Publicatiedatum

01-04-2021

01/04/2021 - uitspraak ABKG-kamer :  

De Antwerpse kortgedingrechter heeft een groep huurders van sociale woningen die in de nabijheid van de Umicore-site in Hoboken gelegen zijn, in het gelijk gesteld.

Zij waren een procedure gestart tegen Woonhaven Antwerpen nadat die hen had meegedeeld dat hun woningen zouden worden verkocht aan Umicore voor de realisatie van een bufferzone tussen de fabriek en de woonwijk Moretusburg. De huurders zouden dan verplicht moeten verhuizen naar een andere sociale huurwoning.

Woonhaven Antwerpen was hierbij van mening dat zij deze woningen aan Umicore mocht verkopen zonder eerst, zoals voorzien in de Vlaamse Codex Wonen, een voorkooprecht op de woningen aan te bieden aan de zittende huurders. Volgens Woonhaven Antwerpen gaat het immers om woningen die niet meer van nut zijn voor huisvesting, en dus onverhuurbaar zijn omwille van het gezondheidsrisico dat voortvloeit uit de omgeving waarin de woningen zijn gelegen.

De kortgedingrechter volgde deze redenering niet en oordeelde dat de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten waarnaar wordt verwezen in de Vlaamse Codex Wonen, enkel betrekking kunnen hebben op de woning zelf en niet op de omgeving waarin de woning is gelegen.

Volgens de rechter handelt Woonhaven Antwerpen bijgevolg schijnbaar in strijd met de Vlaamse Codex Wonen en is er dus voldoende schijn van recht om de verkoop van de sociale huurwoningen aan Umicore voorlopig te schorsen totdat er een definitieve uitspraak zal zijn van de rechter ten gronde.