundamental Rights.

Zie de bijlage hieronder See the attachment below

Bijlagen

- Marktenhof 2020 (504.81 KB)

Bijlagen

- Marktenhof 2020 (505.16 KB)
Custom 3

Wijzigende beschikking - 04/03/2022

Wijzigende beschikking - 01/02/2022

Dienstbeschikking 2021-2022

Wijzigende dienstbeschikking - 29/12/2021

Wijzigende beschikking - 01/12/2021

Aanvullende beschikking - 16/09/2021

Wijzigende beschikking - 11/04/2022

Griffies

Griffies

 • 02 519 86 70
 • BE43 6792 0087 7401
dienst verzoekschriften
 • 02 519 81 72
dienst boekhouding
 • 02 519 81 70
dienst rollen
 • 02 508 66 67
dienst vastgestelde zaken
 • 02 508 66 81
dienst uitvoering
 • 02 519 81 74
 • 02 508 68 74
 • 02 508 65 90
 • BE14 6792 0092 4483
dienst rollen
 • 02 508 64 94
dienst boekhouding
dienst uitvoering
 • 02 508 66 47
 • 02 508 62 55
 • 02 508 62 75
 • 02 508 65 91
 • 02 519 86 74
Samenstelling

Magistraten

Het wettelijke kader van het hof van beroep te Brussel omvat effectieve 74 magistraten, waarvan 1 eerste voorzitter, 16 kamervoorzitters en 57 raadsheren. Daarnaast telt het hof van beroep een aantal plaatsvervangende raadsheren en plaatsvervangende magistraten die in een aantal gevallen een effectief magistraat kunnen vervangen wanneer deze laatste verhinderd is.

Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het wettelijke kader zelden volledig is ingevuld, hetgeen te wijten is aan de duur van de benoemingsprocedure voor nieuwe magistraten en de budgettaire beperkingen.

Griffiers

Het wettelijke kader van het hof van beroep te Brussel omvat 1 hoofdgriffier, 3 griffiers-hoofden van dienst, 35 griffiers, 2 deskundigen, 26 assistenten en 19 medewerkers. Ook hier geldt dat het kader zelden volledig is ingevuld ingevolge de duur van de benoemingsprocedures en de budgettaire beperkingen. Het hof beschikt daarnaast over een aantal contractuele medewerkers.

Nieuws

Formulieren

Bijlage aan het Koninklijk besluit van 18 februari 2016 tot uitvoering van artikel 204, derde lid van het Wetboek van strafvordering (BS 19 februari 2016).

Art. 1 KB 18 februari 2016: Voor het instellen van hoger beroep kan overeenkomstig artikel 204, derde lid van het Wetboek van Strafvordering, gebruik worden gemaakt van het formulier zoals bepaald in bijlage 1 van dit besluit.

De bijlage werd gewijzigd door het KB van 23 november 2017 (BS 1 december 2017)

Document PDF Word Excel Info
Formulier

Sitemap