01

Nieuwe werking van de familierechtbank vanaf 1 september 2022 - klik hier

lesen Sie mehr weniger lesen
02

Nieuw reglement rechtbank vanaf 1 september 2022.

lesen Sie mehr weniger lesen

Over de rechtbank

Binnenplaats rechtbank eerste aanleg Gent

Contactformulier

Alle contactgegevens

Localisatie

Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Gent
Abteilung Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen
 • Opgeëistenlaan 401A
  9000 Gent
 • Alle telefoonnummers en mailadressen onder "Alle griffies"

Griffies

Algemeen
Gebruik mailadres :
WEL: voor verzoeken tot uitstel, schriftelijke verschijningen, verzoeken tot afschrift, verzoeken tot oproeping van tolken.
NIET: voor neerlegging van verzoekschriften, conclusies, stukkenbundels, verzoeken artikel 747 Ger. W., eindverslagen
Dienst afschriften - attesten niet verhaal
Boekhouding
Rollen
 • 09/234.46.32 - 09/234.46.07 (griffie)
 • 09/234.46.27 (griffier)
Algemeen G17-G18-G19-G21
Gebruik mailadres :
WEL: voor verzoeken tot uitstel, schriftelijke verschijningen, verzoeken tot afschrift, verzoeken tot oproeping van tolken.
NIET: voor neerlegging van verzoekschriften, conclusies, stukkenbundels, verzoeken artikel 747 Ger. W., eindverslagen
Algemeen G16-G20
Gebruik mailadres :
WEL: voor verzoeken tot uitstel, schriftelijke verschijningen, verzoeken tot afschrift, verzoeken tot oproeping van tolken.
NIET: voor neerlegging van verzoekschriften, conclusies, stukkenbundels, verzoeken artikel 747 Ger. W., eindverslagen
Dienst afschriften - attest niet verhaal
Akten burgerlijke stand (adopties, echtscheiding, nationaliteitskeuze,...)
Boekhouding
Rollen
 • 09/234.46.32 (griffie) – 09/234.46.16 (griffie)
 • 09/234.46.27 (griffier)
Kabinet mevr. Martens (22e kamer)
 • 09/234.49.76
Kabinet mevr. Dossche (23e kamer)
 • 09/234.49.73
Kabinet mevr. De Buck (24e kamer)
 • 09/234.49.69
Kabinet mevr. Bruneel (25e kamer)
 • 09/234.49.82
Algemeen
 • 09/234.48.00
Boekhouding
Deskundigen
Dossiers
Hoger beroep - beroep in cassatie
Kopiedienst
Overtuigingsstukken
Rijbewijzen
Verzoekschriften
Onderzoeksrechter Marleen Van Wemmel
 • 09/234.49.36
Onderzoeksrechter Tom Van Wambeke
 • 09/234.49.27
Onderzoeksrechter Tom Van den Hende
 • 09/234.49.33
Onderzoeksrechter Annemie Serlippens
 • 09/234.49.30
Veroordeelden
Geïnterneerden (KBM)
Algemeen

Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Gent

afdeling van Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen

 • Opgeëistenlaan 401A - 9000 Gent
 • Alle telefoonnummers en mailadressen onder "Alle griffies"
Voorstelling

Welkom

Beste bezoeker,

De afdeling Gent maakt, samen met de afdelingen Dendermonde en Oudenaarde, deel uit van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen.

De Gentse afdeling bestaat uit:

► de burgerlijke rechtbank: die behandelt de burgerlijke zaken;

► de correctionele rechtbank: die behandelt strafzaken;

► de familierechtbank: die behandelt de familiezaken;

► de jeugdrechtbank : die behandelt zaken over jeugdbescherming;

► de fiscale rechtbank: deze behandelt geschillen over belastingen;

► de strafuitvoeringsrechtbank: deze behandelt zaken over de strafuitvoering.

Het doel van deze website bestaat erin u zoveel mogelijk nuttige informatie te geven. Wilt u weten wanneer uw zaak gepleit  wordt? Of wanneer de rechter een beslissing neemt in uw zaak? Wist u dat de burgerlijke rechtbank en de familierechtbank elk een gespecialiseerde verzoenings- en bemiddelingskamer hebben? Wat doet de drugbehandelingskamer? Tot slot informeert de rechtbank de advocaten over de bewijsstukken, die zij moeten bezorgen.  

U kunt de concrete informatie terugvinden onder de rubriek "secties".

