Rechtbank eerste aanleg Antwerpen

Openingsuren


Het gerechtsgebouw is voor het publiek toegankelijk, elke werkdag, van 8u00 tot 16u00.

01

Controle ingang Vlinderpaleis Antwerpen

Bij het betreden van het gerechtsgebouw dient u een scanstraat te passeren.

Dagelijks worden hier een 1000-tal bezoekers gecontroleerd, met piekmoment tussen 8u30 en 10u00. Hou dus rekening met eventuele wachttijden, zeker tussen 8u45 en 10u00.

lesen Sie mehr weniger lesen
02

Betaalbericht ontvangen?

Kijk hier hoe het nu verder moet.

lesen Sie mehr weniger lesen

Over de rechtbank

Vanaf 1 april 2014 zijn door de hervorming van de rechterlijke organisatie de rechtbanken van eerste aanleg ingedeeld in grotere arrondissementen.

Door de schaalvergroting vallen de gerechtelijke arrondissementen voortaan samen met de provinciegrenzen en wordt het nieuwe gerechtelijke arrondissement Antwerpen gevormd door de rechtbanken van eerste aanleg Antwerpen, Turnhout en Mechelen.

Belangrijk punt bij deze ganse gerechtelijke hervorming is dat de bestaande zittingsplaatsen - op locaties buiten de zetel - behouden blijven. Zij worden afdelingen van de rechtbanken. Door die zittingsplaatsen te behouden, kan de burger nog steeds terecht bij een rechtbank in zijn buurt.

Alle contactgegevens

Localisatie

Rechtbank eerste aanleg Antwerpen

Afdelingen

Rechtbank eerste aanleg Antwerpen - afdeling Antwerpen
Rechtbank eerste aanleg Antwerpen
 • Bolivarplaats 20
  2000 Antwerpen
 • 03 257 80 11
Rechtbank eerste aanleg Antwerpen - afdeling Mechelen
Rechtbank eerste aanleg Antwerpen
 • Keizerstraat 20
  2800 Mechelen
 • 015/28.81.11
Rechtbank eerste aanleg Antwerpen - afdeling Turnhout
Rechtbank eerste aanleg Antwerpen
 • Kasteelplein 1
  2300 Turnhout
 • 014 44 71 00

Rechtbank eerste aanleg Antwerpen

Voorstelling

Missie, visie en waarden

 

 

Visie van de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - 2020

 

(Een visie is een algemene voorstelling van de toekomst van een organisatie. Het geeft aan waarvoor de mensen uit de organisatie gaan, wat hun toekomstdroom is.)

 

 

De rechtbank van eerste aanleg van de provincie Antwerpen wil werken aan:

 

een justitie waarin de individuele rechtzoekende en de maatschappij vertrouwen kan hebben door kwaliteitsvolle rechtspraak binnen een redelijke termijn, en dit vanuit een rechtbank met:

 

o   een klantgerichte dienstverlening met respect voor elke rechtzoekende;

o   integer handelend gerechtspersoneel, griffiers en magistraten;

o   een open en actieve communicatie;

o   een efficiënte werking vanuit een ketengerichte en professionele aanpak;

 

en dit alles met uitdrukkelijke aandacht voor al onze medewerkers.

 

 

De beperkte door de overheid ter beschikking gestelde middelen, bovendien geen rekening houdende met de reële werklast, vormen hierbij een uitdaging, maar ook een ernstige hypotheek, zeker bij het uitblijven van de nodige structurele hervormingen, modernisering van de IT en grotere beheersautonomie.

 

De rechtbank wil uitdrukkelijk het kwaliteitsstreven laten voorgaan op het rendementsdenken.

 

 

 

Kernwaarden van de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen

 

Kernwaarden bepalen wat van wezenlijk belang is, en hoe we ons gedragen.

 

 

-        (1) Onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit;

 

Een rechter moet in alle vrijheid recht kunnen spreken, vrij van elke druk van welke aard ook. De rechter oordeelt zonder vooroordelen. Ook de schijn dat niet aan deze voorwaarden is voldaan, moet worden vermeden.

De rechter, en de gerechtelijke organisatie, staan buiten de partijen.

Een houding van eerlijkheid en correctheid wordt steeds nagestreefd, legitimeert het gezag en draagt bij tot het vertrouwen in justitie.

 

 

-        (2) Professionaliteit;

 

Elke medewerker vertrekt vanuit een professionele werkhouding en een methodische aanpak. Hierbij wordt gestreefd naar een grote juridische en menselijke (waaronder communicatieve) deskundigheid. De rechtbank bejegent alle rechtzoekenden en partners op een respectvolle wijze.

 

 

-        (3) Maatschappelijk verantwoordelijk en klantgericht;

 

De rechtbank staat midden in de maatschappij:

 

o   is bewust van wat er leeft binnen de maatschappij;

o   neemt haar rol op ter verdediging van de rechtstaat, en van elkeen die op justitie moet kunnen beroep doen om zijn recht te halen;

o   heeft oog voor het unieke en waardevolle karakter van elkeen en voor de diversiteit in de maatschappij;

o   laat zich in haar organisatie leiden door klantgerichtheid en houdt bij beslissingen inzake de organisatie rekening met wie op de rechtbank een beroep moet doen;

o   getuigt van openheid: de rechtbank wil transparant werken, en toegankelijk en begrijpelijk zijn.

 

 

-        (4) samen werkend;

 

De rechtbank overstijgt in haar interne werking de belangen van haar samenstellende delen en bundelt de krachten met het oog op een beleid dat goed is voor de hele rechtbank.

Zij gaat in dialoog met haar externe partners teneinde een optimale dienstverlening en een kwaliteitsvolle rechtspraak te verzekeren.

 

 

 

Doelstellingen van de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen voor 2020

 

 

Doelstellingen beschrijven de zaken die we in de toekomst willen realiseren.

 

Terugkoppelend naar de missie, de visie en de kernwaarden komen we tot een aantal algemene, strategische doelstellingen die verder naar operationele doelstellingen worden vertaald.

 

 

 

De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen wil een rechtbank zijn die werkt, die doet wat ze beoogt te doen.

 

We onderscheiden drie niveaus:

 

-        (1) georganiseerd werken (onze organisatie)

-        (2) samen werken (onze mensen)

-        (3) recht spreken (onze kerntaak)

 

waarbij de organisatie ten dienste staat van onze mensen en van de rechtzoekenden, en onze mensen zorgen voor de rechtspraak.

 

Er is heel veel werk aan de winkel, zoals hierna beschreven, verder bouwend op de doelstellingen van de vorige jaren.

