Arbeidshof Antwerpen

Arbeidshof Antwerpen
Cockerillkaai, 39
2000 Antwerpen
Het Arbeidshof Antwerpen heeft twee afdelingen, namelijk Antwerpen en Hasselt.
Voor meer gegevens over de verschillende afdelingen, klik op één van onderstaande links naar de afdelingen.

Afdeling Arbeidshof

Arbeidshof Antwerpen - afdeling Antwerpen

Cockerillkaai, 39
2000 Antwerpen
03/247 99 15

Arbeidshof Antwerpen - afdeling Hasselt

Parklaan, 25/1
3500 Hasselt
011/37 40 24
Formulieren

Welkom

De kernopdracht van het arbeidshof te Antwerpen bestaat erin uitspraak te doen over de hogere beroepen die worden ingesteld tegen vonnissen en beschikkingen van de arbeidsrechtbank Antwerpen, met afdelingen in Antwerpen, Mechelen, Turnhout, Tongeren en Hasselt.

Zoals de arbeidsrechtbanken, behandelt het arbeidshof geschillen van sociaal recht. Daarbij gaat het hoofdzakelijk over betwistingen tussen werkgevers en werknemers, betwistingen in verband met sociale zekerheid en betwistingen in verband met sociale bijstand en collectieve schuldenregeling.

Het arbeidshof is zich bewust van de belangrijke impact van zijn beslissingen, die dikwijls betrekking hebben op het basisinkomen van de rechtzoekenden en hun gezinnen en streeft ernaar om maximaal tegemoet te komen aan de (kwaliteits)eisen die de rechtzoekenden, maar ook de samenleving aan dit rechtscollege stellen.

Het arbeidshof wil zich bij de uitoefening van zijn opdracht laten leiden door en garant staan voor een aantal fundamentele waarden zoals:

 • onpartijdigheid en integriteit
 • expertise
 • toegankelijkheid en klantgerichtheid
 • tijdigheid en duidelijkheid van zijn beslissingen
 • eenheid van rechtspraak
 • efficiënte inzet van mensen en middelen
 • interne en externe transparantie over zijn werking
 • omgevingsbewustzijn

Met deze website wil het arbeidshof in de eerste plaats nuttige informatie verstrekken aan de rechtzoekenden en hun vertegenwoordigers en op die manier bijdragen tot een toegankelijke, klantgerichte Justitie. Tegelijkertijd wil dit arbeidshof via deze website tegemoet komen aan het vereiste van externe transparantie en op een voor ieder toegankelijke manier rekenschap afleggen over zijn werking.

L. Boeykens
Eerste voorzitter

Beleid

Krachtlijnen beleidsplan 2014-2019. 

Inleiding.

Rechtspreken is de hoofd- of kerntaak van het arbeidshof. Deze taak wordt uitgeoefend door de magistraten van de zetel. In het arbeidshof te Antwerpen  bestaat de zetel uit  12 beroepsmagistraten en 106 lekenrechters, die raadsheren in sociale zaken worden genoemd.
Bij de uitoefening van deze taak kunnen de magistraten van het arbeidshof rekenen op de medewerking van:

 • de magistraten van het auditoraat-generaal. Zij vervullen een belangrijke opdracht bij het samenstellen van de dossiers en verlenen advies aan de magistraten van de zetel, daarin bijgestaan door een eigen secretariaat.
 • de griffie, belast met de uitvoering van de wettelijk voorgeschreven procedures en formaliteiten en de noodzakelijke begeleidende en ondersteunende functies, zowel ten behoeve van de rechtzoekenden als ten behoeve van de magistraten van de zetel.

De beroepsmagistraten van de zetel vervullen daarnaast  tal van administratieve en beleidsondersteunende taken. Zij plegen overleg op verschillende niveaus, nemen deel aan vergaderingen, commissies en werkgroepen, stellen verslagen en circulaires op, organiseren en volgen opleidingen, colloquia, etc., leveren als redactielid of auteur een bijdrage in de rechtsliteratuur en maken deel uit van verenigingen ter bevordering van de studie en de ontwikkeling van het sociaal recht. 

Recht spreken.