Wenst u een concreet advies of bijstand? Dan kunt u terecht bij een advocaat  U zult er rekening willen mee houden dat de rechters, de griffiers en de medewerkers van deze rechtbank geen advies mogen geven.  Dit geldt ook als u een rechter, een griffier of een medewerker persoonlijk zou kennen.

Als u onvoldoende bestaansmiddelen hebt, hebt u recht op een pro-Deoadvocaat. 

Heeft u een rechtszaak en heeft u daarvoor onze rechtbank bezocht, dan vernemen wij graag hoe één en ander is verlopen.  Daartoe kunt u de korte enquête invullen om uw mening te geven.

Met vriendelijke groeten,

Daniel Van den Bossche

afdelingsvoorzitter Gent

Organisatie

Gebouw

Het gerechtsgebouw aan de Opgeëistenlaan nr. 401 is beveiligd. De veiligheidscontrole is vergelijkbaar met deze van een luchthaven. Het is aan te raden ruim voor de aanvang van de zitting aanwezig te zijn aangezien deze controle een vertraging bij het betreden van het gebouw kan veroorzaken. 

Bereikbaarheid

De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, bevindt zich in het gerechtsgebouw aan de Opgeëistenlaan 401 A in het Rabotpark van Gent:

U kan de rechtbank bereiken met de wagen. Het gerechtsgebouw beschikt over een ondergrondse parkeergarage (op -1), waar u uw wagen kan parkeren. De parkeergarage beschikt over maar 120 parkeerplaatsen en is dus snel volzet. In de omgeving is het moeilijk om een parkeerplaats te vinden. Parkeren in de buurt van het gerechtsgebouw is bovendien duur. Daarom raadt de rechtbank u aan om met het openbaar vervoer te komen.

Van het treinstation Gent-Sint-Pieters bereikt u de rechtbank met tram 4. U stapt uit aan de halte "Opgeëistenlaan". De halte bevindt zich vlak voor het gerechtsgebouw.

U kan ook met de fiets naar de rechtbank komen. Zowel buiten vóór en achter het gerechtsgebouw, als in de ondergrondse parkeergarage bevindt zich een fietsenstalling.

Klachten

Uw mening telt

De rechtbank wil u vragen uw mening te geven over de werking van de rechtbank. Dat kan door de korte enquête (link is external) in te vullen. Het duurt maar enkele minuten en is volledig anoniem.

Heeft u een klacht over uw dossier?

Waarover kunt u een klacht indienen?

* over de organisatie en dagelijkse werking van de rechtbank

* over de duur van de procedure

* over de tijd die de rechter nodig heeft om na de pleidooien een beslissing te nemen

Waarover kunt u geen klacht indienen?

U kunt geen klacht indienen over de inhoud van een gerechtelijke beslissing.

Als u niet akkoord bent met de manier waarop de rechter uw zaak behandeld heeft of met zijn beslissing, kunt u advies vragen aan een advocaat.

Het Gerechtelijk Wetboek bepaalt de manieren om daartegen op te komen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Dit kan op twee manieren, namelijk per brief of per mail (zie hierna).

Schriftelijk.

De klacht moet schriftelijk en ondertekend zijn en voldoende gegevens bevatten. 

De brief kan verstuurd worden naar:

de afdelingsvoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent Opgeëistenlaan 401 A

9000 Gent

Per digitaal ondertekende mail.

U kan ook klacht indienen via het pdf-formulier dat ter beschikking wordt gesteld (zie onderaan bijlagen en toelichting om het formulier in te vullen. Dit laatste moet digitaal ondertekend worden met uw identiteitskaart en per mail verstuurd worden naar daniel.vandenbossche@just.fgov.be 

U moet het formulier eerst downloaden, dan de download afsluiten en dan openen met adobe acrobat reader.

Opgelet een klacht die per gewone mail wordt verstuurd of niet rechtsgeldig digitaal ondertekend is, wordt als niet ontvankelijk beschouwd en ook niet beantwoord. De voorzitter moet immers zekerheid hebben dat de klacht uitgaat van de persoon die ondertekend heeft en dat kan niet aan de hand van een gewone mail of een niet rechtsgeldige ondertekende pdf.

Bevestiging klacht en onderzoek.

De afdelingsvoorzitter bevestigt u de ontvangst van de klacht en onderzoekt de klacht. Hij zal u in principe binnen de 8 dagen een antwoord geven.