Om echter voldoende te focussen schuift de rechtbank alvast de hierna volgende prioriteiten voor het kalenderjaar 2020 naar voor, uitgaande van een de facto te beperkt personeelsbestand, en van een zo groot mogelijke responsiviteit ten aanzien van de maatschappelijke verwachtingen:

 

(1) Georganiseerd werken. De rechtbank:

 

o   spant zich in voor een verdere verbetering en vernieuwing van haar ICT en de hiermee samen hangende werkwijzen, ten behoeve van de organisatie en van de rechtzoekende, zo onder meer MaCH corr, MaCH burg/fam, Justscan, databanken I+Belgium en Gejo…;

o   ontwikkelt een omvattend systeem van interne controle, rolt dit uit en past dit toe;

 

 

(2) Samen werken. De rechtbank:

 

o   heeft daadwerkelijk oog voor het welzijn en de ontwikkeling van al haar medewerkers binnen de context van een verhoogde werklast, in het bijzonder voor haar vele nieuwe medewerkers en ook voor de recrutering ervan, bij de magistraten zowel als op de griffie;

o   investeert in de overkoepelende structuren zoals de secties, de conferentie van Nederlandstalige rechtbanken en haar secties, het College van Hoven en Rechtbanken enz;

 

(3) Recht spreken. De rechtbank:

 

o   Heeft oog voor de vraag naar snelle, goedkope, effectieve rechtspraak met zo mogelijk participatie van de rechtzoekenden, door haar gebundeld onder het concept van de “vlinderrechter” en stimuleert alle hiermee verbonden projecten;

o   Heeft bijzondere aandacht voor de verbetering van haar werking overeenkomstig de aanbevelingen in de zaak Bakelmans.

 

 

 

(1)   georganiseerd werken

(onze organisatie)

 

Ondanks het ontbreken van enig kader of enige reële ondersteuning voor een organisatie van meer dan 300 mensen, wil de rechtbank streven naar een professionele beleidsvoering en naar een efficiënte en effectieve organisatie  door de realisatie van de hierna vermelde doelstellingen.

Hierbij zal telkens opnieuw moeten worden rekening gehouden met de budgettaire en structurele beperkingen en met de beperkte beheersautonomie voor de rechtbank.

(1) het verder toepassen en opvolgen van een beleidscyclus verbonden aan de ontwikkeling van een strategie, vertaald in een (te vernieuwen en te evalueren) missie en visie, in waarden en in strategische en operationele doelstellingen;

Concreet:

 

de rechtbank zet de beleidscyclus met bijhorende timing verder, actualiseert de missie-visie-waarden, en bepaalt een set van strategische en operationele doelstellingen voor 2020.

 

Ze tracht haar eigen strategie en doelstellingen mede te realiseren door uitdrukkelijk te investeren in overkoepelende organen als de conferentie van Nederlandstalige rechtbanken van eerste aanleg en het college van hoven en rechtbanken.

 

(2) de verdere invulling van de nieuwe structuren en van de beslissingsmatrix, en een goede communicatie vanwege het beleid;

 

Concreet:

 

de rechtbank actualiseert de beschrijving van haar (nieuw ingevulde) structuren en van haar beslissingsmatrix waarin het directiecomité centraal staat.

 

Zij streeft in deze beslissingsmatrix naar afdoende interactie tussen o.m. het directiecomité, de afdelingsvoorzitters, de sectiebesturen en de leiding van de griffie waarbij de beslissingen zoveel mogelijk daar worden gelegd waar de kennis zit en de managementstructuren worden beperkt t.v.v. het operationele.

 

De rechtbank zet verder in op een betere communicatie van haar beslissingen en deze van de secties o.m. door de verspreiding van een “Antwerpse moniteur” en via de nieuwsbrief.

 

(3) het ontwikkelen van een systeem van interne beheersing:

 

Concreet:

De rechtbank verfijnt en operationaliseert verder haar model van interne controle, dat in 2020 volledig moet werken.

 

Ze volgt de uitvoering van haar basisopdrachten op in het kader van de werking van het directiecomité, en monitort haar activiteiten. Dit wordt mede uitgevoerd vanuit een streven naar het voorbereiden van het autonoom beheer en de opmaak van beheersplannen.

 

Ze stelt hiervoor operationele doelstellingen op die driemaandelijks worden gemonitord en het beleid verder aansturen.

 

Hiertoe worden fiches opgemaakt waar onder meer de beschikbare middelen, de indicatoren, de normen en de risico’s worden opgenomen.

 

De boordtabellen worden geëvalueerd en getoetst in de afdelingen en de secties. Zij worden waar mogelijk verder afgestemd op de doelstellingen van de rechtbank, tevens zal worden nagegaan waar ze kunnen worden afgebouwd door de input van cijfers uit de it-toepassingen.

 

Er wordt verder naar betere statistieken gestreefd via de IT-toepassingen en via het overleg met de steundienst ter zake, teneinde een betere beheersing van de rechtbank te realiseren en te komen tot algemeen vergelijkbare cijfers, en aldus tot een meer valide verdeling van de middelen.

 

Bij het beleid wordt steeds oog gehouden voor risico’s en fraude. Om deze reden wordt zoveel als mogelijk met digitale dossiers gewerkt om een veilig dossierbeheer te bereiken in het bijzonder op het onderzoek, de jeugdrechtbank en de strafuitvoeringsrechtbank.

Gerechtelijke mandaten worden effectief opgevolgd.

 

 

(4) de ontleding en verbetering van de werkprocessen:

 

Concreet:

 

 

Verdere systematische opvolging van nieuwe reglementering, IT-toepassingen, incidenten, beslissingen vanuit de sectie,… teneinde hiervan gebruik te maken om de werkprocessen te evalueren, efficiënter te maken en indien opportuun  gelijk te maken.

 

Actief meewerken aan de vernieuwing en verbetering van de IT-toepassingen teneinde te komen tot een efficiëntere griffie en een betere dienstverlening, in het bijzonder inzake Mach Corr, Mach burg/fam, digitalisering jeugd en het aanhouden van de uitrol van Justscan.

 

 

Verder stimuleren van het voor een korte of langere periode wisselen van standplaats door magistraten, griffiers en griffiemedewerkers teneinde de andere afdeling(en) beter te leren kennen, elkaars werkmethoden te doorgronden en hier telkens een leermoment aan koppelen;

(5) het verder streven naar een optimale verdeling van de zaken over de drie afdelingen;

 

Concreet:

 

verdere uitvoering en evaluatie van de eerder goedgekeurde  zaakverdelingsreglementen, onder meer inzake beslag.

 

de goedkeuring  nastreven van de invoering van een nieuw zaakverdelingsverdelingsreglement waarin cybercrime en financieel-economische misdrijven worden geregeld zodat zowat alle actuele wettelijke mogelijkheden ter zake zijn uitgeput.

 

parallel het overleg intern en extern verder zetten en nagaan welke verdere herverdeling van zaken over de provincie in de toekomst is aangewezen, en mogelijk is, zo inzake het burgerlijke en het penale contentieux en de eventuele opsplitsing ervan.

