Alleen het Openbaar Ministerie kan beslissen of een zaak al dan niet voor de jeugdrechtbank wordt gebracht. U kunt zelf niet naar de rechter stappen.

Wat is een jeugdzaak

De jeugdrechtbank treedt op wanneer een minderjarige een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd en als hij zich in een verontrustende situtatie bevindt.

Voor meer info over de jeugdrechtbank, klik  hier (brochure afkomstig van Jongerenwelzijn).

Hoe verloopt een jeugdzaak

Als een minderjarige een misdrijf heeft gepleegd wordt dit aangegeven bij de politie die hiervan een proces-verbaal opstelt.

Dit proces-verbaal wordt doorgestuurd naar het parket van de procureur des Konings (Openbaar Ministerie).

Het is aan het Openbaar Ministerie om te beslissen of de jeugdrechter al dan niet wordt ingeschakeld.

Indien het dossier wordt overgemaakt aan de jeugdrechter, zal hij een beslissing nemen en daarbij rekening houden met een reeks elementen, waaronder de feiten en de oorzaken van het gedrag van de minderjarige.

1. Jongeren in verontrustende situaties (VOS) worden eerst en vooral binnen de vrijwillige jeugdhulpverlening opgevangen en geholpen.

Als dit niet lukt, kunnen de gemandateerde voorzieningen, nl. het OCJ (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg) en het VK (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) gevraagd worden tussenbeide te komen om het specifieke geval van de jongere te onderzoeken en op te volgen. Zij voorzien in een directere aanpak en/of gespecialiseerde hulpverlening als er daadwerkelijk sprake is van een verontrustende situatie en er vanuit maatschappelijk oogpunt een tussenkomst nodig is.

Als de jongere en/of zijn ouders de noodzakelijke hulpverlening weigeren, kunnen de gemandateerde voorzieningen zich tot het Openbaar Ministerie wenden die op zijn beurt de jeugdrechter kan vorderen om een gerechtelijke jeugdbeschermingsmaatregel op te leggen.

2. Slechts bij werkelijk acute gevaarsituaties en in hoogdringende gevallen kan er onmiddellijk gerechtelijke jeugdhulp worden ingeschakeld. Nadien wordt dan bekeken of de hulp toch niet op vrijwillige basis kan worden voortgezet.