Publicatiedatum

04-02-2021

De Correctionele rechtbank in Antwerpen deed vandaag uitspraak in de zaak van de vier beklaagden die werden verdacht van een poging tot terroristische moord en voor lidmaatschap aan een terroristische organisatie. Eerste, tweede en derde beklaagde hebben zowel de Iraanse als de Belgische nationaliteit. De vierde beklaagde was een Iraanse diplomaat.

De feiten hebben betrekking op een verijdelde aanslag op een conferentie van een Iraanse oppositiegroepering te Villepinte (nabij Parijs) op 30 juni 2018. Op deze conferentie waren duizenden mensen aanwezig, waaronder een aantal internationale (politieke) prominenten.

Tijdens de procedure voor de rechtbank stelde een Iraanse oppositiepartij zich burgerlijke partij samen met een twintigtal personen die aanwezig waren op het congres. Zij vroegen voorlopig een symbolische schadevergoeding.

Het strafonderzoek startte na inlichtingen van de Belgische Veiligheid van de Staat. Eerste en tweede beklaagde werden gearresteerd nabij Brussel nadat een explosief toestel met ontsteker werd gevonden in hun wagen. Zij waren onderweg naar het congres.

Derde beklaagde werd aangehouden op het congres zelf en vierde beklaagde werd onderschept in Duitsland.

De rechtbank heeft geantwoord op een aantal procedure-elementen die werden opgeworpen. Zo beriep vierde beklaagde zich op zijn immuniteit en onschendbaarheid als Iraanse diplomaat in Oostenrijk.

De rechtbank oordeelde dat vierde beklaagde alleen maar diplomatieke immuniteit en onschendbaarheid geniet in Oostenrijk, aangezien dit de ontvangststaat is waar hij geaccrediteerd was. Dat betekent dat vierde beklaagde vervolgd wel degelijk kan worden voor feiten die hij pleegde in andere landen dan de ontvangstaat Oostenrijk. Ook zijn aanhouding in Duitsland is wettelijk nu hij er aangehouden werd tijdens zijn gezinsvakantie buiten zijn werkzaamheden als diplomaat.

De rechtbank oordeelde verder dat er geen sprake is van schending van de staatsimmuniteit, het internationaal rechtelijke principe dat de ene staat de andere niet strafrechtelijk kan veroordelen, aangezien noch Iran, noch een Iraanse veiligheidsdienst als overheidsorgaan hier terecht stonden als beklaagde. De staatsimmuniteit gaat niet zover dat de rechtbank geen standpunt kan innemen omtrent de mogelijke betrokkenheid van de Iraanse Staat of één van haar veiligheidsdiensten.

De rechtbank heeft het bewezen geacht dat alle vier beklaagden zich schuldig hebben gemaakt aan een poging tot terroristische moord. De rechtbank heeft bewezen verklaard dat eerste en tweede beklaagde met een explosief toestel onderweg waren om op het congres van de Iraanse oppositie een dodelijke aanslag te plegen, dit onder de operationele leiding van vierde beklaagde.

Derde beklaagde speelde ter plaatse een rol om er hand- en spandiensten te leveren en is mededader aan de poging terroristische moord. 

De rechtbank heeft verder geoordeeld dat de vier beklaagden deel uitmaken van een grotere terroristische groep te situeren binnen een welbepaalde Iraanse inlichtingendienst. Dit groter verband blijkt uit de geldbedragen die betaald werden aan beklaagden voor hun medewerking, de wijze waarop informatie werd ingewonnen, de besprekingen in Iran, het gebruiken van een diplomatieke status, en het maken en testen van het explosief toestel in Iran zelf.

Eerste beklaagde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar.

Tweede beklaagde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar

Derde beklaagde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 17 jaar

Vierde beklaagde wordt veroordeelt tot een gevangenisstraf van 20 jaar.

De eerste drie beklaagden verliezen ook hun Belgische nationaliteit.