(6) de verdere aanpassing van de organisatie aan de verdere vermindering van het aantal beschikbare mensen;

 

De rechtbank stelt vast dat ze de facto noodgedwongen veel bezig is met het aanpassen van de organisatie, en het zoeken naar steeds nieuwe oplossingen voor de beperking van het aantal beschikbare magistraten, griffiers en griffiemedewerkers.

 

Het aantal beschikbare effectieven blijft te laag, onder meer door promoties en pensioneringen, en onvoldoende instroom op de griffie, en er wordt bovendien geen rekening gehouden met de eigenlijke werklast van de rechtbank.

 

Steeds meer dreigt dit ernstige gevolgen voor de dienstverlening met zich mee te brengen.

 

Concreet:

 

De rechtbank stelt een aangepaste dienstregeling op voor magistraten, griffiers en griffiepersoneel, over secties en afdelingen heen, die rekening houdt met een substantieel verminderd personeelsbestand, zoals actueel in redelijkheid in te schatten (in de richting van 87 % magistraten, en 80 % voor de griffie).

 

Hierbij wordt de dienst zo efficiënt mogelijk georganiseerd en verdeeld, en wordt de tijdige en kwaliteitsvolle rechtsbedeling zoveel als mogelijk behouden door desgevallend te prioritiseren, tegelijk uitdrukkelijk rekening houdend met een aanvaardbare taaklast voor elkeen, op lange termijn.

 

De rechtbank streeft verder zoveel mogelijk op alle niveaus naar de daadwerkelijke openstelling van de plaatsen van magistraten en van de griffie waar zij meent recht op te hebben en volgt systematisch de evolutie van de eigen werklast en de evolutie van externe factoren zoals gewijzigde regelgeving teneinde tot zo efficiënt mogelijke dienstregelingen te komen.

 

(7) het autonoom beheer

 

De plannen voor het autonoom beheer van hoven en rechtbanken worden bij het aantreden van een nieuwe regering mogelijk concreter.

 

De rechtbank dient zich hier op voor te bereiden.

Concreet:

 

de leiding van de rechtbank volgt verder opleidingen van nut voor het autonoom beheer en bouwt haar kennis ter zake uit.

 

De rechtbank brengt de allocatie van de eigen middelen duidelijk in kaart, volgt deze periodiek op, evenals haar eigen hieraan gekoppelde activiteiten zoals de rechtspraak in de respectieve domeinen door de uitwerking en implementatie van een model voor interne controle van de basisactiviteiten.

 

Tevens streeft zij actief naar de opbouw van valide cijfers in de respectieve secties  van eerste aanleg, intern maar ook extern, voor alle rechtbanken, gelet op het belang hiervan voor een toekomstige allocatie van de middelen.

 

 

 

(8) Duurzaamheid

 

De maatschappij mag terecht verwachten dat de rechtbank aandacht heeft voor duurzaamheid.

De rechtbank heeft oog voor de mobiliteitsproblematiek van haar medewerkers en bezoekers en speelt hier op in door raadgevingen op haar website en participatie aan het project “slim naar Antwerpen”.

 

Het gebruik van alternatieven voor de auto, zoals de fiets, worden aangemoedigd door “fietsdagen” met bijhorende dienstverlening te organiseren.

 

In het beheer van de gebouwen, en in het beheer van de rechtbank, heeft men oog voor aspecten van duurzaamheid zo in de cafetaria, papierverbruik, elektriciteitsverbruik enz.

 

(2) samen werken

(onze mensen)

Intern

 

(1)    het welbevinden van alle medewerkers over de  afdelingen heen verhogen,  maken dat “alle mensen graag komen werken”.

 

Het kapitaal van de rechtbank zijn haar mensen. De omstandigheden waarin moet worden gewerkt zijn niet altijd groots, de werklast is dat wel vaak. Anderzijds is er de unieke en maatschappelijk zeer relevante opdracht. Er moet steeds oog zijn voor ieders welbevinden op de rechtbank.

Concreet:

 

- elke leidinggevende heeft uitdrukkelijk oog voor de werklast en het welbevinden van zijn medewerkers, toetst dit regelmatig en zoekt naar oplossingen waar mogelijk. Vanuit de leiding wordt dit concreet opgevolgd en de leiding wordt zelf hierop ook getoetst en geëvalueerd;

 

-        er wordt verder nagegaan hoe de betrokkenheid van elke medewerker kan worden verhoogd door een meer aangepaste organisatiestructuur. Schotten in de organisatie tussen magistraten, griffiers en griffiemedewerkers moeten worden afgebouwd, ten voordele van teams die samen een bepaald deel van de rechtspraak op zich nemen. De teams en secties moeten aldus worden ingevuld. Een positief voorbeeld in deze vormen de jeugdsecties in de respectieve afdelingen. In andere domeinen wordt een dergelijke samenwerking gestimuleerd en als norm genomen;

 

-        er wordt getracht de betrokkenheid te vergroten door meer samen te werken en contacten te leggen over de verschillende functies heen, en door te focussen op de maatschappelijke meerwaarde (de “why”) die door elkeen samen wordt verwezenlijkt doch die ook voor elke medewerker concreet moet worden gemaakt. Leidinggevenden dienen ter zake initiatieven te nemen, teams dienen te worden uitgedaagd om samen oplossingen aan te brengen en om een inbreng te doen in het beleid;

 

-        bij nieuwe medewerkers zal een diepergaande opleiding worden gegeven waarbij duidelijker wordt gemaakt waartoe hun werk bijdraagt (zo bijv via bijwonen van zittingen) en waarbij ze meer zicht krijgen op de keten;

 

-        nadruk op het goede voorbeeld dat leidinggevenden dienen te geven op het gebied van engagement, werkkracht, zin voor initiatief, professionaliteit en integriteit,…

 

 

- de organisatie van een welzijnsbeurs of andere welzijnsinitiatieven wordt opnieuw nagestreefd;

 

- de organisatie van gezamenlijke activiteiten wordt gestimuleerd, zoals groepsactiviteiten in de eindejaarsperiode en de paleisrun;

- de rechtbank zorgt voor een duidelijke interne communicatie onder meer via nieuwsbrieven waarbij wordt afgetoetst wat waar beter kan;

(2) het activeren van het personeelsbeleid waaronder:

 

-het opmaken van een loopbaanplan voor de gehele rechtbank, met afstemming van de behoeften van de rechtbank op de wensen en mogelijkheden van de magistraten dan wel griffiers en griffiepersoneel, rekening houdende met de prognose van de personeelstekorten en met toepassing van mobiliteit tussen de drie afdelingen.

