Rechtbank eerste aanleg Antwerpen - afdeling Turnhout

afdeling van Rechtbank eerste aanleg Antwerpen

Openingsuren


De griffie is elke werkdag open en ook telefonisch bereikbaar van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00.

Er worden enkel inlichtingen verstrekt, consult (advies) mag niet gegeven worden (art. 297 Ger.W.).

Over de rechtbank

Gerechtsgebouw Tunrhout

Alle contactgegevens

Localisatie

Rechtbank eerste aanleg Antwerpen - afdeling Turnhout
Abteilung Rechtbank eerste aanleg Antwerpen

Griffies

Rechtbank eerste aanleg Antwerpen - afdeling Turnhout

afdeling van Rechtbank eerste aanleg Antwerpen

Voorstelling

Het Kasteel van de hertogen van Brabant

Deze toeristische brochure ligt ter beschikking aan het onthaal, kan u onderaan downloaden of hieronder bekijken.

Organisatie

Gebiedsomschrijving

De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout, houdt zitting in Turnhout en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Westerlo, eerste en tweede kanton Turnhout, eerste en tweede kanton Mol-Geel. De gemeenten Hulshout en Herenthout vallen voor correctionele zaken en jeugdrechtbank onder de afdeling Turnhout en voor burgerlijke zaken en familierechtbank onder de afdeling Mechelen .

Reglementen

Vanaf 1 september 2018 treedt een nieuw algemeen reglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen in werking. (BS 24/08/2018).

U kan het downloaden via onderstaande link.

Zaakverdelingsreglement

Het eerste zaakverdelingsreglement voor de REA Antwerpen zoals goedgekeurd door de ministerraad en ondertekend door de minister werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2016.

Dit nieuwe reglement neemt aanvang op 1 maart 2016 (de reeds aanhangig gemaakte zaken worden in principe wel afgewerkt in de afdeling waar ze werden ingeleid).

U kan het onderaan downloaden.

De belangrijkste elementen worden hierna uitgelicht :

Dit eerste zaakverdelingsreglement bepaalt dat de navolgende afdelingen exclusief bevoegd zijn voor de volgende strafzaken (vooralsnog worden geen burgerlijke zaken beoogd):

* afdeling Antwerpen:
- Milieu, stedenbouw, voedselveiligheid, hormonen, landbouw, dierenwelzijn en doping;
- Fiscale strafzaken en strafzaken betreffende douane en accijnzen;
- intellectuele eigendom;
- mensenhandel;
- socio-economische zaken toegewezen aan een kamer met drie (zaken arbeidsauditoraat);
- militaire misdrijven;
- financiële strafzaken van de afdeling Antwerpen;

*afdeling Turnhout:
- uitlevering;

 *afdeling Mechelen:
- financiële strafzaken van de afdelingen Turnhout en Mechelen.

Anlagen

Custom 1

Bijwonen van de zittingen

De meeste zittingen van de rechtbank zijn openbaar, behalve de zittingen van de Raadkamer, Strafuitvoeringsrechtbank, Familie- en de Jeugdrechtbank. Uitzonderlijk worden ook in andere kamers zaken "met gesloten" deuren behandeld, om de privacy van de betrokkenen te beschermen.

Iedereen die ouder is dan 14 jaar mag zonder enige toestemming zittingen bijwonen; bezoekers jonger dan 14 jaar moeten begeleid zijn door één van de ouders of door een persoon die over hem of haar bewaring heeft. De voorzitter kan evenwel steeds de aanwezigheid van minderjarigen bij de terechtzitting verbieden, onder meer wegens het bijzonder karakter van de zaak of de omstandigheden waarin de terechtzitting verloopt.

Het aanvangsuur van de zitting wordt vermeld op de dagvaarding of de uitnodiging die de partijen in een zaak ontvangen.

U dient telkens uw dagvaarding of uitnodiging en uw identiteitskaart mee te nemen.

Overzicht van de zittingen

De zttingen vangen aan om 09.00 uur behoudens anders vermeld.

De agenda van de zitting kan u hier vinden.

