Arbeidsrechtbank

Bevoegdheid

Zetel van de arbeidsrechtbanken.

De arbeidsrechtbanken zijn georganiseerd per rechtsgebied van een hof van beroep.

Er zijn 9 arbeidsrechtbanken, namelijk in Antwerpen, Nijvel, Brussel, Leuven, Gent, Eupen, Luik, Bergen en Charleroi.

 

Een arbeidsrechtbank kan bestaan uit één of meer afdelingen.

Kamers en samenstelling.

Een arbeidsrechtbank heeft verschillende kamers die ofwel door een alleenzetelend rechter worden voorgezeten of door een alleenzetelend rechter, die door twee rechters in sociale zaken wordt bijgestaan.

Meer informatie over de samenstelling van het rechtscollege, vindt u onder 'zittende magistraten'.

Openbaar Ministerie.

In iedere arbeidsrechtbank is er een arbeidsauditeur die het ambt van Openbaar Ministerie waarneemt. De arbeidsauditeur wordt bijgestaan door een afdelingsauditeur, één of meer eerste substituten-arbeidsauditeurs en één of meer substituut-arbeidsauditeurs.

Meer uitleg vindt u onder 'staande magistraten'.

Griffie.

Meer uitleg over de griffier en de griffie vindt u onder 'griffier" en 'griffie".

Bevoegdheden.

De arbeidsrechtbank is een gespecialiseerde rechtbank en heeft hoofdzakelijk bijzondere bevoegdheden.

De arbeidsrechtbank is niet bevoegd voor strafzaken. Deze zaken worden behandeld door de correctionele rechtbank en de politierechtbank.

Voor meer uitleg over het verschil tussen de soorten bevoegdheden, klik hier.

9 arbeidsrechtbanken
Vind een rechtbank via de rechtbanknaam:
Samenstelling van een Arbeidsrechtbank

Zittende magistraten

 • Voorzitter

  De voorzitter heeft de leiding respectievelijk over een aantal vredegerechten en politierechtbanken, een rechtbank van eerste aanleg, een arbeidsrechtbank of een ondernemingsrechtbank. Daarnaast bestaat er ook een voorzitter in het Hof van Cassatie die onder de Eerste Voorzitter van het Hof van Cassatie staat en een voorzitter in het hof van assisen.
 • Afdelingsvoorzitter

  Er is een afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie maar ook in de rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank en de ondernemingsrechtbank.
 • Ondervoorzitter

  De ondervoorzitter is een beroepsmagistraat en maakt al naar gelang het geval deel uit van een rechtbank van eerste aanleg, een arbeidsrechtbank of een ondernemingsrechtbank. Daarnaast is er ook een ondervoorzitter voor alle vredegerechten en politierechtbanken samen per arrondissement. De ondervoorzitter staat de voorzitter bij in de algemene leiding van de entiteit.
 • Rechter

  De rechter is bevoegd voor de oplossing van conflicten.
 • Rechter in sociale zaken

  Een rechter in sociale zaken zetelt in de arbeidsrechtbank doch is geen professionele magistraat.
 • Plaatsvervangend rechter

  Plaatsvervangende rechters zijn personen die opgeroepen worden om een actieve rechter bij ziekte, afwezigheid enz. te vervangen.

Staande magistraten

 • Arbeidsauditeur

  De arbeidsauditeur staat in voor de leiding op bij het arbeidsauditoraat bij de arbeidsrechtbanken.
 • Afdelingsauditeur

  De afdelingsauditeur staat aan het hoofd van een afdeling van een arbeidsauditoraat.
 • Eerste substituut-arbeidsauditeur

  De eerste substituut-arbeidsauditeur maakt deel uit van het arbeidsauditoraat en staat onder de leiding van de arbeidsauditeur.
 • Substituut-arbeidsauditeur

  De substituut-arbeidsauditeur maakt deel uit van het arbeidsauditoraat en staat onder de leiding van de arbeidsauditeur.

Griffier

 • Hoofdgriffier

  De hoofdgriffier is verantwoordelijk voor de goede werking van de griffie en heeft de leiding over de griffie.
 • Afdelingsgriffier

  Er is één afdelingsgriffier per afdeling van een rechtbank (rechtbank van eerste aanleg, ondernemingsrechtbank en arbeidsrechtbank).
 • Griffier-hoofd van dienst

  De hoofdgriffier wordt bijgestaan door griffiers-hoofden van dienst en griffiers.
 • Griffier

  De griffier staat de rechter bij in de uitoefening van zijn gerechtelijke functie.
 • Griffie

  In elk rechtscollege (vredegerecht, rechtbank van eerste aanleg, enz.) is er een griffie.

Andere

 • Advocaat

  Een advocaat verleent bijstand en treedt in juridische aangelegenheden gewoonlijk als vertegenwoordiger van een partij op.
 • Referendaris

  De referendaris is een doctor, licentiaat of master in de rechten die de magistraat van de zetel bijstaat.
Andere rechtbanken en hoven

187 kantons

met 229 zetels

Het vredegerecht is een burgerlijke rechtbank. Voor strafzaken, fiscale zaken en problemen van sociaal recht kan u niet terecht bij de vrederechter. De vrederechter staat dicht bij de burger en is daarom ook vlot bereikbaar.
De politierechtbank behandelt voornamelijk overtredingen en verkeersmisdrijven

12 arrondissementen

De rechtbank van eerste aanleg is de rechtbank met de meest uitgebreide bevoegdheden, zowel op burgerlijk als op strafrechtelijk gebied.
De arbeidsrechtbank is een gespecialiseerde rechtbank. Zij heeft heel wat bevoegdheden inzake arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Daarnaast heeft de arbeidsrechtbank een aantal bevoegdheden die voorzien zijn in bijzondere wetten.
De ondernemingsrechtbank is een gespecialiseerde rechtbank. Zij neemt kennis van geschillen tussen ondernemingen.

11 provincies

Het hof van assisen behandelt de zwaarste misdrijven, zoals moord en doodslag, poging to moord, poging tot doodslag, gijzeling met dodelijke afloop, zware zedendelicten, enz.

5 ressorten

Als een van de partijen het oneens is met een beslissing van de arbeidsrechtbank, kan deze in beroep gaan bij het arbeidshof.
Als een van de partijen het oneens is met een beslissing van de rechtbank van eerste aanleg, inclusief de familie- en jeugdrechtbank, of de ondernemingsrechtbank, kan deze in beroep gaan bij het hof van beroep.

1 staat

Het Hof van Cassatie is het hoogste rechtscollege. Het oordeelt over de wettigheid van de rechterlijke beslissingen. Het spreekt zich niet uit over feiten. Een cassatieberoep is een bijzondere rechtspleging.