 

Dit blijkt enerzijds zeker nodig door het groter wordende personeelsverloop, anderzijds blijkt dit ook een zeer moeilijke oefening omdat de situatie zeer vaak en vaak onvoorzien wijzigt.

 

Om die reden is de voorgaande jaren gebleken dat een omvattend loopbaanplan niet mogelijk is, gerichte aandacht voor bepaalde aspecten is daarentegen wel mogelijk en noodzakelijk.

Concreet:

 

-het opmaken van een partieel loopbaanplan met zo mogelijk afstemming van de behoeften van de rechtbank op de wensen en mogelijkheden van de magistraten dan wel griffiers en griffiepersoneel, vanuit de prognose van de schijnbare vertrekkers en instromers voor de komende drie jaar, met toepassing van mobiliteit tussen de drie afdelingen.

 

Hierop dient zo mogelijk het beleid inzake vacatures, adviezen, opleidingen, en verdeling van de diensten op geënt, zowel voor magistraten als griffie.

 

Daarnaast kijkt de rechtbank uit naar wie op langere termijn leidinggevende verantwoordelijkheden kan/wil dragen en voorziet hiervoor zo mogelijk een voorbereidend traject;

-evalueren van de aanpassingen in de evaluaties voor magistraten, griffiers en griffiepersoneel en de verdere verbetering ervan. Bij de evaluaties van de magistraten worden ook derden betrokken als de balie en het parket en wordt ook de structuur en de taal van stukken van de geëvalueerde nagegaan.

 

Naast evaluatiegesprekken dienen ook functioneringsgesprekken te worden georganiseerd per afdeling voor de magistraten;

 

-stimuleren en mogelijk maken van het volgen van opleidingen voor alle medewerkers.

Opvolgen per sectie van opleidingen die zouden moeten gevolgd worden, vervolgens ter beschikking stellen van de documentatie.

Aandacht in de evaluaties voor het volgen van opleidingen;

 

-activering van de maatregelen voor een betere opvang van nieuwe magistraten en griffieleden (actualisering van het vademecum, een betere invulling van het mentorschap, inloopperiodes en interne stages,…), ook rekening houdende met de veralgemening van de alleenzetelende rechter op eerste aanleg waardoor de opleiding van nieuwe magistraten moet worden aangepast, met uitdrukkelijke aandacht voor de grote groep magistraten (15) die in 2019 zijn ingestroomd.

 

 

-evaluatie en actualisatie van de belangrijkste afspraken onder de magistraten (vademecum);

 

 

-aandacht voor het vergroten van de diversiteit in de personeelssamenstelling, op alle niveaus van de rechtbank bij selecties en in de algemene contacten ter zake zoals in het bijzonder in het kader van stages.

 

 

 

 (3) Vergroten van de samenwerking over de afdelingen

Concreet:

-        Verder opmaken van één globale vakantiedienstregeling over de drie afdelingen heen voor magistraten waarbij magistraten in andere afdelingen dan tijdens het gerechtelijk jaar zetelen, evenals het stimuleren van korte wissels en ondersteuningen in andere afdelingen dan de eigen afdeling. Ook weekenddiensten bij jeugd en onderzoek worden verder gezamenlijk georganiseerd, dan wel wordt dit getest;

 

-        Stimuleren van “wissels” onder de griffiers en griffiemedewerkers zodat zij bij voorbeeld enkele maanden elkaars plaats innemen in een andere afdeling en daar kennis maken met de collega’s en de werkwijzen;

-        Niet steeds alle vergaderingen in Antwerpen organiseren, maar ook in Turnhout en Mechelen;

-        De sectiewerking wordt ook verder op griffieniveau uitgebouwd;

 

 

Extern

 

 

(1)    het bestendigen van een actieve externe communicatie inclusief duidelijke afspraken met de pers, openheid naar de media, met uitdrukkelijke aandacht voor het zelf aanbrengen van items, het pro-actief opvolgen van mogelijke problemen en het van kortbij opvolgen van crisissituaties;

(2) de websites zo goed mogelijk trachten te stofferen en aanwenden, meewerken aan de centrale website en aan een website voor het nieuwe onthaal,

(3) het verder uitwerken van een multidisciplinair onthaal binnen onze justitiegebouwen in samenwerking met al onze ketenpartners en andere justitiële entiteiten vanuit een streven naar een betere, klantgerichte dienstverlening. Het onthaal binnen het Vlinderpaleis moet worden uitgebouwd en bestendigd, verder moet actief nagaan welke aspecten desgevallend kunnen worden uitgerold in Mechelen en Turnhout;

(4) volgehouden formeel en informeel overleg met de ketenpartners, provinciaal en in de afdelingen, in het bijzonder met de balies, het parket, het Hof van beroep, het justitiehuis, de conferentie van de rechtbanken van eerste aanleg en het College van hoven en rechtbanken (bijv. ook inzake de bepaling van de doelstellingen). In het bijzonder met de balie en het parket wordt per domein en per afdeling gecommuniceerd hoe er wordt gewerkt en wordt er overleg gepleegd omtrent de deugdelijkheid van de werking van de rechtbank.

(5) actief inspelen op signalen uit de samenleving inzake het functioneren van justitie en van de rechtbank. In het bijzonder wil de rechtbank aandacht hebben voor het onder druk komen van de rechtsstaat, en wil zij via haar communicatie, via het project Op.recht.mechelen, en via de ondersteuning van andere initiatieven, bijdragen tot een grotere kennis van de principes van de rechtsstaat bij het publiek, en tot het actief ondersteunen ervan;

 

(6) medewerking verlenen aan vragen tot samenwerking vanuit universiteiten en hogescholen en andere organisaties op het vlak van stages, projecten, masterproeven enz.

(3) recht spreken – onze kerntaak:

een klantgerichte organisatie van de rechtspraak

(1)verdere uitwerking van een beter zittingsmanagement;

Concreet:

 

 

 

het zittingsmanagement en de bijhorende fixatietermijnen worden mede met behulp van het instrument voor interne controle voortdurend in overleg met griffie, parket en balie opgevolgd en bijgestuurd waar nodig, met extra aandacht voor:

-        een adequate en klantgerichte fixatie op de correctionele zittingen;

-        aandacht voor de overbelaste familiezittingen, met opvolging van de inleidingszittingen en de bijhorende administratieve ondersteuning;

-        alternatieven binnen de burgerlijke procedure.

(2)organisatie van de griffie in functie van een streven naar klantgerichtheid;

Concreet:

-er wordt verder nagegaan of verschijningen op zittingen kunnen worden vermeden door alternatieven zoals het gebruik van functionele mailboxen beheerd door de griffier.

 

-verdere operationalisering van een klantgericht aangestuurd onthaal in samenwerking met alle interne en externe partners, met als proeftuin Antwerpen;

 

Verder verbeteren van de informatie ter beschikking gesteld door de griffie, met onder meer een uniformisering van de stukken gevraagd bij procedures;

 

focus op een maximale klantgerichtheid bij nazicht van de werkprocessen.