Custom 2

Echtscheiding in onderlinge toestemming (EOT)

Procedure echtscheiding onderlinge toestemming (EOT)

Artikel 1288bis Ger. W. bepaalt dat de vordering tot echtscheiding door onderlinge toestemming wordt ingeleid bij verzoekschrift. Het verzoekschrift dient neergelegd te worden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg  van de laatste echtelijke verblijfplaats en/of de woonplaats van een der partijen, op de sectie familie- en jeugdrechtbank.

De procedure echtscheiding door onderlinge toestemming verloopt schriftelijk, tenzij de familierechtbank het nodig acht om de persoonlijke verschijning van partijen te bevelen.

Het verzoekschrift en de bijlagen worden origineel en in enkelvoud neergelegd ter griffie. Kopies zijn niet nodig.

 

Het verzoekschrift dient te vermelden:

1° de dag, de maand en het jaar;

2° de naam, de voornaam, rijksregisternummer, het beroep en de huidige woonplaats van de verzoekers;

3° de huwelijksplaats en -datum

4° dat zij besloten hebben tot echtscheiding door onderlinge toestemming over te gaan

5° hun vordering om uit te echt te scheiden bij onderlinge toestemming richten tot de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout, sectie familie- en jeugdrechtbank 

6° het verzoekschrift dient gedateerd en origineel ondertekend te worden door de beide echtgenoten of door ten minste een advocaat of een notaris.

 

Als bijlagen bij het verzoekschrift dienen neergelegd te worden :

1° de overeenkomsten opgesteld met toepassing van de artikelen 1287 en 1288 Ger. W. ;

2° in voorkomend geval , de boedelbeschrijving die in artikel 1287, tweede lid, Ger.W. wordt bedoeld;

3° een uittreksel uit de huwelijksakte van de echtgenoten;

4° een uittreksel uit de geboorteakte van de minderjarige kinderen bedoeld in artikel 1254, §1, tweede lid, Ger.W.;

5° bewijs van nationaliteit en het attest van woonst (met historiek) van elk van de echtgenoten

Nota : een attest afgeleverd door uw gemeente is vereist : een kopie van de identiteitskaart volstaat niet!

OPMERKING 1 : alle anderstalige documenten moeten naar het Nederlands vertaald worden! De vertaling gebeurt door een beëdigd vertaler, verbonden aan de rechtbank, en diens vertaling dient gelegaliseerd te worden door de rechtbank.

OPMERKING 2 : de bijlagen die bij het verzoekschrift worden neergelegd, mogen maximum zes maanden oud zijn.

 

KOSTEN :

Bij de neerlegging van het verzoekschrift is een bedrag van 20 euro verschuldigd (bijdrage begrotingsfonds juridische tweedelijnsbijstand).

Dit bedrag kan ter griffie betaald worden :

- via een griffiebon voor advocaten/notarissen;

- op volgend rekeningnummer :

REA Antwerpen – afdeling TURNHOUT

IBAN : BE93 6792 0090 3467       

BIC : PCHQBEBB

van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afd. Turnhout, Kasteelplein 1, 2300 Turnhout  met de vermelding als referte “ EOT + namen van beide partijen”.

OPMERKING 1 : contante betaling is niet mogelijk zolang de coronamaatregelen van kracht zijn !

OPMERKING 2 : de rolrechten t.b.v. 165 euro zullen pas na het vonnis geïnd worden door FOD Financiën.

 

 

Bevoegdheden van de Familierechtbank

Anlagen

Aanstelling gerechtelijk beheerder

Verzoek tot aanstelling van een gerechtelijk beheerder van een onbeheerde nalatenschap

Dit verzoek kan gedaan worden (enkel door een advocaat conform art. 1027 Ger.W.) in die gevallen waar er nog geen curator over een onbeheerde aangesteld is of kan aangesteld worden en dringende maatregelen zich opdringen ( vaak voorkomend, opzeg huur, vrijmaken huurwaarborg enz. ) 

Bij het verzoek dient gevoegd:

- een overlijdensakte (indien het overlijden meer dan zes maanden geleden is wordt het verzoekschrift vaak afgewezen);

- de stukken waaruit de gegrondheid van het verzoek blijkt (huurovereenkomst, inventaris);

- de stukken waaruit de pogingen blijken om een erfgenaam te zoeken of het bewijs van verwerping van de nalatenschap door de gekende erfgenamen.
 