Inlichtingen

Stages studenten

De afdeling Gent werkt sedert vele jaren samen met de Universiteit Gent en de hogescholen Gent in het kader van de stageprogramma’s.

 

De afdelingsvoorzitter en de afdelingsgriffier beslisten deze stages te beperken tot studenten van de Universiteit Gent en de hogescholen Gent. De reden daartoe is dat wij deze stages op een kwaliteitsvolle wijze willen blijven invullen. Deze begeleiding vereist immers een grote inzet van de magistraten en griffiers.

 

Verder moeten de aanvragen tot stage gericht worden aan de stagecoördinators van de Universiteit Gent en de hogescholen Gent. Deze treden dan in contact met de afdelingsvoorzitter, respectievelijk de afdelingsgriffier (wat betreft de richting “rechtspraktijk” in de hogeschool Gent). Het is dan ook nutteloos aanvragen nog te richten aan de magistraten of griffiers individueel aangezien zij geen toezeggingen mogen doen. De reden daartoe is dat alle aanvragen op gelijke wijze moeten worden behandeld.  

 

Uitspraken

05/09/2017 De milieukamer van de correctionele rechtbank van Gent heeft vandaag een jager veroordeeld wegens valsheid in geschrifte, gebruik ervan en wegens het jagen op een te klein jachtterrein.

Om te mogen jagen moet een jager beschikken over een jachtterrein van minstens 40 hectare. Aangezien de jager zelf niet over die oppervlakte beschikte, voegde hij op zijn jachtplannen percelen van andere eigenaars samen. Zo kon hij wel aan de 40 hectare raken om te mogen jagen. Dat gebeurde echter zonder toestemming van de eigenaars. Daarom waren zijn jachtplannen vals.

De zaak startte met een klacht van omwonenden en van een vzw nadat was vastgesteld dat eigendommen als jachtterrein waren ingekleurd zonder dat de eigenaars het wisten.

De jager werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 maanden met uitstel en een effectieve geldboete van 9.000 euro. De rechtbank verwees naar de bedrieglijke ondermijning van de jachtregels die gericht zijn op het verstandig gebruik van wildsoorten en hun leefgebieden, op een beter wildbeheer en het natuurbehoud en op een verbeterd toezicht. De rechtbank wees ook op de schade voor mens en natuur en naar de imagoschade voor jagers die wel de regels naleven.

De vijf slachtoffers kregen elk een schadevergoeding van 500 euro. De jager had hun eigendommen in zijn jachtplan opgenomen en daarom moesten ze zelf stappen ondernemen om hun percelen uit te kleuren. Bovendien jaagde de jager ten onrechte in hun buurt. Aan de vzw kende de rechtbank een schadevergoeding van 1.250 euro toe.

De jager zal een nieuw jachtexamen moeten afleggen vooraleer hij opnieuw een jachtvergunning kan krijgen.

20/06/2017 De milieukamer van de correctionele rechtbank van Gent heeft vandaag de exploitanten van een biovergistingsinstallatie veroordeeld wegens verschillende milieumisdrijven. Het bedrijf werd ervan verdacht de milieuvergunningsvoorwaarden niet na te leven en gedurende jaren talrijke keren lawaai- en geurhinder te veroorzaken. Ondanks meerdere aanmaningen nam het bedrijf geen voldoende  maatregelen. Ook afvalwater werd illegaal afgevoerd in een bekken voor regenwater waardoor ook geurhinder ontstond.

Het bedrijf kreeg een geldboete van 60.000 euro. De afgevaardigd bestuurder werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 maanden met uitstel en een effectieve geldboete van 30.000 euro.

De rechtbank verwees naar de schade voor mens en milieu, de lange duur en de verschillende inbreuken, naar het strafrechtelijk verleden van de bestuurder voor analoge misdrijven, en naar de concurrentievervalsing met bedrijven die wel de regels naleven.

Aan de buren die van 2012 tot 2017 talrijke klachten wegens geur- en lawaaihinder hadden, werd een schadevergoeding van 7.500 euro toegekend. Op hun vraag werd ook de sluiting van het bedrijf bevolen binnen de 10 dagen na betekening van het vonnis. Het bedrijf mag pas heropstarten nadat het met een akoestisch onderzoek aantoont dat de geluidsnormen worden nageleefd en nadat een geur-audit aantoont dat de geurhinder verholpen is.