(3) de verhoging van de effectiviteit van de rechtspraak (waaronder snelheid, kostprijs, participatie);

Concreet:

 

-het faciliteren en verder stimuleren van alternatieve geschillenafhandeling op de familierechtbank (in het bijzonder de kamers voor minnelijke schikking ten volle ontwikkelen, en familiale bemiddeling via het project rond trajectbegeleiding te Antwerpen);

 

-het faciliteren van alternatieve werkwijzen op de burgerlijke rechtbank:

  *verder uitbouwen van alternatieven in bouwzaken;

  *optimaliseren deskundigenonderzoeken;

  *verder stimuleren van het project de “spreekuurrechter”/ alternatieve start dan wel aanpak voor burgerlijke procedures;

 

-inzetten op digitalisering voor de procedures op het onderzoek en de jeugd;

 

-correctioneel: verdere ontwikkeling Opvolgingskamers, opvolging zittingsmanagement

 

 

-nauw contact en regelmatig overleg met de welzijnsinstellingen, in samenwerking met het justitiehuis en het algemeen onthaal, in elk van de drie afdelingen.

(4) een meer efficiënte rechtspraak;

Concreet:

 

-voortdurende aandacht voor de doorlooptijden en voor het verkorten ervan waar mogelijk en opportuun, mede dankzij een performante monitoring in het kader van de interne controle, en parallel voor de fixatietermijnen voor de respectieve materies in de verschillende afdelingen, waarbij bij uitlopen telkens een analyse wordt gemaakt en zo mogelijk voorstellen tot remediëring worden gedaan. Streefdoel algemeen is het afronden van procedures binnen het jaar via een kwalitatieve uitspraak in eerste aanleg.

 

-het ten volle aanwenden van inleidingszittingen als filter en als middel om zaken snel en praktisch af te handelen;

 

-het actief nagaan waar het verschijnen ter zitting van partijen en/of advocaten kan worden vermeden, bij voorbeeld in familiezaken

-waar mogelijk werken met modellen en met een indicatie van de rechtspraak via de secties, onder meer op het onderzoek en in de familierechtbank;

-mogelijkheden voor standaardisering en digitalisering van procedures nagaan en nastreven, bijv. via het werken met een modelverzoekschrift in familiezaken, door een grotere voorspelbaarheid bij de begroting van onderhoudsgelden,

het openstellen van rechtspraak voor rechters en griffiers, het experimenteren met de verwerking ervan,…

 

(5)betere bejegening van de rechtzoekenden;

Concreet:

 

initiatieven voor een betere communicatie met rechtzoekenden zoals betere info bij de start van een procedure, bijv in correctionele en in familiezaken, worden uitgewerkt;

 

nazicht van documenten door taalexperten in het kader van de it-vernieuwingen vanuit een streven naar een meer begrijpbare taal;

 

aandacht voor de zittingsvaardigheden in evaluaties;

 

Ontwikkeling van een beter onthaal en bewegwijzering binnen de paleizen;

 

Verder zetting van de samenwerking met de vzw Atlas in het kader van het omgaan van de rechtbank met diversiteit;

 

(6) grotere openheid voor de inbreng van derden;

 

 

Concreet:

 

verfijning van de aanpak van de evaluaties van magistraten met inbreng van balie, parket en griffie.

 

klachten worden steeds tijdig en constructief behandeld (hoe kan de klacht concreet worden opgelost en hoe kan er uit worden geleerd naar de toekomst);

 

alle klachten worden geregistreerd en opgevolgd;

 

Vanuit een klantgerichte visie voortdurend overleg plegen met balie en OM en tevens mogelijkheden voor klanttevredenheidsonderzoeken nagaan.

 

een kwaliteitsvolle rechtspraak:

 

 

(1) voortzetten van de sectiewerking over de afdelingen heen (burgerlijke, familiaal, correctioneel, jeugd en onderzoek), waarin magistraten en griffie een bepaald domein van de rechtspraak opvolgen, ter zake samenwerken en overleggen.

 

 

De rechtbank is overtuigd van het belang van de goede werking van de secties voor een goede rechtspraak en wil hiervoor de nodige aandacht hebben.

Concreet:

 

de respectieve secties komen ongeveer zeswekelijks samen, voltallig of met hun bestuur, hebben een actieve werking met eigen doelstellingen/verslagen;

 

 

 

hierbij wordt gewerkt aan een meer collectief rechterschap: belangrijke evoluties in wetgeving en rechtspraak, en verschillen in rechtspraak worden open besproken en waar mogelijk wordt tot een consensus gekomen;

 

ook de griffies ontwikkelen een sectiewerking, in overleg met de algemene sectiewerking

ondervoorzitters en hoofden van dienst van de griffie worden actief betrokken bij de sectiewerking.

(2) de ontwikkeling van een kennismanagement met opbouw van gedeelde documentatie en modellen;

 

 

Concreet:

 

de respectieve secties leggen een gestructureerde documentatie aan en stellen modellen op. Ze maken hierbij gebruik van het iudexnet;

 

de secties volgen de juridische actualiteit op;

 

de rechtbank anticipeert op wetgevende initiatieven door er in samenwerking met de secties op toe te zien dat magistraten en griffiers hiervoor voldoende, goed bruikbare documentatie en opleidingen krijgen;

 

 

verspreiden van relevante interne en externe rechtspraak.

 

In navolging van de ontwikkelingen inzake big data en artificiële intelligentie stelt de rechtbank vooreerst de eigen vonnissen zoveel mogelijk beschikbaar voor elke collega. Tevens wordt er naar gestreefd om op enkele domeinen een project op te starten waarin wordt geëxperimenteerd met een automatische verwerking van de gegevens in grote aantallen vonnissen.

 

 

(3) het streven naar uniforme procedures en modellen;

Concreet:

 

de secties, in een nauwe samenwerking tussen magistraten en griffie, doen nazicht van werkwijzen en procedures en komen tot voorstellen ter zake, in het bijzonder bij aanpassingen van de it-toepassingen, nieuwe wetgeving of rechtspraak, incidenten,…;

 

hieraan gekoppeld worden ook modellen opgemaakt die desgevallend worden afgetoetst bij interne en externe partners, en wordt actief meegewerkt aan de opmaak van nieuwe modellen in het kader van nieuwe IT-toepassingen zoals Mach Corr en Mach burgerlijk/familiaal.

(4) de opvolging van fouten en incidenten;

Concreet:

 

door alle actoren wordt systematisch gefocust op fouten, klachten en incidenten waarbij telkens de analyse van het gebeurde wordt gemaakt, indien mogelijk voorstellen worden gedaan, en afspraken gemaakt om herhalingen te vermijden en te leren uit hetgeen is voorgevallen.