In de verzoekschriften tot aanstelling van een gerechtelijk beheerder over een onbeheerde nalatenschap wordt veelal de zin vermeld:

‘Aangezien er geen rechtstreekse afstammelingen of erfgenamen bekend zijn en er tot op heden niemand anders zich aangemeld heeft als mogelijke erfgename”.

Veelal wordt er geen bewijs van opzoeking naar de afstammelingen/erfgenamen voorgelegd, en blijkt er tijdens de werkzaamheden van de aangestelde gerechtelijk beheerder toch een afstammeling/erfgenaam zich te melden.

Om voormelde reden wordt u verzocht bij de indiening van het verzoekschrift volgende stukken neer te leggen:

-het huurcontract

-de overlijdensakte van de huurder

-een bewijs van opzoeking naar de mogelijke afstammelingen/erfgenamen

-indien er erfgenamen zijn: een bewijs dat zij de nalatenschap hebben verworpen.

Nota over het afsluiten van het beheer en de vereffening van onbeheerde nalatenschappen en de begroting van de kosten en erelonen van de curatoren van onbeheerde nalatenschappen

Aangepaste Richtlijnen curatoren onbeheerde nalatenschappen en gerechtelijk bewindvoerders

Deze nota legt de richtlijnen vast inzake de controle op de werkzaamheden en de kosten en erelonen van de curators van onbeheerde nalatenschappen en de gerechtelijke bewindvoerders die worden aangesteld door de rechtbanken van eerste aanleg. Zij zijn van toepassing op alle aanstellingen van curatoren van onbeheerde nalatenschappen en van gerechtelijke bewindvoerders vanaf 1 september 2021.

Gesprek van kinderen en jongeren met de familierechter

Kinderen en jongeren (+12 jaar) worden standaard per brief uitgenodigd voor een vrijblijvend gesprek met de familierechter in het kader van een procedure door hun ouders voor de familierechtbank.

Voor kinderen en jongeren, die dit wensen, is een gesprek met de rechter altijd een spannend gebeuren, ze weten niet goed waaraan ze zich kunnen verwachten en hoe het verloopt.  

De familierechters van de afdelingen Antwerpen, Mechelen en Turnhout wilden een meer eigentijdse aanpak en maakten een filmpje voor kinderen en jongeren die een gesprek wensen met en/of uitgenodigd worden door een rechter.  

Hierbij een link op Youtube of scan de QR-code op de smartphone naar het filmpje voor de afdeling Turnhout, waarin wordt uitgelegd aan kinderen en jongeren hoe het alles verloopt. 

Custom 3

De bijzondere procedure tot verzoening in burgerlijke zaken

U hebt een burgerlijk geschil maar wil eerst nog een poging tot minnelijke schikking wagen – de bijzondere procedure tot verzoening in burgerlijke zaken

Deze bijdrage behandelt alleen verzoeningsprocedures voor de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen. 

De hoofdlijnen ervan zijn ook geldig voor andere rechtbanken.

 

Wat is verzoening/minnelijke schikking?

Art. 731 Ger. W.:

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 1724 tot 1737 kan iedere inleidende hoofdvordering tussen partijen die bekwaam zijn om een dading aan te gaan en betreffende zaken welke voor dading vatbaar zijn, op verzoek van een partij of met beider instemming vooraf ter minnelijke schikking worden voorgelegd aan de rechter die bevoegd is om in eerste aanleg ervan kennis te nemen.

Voordat u een klassieke gerechtelijke procedure begint, kan u gratis beroep doen op de rechtbank om tot een minnelijke schikking te komen.

De rechter tracht de partijen in dat geval te helpen om zelf tot een oplossing van hun geschil te komen, tot een wederzijds aanvaardbare regeling. De rechter leidt de besprekingen en poogt de partijen te verzoenen, maar hij zal geen oplossing afdwingen en neemt zelf geen beslissing.

Indien een verzoening kan worden bereikt, wordt een soms langlopend proces met mogelijk hoge kosten en een onzekere afloop vermeden.

 

Voor- en nadelen?

De minnelijke schikking  is kosteloos en volledig vrijwillig.

