Procedures

Bemiddeling
Rechtszaak
Verzoening
Arbitrage

Bemiddeling

 • Heeft u conflict met een familielid, uw huisbaas of een buur? Dan is bemiddeling een van de alternatieven voor de gerechtelijke procedure. In dat geval lost een neutrale persoon, de bemiddelaar, het conflict op door in een strikt vertrouwelijke sfeer tot een akkoord te proberen komen tussen uzelf en de andere partij. Dit akkoord moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn.

   

Rechtszaak

 • in Rechtbank

  Een sociale zaak is gebaseerd op een geschil tussen een gerechtigde en de overheid of een verzekeringsinstelling over arbeidsongevallen en beroepsziekten, over sociale zekerheid voor werknemers (o.a. ziekte, werkloosheid, kinderbijslag en pensioen) en voor zelfstandigen en over sociale bijstand (o.a. uitkeringen van OCMW, tegemoetkomingen aan personen met een handicap, zorgverzekering). In het Belgisch recht worden ook de zaken betreffende de collectieve schuldenregeling en geschillen tussen werkgevers en werknemers over bijvoorbeeld een ontslag als een sociale zaak beschouwd.

 • in Rechtbank

  Het Belgische recht voorziet in verschillende manieren om een zaak voor een rechtbank te brengen. In rechtbanktermen spreekt men over 'het inleiden van een vordering bij de rechtbank'.

  Op welke manier dit kan leest u verder.

 • in Rechtbank

  Als een van de partijen het oneens is met een beslissing van een rechtscollege (vrederechter, politierechter, rechtbank van eerste aanleg, rechtbank van koophandel, arbeidsrechtbank), kan deze in beroep gaan al naar gelang het geval bij de rechtbank van eerste aanleg, bij het hof van beroep of het arbeidshof.

   

 • in Rechtbank

  Een strafzaak kan op verschillende manieren voor de strafrechtbank worden gebracht. Op welke manieren dit kan, leest u verder.

 • in Rechtbank

  Het hof van assisen zetelt in principe per provincie en wordt samengesteld telkens als de kamer van inbeschuldigingstelling een zaak naar het hof van assisen verwezen heeft.

  Wenst u meer te weten over de bevoegdheid van het hof van assisen, klik dan hier.

 • in Rechtbank

  De jeugdrechtbank treedt op wanneer een minderjarige een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd en als hij zich in een verontrustende situtatie bevindt.

   

 • in Rechtbank

  De strafuitvoeringsrechtbank beslist over de uitvoering van vrijheidsstraffen van meer dan drie jaar.

  Voor meer info over de bevoegdheden van de strafuitvoeringsrechtbank, klik hier.

Verzoening

 • in Rechtbank

  Alvorens partijen beslissen een procedure te starten, kunnen zij steeds eerst een verzoeningsprocedure vragen.

Arbitrage

 • Arbitrage is een vorm  van alternatieve geschillenbeslechting. Partijen die in een conflict verzeild raken, kunnen overeenkomen dat geschil voor te leggen aan een scheidsgerecht.