Zittende magistraten
Een consulair rechter, of rechter in ondernemingszaken, is een lekenrechter.

Een rechter in ondernemingszaken of een handelsrechter of ook wel consulaire rechter genoemd is in België een lekenrechter, die bij de ondernemingsrechtbank wordt aangesteld bij Koninklijk Besluit en op gezamenlijke voordracht van de ministers van Justitie, Economie en Middenstand.

Deze rechters zijn niet noodzakelijk juristen. Zij worden gekozen uit het bedrijfsleven en blijven daar vaak hun werkzaamheden uitoefenen.

De bedoeling is dat zij vooral de praktische kennis uit de economie in de handelsrechtspraak binnenbrengen. Een eerste benoeming gebeurt voor drie jaar. Daarna kan het mandaat telkens voor vijf jaar worden verlengd na advies van de voorzitter van de rechtbank en van de procureur-generaal.

De taken van de rechter in ondernemingszaken is voornamelijk:

zitting houden met de beroepsrechter;

rechter-commissaris in faillissementen:

Bij een faillissement wordt naast een curator, die het faillissement afhandelt, een rechter-commissaris aangesteld. Deze rechter-commissaris houdt toezicht op de procedure en verleent machtigingen, controleert de rekeningen van de curator en brengt daarover verslag uit bij de rechtbank.

handelsonderzoeken:

De kamer voor ondernemingen in moeilijkheden heeft als taak het opsporen van ondernemingen in moeilijkheden. De rechter in ondernemingszaken roept de ondernemer op om de moeilijkheden te bespreken en te komen tot een herstelplan of bijvoorbeeld een gerechtelijke reorganisatie.

gedelegeerd rechter:

Bij een gerechtelijke reorganisatie, waarbij de onderneming tijdelijk beschermd wordt tegen de schuldeisers, voorziet de wet dat een gedelegeerd rechter wordt aangesteld.
Deze gedelegeerd rechter brengt in de loop van de procedure meermaals verslag uit en houdt toezicht