Hof van Beroep Antwerpen

Justitiepaleis
Waalsekaai 35A
2000 Antwerpen
Algemeen contactpunt
03 247 97 11
Burgerlijke griffie, beroepen
03 247 97 41
Burgerlijke griffie, rollen
03 247 97 35
03 247 97 86
Correctionele griffie
03 247 97 23
03 247 97 83
Griffie K.I.
03 247 97 39
03 247 97 81
Parket-generaal -> http://www.om-mp.be/nl/om-in-uw-buurt/parket-arbeidsauditoraat-generaal/parket/antwerpen
Het gebouw is voor het publiek toegankelijk op werkdagen vanaf 8u30 's morgens.
Bij het betreden van het gebouw dient men zich aan te melden bij de veiligheidsdiensten. In het gebouw is er camerabewaking.

Formulieren

Welkom

Het Hof van beroep te Antwerpen werd opgericht in 1975. Tot voordien bestonden enkel de Hoven van beroep van Brussel,Gent en Luik.De rechtsmacht over de provincie Antwerpen was destijds toebedeeld aan het Hof van beroep te Brussel terwijl de rechtsmacht over de provincie Limburg was toevertrouwd aan het Hof van beroep te Luik.Het rechtsgebied van het Hof van beroep te Antwerpen bestrijkt de twee provincies Antwerpen en Limburg.

Het Hof van beroep is het rechtscollege dat kennis neemt van de hogere beroepen tegen de uitspraken van de rechtbanken van eerste aanleg en rechtbanken van koophandel van de provincie Antwerpen en Limburg. Het is bijgevolg niet mogelijk om rechtstreeks een zaak in te leiden bij het Hof van beroep.

Het Hof behandelt zowel burgerlijke-handels-en fiskale geschillen als strafzaken.

Er zijn in het hof van beroep kamers voor burgerlijke-, handels- en fiscale zaken, kamers voor correctionele zaken,een kamer van inbeschuldigingstelling en een familie- en jeugdkamer.

Er is tevens een bureau voor rechtsbijstand dat beslist over de aanvragen tot kosteloze rechtspleging.

De kamer van inbeschuldigingstelling is een afdeling van het hof van beroep waar de beroepen in het kader van de wet op de voorlopige hechtenis en de betwistingen in de lopende gerechtelijke onderzoeken behandeld worden. Deze kamer beslist tevens in hoger beroep of de verdachte al dan niet voor de strafrechter moet verschijnen en verwijst de verdachte naar het hof van assisen.

Er betaat een hof van assisen per provincie. Het gaat evenwel niet om een permanente rechtsmacht. Het hof van assisen wordt gevormd wanneer een zaak werd aanhangig gemaakt via een verwijzing door de kamer van inbeschuldigingstelling. De voorzitter van het hof van assisen die lid is van het hof van beroep, evenals de assessoren, die rechter zijn in een rechtbank van eerste aanleg, worden aangewezen door de Eerste Voorzitter.

Gebouw

Hof van Beroep Antwerpen - gebouwHof van Beroep Antwerpen - plechtige zittingszaal

Info

De griffie van het Hof van beroep is een voor het publiek toegankelijke openbare en administratieve dienst in het kader van de bij deze rechtsmacht gevoerde procedures. Deze is ingedeeld in twee secties:

 • op de 2e verdieping bevindt zich de correctionele sectie (correctionele zaken, zaken inzake sociaal strafrecht, zaken inzake voorrecht van rechtsmacht, zaken m.b.t. de Kamer van Inbeschuldigingstelling, jeugdzaken).
 • op de 4e verdieping bevindt zich de burgerlijke sectie (burgerlijke- en handelszaken, fiscale zaken, jeugdzaken, kieszaken, rechtsbijstand).

Op de griffie kan men in de door de wet bepaalde gevallen hoger beroep en cassatieberoep instellen, kunnen de partijen hun rechtsplegingsdossier inkijken, kunnen zij inlichtingen vragen m.b.t. de stand van de procedure en rechtsdag vragen, kan men afschriften van de gewezen arresten en de stukken van het dossier bestellen, worden de griffierechten geïnd en de opgeroepen tolken en getuigen betaald. In welbepaalde gevallen kunnen derden eveneens afschrift bekomen van de gewezen uitspraken.

De leden van de griffie mogen echter geen consult geven. Louter formele informatie en toelichting worden evenwel op eenvoudig verzoek aan partijen en andere rechtzoekenden wel verstrekt.

De zittingsgriffier verleent bijstand aan de rechter (hij bereidt de taken van de rechter voor, is aanwezig op de terechtzitting en notuleert het verloop van de rechtszaken en uitspraken). Hij geeft akte van de verschillende formaliteiten waarvan de vervulling moet worden vastgesteld, verleent er authenticiteit aan, stelt de dossiers van de rechtspleging op en ziet in het kader van zijn bevoegdheid toe op de naleving van de reglementering ter zake.