1.Opdracht
De magistraten van de zetel oordelen over de hogere beroepen die worden ingesteld tegen de beslissingen van de arbeidsrechtbanken van Antwerpen, Mechelen, Turnhout, Hasselt en Tongeren. Hun oordeel wordt geconcretiseerd in gemotiveerde schriftelijke beslissingen. De beslissingen van het arbeidshof worden arresten genoemd.
De betwistingen waarover het arbeidshof uitspraak doet, bestaan uit:

 • Arbeidsrechtelijke geschillen, waarbij de betwistingen tussen werkgevers en werknemers de belangrijkste groep vormen;
 • Socialezekerheidsgeschillen, met name betwistingen over de bijdrageplicht van werkgevers en zelfstandigen en betwistingen over het recht op socialezekerheidsuitkeringen zoals bijvoorbeeld het recht op een rustpensioen, werkloosheidsuitkeringen, gezinsbijslag, ...
 • Geschillen betreffende sociale bijstand, hoofdzakelijk betwistingen over het recht op leefloon of andere vormen van steun ten laste van een OCMW
 • Geschillen inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Geschillen inzake collectieve schuldenregeling

2.Organisatie
Binnen het arbeidshof worden de zaken verdeeld over verschillende kamers. In de regel bestaat een kamer uit één beroepsmagistraat en twee lekenrechters, de zogeheten raadsheren in sociale zaken. De toebedeling van de zaken aan de verschillende kamers staat in het bijzonder reglement.
De verdeling van de magistraten over de verschillende kamers vindt men terug in de dienstregeling die wordt opgemaakt door de eerste voorzitter en vóór de aanvang van elk gerechtelijk jaar wordt vernieuwd. Om specialisatie te bevorderen wordt er zorg voor gedragen dat aan elke magistraat slechts een beperkt aantal materies wordt toevertrouwd.

De magistraten van één kamer vormen een collegiaal orgaan, wat betekent dat zij samen een beslissing nemen, op voet van gelijkheid. De redactie van de arresten wordt overgelaten aan de beroepsmagistraat, die de leiding heeft over het verloop van de zitting.

De beroepsmagistraten van het arbeidshof vergaderen geregeld om beroepservaring uit te wisselen en om problemen van praktische aard op te lossen.

Eén maal per jaar vindt een algemene vergadering plaats van alle magistraten, zowel beroepsmagistraten als raadsheren in sociale zaken, met het oog op het opstellen van een jaarverslag en het formuleren van voorstellen over de werking van het arbeidshof. De tekst van deze verslagen, te beginnen met het verslag van de algemene vergadering van 27 mei 2005, kan u raadplegen in de rubriek "Info".

Bij beschikking van de eerste voorzitter van 1 april 2014 werd het directiecomité van het arbeidshof Antwerpen als volgt samengesteld:
Lola Boeykens, eerste voorzitter en voorzitter van het directiecomité;
Johan Martens, kamervoorzitter;
Jan Goemans, kamervoorzitter;
Dirk Torfs, raadsheer;
Walter Verhaegen, hoofdgriffier.

In 2010 werd een Raad van de Raadsheren in Sociale Zaken opgericht in het arbeidshof, die met de eerste voorzitter regelmatig overlegt over aangelegenheden die de raadsheren in sociale zaken aanbelangen, zoals opleiding, deontologie,…

3. Bijzondere kenmerken
Bij de oprichting van de arbeidsrechtbanken en arbeidshoven werd gestreefd naar een verhoogde toegankelijkheid voor de burger. Deze verhoogde toegankelijkheid wordt onder meer bereikt door:

 • geen rolrecht  of registratierecht (behalve voor in geld waardeerbare zaken > 250.000 euro)
 • rechtsplegingsvergoeding in principe ten laste van socialezekerheidsinstellingen, behalve i.g.v. tergend of roekeloos hoger beroep
 • dikwijls sterk vereenvoudigde procedure voor het instellen van hoger beroep (modelformulier).
 • mogelijkheid om zich te laten vertegenwoordigen bvb. door echtgenoot, een bloed- of aanverwant, houder van een schriftelijke volmacht  of door een afgevaardigde van een representatieve organisatie van arbeiders, bedienden of zelfstandigen, houder van een schriftelijke volmacht.
 • vervollediging van het dossier door de magistraten van het auditoraat-generaal in zaken van sociale zekerheid en sociale bijstand.
 • gemotiveerd advies over de zaak, na de pleidooien door de magistraten van het auditoraat-generaal in zaken van sociale zekerheid en sociale bijstand.

