Personen in de rechtbank

Zittende magistraten

 • Eerste voorzitter

  De eerste voorzitter heeft de leiding over het Hof van Cassatie, een hof van beroep of een arbeidshof.
 • Afdelingsvoorzitter

  Er is een afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie maar ook in de rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank en de ondernemingsrechtbank.
 • Voorzitter

  De voorzitter heeft de leiding respectievelijk over een aantal vredegerechten en politierechtbanken, een rechtbank van eerste aanleg, een arbeidsrechtbank of een ondernemingsrechtbank. Daarnaast bestaat er ook een voorzitter in het Hof van Cassatie die onder de Eerste Voorzitter van het Hof van Cassatie staat en een voorzitter in het hof van assisen.
 • Kamervoorzitter

  De kamervoorzitter is een beroepsmagistraat die deel uitmaakt van het hof van beroep of het arbeidshof.
 • Raadsheer

  Raadsheren zijn magistraten die deel uitmaken van het Hof van Cassatie, het hof van beroep of het arbeidshof.
 • Ondervoorzitter

  De ondervoorzitter is een beroepsmagistraat en maakt al naar gelang het geval deel uit van een rechtbank van eerste aanleg, een arbeidsrechtbank of een ondernemingsrechtbank. Daarnaast is er ook een ondervoorzitter voor alle vredegerechten en politierechtbanken samen per arrondissement. De ondervoorzitter staat de voorzitter bij in de algemene leiding van de entiteit.
 • Rechter

  De rechter is bevoegd voor de oplossing van conflicten.
 • Onderzoeksrechter

  De onderzoeksrechter wordt in de rechtbank van eerste aanleg aangesteld om een gerechtelijk onderzoek te leiden.
 • Beslagrechter

  De beslagrechter behandelt alle vorderingen en betwistingen over bewarende beslagen en tenuitvoerlegging van vonnissen (ook vonnissen van andere rechtbanken).
 • Rechter in de familie- en jeugdrechtbank

  De rechter in de familie- en jeugdrechtbank is een rechter die gespecialiseerd is in het familie- en jeugdrecht.
 • Rechter in assisen

  Het hof van assisen wordt geleid door een magistraat van het hof van beroep en wordt daarvoor bijgestaan door twee rechters uit een rechtbank van eerste aanleg van het ressort waar het assisenhof zitting heeft.
 • Vrederechter

  De vrederechter is een rechter die dicht bij de burger staat.Hij behandelt alleen burgerlijke zaken, geen strafzaken.
 • Rechter in de politierechtbank

  De rechter in de politierechtbank is een alleenzetelend rechter die zich voornamelijk bezighoudt met alles wat met verkeers- en verkeersongevallen te maken heeft.
 • Plaatsvervangend rechter

  Plaatsvervangende rechters zijn personen die opgeroepen worden om een actieve rechter bij ziekte, afwezigheid enz. te vervangen.
 • Plaatsvervangend raadsheer

  Een plaatsvervangend raadsheer is een persoon die aan een aantal wettelijke voorwaarden moet voldoen en opgeroepen wordt om te zetelen in een hof van beroep of een arbeidshof als de werkende raadsheer afwezig is (bv. door ziekte).
 • Rechter in ondernemingszaken

  Een consulair rechter, of rechter in ondernemingszaken, is een lekenrechter.
 • Assessor in strafuitvoeringszaken

  De assessor in strafuitvoeringszaken maakt deel uit van de strafuitvoeringsrechtbank.
 • Raadsheer in sociale zaken

  Een raadsheer in sociale zaken zetelt enkel in het arbeidshof.
 • Rechter in sociale zaken

  Een rechter in sociale zaken zetelt in de arbeidsrechtbank doch is geen professionele magistraat.

Staande magistraten

 • Procureur-generaal

  De leiding van het Openbaar Ministerie bij het Hof van Cassatie, het hof van beroep en het arbeidshof berust bij de procureur-generaal.
 • Eerste advocaat-generaal

  De eerste advocaat-generaal is de magistraat van het Openbaar Ministerie, die hiërarchisch juist onder de procureur-generaal staat.
 • Advocaat-generaal

  De advocaat-generaal is een lid van het Openbaar Ministerie en zetelt in het Hof van Cassatie, het hof van beroep of het arbeidshof.
 • Substituut-procureur-generaal

  De substituut-procureur-generaal is een magistraat van het Openbaar Ministerie bij het hof van beroep.
 • Substituut-generaal

  Een substituut-generaal is een beroepsmagistraat van het Openbaar Ministerie bij het arbeidshof.
 • Procureur des Konings

  De procureur des Konings leidt in elk arrondissement het Openbaar Ministerie.
 • Afdelingsprocureur

  De afdelingsprocureur staat aan het hoofd van een afdeling van een parket. De procureur des Konings is bevoegd is voor het ganse arrondissement.
 • Eerste substituut-procureur des Konings

  De eerste substituut-procureur des Konings maakt deel uit van het parket en staat onder leiding van de procureur des Konings.
 • Substituut-procureur des Konings

  De substituut-procureur des Konings maakt deel uit van het parket en staat onder leiding van de procureur des Konings.
 • Arbeidsauditeur

  De arbeidsauditeur staat in voor de leiding op bij het arbeidsauditoraat bij de arbeidsrechtbanken.
 • Afdelingsauditeur

  De afdelingsauditeur staat aan het hoofd van een afdeling van een arbeidsauditoraat.
 • Eerste substituut-arbeidsauditeur

  De eerste substituut-arbeidsauditeur maakt deel uit van het arbeidsauditoraat en staat onder de leiding van de arbeidsauditeur.
 • Substituut-arbeidsauditeur

  De substituut-arbeidsauditeur maakt deel uit van het arbeidsauditoraat en staat onder de leiding van de arbeidsauditeur.

Griffie

 • Hoofdgriffier

  De hoofdgriffier is verantwoordelijk voor de goede werking van de griffie en heeft de leiding over de griffie.
 • Griffier-hoofd van dienst

  De hoofdgriffier wordt bijgestaan door griffiers-hoofden van dienst en griffiers.
 • Griffie

  In elk rechtscollege (vredegerecht, rechtbank van eerste aanleg, enz.) is er een griffie.
 • Griffier

  De griffier staat de rechter bij in de uitoefening van zijn gerechtelijke functie.
 • Afdelingsgriffier

  Er is één afdelingsgriffier per afdeling van een rechtbank (rechtbank van eerste aanleg, ondernemingsrechtbank en arbeidsrechtbank).

Andere

 • Advocaat

  Een advocaat verleent bijstand en treedt in juridische aangelegenheden gewoonlijk als vertegenwoordiger van een partij op.
 • Gezworene - Jury

  Het hof van assisen wordt bijgestaan door een jury van 12 door het lot aangewezen gezworenen.
 • Gerechtelijk stagiair

  Gerechtelijke stagiairs zijn meestal jonge juristen die een loopbaan als magistraat willen beginnen.
 • Bemiddelaar

  De bemiddelaar is een onpartijdige en neutrale persoon. Hij komt tussen in de hoedanigheid van derde en niet als advocaat, noch als (scheids)rechter.
 • Gerechtsdeskundige

 • Referendaris

  De referendaris is een doctor, licentiaat of master in de rechten die de magistraat van de zetel bijstaat.