Anlagen

- vonnis04012022.pdf (363.02 KB)

Tolken - vertalers

Bepaalde burgers contacteren ons met de vraag de gegevens te bezorgen van een vertaler die kan instaan voor het vertalen van bepaalde documenten.

De rechtbank kan aan deze vraag helaas niet voldoen. De wet schrijft immers voor dat het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken door de Federale Overheidsdienst Justitie wordt beheerd en permanent wordt bijgewerkt.

De wet bepaalt verder dat de Koning bepaalt welke gegevens ter beschikking worden gesteld van het publiek via de website van de Federale Overheidsdienst Justitie en welke instanties toegang krijgen tot alle gegevens.

Op gevaar af dat bepaalde vertalers worden bevoordeeld kan dan ook op deze individuele verzoeken niet worden ingegaan.

Het College van Hoven en Rechtbanken heeft bij de Minister van Justitie aangedrongen om de databank zo snel als mogelijk ter beschikking te stellen van het publiek.

 

Custom 1

Video's

Bekijk ook andere video's over justitie

 

Secties

Algemeen

Anlagen

In burgerlijke- en familiezaken kunnen verzoekschriften, briefwisseling, conclusies en bewijsstukken via e-Deposit neergelegd worden.

Voor het neerleggen van een nieuw verzoekschrift kan gebruik worden gemaakt van het fictieve rolnummer 1970/70/A.

Anlagen

- e-deposit_0.pdf (242.27 KB)

Het formulier verklaring op erewoord vindt u terug onder 'Formulieren'.

Anlagen

Bijzonder reglement van de afdeling Gent

Het gebeurt af en toe dat in familiezaken vorderingen inzake ouderlijk gezag, verblijfsregeling en omgangsrecht worden ingeleid voor de 15 FK.

De advocaat of de gerechtsdeurwaarder steunt zich dan klaarblijkelijk op punt 1 van artikel I 5 Paragraaf 1 waarin staat dat deze kamer vorderingen op grond van artikel 1253 ter 4 § 1 Ger. W. behandelt, te weten vorderingen waarin spoedeisendheid wordt aangevoerd.

Hierbij wordt het oog verloren dat inzake vorderingen van ouderlijk gezag, verblijfsregeling en omgangsrecht de spoedeisendheid wordt vermoed zodat deze zaken steeds moeten ingeleid worden voor de 16 FK en of 18 FK al naargelang het gaat om samenwonenden of gehuwden.

De familierechters die zetelen in 16 FK of 18 FK zullen steeds nagaan of er redenen zijn om in een zaak bepaalde aspecten meteen te behandelen.   Hun beslissing zal mede ingegeven worden door de werklast op dat ogenblik aangezien alle voormelde vorderingen geacht worden  spoedeisend te zijn.

Het is dus juridisch niet juist te dagvaarden voor de 15 FK en het leidt tot tijdsverlies aangezien de zaak anders zal moeten toebedeeld worden.

Kunnen wel worden ingeleid voor de 15 FK:

 • zaken waarin de spoedeisendheid niet wordt vermoed, maar waarbij de eiser aanvoert dat er spoedeisendheid is, zeer concreet bijvoorbeeld bij schoolkeuzes
 • zaken waarin met het Haags Kinderverdrag als rechtsgrond wordt opgegeven.

Burgerlijke zaken

Deze rubriek is bestemd voor de advocatuur aangezien een verzoekschrift steeds moet worden ingediend door een advocaat. 

Het volgen van de onderstaande instructies zullen ertoe leiden dat uw verzoek op de meest efficiënte wijze wordt behandeld. 

Anlagen

U vindt de dienstregeling van de beslagrechters

De rechtbank vraagt de advocaten om de bewijsstukken ten minste 15 dagen vóór de pleitdatum neer te leggen op de griffie van de rechtbank (zie artikel 756 Gerechtelijk Wetboek). Die verplichting geldt in alle burgerlijke zaken. Dat is belangrijk voor de procespartijen en de advocaten, omdat de rechters zo: - de zaken grondiger kunnen voorbereiden - kunnen nagaan of zij in het bezit zijn van alle relevante bewijsstukken - op de pleitdatum gerichte vragen kunnen stellen - het interactief debat kunnen bevorderen - tussenvonnissen kunnen vermijden

Gebruikt u e-deposit en wilt u veel stukken, plannen of stukken in kleur voorleggen? Dan is het beter om de stukken op de griffie neer te leggen.

