Dit formulier dient enkel voor algemene technische vragen in verband met de website van de Rechtbank van Eerste Aanleg Gent.

Juridische vragen of vragen om informatie.

Juridische vragen worden nooit beantwoord, daar dit bij wet (artikel 297 gerechtelijk wetboek) verboden is. Voor dergelijke vragen doet u best beroep op een gespecialiseerd persoon (advocaat, gerechtsdeurwaarder, notaris, …).

Klachten.

Klachten kan u indienen via dit formulier.

U kan ook klacht indienen bij de Hoge Raad voor de Justitie, voor zover deze klachten behoren tot de rechtstreekse bevoegdheid van dit orgaan.

Hoe stel ik mijn vraag ?

U moet alle vragen invullen. Dit dient onder meer om spam te vermijden.

Stel uw vraag of opmerking zo concreet en duidelijk mogelijk, onder vermelding van de juiste URL van de pagina waar de vraag of het probleem zich voordoet.

Indien u op de laatste vraag neen antwoordt, dan wordt uw vraag niet beantwoord.

Wanneer krijg ik een antwoord ?

Afhankelijk van de aard en het tijdstip van uw vraag kan het antwoord één week in beslag nemen.

Welke vragen worden niet beantwoord ?

Met vragen of opmerkingen die geen verband houden met de website van de Rechtbank van Eerste Aanleg Gent wordt geen rekening gehouden.

Met vragen of inlichtingen die geen betrekking hebben op de website, wordt niet alleen geen enkele rekening gehouden, maar zij worden bovendien niet beantwoord!

Opgelet, indien u dus geen antwoord ontvangt binnen de week, dan kan dit het gevolg zijn van het feit dat u:

  • een vraag heeft gesteld die betrekking heeft op een ander rechtscollege, u moet de vraag rechtstreeks aan dat college stellen.
  • een vraag heeft gesteld om inzage in een dossier te krijgen of een afschrift van een arrest te bekomen; u moet daarvoor contact opnemen met de griffie van de afdeling van de betreffende rechtbank;
  • een vraag heeft gesteld om een zaak uit te stellen; u moet dat uitstel zelf vragen op de zitting of u laten vertegenwoordigen door een bevoegd persoon, zoals een advocaat;
  • een juridische vraag heeft gesteld die krachtens de wet niet mag beantwoord worden door een magistraat of een griffier; u moet daarvoor beroep doen op een advocaat, notaris, gerechtsdeurwaarder enz.;
  • een klacht heeft ingediend die u rechtstreeks moet indienen bij de Hoge Raad voor de Justitie;
  • een afspraak vraagt met een magistraat of griffier of andere personen van de Rechtbank van Eerste Aanleg Gent; dit kan niet via dit contactformulier;
  • uw vraag te algemeen en/of te onduidelijk heeft geformuleerd;
  • als journalist een vraag heeft gesteld; u moet daarvoor beroep doen op de persmagistraat van de Rechtbank van Eerste Aanleg Gent;
  • gegevens invult in één van de velden die ogenschijnlijk niet correct zijn, waardoor uw bericht als spam wordt aanzien;
  • een verkeerd mailadres heeft ingegeven.

U heeft een vraag over "uw dossier" ?

Wanneer u een vraag heeft in verband met de stand van uw dossier, kan u gebruik maken van "uw dossier". 

U heeft een vraag over juridische eerstelijns- of juridische tweedelijnsbijstand ?

Raadpleeg de website van de balie Gent 

U heeft een vraag over collectieve schuldenregeling ?

De rechtbank van eerste aanleg is niet langer bevoegd. U moet contact opnemen met de bevoegde arbeidsrechtbank.

U is op zoek naar het nationaal register voor vertalers of tolken of gerechtsdeskundigen ?

Klik voor meer inlichtingen hier.

U zoekt een adres van een rechtbank of hof ?

Klik op deze link

Misbruik van het formulier ?

Opgelet de laatste dagen wordt er misbruik gemaakt van het formulier. Om dit misbruik te voorkomen en ook omwille van veiligheidsredenen, is het formulier niet altijd beschikbaar. De rechtbank verontschuldigt zich voor het ongemak dat dit voor de burger met zich meebrengt.

U kan ook altijd telefonisch contact opnemen met de griffie.

 

Belangrijke mededeling.

De gevraagde gegevens dienen enkel om na te gaan of de vraag wel degelijk uitgaat van een bestaande persoon en om te kunnen antwoorden op de gestelde vraag.

Na antwoord of indien geen antwoord nodig is, worden de gegevens automatisch verwijderd uit de database.