Zittende magistraten
De voorzitter heeft de leiding respectievelijk over een aantal vredegerechten en politierechtbanken, een rechtbank van eerste aanleg, een arbeidsrechtbank of een ondernemingsrechtbank. Daarnaast bestaat er ook een voorzitter in het Hof van Cassatie die onder de Eerste Voorzitter van het Hof van Cassatie staat en een voorzitter in het hof van assisen.

Het ambt van "voorzitter" wordt toegewezen voor een leidinggevende functie in verschillende rechtscolleges.

In de rechtbanken van eerste aanleg, de ondernemingsrechtbanken en de arbeidsrechtbanken bestaat een hiërarchische structuur.

De rechtbank van eerste aanleg bestaat uit:

 • een voorzitter;
 • al naargelang het geval, geen, één of meer afdelingsvoorzitters;
 • één of meer ondervoorzitters;
 • één of meer rechters.

De ondernemingsrechtbank bestaat uit :

 • één voorzitter
 • een of meer afdelingsvoorzitters (behalve in de rechtbanken zonder afdelingen)
 • een of meer ondervoorzitters (afhankelijk van de wettelijke vastgestelde personeelsformatie)
 • rechters (beroepsmagistraten)
 • rechters in ondernemingszaken, die onder hen een voorzitter in ondernemingszaken aanwijzen (geen beroepsmagistraten).

De arbeidsrechtbank bestaat uit:

 • een voorzitter;
 • al naargelang het geval, geen, één of meer afdelingsvoorzitters;
 • één of meer ondervoorzitters;
 • één of meer rechters;
 • meerdere rechters in sociale zaken (geen beroepsmagistraten).

De voorzitter wordt bijgestaan door één of meer afdelingsvoorzitters en staat in voor de algemene leiding van de rechtbank.

De afdelingsvoorzitter staat in voor de dagelijkse leiding van de rechtbank, onder gezag van de voorzitter en heeft een aantal specifieke bevoegdheden.

Hij kan zich voor de leiding en organisatie laten bijstaan door één of meer ondervoorzitters.

De structuur van het Hof van Cassatie ziet er als volgt uit:

 • eerste voorzitter;
 • voorzitter;
 • afdelingsvoorzitter;
 • raadsheren.

Sinds de gerechtelijke hervorming van 2013 bestaat er ook een voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank. Binnen het arrondissement leidt, organiseert en coördineert deze voorzitter de vredegerechten en de politierechtbanken.

De structuur van de vredegerechten en politierechtbanken ziet er als volgt uit:

 • een voorzitter voor alle vredegerechten en de politierechtbank van het arrondissement;
 • een ondervoorzitter die zelf rechter in de politierechtbank is als de vrederechter voorzitter is, of omgekeerd;
 • de vrederechters en de rechters in de politierechtbank.