In het kader van een efficiënt  beheer wordt tevens gevraagd dat de stukkenbundels worden voorzien van:

 • een kaft waarop vermeld staat: (1) de coördinaten van de advocaat die het bundel neerlegt, (2) de partijen, (3) het AR nummer,  (4) de datum van de zitting en (5) specifiek in familiezaken: de vermelding of het bundel betrekking heeft op de echtscheidingsprocedure of de voorlopige maatregelen.
 • een inventaris van de stukken

Anlagen

- beheerderadhoc.pdf (182.54 KB)

Familiezaken

Anlagen

De wet van 21 februari 2005 veralgemeent de bemiddeling als instrument voor conflictoplossing.

Dit betekent dat in alle voorziene materies (familiaal, burgerlijk, commercieel en sociaal) bemiddeling nu evenwaardig is aan de burgerrechtelijke procedure en de arbitrage.

U vindt in deze brochure meer uitleg.

Bent u gehuwd, wettelijk samenwonend of feitelijk samenwonend met één of meerdere gemeenschappelijke kinderen, dan kunt u in geval van geschil terecht bij de familierechtbank.

De Familierechtbank bestaat uit familiekamers en kamers voor minnelijke schikking (afgekort als KMS).

De wetgever heeft zich met de oprichting van de kamers voor minnelijke schikking tot doel gesteld de partijen maximaal te stimuleren in het conflict tot een oplossing te komen. 

De zaken worden in deze kamer voor minnelijke schikking op een vastgesteld uur behandeld zodat de partijen en advocaten worden uitgenodigd stipt op het voorziene uur aanwezig te zijn. De zaken worden in principe niet uitgesteld omdat de taak van de schikkingsrechter erin bestaat meteen met de partijen te spreken en na te gaan of een oplossing tot de mogelijkheden behoort.

U leest hieronder hoe de kamer voor minnelijke schikking werkt en u vindt de voordelen en één nadeel terug. Een model om u om uw geschil rechtstreeks en zonder kosten bij deze rechtbank in te leiden vindt u bij formulieren.

De vordering tot echtscheiding door onderlinge toestemming wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van één van de echtgenoten. Bij gebrek aan akkoord moet u het verzoekschrift neerleggen ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg van de laatste echtelijke verblijfplaats. .

Van het verzoekschrift en de bijlagen worden een origineel en twee afschriften neergelegd. Wanneer de echtgenoten geen kinderen hebben, volstaat één afschrift.
Het origineel van het verzoekschrift wordt door beide echtgenoten of door ten minste een advocaat of notaris ondertekend.

 

 Als bijlagen bij het verzoekschrift worden neergelegd :

 1. de overeenkomsten opgesteld met toepassing van de artikelen 1287 en 1288 Ger.W.,

 2.  in voorkomend geval, de boedelbeschrijving die in artikel 1287, tweede lid Ger.W., wordt bedoeld,

3. een uittreksel uit de akten van geboorte en uit de akte van huwelijk van de echtgenoten,

4. een uittreksel uit de akten van geboorte van de kinderen, meer bepaald de minderjarige ongehuwde en niet ontvoogde kinderen waarvan beide echtgenoten de ouders zijn, de kinderen die zij hebben geadopteerd,  de kinderen van een van hen die de andere heeft geadopteerd, elk kind van elk van de echtgenoten waarvan de afstamming is vastgesteld, evenals elk kind dat ze samen opvoeden,

5. een bewijs van nationaliteit van elk van de echtgenoten.

Uw verzoek zal dan worden voorgelegd aan de familierechter. In principe hoeft u niet persoonlijk te verschijnen tenzij de familierechter anders beslist. In dat laatste geval zult u een oproepingsbrief ontvangen. In het andere geval zal het echtscheidingsvonnis u worden toegestuurd.

 

Het begrip "blijvende saisine" betekent dat uw dossier na een eindbeslissing door de familierechter ingeschreven blijft op de rol van de familierechtbank. 

Het grote voordeel hiervan is dat u een nieuw geschil opnieuw kunt inleiden bij de familierechtbank zonder nieuwe kosten.

