Rechtbank van koophandel

Bevoegdheid

Centraal Register Solvabiliteit

Op 1 april 2017 gaat het Centraal Register Solvabiliteit van start. Voor meer informatie ga naar www.regsol.be

Voor informatie afkomstig van de Orde van de Vlaamse Balies, klik hier

Voor de wet en de voorbereidende werkzaamheden, klik hier

K.B. 23 maart 2017 houdende de werking van het Centraal Register Solvabiliteit - klik hier

K.B. 27 maart 2017 houdende de bepaling van het bedrag van de retributie, evenals de voorwaarden en de modaliteiten
van de inning ervan in het kader van het Centraal Register Solvabiliteit - klik hier

Documentatie afkomstig van de rechtbanken van koophandel (NL) - klik hier. - (DE) - klik hier

Zetel van de rechtbanken van koophandel.

De rechtbanken van koophandel zijn georganiseerd per rechtsgebied van een hof van beroep.

Er zijn in totaal 9 rechtbanken van koophandel, namelijk in Antwerpen, Nijvel, Brussel, Leuven, Gent, Eupen, Luik, Bergen en Charleroi.

koophandel.jpg

De rechtbank van koophandel kan bestaan uit één of meer afdelingen.

Kamers en samenstelling.

De rechtbank van koophandel bestaat uit één of meer kamers waarin een beroepsrechter en twee consulaire rechters (= lekenrechters) zetelen. De consulaire rechters zijn geen beroepsrechters maar handelaars, bestuursleden, boekhouders, bedrijfsrevisoren enz. Zij helpen de beroepsrechter met hun ervaring uit de bedrijfswereld. Zij worden ook 'rechters in handelszaken' genoemd.

Meer informatie over de samenstelling van het rechtscollege, vindt u onder 'zittende magistraten'.

Openbaar ministerie.

In een beperkt aantal gevallen wordt het Openbaar Ministerie waargenomen door de procureur des Konings, één of meer eerste substituten en één of meer substituten.

Meer uitleg vindt u onder 'staande magistraten'.

Griffie.

Meer uitleg over de taken van de griffier en de griffie vindt u onder onder 'griffier' en 'griffie'.

Bevoegdheden.

De rechtbank van koophandel is een gespecialiseerde rechtbank, die bevoegd is om uitspraken te doen over handelsconflicten en handelszaken, ongeacht het bedrag van de vordering.

Hierna vindt u een beknopt overzicht van de bevoegdheden van de rechtbank van koophandel.

Voor meer uitleg over het verschil tussen de soorten bevoegdheden, klik hier.

9 rechtbanken van koophandel
Vind een rechtbank via de rechtbanknaam:
Samenstelling van een Rechtbank van koophandel

Zittende magistraten

 • Voorzitter

  De voorzitter heeft de leiding respectievelijk over een aantal vredegerechten en politierechtbanken, een rechtbank van eerste aanleg, een arbeidsrechtbank of een rechtbank van koophandel. Daarnaast bestaat er ook een voorzitter in het Hof van Cassatie die onder de Eerste Voorzitter van het Hof van Cassatie staat en een voorzitter in het hof van assisen.
 • Afdelingsvoorzitter

  Er is een afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie maar ook in de rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank en de rechtbank van koophandel.
 • Ondervoorzitter

  De ondervoorzitter is een beroepsmagistraat en maakt al naar gelang het geval deel uit van een rechtbank van eerste aanleg, een arbeidsrechtbank of een rechtbank van koophandel. Daarnaast is er ook een ondervoorzitter voor alle vredegerechten en politierechtbanken samen per arrondissement. De ondervoorzitter staat de voorzitter bij in de algemene leiding van de entiteit.
 • Rechter

  De rechter is bevoegd voor de oplossing van conflicten.
 • Plaatsvervangend rechter

  Plaatsvervangende rechters zijn personen die opgeroepen worden om een actieve rechter bij ziekte, afwezigheid enz. te vervangen.
 • Consulair rechter

  Een consulair rechter, of rechter in handelszaken, is een lekenrechter.

Staande magistraten

 • Procureur des Konings

  De procureur des Konings leidt in elk arrondissement het Openbaar Ministerie.
 • Afdelingsprocureur

  De afdelingsprocureur staat aan het hoofd van een afdeling van een parket. De procureur des Konings is bevoegd is voor het ganse arrondissement.
 • Eerste substituut-procureur des Konings

  De eerste substituut-procureur des Konings maakt deel uit van het parket en staat onder leiding van de procureur des Konings.
 • Substituut-procureur des Konings

  De substituut-procureur des Konings maakt deel uit van het parket en staat onder leiding van de procureur des Konings.

Griffier

 • Hoofdgriffier

  De hoofdgriffier is verantwoordelijk voor de goede werking van de griffie en heeft de leiding over de griffie.
 • Afdelingsgriffier

  Er is één afdelingsgriffier per afdeling van een rechtbank (rechtbank van eerste aanleg, rechtbank van koophandel en arbeidsrechtbank).
 • Griffier-hoofd van dienst

  De hoofdgriffier wordt bijgestaan door griffiers-hoofden van dienst en griffiers.
 • Griffier

  De griffier staat de rechter bij in de uitoefening van zijn gerechtelijke functie.
 • Griffie

  In elk rechtscollege (vredegerecht, rechtbank van eerste aanleg, enz.) is er een griffie.

Andere

 • Advocaat

  Een advocaat verleent bijstand en treedt in juridische aangelegenheden gewoonlijk als vertegenwoordiger van een partij op.
 • Referendaris

  De referendaris is een doctor, licentiaat of master in de rechten die de magistraat van de zetel bijstaat.
Andere rechtbanken en hoven

187 kantons

met 229 zetels

Het vredegerecht is een burgerlijke rechtbank. Voor strafzaken, fiscale zaken en problemen van sociaal recht kan u niet terecht bij de vrederechter. De vrederechter staat dicht bij de burger en is daarom ook vlot bereikbaar.
De politierechtbank behandelt voornamelijk overtredingen en verkeersmisdrijven

12 arrondissementen

De rechtbank van eerste aanleg is de rechtbank met de meest uitgebreide bevoegdheden, zowel op burgerlijk als op strafrechtelijk gebied.
De arbeidsrechtbank is een gespecialiseerde rechtbank. Zij heeft heel wat bevoegdheden inzake arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Daarnaast heeft de arbeidsrechtbank een aantal bevoegdheden die voorzien zijn in bijzondere wetten.
De rechtbank van koophandel is een gespecialiseerde rechtbank. Zij neemt kennis van geschillen tussen ondernemingen.

11 provincies

Het hof van assisen behandelt de zwaarste misdrijven, zoals moord en doodslag, poging to moord, poging tot doodslag, gijzeling met dodelijke afloop, zware zedendelicten, enz.

5 ressorten

Als een van de partijen het oneens is met een beslissing van de arbeidsrechtbank, kan deze in beroep gaan bij het arbeidshof.
Als een van de partijen het oneens is met een beslissing van de rechtbank van eerste aanleg, inclusief de familie- en jeugdrechtbank, of de rechtbank van koophandel, kan deze in beroep gaan bij het hof van beroep.

1 staat

Het Hof van Cassatie is het hoogste rechtscollege. Het oordeelt over de wettigheid van de rechterlijke beslissingen. Het spreekt zich niet uit over feiten. Een cassatieberoep is een bijzondere rechtspleging.