 

Ook audits van de HRJ zijn ter zake een bron van inspiratie en initiatieven, zoals in het bijzonder de audit Bakelmans, als aanzet tot streven naar grotere kwaliteit, wat verder in concrete aanpassingen via de secties wordt uitgewerkt.

 

 

(5) het meten en de opvolging van de tijdigheid van de rechtspraak, van achterstand en doorlooptijden;

Concreet:

 

de boordtabellen worden verder aangepast en opgevolgd vanuit deze doelstelling, ook via het model van interne controle wordt hieraan gewerkt.

 

problemen worden in het directiecomité of in de secties ter discussie gesteld en zo mogelijk snel geremedieerd;

(6) streven naar een zo integer mogelijk functioneren van magistraten en griffie;

Concreet:

voortdurende aandacht voor integriteitsproblemen vanwege de leidinggevenden;

analyse van incidenten en uitdrukkelijk trachten te leren hiervan;

aandacht voor deelname aan opleidingen ter zake, voor griffie en magistraten;

opzetten van een regelmatige communicatie rond integriteit

ontwikkelen van een integriteitsbeleid waaronder het bespreken en vermelden van casussen;

(7) het laten doorwerken van beroepsrechtspraak en stimuleren van overleg ter zake;

 

Concreet:

 

actief deelnemen en stimuleren van verticaal overleg met het Hof;

 

bespreken en communiceren van beroepsrechtspraak binnen de secties;

Laten overmaken van arresten via mail, wat efficiënter is voor de griffie, maar ook een beter en vlotter documentatiebeheer voor de betrokken magistraat en sectie toelaat

(8) het opvolgen studiedagen en opleidingen;

Concreet:
algemeen en binnen de secties worden de mogelijkheden voor opleiding en studiedagen opgevolgd;

 

 

waar nodig wordt er geparticipeerd en de documentatie wordt gedeeld via het iudexnet.

(9) het streven naar specialisatie.

De wetgeving (en de maatschappij) wordt complexer, balie en parket werken steeds meer gespecialiseerd.

Vanuit het geloof in het belang van een algemene vorming, wordt nagegaan waar het vanuit een streven naar deskundigheid en efficiëntie aangewezen is om meer gespecialiseerd te werken. Hierbij moet de link worden gelegd met het onderzoek naar een verdere verdeling van de zaken over de afdelingen en een verdere digitalisering die toelaat de praktische problemen die gepaard gaan met een grotere mobiliteit te omzeilen. Deze specialisatie kan ook toelaten om tot een grotere voorspelbaarheid en uniformiteit in de rechtspraak te komen.

 

Concreet:

 

Er wordt algemeen, binnen het directiecomité en op de griffie, en binnen de secties, nagegaan waar de organisatie van meer specialisatie zich opdringt, waarbij tevens de  link wordt gelegd met de discussie inzake een nieuw zaakverdelingsreglement en een eventueel gunstiger context door het digitaal beschikbaar zijn van dossiers.

 

 

 

 

 

Bevoegdheid

De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen wordt in drie afdelingen verdeeld. (K.B. 14.03.2014) (B.S. 24.03.2014). De eerste houdt zitting te Antwerpen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de twaalf kantons Antwerpen en van de kantons Boom, Brasschaat, Kapellen, Kontich, Schilde en Zandhoven. De tweede houdt zitting te Mechelen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen en Willebroek. De derde houdt zitting te Turnhout en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Arendonk, Geel, Herentals, Hoogstraten, Mol, Turnhout en Westerlo.

Werkingsverslag 2021

De algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen heeft overeenkomstig artikel 340 Ger. W. op 31 maart 2022 het werkingsverslag goedgekeurd. Het gehele werkingsverslag 2021 kan u hier downloaden.

De verslagen van de secties, boordtabellen en andere bijlagen kan u afzonderlijk downloaden.

Anlagen

- sectieverslag jeugd (1.69 MB)
- sectieverslag KBM (386.81 KB)
- sectieverslag SURB (637.04 KB)

Anlagen

- boordtabel beslag (48.11 KB)
- boordtabel burgerlijk (328.43 KB)
- boordtabel familiaal (350.96 KB)
- boordtabel jeugd (383.16 KB)
- boordtabel onderzoek (436.93 KB)

Anlagen

- klachten 2021 (13.63 KB)

Werkingsverslag 2020

De algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen heeft overeenkomstig artikel 340 Ger. W. op 2 april 2021 het werkingsverslag goedgekeurd. Het werkingsverslag 2020 kan u hier downloaden.

De verslagen van de drie afdelingen, de sectieverslagen, boordtabellen en andere bijlagen kan u afzonderlijk downloaden.

Anlagen

- sectie burgerlijk (1006.72 KB)
- sectie correctioneel (478.51 KB)
- sectie familie (880.73 KB)
- sectie jeugd (1.83 MB)
- communicatiecel (780.27 KB)
- sectie onderzoek (495.35 KB)

Anlagen

- Overzicht klachten (608.08 KB)

Anlagen

- burgerlijk_0.pdf (330.54 KB)

Anlagen

- familiaal (392.74 KB)

Anlagen

- wv2020-sectie-surb.pdf (95.31 KB)

Anlagen

- correctioneel (328.85 KB)

Anlagen

- jeugd.pdf (322.5 KB)
- wv2020-sectie-jeugd.pdf (101.55 KB)

Anlagen

- onderzoek (315.27 KB)

Werkingsverslag 2019

De algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen heeft overeenkomstig artikel 340 Ger. W. op 12 juni 2020 het werkingsverslag goedgekeurd. Het werkingsverslag 2019 kan u hier downloaden.

Het overzicht van de initiatieven genomen door de rechtbank naar aanleiding van het dossier Bakelmans-Van Espen kan u hier nalezen.

De verslagen van de drie afdelingen, de sectieverslagen, boordtabellen en andere bijlagen kan u afzonderlijk downloaden.

Anlagen

- boordtabel_fam.xlsx (272.32 KB)
- boordtabel_kms.xlsx (65.14 KB)
- boordtabel_eot.xlsx (26.46 KB)
- boordtabel_cor.xlsx (264 KB)
- boordtabel_bur.xlsx (258.79 KB)
- boordtabel_jr.xlsx (97.36 KB)
- boordtabel_or.pdf (355.57 KB)

Werkingsverslagen (voor 2019)

De algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen heeft overeenkomstig artikel 340 Ger. W. volgende werkingsverslagen goedgekeurd:

Anlagen

- werkingsverslag 2018 (9.74 MB)
- werkingsverslag 2017 (7.19 MB)
- werkingsverslag 2015 (3.08 MB)
Organisatie

Algemeen reglement

Vanaf 1 september 2021 is een nieuw algemeen reglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen in werking getreden.