Deze werkwijze biedt de mogelijkheid om op een snelle, en soms meer bevredigende wijze, een einde te stellen aan een vaak reeds lang aanslepend conflict.

Indien een regeling tot stand komt tussen de partijen, wordt deze opgenomen in een  proces-verbaal van minnelijke schikking dat geldt als vonnis en waartegen geen verzet of hoger beroep kan worden  aangetekend.

Zo wordt een mogelijk langlopende, gerechtelijke procedure met bijkomende kosten vermeden.

De rechter treedt niet op als beslissende autoriteit maar tracht de partijen te helpen om zelf tot een oplossing te komen, tot een wederzijds aanvaardbare regeling.

De partijen krijgen op die manier de mogelijkheid om zelf enige controle over hun zaak te behouden, in tegenstelling tot de onzekerheid over het resultaat bij een gerechtelijke procedure.

Een minnelijke oplossing wordt vaak beter aanvaard door partijen dan een bovenpartijdige beslissing van de rechter die niet altijd vrede brengt tussen partijen.

De procedure is voor onze rechtbank vertrouwelijk. Indien er geen verzoening wordt bereikt en er een  normale procedure wordt gestart, zal een andere rechter dan diegene die de verzoening heeft geleid, de zaak verder behandelen.

Indien er geen verzoening lukt, kan men nog steeds een procedure starten.

In dat geval is er een vlotte overgang naar de klassieke procedure mogelijk, mits medewerking van de partijen. (zie verder)

 

Voor welke geschillen?

De minnelijke schikking voor de rechtbank van eerste aanleg is mogelijk in alle zaken die voor dading vatbaar zijn en die behoren tot de bevoegdheid van deze rechtbank (op materieel en territoriaal gebied).

Voor geschillen die behoren tot de bevoegdheid van de vrederechter (bij voorbeeld huur, nutsvoorzieningen, geschillen onder de 5000 euro), de ondernemingsrechtbank  of arbeidsrechtbank, kan bij deze rechtbanken een verzoek worden ingediend.

Indien het gaat om familierechtelijke geschillen, dan is weliswaar de rechtbank van eerste aanleg bevoegd, maar dan dient men zich te richten tot de bijzondere kamers voor minnelijke schikking (“KMS”) binnen de familierechtbank. Zie ter zake de info over de familierechtbank en over de kamers voor minnelijke schikking.

 

Verloop van een verzoening?

A.  De aanvraag:  verzoek aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg

Om de verzoening vlot te laten verlopen, is het nuttig dat de rechter vooraf  weet waarover het geschil gaat en dat hij reeds over de bewijsstukken beschikt zodat zo efficiënt mogelijk kan worden gewerkt. 

Daarom vraagt de rechtbank een gemotiveerd schriftelijk verzoek waarin u vermeldt:

  •  uw naam, voornaam en adres
  • de identiteit (naam en voornaam) en het adres van (al) de tegenpartij(en) die u wil laten oproepen
  • een uiteenzetting van de feiten
  • wat u wil bereiken (bijvoorbeeld dat de tegenpartij u een bepaald bedrag betaalt)
  • dat u vraagt dat de partijen worden opgeroepen in verzoening
  • het standpunt van de tegenpartij indien dit gekend is
  • de bewijsstukken waarover u beschikt met een inventaris ervan. Dit is niet verplicht doch dit maakt het voor de rechter gemakkelijker om de gesprekken met kennis van zaken te leiden.

Dit verzoek en de bijlagen moeten in zoveel exemplaren als er partijen zijn bezorgd worden aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, afd. ……….

Alle aanvragers of hun advocaat moeten het verzoek ondertekenen.

B. De oproeping

De  griffie zendt na de neerlegging van het verzoek een brief aan de partijen waarin vermeld staat waar en wanneer ze moeten verschijnen.

Bij  de brief voor de  tegenpartij wordt een exemplaar van het verzoek en van de bewijsstukken gevoegd, en wordt  kort uiteengezet wat de oproeping in verzoening inhoudt.

Partijen moeten zelf naar de rechter komen en  kunnen zich laten bijstaan  door een advocaat.

Indien een vennootschap betrokken is, moet iemand met  beslissingsbevoegdheid verschijnen. Deze persoon moet een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad met de vermelding van zijn benoeming meebrengen.

