De familierechtbank bestaat uit familiekamers en een kamer voor minnelijke schikking. De jeugdrechtbank is een rechtbank voor minderjarigen. Klik verder voor praktische informatie, contactgegevens, openingsuren,... van deze sectie.

De familierechtbank

 

De familierechtbank oordeelt onder meer over de volgende zaken:

- geschillen inzake afstamming, burgerlijke stand, adoptie, huwelijk, echtscheiding en samenwoning;

- geschillen betreffende de uitoefening van het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en het recht op persoonlijk contact ten aanzien van minderjarige kinderen;

- geschillen met betrekking tot onderhoudsverplichtingen;

- geschillen met betrekking tot de schuldeiser van de kinderbijslag.

 

Bij uiterst dringende zaken beslist de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.

 

De familierechtbank heeft ook een kamer waaraan geschillen in familiezaken met het oog op een verzoening kunnen worden voorgelegd. Het Gerechtelijk Wetboek voorziet hiervoor in een hele procedure.

 

Klik op de dienst waarover u meer informatie wenst

 

        Dienst algemene inlichtingen

                        Contacteer deze dienst

 

        Dienst algemene rol (inschrijving nieuwe dossiers)

                        Contacteer deze dienst

 

De jeugdrechtbank

 

De jeugdrechtbank neemt maatregelen ter bescherming van minderjarigen. De bevoegdheid van de jeugdrechtbank staat vermeld in de Jeugdbeschermingswet van 8 april 1965. Door de wet van 30 juli 2013 werden een aantal burgerlijke bevoegdheden aan de familierechtbank toevertrouwd.

De jeugdrechtbank is bevoegd om uitspraken te doen:

  • als een jongere een als misdrijf omschreven feit (MOF) heeft gepleegd;

  • als een minderjarige in een moeilijke, ingewikkelde situatie leeft (POS, 'problematische opvoedingssituatie') en als hulp voor de minderjarige en zijn ouders noodzakelijk is;

  • voor een aantal specifieke materies: adoptie, wijzigingen in het omgangsrecht na echtscheiding, de uitoefening van het ouderlijk gezag en andere.

Als een minderjarige strafbare feiten heeft gepleegd, kan de jeugdrechtbank maatregelen treffen tegen de jongere, zoals hem of haar berispen, onder toezicht plaatsen of in een jeugdinstelling plaatsen.

Als de minderjarige ouder is dan 16 jaar en een zeer ernstig strafbaar feit heeft gepleegd (zoals een moord of een verkrachting), kan de jeugdrechter beslissen om de zaak uit handen te geven. De jongere wordt dan doorverwezen naar een rechtbank voor volwassenen. Dat kan de correctionele rechtbank zijn of in geval van zeer ernstige feiten het hof van assisen.

 

Klik op de dienst waarover u meer informatie wenst

 

        Dienst algemene inlichtingen

                        Contacteer deze dienst

 

        Kabinetten van de jeugdrechters

 

              - 4e kamer (kabinet van mevrouw T. SUYKERBUYK)

                        Contacteer deze dienst

 

              - 9e kamer (kabinet van mevrouw K. VANDER STEENE)

                        Contacteer deze dienst

 

              - 13e kamer (kabinet van de heer J. LIMPENS)

                        Contacteer deze dienst