Al de voorgaande reglementen vervallen hierdoor.

Anlagen

Bevoegdheid

De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen wordt in drie afdelingen verdeeld. (K.B. 14.03.2014) (B.S. 24.03.2014).

De eerste houdt zitting te Antwerpen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de twaalf kantons Antwerpen en van de kantons Boom, Brasschaat, Kapellen, Kontich, Schilde en Zandhoven.

De tweede houdt zitting te Mechelen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen en Willebroek.

De derde houdt zitting te Turnhout en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Arendonk, Geel, Herentals, Hoogstraten, Mol, Turnhout en Westerlo.

Zaakverdelingsreglement

Het eerste zaakverdelingsreglement voor de REA Antwerpen zoals goedgekeurd door de ministerraad en ondertekend door de minister werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2016.

Dit reglement nam aanvang op 1 maart 2016 (de reeds aanhangig gemaakte zaken worden in principe wel afgewerkt in de afdeling waar ze werden ingeleid).

In het Belgisch Staatsblad van 17 juni 2019 werd de aanpassing aan het zaakverdelingsreglement gepubliceerd, zijnde de centralisatie van beslag in de afdeling Antwerpen.

De werkwijze voor beslagzaken wordt u in deze nota uitgelegd.

REA Antwerpen werkt verder aan specialisatie en aldus ook voor meer kwaliteit en efficiëntie door verdeling van zaken over de afdelingen. Economische en financiële strafzaken worden vanaf 1 februari 2021 enkel behandeld in Antwerpen, cybercrime in Mechelen en internationale rechtshulp in Turnhout.  (KB 16 december 2020, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2021). Meer toelichting in deze nota.

Wie is wie in de rechtszaal ?

Custom 1

Volgende assisenzaak

De zittingen van assisen gaan, gelet op de renovatiewerken in het gerechtsgebouw gelegen aan de Britselei 55 te 2000 Antwerpen, door in het gerechtsgebouw aan de Bolivarplaats te 2000 Antwerpen.
Hiervoor werd zittingszaal D1 omgevormd naar een assisenzaal.

De voorziene planning voor de volgende assisenzittingen :

13/06/2022 - 17/06/2022 - Slegers
26/09/2022 - 30/09/2022 - Takisi

Klik hier voor Hof van Assisen Antwerpen.

Jury

Indien u als jurylid werd uitgenodigd zit u waarschijnlijk met veel vragen.
Hieronder zal u enkele antwoorden terugvinden:

Voor wie verhinderd is

De opgeroepen gezworenen die wegens ziekte, onbekwaamheid of andere ernstige verhindering zich niet in staat achten om aan de zitting deel te nemen, dienen onverwijld een behoorlijk attest hiervan over te maken, gericht aan de Procureur-generaal bij het Hof van beroep, Dienst Assisen, Waalse Kaai 35A, 2000 Antwerpen.

Verloop van het proces

Op de 1° datum zal enkel de jury worden samengesteld.

Enkel die personen die alsdan worden uitgeloot om deel uit te maken van de jury, moeten zich aanmelden op de 2e datum waarop zij werden gedagvaard. Voor deze mensen zal voor het verder verloop van het proces, indien ze met de auto komen, een gratis parkeerplaats voorzien worden vlakbij het Gerechtsgebouw.

Duur van de debatten.

De vermoedelijke duur der debatten wordt op voorhand meegedeeld.

Uitbetaling

Aangezien de uitbetalingen van de vergoedingen gebeuren via een identificatiefiche, die u hier kan terugvinden, vragen we u deze reeds zo volledig mogelijk ingevuld mee te brengen op de dag van de samenstelling jury.

Bereikbaarheid bij noodgeval

Een jurylid kan enkel in noodgevallen bereikt worden via het algemeen nummer van het Gerechtsgebouw: 03/257.80.11

 

Getuige

Indien u bent opgeroepen als getuige in een assisenzaak zit u mogelijks met veel vragen.

Hieronder enkele antwoorden:

Aanmelden

Bij uw aankomst dient u zich aan te melden bij de bode van assisen. Deze zal u tot uw wachtruimte begeleiden tot u door de voorzitter van assisen wordt opgeroepen om te getuigen.

Vergoeding

Aangezien de uitbetalingen van de vergoedingen gebeuren via een identificatiefiche, die u hier kan terugvinden, vragen we u deze reeds zo volledig mogelijk ingevuld mee te brengen.

 

Persafspraken

De audiovisuele media mag bij aanvang van een assisenproces beelden maken van de intrede van het hof. Van zodra de voorzitter het woord neemt stopt men met filmen en verlaten de filmploegen de zaal.

Bij de uitspraak van het hof van assisen mag men de voorlezing door de voorzitter in beeld brengen. Het is de bedoeling dat enkel de voorzitter en zijn assessoren in beeld worden gebracht en in geen geval de beklaagden, burgerlijke partijen, juryleden en andere actoren binnen de zittingszaal.

Voor elke afwijking - van wat er in de zittingszaal zou gebeuren - dient voorafgaand toelating gevraagd te worden aan de voorzitter.

Indien men in het gerechtsgebouw aan de Bolivarplaats 20 te 2000 Antwerpen een interview wil opnemen, kan dit enkel in de wandelzaal, op voorwaarde dat geen mensen herkenbaar in beeld worden gebracht die geen toestemming hebben gegeven.

Tenslotte: veiligheidspersoneel mag nooit (herkenbaar) in beeld gebracht worden.

Contact:

Mark Jespers: mark.jespers@just.fgov.be ( 03 257 86 38 )
Persmagistraat: Els De Brauwer ( 04 86 50 45 01 )

Custom 2

Assistent

Elke dag het gevoel hebben dat je een verschil maakt? Als het even kan, met leuke collega’s? Bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen bouw jij mee aan een veilige, rechtvaardige samenleving.

We zoeken momenteel administratieve kraks! Dus doe mee aan de selectieprocedure van assistent bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen. 
Dan is dit misschien de start van een schitterende loopbaan.

Meer info over de deelnemingsvoorwaarden en de desbetreffende selectieprocedure kan je hieronder terugvinden.

Solliciteren kan tot 10 juni 2022.

Anlagen

Deskundige

We zoeken momenteel deskundige dossierbeheerders.

Dus doe mee aan de selectieprocedure van deskundige dossierbeheerder bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen. 
Dan is dit misschien de start van een schitterende loopbaan.

Meer info over de deelnemingsvoorwaarden en de desbetreffende selectieprocedure kan je terugvinden via : Deskundige dossierbeheerder (m/v/x) voor REA Antwerpen - Mechelen - Turnhout - ANTWERPEN (vdab.be)

Solliciteren kan tot 10 juni 2022.