C. De verzoeningszitting

De zitting gebeurt in raadkamer, dit wil zeggen niet in de openbare zittingszaal, maar enkel in aanwezigheid van de betrokken partijen (en eventueel ook hun advocaat), de rechter en de griffier.

De rechter bespreekt het geschil met de partijen en gaat na of een schikking mogelijk is. Hij maakt hierbij gebruik van zijn juridische kennis en ervaring.

Wordt een verzoening bereikt, dan wordt  dit neergeschreven in een proces-verbaal van verzoening dat  door alle partijen, de rechter en de griffier, wordt ondertekend.

Dit proces-verbaal heeft dezelfde waarde als een vonnis. De tegenpartij kan hiertegen geen verzet of hoger beroep aantekenen.

Leeft de tegenpartij deze overeenkomst niet na, dan kan u aan een gerechtsdeurwaarder vragen om de tegenpartij hiertoe te dwingen.

U of de gerechtsdeurwaarder moeten daarvoor eerst de grosse (een officieel getekend afschrift) bestellen op de griffie.

Indien geen verzoening wordt bereikt, kan een gewone procedure worden gestart, wat met medewerking van alle partijen onmiddellijk kan gebeuren. (zie verder)

Indien niemand voor de tegenpartij opdaagt, kan er niets gebeuren. In dat geval kan u een gewone procedure starten om de veroordeling van de tegenpartij na te streven.

D. Overgang naar de gewone procedure

Indien de partijen aanwezig zijn maar geen verzoening bereiken, kunnen zij een klassieke gerechtelijke procedure starten. Dit gebeurt bij dagvaarding maar men kan ook opteren om vrijwillig te verschijnen en op die manier kosten te besparen.

Bij vrijwillige verschijning is enkel het rolrecht verschuldigd.

Voor de vrijwillige verschijning dienen de partijen samen een verzoekschrift in te vullen. Ze kunnen dit onmiddellijk op de verzoeningszitting doen waar modelverzoekschriften zullen worden ter beschikking gesteld.

In dit verzoek kunnen partijen conclusietermijnen bepalen (verzoek art.747 GW) of een pleitdatum vragen, zodat de verdere procedure ineens kan worden geregeld.

Het verzoek dient te worden neergelegd op de griffie waar ook het rolrecht moet worden betaald.

Nadien krijgen de partijen in functie van de keuze die ze hebben opgegeven, bericht van de rechtbank over het verdere verloop van hun procedure.

 

Besluit

Een oproeping in verzoening is gratis, biedt uitzicht op een wederzijds akkoord en bespaart u mogelijk de kosten en lasten van een soms duur, aanslepend en belastend proces waarvan u de uitslag niet kan voorspellen.

Indien het lukt, beschikt u zeer snel over een beslissing die evenveel waard is als een vonnis en door de partijen doorgaans beter wordt aanvaard en uitgevoerd.

Indien geen verzoening kan worden bereikt, is een snelle en goedkope doorstart naar de gewone procedure mogelijk.

 

Hoger beroep tegen Vredegerecht/Politierechtbank

Custom 4

Bestelling expeditie-uitgifte, getekend afschrift, kopie

Bestelling attest geen beroep, certificaat

Verklaring op eer in burgerlijke beroepsprocedure

Anlagen

Griffies

Kanzleien

Neuigkeiten

Twee beklaagden zijn thans veroordeeld door de TC1 kamer tot een gevangenisstraf van dertien jaar wegens hun betrokkenheid bij zes plofkraken van bankautomaten en drie ramkraken van bankautomaten en een winkel, met bijbehorende zware diefstallen van voertuigen. Deze beklaagden waren reeds eerder tot zware gevangenisstraffen in binnen- en buitenland veroordeeld, reden waarom de staat van wettelijke herhaling werd weerhouden. Eén beklaagde is veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar voor zijn betrokkenheid bij de plofkraken en twee ramkraken, met bijbehorende zware diefstallen van voertuigen.