Info

Werkingsverslagen.

In onderstaande documenten vindt u telkens het jaarverslag terug van de algemene vergadering van het arbeidshof Antwerpen die eenmaal per jaar plaatsvindt. Tijdens de algemene vergadering, waaraan alle magistraten deelnemen, wordt een jaarverslag opgesteld en worden voorstellen over de werking van het arbeidshof geformuleerd.

Actua

In deze rubriek kan je inlichtingen bekomen betreffende uw dossier. Er worden ook actuele onderwerpen zoals recente rechtspraak of de openingstoespraak van de Procureur-generaal bij het begin van het gerechtelijk jaar vermeld.

 

Uw dossier.

Via de rubriek "uw dossier" kan u nagaan op welke datum en voor welke kamer uw dossier zal worden ingeleid of behandeld. U gaat daarvoor naar de afdeling waar uw dossier hangende is (Antwerpen of Hasselt) en vult dan het rolnummer in.
Om redenen van privacy worden dossiers enkel aangeduid met het toegekende rolnummer en is het niet mogelijk op naam van partijen te zoeken.

 

Mercuriale 2018

Op 3 september 2018 heeft procureur-generaal P. Vandenbruwaene een mercuriale uitgesproken met als titel: Strafuitvoering: 'het kneusje van de strafketen’.

 

Gebiedsomschrijving

Het arbeidshof te Antwerpen wordt in twee afdelingen verdeeld.

De eerste houdt zitting te Antwerpen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de provincie Antwerpen.

De tweede houdt zitting te Hasselt en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de provincie Limburg.

Openingsuren

Voor de openingsuren, ga naar de pagina van de afdeling Antwerpen of Hasselt.

Bereikbaarheid

 

Voor de bereikbaarheid van de afdelingen, ga naar de pagina van de afdeling Antwerpen of Hasselt.

Vaststellingen

De data tot het bekomen van een vaststelling vindt u terug door op volgende link te drukken: Vaststellingen

Zittingen

Inleidingen

De data voor inleidingszittingen vindt u terug door op volgende link te drukken: Inleidingen 

Magistraten

Het arbeidshof te Antwerpen telt twaalf beroepsmagistraten: één eerste voorzitter (de korpschef), vier kamervoorzitters en zeven raadsheren.

De beroepsmagistraten worden benoemd door de Koning, op voordracht van de Hoge Raad voor de Justitie. Het mandaat van eerste voorzitter is tijdelijk, voor een duur van vijf jaar en is hernieuwbaar.
Het adjunct-mandaat van kamervoorzitter is eveneens tijdelijk, voor een duur van drie jaar. Het kan na positieve evaluatie hernieuwd worden en na negen jaar ambtsvervulling wordt het, opnieuw na evaluatie, definitief.
De Hoge Raad voor de Justitie waakt over de kwaliteit van de benoemingen en bevorderingen binnen de rechterlijke macht. Via een regelmatige evaluatie van de beroepsmagistraten wordt erop toegezien dat zij blijven beantwoorden aan de wettelijk voorgeschreven standaardprofielen.
Naast de beroepsmagistraten telt het arbeidshof 106 lekenrechters, de raadsheren in sociale zaken. De benoeming van de raadsheren in sociale zaken gebeurt eveneens door de Koning, op voordracht van de representatieve organisaties van de werknemers (de vakbonden), van de werkgevers en van de zelfstandigen.
Samen staan beroepsmagistraten en raadsheren in sociale zaken garant voor een juridisch correcte besluitvorming, die aansluit bij de hedendaagse samenleving.

Organigram.

Hieronder ziet u een schematisch overzicht van de verschillende leden van het arbeidshof Antwerpen en hoe ze in verhouding tot elkaar staan.

organogram2.jpg

Griffiers

Griffie - algemeen.

