Een vonnis of arrest heeft kracht van gewijsde zodra zij niet meer vatbaar is voor een gewoon rechtsmiddel zoals verzet en hoger beroep.

Van zodra het vonnis of arrest in kracht van gewijsde is getreden, kan het uitgevoerd worden, dit wil zeggen dat de eisende partij de uitvoering van het vonnis of arrest kan eisen.

Deze uitvoering kan bestaan in het betalen van een geldsom, het uitvoeren van een door de rechtbank opgelegde verplichting enz.

Er bestaat wel nog de mogelijkheid om een buitengewoon rechtsmiddel aan te wenden, doch enkel in de door de wet bepaalde gevallen die worden opgesomd in het Gerechtelijk Wetboek.