Medewerker

Elke dag het gevoel hebben dat je een verschil maakt? Als het even kan, met leuke collega’s? Bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen bouw jij mee aan een veilige, rechtvaardige samenleving.

We zoeken momenteel medewerkers voor administratieve ondersteuning - contract van bepaalde duur

Dus doe mee aan de selectieprocedure van medewerker bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen. 
Dan is dit misschien de start van een schitterende loopbaan.

Solliciteren kan tot en met 14 juli 2022.

Anlagen

Zittingsbode

Bent u geïnteresseerd in een job als zittingsbode. Dat doet ons veel plezier!

In deze flyer komt u te weten hoe u zich kandidaat kan stellen (voor de afdeling Antwerpen).

Wij contacteren u verder indien u in aanmerking komt. Opgelet, door een recente campagne is er momenteel een wachtlijst.

Jobstudent

De FOD Justitie lanceerde een oproep voor jobstudenten voor de periode 1 juli tot en met 30 september 2022.
Voor de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen zijn ondertussen alle plaatsen ingevuld.

Diverse

Van 14 tot 18 maart kregen studenten de kans om tijdens de Week van de magistratuur 's morgens mee te lopen met een magistraat. In de namiddag volgde er een panelgesprek. De presentatie kan hier worden herbekeken.

 

Custom 3

Info

Vragen van algemene of van administratieve aard kunnen gesteld worden aan de heer Mark Jespers, kabinetssecretaris van de voorzitter (mark.jespers@just.fgov.be , 03 257 86 38). 

Vragen van inhoudelijke aard kunnen gesteld worden aan de persmagistraten, met name

Persrechters rechtbank van eerste aanleg Antwerpen

W. Verhaegen

familierechter

 sectie burgerlijk

 

 0485/53.90.95

 L. Versteylen

 jeugdrechter

 sectie jeugd en SURB

 

 03/257.89.36

G. Franssens

onderzoeksrechter sectie onderzoek en raadkamer   0477/25.05.35

afdeling Mechelen :

T. Byl

afdelingsvoorzitter

algemene contactpersoon

 

015/28.81.32

afdeling Turnhout :

M. Suykerbuyk

afdelingsvoorzitter

 algemene contactpersoon

 

014/44.74.00

 

Filmen en fotograferen

Filmen en fotograferen in de gebouwen (huisregels)

Afdeling Antwerpen

-        Indien men in het gerechtsgebouw aan de Bolivarplaats 20 te 2000 Antwerpen opnames wil maken (bv. intervieuw), kan dit enkel in de wandelzaal, op voorwaarde dat geen mensen herkenbaar in beeld worden gebracht die geen toestemming hebben gegeven. 

Indien u in het gebouw wenst te filmen, haalt u bij het onthaal een badge af. Dit is nodig voor de herkenbaarheid, voor de veiligheid, en ter bevestiging van de regels ter zake (uw aanwezigheid zal worden genoteerd);

-        Indien men wil filmen in andere publieke gedeelten van het gerechtsgebouw (gang, zittingszaal, ...) moet dit zo snel mogelijk worden gevraagd, zo mogelijk voor 16u de dag vooraf. Dit laat toe de griffier en de kamervoorzitter tijdig te contacteren. 

De uitspraak en/of het binnenkomen van de zetel (bij het begin van een zaak of bij de uitspraak)  kan worden gefilmd indien de kamervoorzitter de toelating geeft. 

De persrechter zal hiervoor overleg plegen met de betrokken collega.

Wie niet in toga is, mag enkel herkenbaar worden gefilmd mits toestemming van deze persoon. Over het algemeen zal enkel de rechtbank gefilmd worden; de beklaagden en aanwezigen in de zittingszaal in principe niet.

Beelden opgenomen in het kader van een bepaalde zaak, mogen enkel in het kader van deze zaak worden gebruikt.

Ook voor het filmen in een zittingszaal wordt een badge afgehaald aan het onthaal zoals hoger beschreven; 

-        De contacten met de persrechter om afspraken te maken over opnames in het gerechtsgebouw verlopen via een telefoonnummer met name 03/257 82 93. Indien het niet lukt op dit nummer, mag de secretaris van de voorzitter worden gebeld op het nr 03/257 86 38;

-         Voor bijzondere zaken kan van deze afspraken worden afgeweken. 

 

Afdeling Mechelen

In het gerechtsgebouw te Mechelen, Keizerstraat 20 mag nergens gefilmd en gefotografeerd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de afdelingsvoorzitter. 

In de zittingszaal dient een toestemming bekomen van de kamervoorzitter. 

Intervieuws (Radio en TV) worden in het gebouw niet toegestaan, deze dienen te gebeuren buiten het gebouw (Paleis). Mogelijkheid hiervoor is een mooie tuin met overdekte wandelruimte. 

Bij de medewerkers van het onthaal kan u steeds terecht voor de nodige informatie.

 

Persprotocol HVB

Anlagen

- Persprotocol (275.92 KB)

Neuigkeiten

Meer weten over werken als zittingsbode. Klik hier

Gezien een recente campagne wordt er thans gewerkt met een wachtlijst.

De familierechtbank, afdelingen Antwerpen, Mechelen en Turnhout, hebben een filmpje gemaakt voor jongeren die moeten gehoord worden door een rechter in het kader van een procedure voor de familierechtbank.  Dit gesprek gaat over de verblijfsregeling van de jongeren na de scheiding van hun ouders of andere aspecten van het ouderlijk gezag waarover hun ouders het niet eens zijn.

Voor jongeren is het altijd een spannend gebeuren, ze weten niet goed waaraan ze zich kunnen verwachten.  Klassiek worden zij uitgenodigd met een brief, waarin uitgelegd wordt wat er te gebeuren staat.  De familierechters wilden een meer eigentijdse aanpak.  Hierbij een link naar het filmpje waarin wordt uitgelegd wat ze kunnen verwachten, waar ze moeten zijn bij wie, hoe het verloopt en wat de spelregels zijn. 

Afdeling Antwerpen : https://www.youtube.com/watch?v=w7q2nGl3lVo

Afdeling Mechelen : https://youtu.be/S1ZIwc51VkQ

AfdelingTurnhout : https://www.youtube.com/watch?v=DkJczuZBxnw

Het Youtube-kanaal van de rechtbank is te bereiken via:
https://www.youtube.com/channel/UCqG-Zy_En_IHCo-ChiS6YtA

 

REA Antwerpen kiest voor specialisatie en aldus ook voor meer kwaliteit en efficiëntie door verdeling van zaken over de afdelingen. Economische en financiële strafzaken worden voortaan enkel behandeld in Antwerpen, cybercrime in Mechelen en internationale rechtshulp in Turnhout.  Zie KB 16/12/2020 - BS 08/01/2021 

Dokumente

slachtofferzorg.be: informatie en hulp voor slachtoffers

Sitemap