Beklaagden maakten deel uit van een bende met leden van Roemeense origine die in heel Europa actief was. Zo werden duidelijke linken gevonden met gelijkaardige plofkraken in Duitsland en Luxemburg en werden beklaagden in het huidige vonnis veroordeeld voor de diefstal van een voertuig in België waarmee in Luxemburg een plofkraak werd gepleegd. Beklaagden verbleven in Brussel en Diest maar de feiten zijn gepleegd in heel het land.

De rechtbank verwees tevens naar de zeer verregaande methodes die de bende hanteerde, enkel om snel aanzienlijk geldgewin te bekomen. Beklaagden hielden geen rekening met de risico’s voor de omwonenden die ook verklaarden een grote emotionele weerslag en angstgevoelens te ondervinden.

Naar het voorbeeld van de afdelingen Antwerpen en Mechelen, richt de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout, in samenwerking met het parket, het justitiehuis en de drughulpverlening, een drugopvolgingskamer (DOK) op, die op 5 maart 2021 voor het eerst zitting zal houden. De drugopvolgingskamer is ontstaan uit de nood aan een alternatieve en ketengerichte aanpak van druggerelateerde criminaliteit, die haar oorsprong vindt in de verslavingsproblematiek van de pleger.  Verschillende partners hebben ingetekend op deze innoverende procedure, die erop gericht is drugverslaafden met schuldinzicht en een hulpvraag, uit het klassieke strafsysteem te lichten zodat ze aan hun rehabilitatie kunnen werken nog voor er sprake is van een eindvonnis.

Maatwerk, herstel en responsabilisering staan centraal.

De rechtbank heeft uitspraak gedaan in de procedure over de problemen met het zwembad in Turnhout.

Deze procedure werd begin 2010 opgestart door het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Turnhout, dat het zwembad in 2007 had overgenomen. De rechtbank stelde in 2010 een ingenieur aan als gerechtsdeskundige, en die legde zijn laatste verslag neer in 2017.

De procedure heeft met name betrekking op problemen van waterinsijpeling. Water dat uit de zwembadkuip op de omliggende perrons terecht kwam, infiltreerde doorheen die perrons naar de onderliggende ruimtes. Daar bevonden zich de technische installaties, die door dat insijpelend water beschadigd werden of uitvielen. Na ingebruikname van het zwembad in oktober 2005 moest het zwembad bij herhaling worden gesloten wegens de vastgestelde problemen. In oktober 2009 besliste het AGB Turnhout tot permanente sluiting. Na aanstelling van de gerechtsdeskundige volgde nog een tijdelijke heropening, met echter een definitieve sluiting op 11 april 2011. In 2015 droeg het AGB Turnhout het zwembad over aan nv Optisport Turnhout, die zou instaan voor verbouwing en verdere exploitat

De rechtbank wijst alle vorderingen van het AGB Turnhout af.

De architect en de bank die in opdracht van de stad Turnhout optrad met een opdracht van “financiering met projectbeheer” kunnen zich beroepen op een dading van begin 2008. In die dading verklaarden de partijen “over en weer onderling niets meer van elkaar te vorderen te hebben uit hoofde van de bovenstaande werf, en onderling onherroepelijk en definitief afstand te doen van alle verhaal ongeacht de grondslag ervan”. Omdat op dat ogenblik de problemen met de waterinsijpeling doorheen de perrons reeds zeer wel bekend waren, besluit de rechtbank dat ook voor die problemen geen vorderingen meer kunnen worden gesteld.

Wat betreft de enige aannemer in de zaak, hoofdaannemer van de ruwbouw en pilootaannemer, besluit de rechtbank dat geen fout bewezen is. Eén van de redenen daartoe is dat die aannemer tijdig heeft gewaarschuwd voor problemen met de waterdichting van de perrons indien zij de werken zou uitvoeren zoals voorgeschreven. Na bespreking kreeg de aannemer opdracht om ze toch zo uit te voeren.

Daarnaast stelde het AGB Turnhout een vordering tegen een verzekeringsmaatschappij. Daarbij had zij een “controleverzekering” afgesloten voor dekking van schade ten gevolge van zware gebreken vallend onder de tienjarige aansprakelijkheid van aannemer en architect. De verzekeringsmaatschappij beriep zich volgens de rechtbank terecht op een beding van uitsluiting van dekking voor waterdichtingsgebreken.

 

Sitemap