Bij het bepalen van de strafmaat hield de rechtbank rekening met de ernst van de feiten en het individuele aandeel en de persoonlijkheid van beklaagden.

Er werden daarnaast belangrijke geldsommen verbeurd verklaard, geldsommen in overeenstemming met de sommen die door de terroristische groep werden betaald aan beklaagden :

  • Eerste beklaagde een geldsom van 120.167,00 euro
  • Tweede beklaagde een geldsom van 106.498,57 euro
  • Derde beklaagde een geldsom van 226.084,50 euro

Hierbij vindt u de link naar de tekst van het geanonimiseerde vonnis.

_______

EN

The Criminal court of Antwerp ruled today in the case of four defendants who were suspected of an attempt to commit terrorist murder and for membership of a terrorist organisation. The first, second and third defendants have both Iranian and Belgian nationality. The fourth defendant was an Iranian diplomat.

The facts relate to a foiled attack on a conference of an Iranian opposition group in Villepinte (near Paris) on June 30th, 2018. Thousands of people were present at this conference, including a number of international (political) personalities.

During the proceedings in court, an Iranian opposition party took civil action together with some 20 people who were present at the conference on that day. They provisionally asked for a symbolic compensation.

The criminal investigation started following information from the Belgian State Security Service. The first and second accused were intercepted near Brussels when an improvised explosive device was found in their vehicle. They were on their way to the congress.

The third defendant was arrested at the congress itself, the fourth defendant was intercepted in Germany.

The court responded to a number of procedural elements that were raised. As such, the fourth defendant invoked his immunity as an Iranian diplomat in Austria.

The court ruled that the fourth defendant only enjoys such diplomatic immunity in Austria, the host state where he was accredited. Therefore the fourth defendant can be prosecuted for acts committed in countries other than the host state. His arrest in Germany is also legal as he was arrested there during his non work related family holiday.

The court also decided that there was no violation of state immunity, since neither Iran nor an Iranian security service were to stand trial. The principle of State Immunity however does not inhibit the court to examine the involvement of the Iranian State or the possibility of involvement of its security services.

The court has ruled that all four defendants are guilty of attempted terrorist murder. The court found it proven beyond doubt that the first and second defendants were on their way to the Iranian opposition congress with an explosive device to carry out a lethal attack, under the operational leadership of the fourth defendant. The third defendant played a role at the congress itself and is considered a co-perpetrator to the attempted terrorist murder. 

Finally, the court found that the four defendants are part of a larger terrorist group within a specific Iranian intelligence service. This appears from by the sums of money paid to the defendants, the way information was gathered, the meetings in Iran, the use of diplomatic status, and the making and testing of the explosive device in Iran itself.

First defendant is sentenced to 15 years imprisonment

The second defendant is sentenced to 18 years imprisonment.

Third defendant sentenced to 17 years imprisonment.

The fourth defendant is sentenced to 20 years imprisonment.

The first three defendants also have their Belgian nationality withdrawn.

In determining the punishment, the court took into account the seriousness of the crimes committed and the individual share and personality of the accused.

 

In addition, important sums of money were confiscated, representing the payments by the terrorist group to the defendants:

- First defendant a sum of 120,167.00 Euros

- Second defendant a sum of money of 106,498.57 Euros

- Thrid defendant: 226,084.50 Euro

An appeal can be lodged within a period of 30 days

 

______

 

 

FR

 

 

Le tribunal Correctionnel d’Anvers a prononcé jugement aujourd'hui dans l’affaire concernant quatre prévenus, soupçonnés d’avoir planifié une attaque à la bombe, faits qualifiés comme tentative de meurtre terroriste et appartenance à une organisation terroriste. Les premier, deuxième et troisième prévenus ont la nationalité iranienne ainsi que belge. Le quatrième était un diplomate iranien.