De griffie van het arbeidshof is de openbare dienst, die instaat voor de correcte samenstelling en afhandeling van de gerechtelijke dossiers en die bijstand verleent aan de magistraten, bij de uitoefening van hun rechtsprekende taken.
Op de griffie werken griffiers, assistenten en medewerkers.
Op de griffie worden alle dossiers bewaard en kan u terecht voor informatie over uw dossier of  over de werking en de organisatie van het arbeidshof.

De griffie van het arbeidshof staat niet in voor de afhandeling van de strafdossiers die verband houden met sociaalrechtelijke of andere misdrijven. Voor inlichtingen betreffende dergelijke dossiers kan u terecht bij de griffie van het hof van beroep te Antwerpen.

Aan het hoofd van de griffie staat de hoofdgriffier. Hij verdeelt de griffietaken en de administratieve taken. Hij wijst de griffiers aan die de magistraat van de zetel bijstaan.
De hoofdgriffier staat onder het gezag van de eerste voorzitter en is verantwoordelijk voor de correcte en efficiënte werking van de griffie.
De hoofdgriffier neemt deel aan de selectieprocedure voor de aanwerving van griffiers, assistenten en medewerkers.
Hij maakt deel uit van de stuurgroep rond de eerste voorzitter en wordt op die manier betrokken bij het bepalen en uitvoeren van het gevoerde beleid.
Een deel van de leidinggevende taken wordt door de hoofdgriffier gedelegeerd aan de griffiers-hoofden van dienst.

Griffie - zittingen.

De zittingsgriffier verleent hoofdzakelijk bijstand aan de magistraat van de zetel vóór, tijdens en na de zitting.
Hij maakt de zittingsrol op, verwittigt de magistraten die zullen zetelen en bereidt de dossiers voor met het oog op de redactie van het arrest.
Op de zitting zelf is hij aanwezig en vervult hij de door de wet voorgeschreven formaliteiten.
De griffier ziet toe op de correcte naleving van de procedureregels.
Hij maakt het zittingsverslag op en ziet toe op de correcte administratieve afhandeling van de zitting.

Alhoewel hij niet deelneemt aan de besluitvorming, is zijn handtekening onderaan de processtukken onontbeerlijk.

Griffie - documentatie.

De documentatiedienst van het arbeidshof wordt gezamenlijk georganiseerd door het parketsecretariaat en de griffie. Deze dienst beheert de juridische documentatie en is toegankelijk voor alle magistraten en medewerkers.
De personeelsleden van de documentatiedienst verrichten juridische opzoekingen op verzoek van de magistraten, verzorgen het nazicht en de archivering van de juridische en parlementaire documentatie en staan in voor het nazicht en de archivering van cao's van alle paritaire comités.
Daarnaast verrichten ze alle administratieve werkzaamheden in verband met de nationale documentatiedienst voor wat betreft het gedeelte rechtsleer en rechtspraak van de databank JURIDAT uit het rechtsgebied van het arbeidshof.

Griffie - administratief.

De administratieve medewerkers zijn als het ware het gezicht van de griffie.

Zij staan in voor het onthaal van de rechtzoekende;
Zij geven informatie;
Zij ontvangen alle procedurestukken en verwerken deze op administratief vlak.

Alle medewerkers zijn zich ervan bewust dat de griffie van het arbeidshof een openbare dienst is, die garant moet staan voor een klantvriendelijke, professionele en efficiënte aanpak.

Het arbeidshof realiseert zich ten volle dat àlle medewerkers een onmisbare bijdrage leveren voor zijn goede werking en draagt teamwerk hoog in het vaandel.
De secretaris van de eerste voorzitter wordt door de eerste voorzitter gekozen uit de griffiers of het griffiepersoneel na advies van de hoofdgriffier.
De secretaris staat in voor de secretariaatsondersteuning van de eerste voorzitter en de hoofdgriffier en oefent een vertrouwensfunctie uit.

 

Onder de rubriek "magistraten" is een organigram terug te vinden waarop de schematische voorstelling van de verschillende leden van het arbeidshof Antwerpen afgebeeld staat.

Formulieren

Gezamenlijk verzoek tot toepassing van artikel 747§1 Ger. W. Antwerpen

Gezamenlijk verzoek tot toepassing van artikel 747§1 Ger. W. Hasselt

Aanvraag uitgifte/afschrift Antwerpen

Aanvraag uitgifte/afschrift Hasselt

Links