Arbeidshof

Bevoegdheid

Zetel van de arbeidshoven.

België is gerechtelijk ingedeeld in vijf rechtsgebieden met elk een arbeidshof.

Op  deze kaart zijn de vijf arbeidshoven in België aangeduid:

hovenvanberoep.jpg

 

Kamers en samenstelling.

Het arbeidshof bestaat uit kamers die meestal zitting houden met één beroepsmagistraat en twee raadsheren in sociale zaken.

Meer informatie over de samenstelling van het rechtscollege vindt u onder "zittende magistraten".

Openbaar Ministerie.

Bij ieder arbeidshof is er een auditoraat-generaal dat geleid wordt door een procureur-generaal en samengesteld is uit een eerste advocaat-generaal, één of meer advocaten-generaal en één of meer substituten-generaal. Zij nemen het ambt van Openbaar Ministerie waar bij het arbeidshof.

Meer uitleg vindt u onder 'staande magistraten'.

Griffie.

Meer uitleg over de griffier en de griffie vindt u onder 'griffier'.

Bevoegdheden.

Als een van de partijen het oneens is met een beslissing van de arbeidsrechtbank, kan deze in beroep gaan bij het arbeidshof. Het arbeidshof onderzoekt de rechtszaak dan een tweede keer. Elke partij – de burgerlijke partij, de eisende partij, de verwerende partij of het Openbaar Ministerie – kan in beroep gaan, behalve in de gevallen waarin geen hoger beroep mogelijk is.

Hierna worden de bevoegdheden van het arbeidshof verder toegelicht.

Voor meer uitleg over het verschil tussen de soorten bevoegdheden, klik hier.

5 arbeidshoven
Vind een rechtbank via de rechtbanknaam:
Samenstelling van een Arbeidshof

Zittende magistraten

 • Eerste voorzitter

  De eerste voorzitter heeft de leiding over het Hof van Cassatie, een hof van beroep of een arbeidshof.
 • Kamervoorzitter

  De kamervoorzitter is een beroepsmagistraat die deel uitmaakt van het hof van beroep of het arbeidshof.
 • Raadsheer

  Raadsheren zijn magistraten die deel uitmaken van het Hof van Cassatie, het hof van beroep of het arbeidshof.
 • Raadsheer in sociale zaken

  Een raadsheer in sociale zaken zetelt enkel in het arbeidshof.
 • Plaatsvervangend raadsheer

  Een plaatsvervangend raadsheer is een persoon die aan een aantal wettelijke voorwaarden moet voldoen en opgeroepen wordt om te zetelen in een hof van beroep of een arbeidshof als de werkende raadsheer afwezig is (bv. door ziekte).

Staande magistraten

 • Procureur-generaal

  De leiding van het Openbaar Ministerie bij het Hof van Cassatie, het hof van beroep en het arbeidshof berust bij de procureur-generaal.
 • Eerste advocaat-generaal

  De eerste advocaat-generaal is de magistraat van het Openbaar Ministerie, die hiërarchisch juist onder de procureur-generaal staat.
 • Advocaat-generaal

  De advocaat-generaal is een lid van het Openbaar Ministerie en zetelt in het Hof van Cassatie, het hof van beroep of het arbeidshof.
 • Substituut-generaal

  Een substituut-generaal is een beroepsmagistraat van het Openbaar Ministerie bij het arbeidshof.

Griffier

 • Hoofdgriffier

  De hoofdgriffier is verantwoordelijk voor de goede werking van de griffie en heeft de leiding over de griffie.
 • Griffier-hoofd van dienst

  De hoofdgriffier wordt bijgestaan door griffiers-hoofden van dienst en griffiers.
 • Griffier

  De griffier staat de rechter bij in de uitoefening van zijn gerechtelijke functie.
 • Griffie

  In elk rechtscollege (vredegerecht, rechtbank van eerste aanleg, enz.) is er een griffie.

Andere

 • Advocaat

  Een advocaat verleent bijstand en treedt in juridische aangelegenheden gewoonlijk als vertegenwoordiger van een partij op.
 • Referendaris

  De referendaris is een doctor, licentiaat of master in de rechten die de magistraat van de zetel bijstaat.
Andere rechtbanken en hoven

187 kantons

met 229 zetels

Het vredegerecht is een burgerlijke rechtbank. Voor strafzaken, fiscale zaken en problemen van sociaal recht kan u niet terecht bij de vrederechter. De vrederechter staat dicht bij de burger en is daarom ook vlot bereikbaar.
De politierechtbank behandelt voornamelijk overtredingen en verkeersmisdrijven

12 arrondissementen

De rechtbank van eerste aanleg is de rechtbank met de meest uitgebreide bevoegdheden, zowel op burgerlijk als op strafrechtelijk gebied.
De arbeidsrechtbank is een gespecialiseerde rechtbank. Zij heeft heel wat bevoegdheden inzake arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Daarnaast heeft de arbeidsrechtbank een aantal bevoegdheden die voorzien zijn in bijzondere wetten.
De ondernemingsrechtbank is een gespecialiseerde rechtbank. Zij neemt kennis van geschillen tussen ondernemingen.

11 provincies

Het hof van assisen behandelt de zwaarste misdrijven, zoals moord en doodslag, poging to moord, poging tot doodslag, gijzeling met dodelijke afloop, zware zedendelicten, enz.

5 ressorten

Als een van de partijen het oneens is met een beslissing van de arbeidsrechtbank, kan deze in beroep gaan bij het arbeidshof.
Als een van de partijen het oneens is met een beslissing van de rechtbank van eerste aanleg, inclusief de familie- en jeugdrechtbank, of de ondernemingsrechtbank, kan deze in beroep gaan bij het hof van beroep.

1 staat

Het Hof van Cassatie is het hoogste rechtscollege. Het oordeelt over de wettigheid van de rechterlijke beslissingen. Het spreekt zich niet uit over feiten. Een cassatieberoep is een bijzondere rechtspleging.