Openingsuren

De griffie is voor het publiek toegankelijk elke werkdag van 08.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Bereikbaarheid

Afsprakennota's

PERS - Hoven en rechtbanken - Openbaar ministerie - Ressort Antwerpen-Limburg
pdfico.gif Persprotocol 2015

Vaststellingen

Laatste fixatiedatum van een aansluitend volledige (of bijna volledige) zitting per 3 december 2018

Burgerlijke kamers

Meervoudige kamers Uiterste datum van vaststelling
B1 9 december 2019
B2 29 oktober 2019
B3 18 juni 2019
B4 17 maart 2020
B5 6 februari 2020 (*)
B6 11 februari 2020
B7 1 oktober 2019
F1 9 april 2019
vereffening & verdeling: 27 mei 2020

 

Enkelvoudige kamers Uiterste datum van vaststelling
B1b 27 mei 2019
B1t 13 mei 2019
B2b 27 februari 2019
B2t 20 februari 2019
B3b 19 juni 2019
B4b 6 mei 2019
B5b 14 november 2019 (*)
B6b 23 juni 2020
B7b 30 september 2019
F1bm 17 december 2018
F1bd 18 december 2018
F1bw 5 december 2018
F1t 8 januari 2019
F1q 5 december 2018

 

(*) Uitgezonderd dringende zaken (wco, uitspreken/intrekken faillissement, ...) en zaken (zoals) in kortgeding.

Deskundigen

Deskundigenlijst (enkel intern gebruik)

Videoconferentie

pdfico.gifAkkoordformulier

U bent rechtzoekende of advocaat en u komt uit het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen? U verliest minder tijd wanneer u uw rechtzaak in hoger beroep te Hasselt zou kunnen laten doorgaan? U volgt de zaak in een zittingzaal van het gerechtsgebouw te Hasselt, terwijl terzelfdertijd de magistraten in het gerechtsgebouw van het hof van beroep te Antwerpen zetelen.

VIDEOCONFERENTIE
De formele zitting vindt plaats in het Hof van beroep te Antwerpen. De partijen hebben de mogelijkheid tot een audiovisueel debat terwijl zij zich fysiek in de daartoe bestemde zaal 02.127 (2e verdieping) in het gerechtsgebouw te Hasselt, Parklaan 25 bevinden. Het videoconferentiesysteem biedt de rechtzoekende en zijn advocaat een onmiddellijke, volledige, ongestoorde beeld- en geluidsweergave van de zitting van het hof van beroep te Antwerpen. Ook de magistraten van het hof horen en zien ‘in real time’ de partijen aan de andere zijde van de videoverbinding.
Voor wat de advocaten betreft zijn er twee scenario’s:

 1. alle advocaten pleiten in de zittingszaal te Hasselt;
 2. één of meerdere advocaten pleiten in de zittingszaal te Hasselt, terwijl de andere advocaten pleiten in de zittingszaal van het hof van beroep te Antwerpen.

WAAROM
Het hof van beroep Antwerpen wenst deze mogelijkheid aan te bieden om tegemoet te komen aan de mobiliteitsproblemen van rechtzoekenden en advocaten uit Limburg. Dit beantwoordt ook aan een verordening (EG nr. 1206/2001) en aan een aanbeveling van de CEPEJ (Commission eu-ropéenne pour l’efficacité de la justice). Een efficiënte organisatie van de rechtspraak is een belangrijke doelstelling van de Gerechtelijke organisatie.

MEER WETEN
Op welke zaken is dit van toepassing?

 • burgerlijke- , handels- en fiscale zaken
 • zaken betreffende hogere beroepen tegen vonnissen van de rechtbanken van eerste aanleg en de rechtbanken van koophandel te Hasselt en Tongeren 
 • zaken waarin alle partijen vertegenwoordigd/bijgestaan worden door een advocaat en alle advocaten het akkoordformulier hebben ondertekend.

Hoe kan ik opteren voor de videoconferentie en op welk tijdstip?

Door gebruik te maken van het akkoordformulier dat u op onze website kan downloaden of dat u rechtstreeks zal ontvangen in de nieuw in te leiden zaken. Dit formulier dient u ons bij voorkeur tegen de instaatstelling te bezorgen, hetzij door neerlegging ter griffie/zitting, hetzij door toezending per brief of fax. Wanneer u nadien een verzoek indient kan dit mogelijk een wijziging van de pleitdatum met zich meebrengen.

In welke gevallen wordt videoconferentie uitgesloten? 

 • de strafzaken 
 • de jeugdzaken
 • de familiezaken waarin minderjarigen worden gehoord 
 • zaken waarin de persoonlijke verschijning van partijen wordt bevolen 
 • getuigenverhoor
 • zaken waar niet alle advocaten het akkoordformulier hebben ondertekend 
 • zaken waarin één of meer partijen niet vertegenwoordigd zijn door een advocaat

Formulieren

Formulieren in de civiele procedure

Formulieren in de strafrechterlijke procedure

Over de rechtbank

Uw dossier
Burgerlijke vaststellingen
Correctionele vaststellingen

Meer informatie:
Info burgerlijk
Info correctioneel