Les faits concernent donc une attaque à la bombe déjouée contre une conférence d’opposants au régime iranien à Villepinte (en région parisienne en France) le 30 juin 2018. Lors de cette conférence des milliers de personnes se sont réunies, dont un certain nombre de personnalités (politiques) internationales.

A l’occasion de l’audience du tribunal, une vingtaine de personnes se sont constituées parti  civile, en outre un parti d'opposition iranien. Ils ont pour l’instant réclamé une compensation symbolique.

L'enquête criminelle a été ouverte suite à des informations de la Sûreté de l'État belge. Le premier et le second prévenus, un couple belge d’origine iranienne, ont été interceptés près de Bruxelles avec un explosif artisanal dans leur véhicule. Ils étaient en route pour le congrès près de Paris.

Le troisième prévenu a été arrêté lors du congrès lui-même et le quatrième accusé a été intercepté en Allemagne.

Le tribunal a du répondre à un certain nombre d'éléments de procédure soulevés par la défense. Principalement, le quatrième prévenu a invoqué son immunité en tant que diplomate iranien en Autriche.

Le tribunal a décidé que le quatrième prévenu ne bénéficie de l'immunité diplomatique qu’en Autriche, l'État d'accueil où il a été accrédité. Il en sort que le quatrième prévenu peut être poursuivi pour des actes criminels commis dans des pays autres que l'État d'accueil, l'Autriche. Il en va de même pour son arrestation en Allemagne qui est également légale, le prévenu étant arrêté pendant ses vacances familiales en dehors de ses activités professionnelles en tant que diplomate.

Le tribunal a estimé qu'il n'est pas question de violation de l'immunité de l'État, principe de droit international selon lequel un pays ne peut pas condamner un autre au niveau du droit pénal, puisque ni l’état iranien ni un service de sécurité iranien en tant qu’organe d’état n'étaient accusés ici. Ce principe n’empêche que le tribunal peut examiner l'implication éventuelle de l'État iranien ou de l'un de ses services de sécurité. 

Le tribunal a jugé coupable de tentative de meurtre terroriste les quatre prévenus. Le tribunal a estimé qu'il était prouvé que les premier et deuxième accusés étaient en réalité en route pour le rassemblement de l’opposition iranienne, muni d’un explosif, afin d’y mener une attaque meurtrière, sous la direction opérationnelle du quatrième prévenu. Le troisième accusé quant à lui a selon le tribunal joué un rôle sur place et est considéré coauteur de la tentative de meurtre terroriste. 

Le tribunal a estimé que les quatre prévenus font partie d'un groupe terroriste plus large au sein d'un service de renseignement iranien. L’existance de ce lien plus large apparaît selon le tribunal des constats différents, en outre les sommes d'argent versées au trois premiers prévenus, la manière dont les informations ont été recueillies, les meetings en Iran, l'utilisation d'un statut diplomatique et la fabrication et les essais de l’explosif en Iran même.

Le tribunal a condamné le premier prévenu à une peine d’emprisonnement 15 ans.

La deuxième prévenue est condamnée à une peine d’emprisonnement 18 ans.

Le troisième prévenu est condamné à une peine d’emprisonnement de 17 ans

Le quatrième prévenu est condamné à une peine d’emprisonnement 20 ans.

Le Tribunal a également prononcé la déchéance de la nationalité belge des trois premiers prévenus.

Pour déterminer la peine, le tribunal a tenu compte de la gravité des faits ainsi que de la contribution de chacun des prévenus à l’exécution des faits et leur personnalité.

Pour conclure,  d'importantes sommes d'argent ont été confisquées, correspondant au sommes versées par le groupe terroriste aux prévenus:

- Pour le premier prévenu une somme de 120.167,00 Euro

- Pour la deuxième prévenue une somme d'argent de 106 498,57 euros

- Pour le troisième prévenu: 226.084,50 Euro

Les partis peuvent interjette appel contre ce jugement endéans d’un délai de 30 jours.