Dit geldt slechts in de volgende zaken:

-   de afzonderlijke verblijfplaatsen van echtgenoten en wettelijk samenwonenden;

-   de uitoefening van het ouderlijk gezag;

-   de verblijfsregeling en het recht op persoonlijk contact met een minderjarige;

-   de onderhoudsverplichtingen;

-   het grensoverschrijdend hoederecht en bezoekrecht;

-   de machtigingen om een huwelijk aan te gaan;

-   de weigeringen van een wettelijke samenwoning;

-   alle voorlopige maatregelen die bevolen worden krachtens artikel 1253ter/5 Ger. W.

 

Een verzoekschrift blijvende saisine vindt u terug onder formulieren.

 • Het behoort tot de taak van de familierechter te oordelen over de onderhoudsbijdrage voor de kinderen en de partner en gewezen partner. De familierechter moet zijn oordeel steunen op een aantal parameters zoals bepaald in de wet. Het doel is de begroting van de onderhoudsbijdragen te objectiveren.

Teneinde dit doel te bereiken, moet de familierechter beschikken over een aantal stukken.

Er is binnen de schoot van de Conferentie van de Nederlandstalige rechtbanken van eerste aanleg overeenstemming bereikt omtrent de te voegen stukken. 

De kosten omvatten de gewone kosten en de buitengewone kosten.

De gewone kosten zijn alle gebruikelijke kosten met betrekking tot het dagelijkse onderhoud van het kind.

Onder buitengewone kosten wordt verstaan de uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare uitgaven die voortvloeien uit toevallige of ongewone gebeurtenissen en die het gebruikelijke budget voor het dagelijkse onderhoud van het kind dat desgevallend als basis diende voor de vaststelling van de onderhoudsbijdragen, overschrijden.

De wetgever heeft in een koninklijk besluit van 22 april 2019 de buitengewone kosten vastgelegd.

U vindt hieronder de opsomming van deze buitengewone kosten.

Ieder kind, ouder dan 12 jaar, wiens ouders betrokken zijn in een familiaal geschil, ontvangt in principe een uitnodiging om gehoord te worden door de familierechter, belast met het dossier van de ouders.

Ieder kind, jonger dan 12 jaar, ontvangt deze uitnodiging niet, maar het kind kan zelf een brief schrijven aan de familierechter.  Ook in dat geval zal de familierechter verplicht zijn het kind te horen.

Dit hoorrecht is één van de middelen voor de familierechter om het geschil te kunnen beoordelen. 

In het onderstaand filmpje wordt één en ander nader uitgelegd. 

 

Bij wijze van overgangsmaatregel kan de ambtenaar van de burgerlijke stand momenteel afschriften van akten van de burgerlijke stand afleveren voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden, op voorwaarde dat de verzoeker beschikt over de schriftelijke toestemming van alle personen waarop de akte betrekking heeft, voor zover deze nog in leven zijn. In geval deze personen overleden zijn, volstaat de toestemming van één van de nabestaanden.

U kan uw verzoek richten tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van de personen waarop uw onderzoek betrekking heeft.

Anlagen

- inbezitstelling_0.pdf (183.54 KB)
- voogdadhoc_1.pdf (180.24 KB)

Correctionele zaken

Een partij of haar advocaat kan aan de rechtbank vóór de zitting vragen een strafzaak uit te stellen. Als de rechtbank daarmee akkoord gaat of uit zichzelf beslist de strafzaak uit te stellen, zal ze dit aan de partijen en hun advocaten uitdrukkelijk meedelen voor de zitting. Enkel in dat geval mogen de partijen en hun advocaten ervan uitgaan dat de rechtbank de strafzaak uitstelt. In alle andere gevallen verwacht de rechtbank dat de partijen of hun advocaten aanwezig zijn op de zitting om de vraag tot uitstel mondeling toe te lichten. De rechtbank beslist dan over het uitstel. Advocaten moeten er dus rekening mee houden dat de rechtbank de strafzaak onmiddellijk behandelt als de rechtbank niet ingaat op de vraag om de zaak uit te stellen.

Aan de rechtbank van eerste aanleg te Gent loopt momenteel een proefproject met de steun van de Minister van Justitie. De drugbehandelingskamer laat toe om beklaagden onder toezicht aan hun drugprobleem te werken.

In deze brochure ontdekt u wie in aanmerking komt voor deze procedure, welke voorwaarden er zijn en hoe de zaak praktisch verloopt. U leest meer over de betrokken partijen, de verschillende stappen en de mogelijke gevolgen afhankelijk van de situatie.

Achteraan de brochure vindt u praktische informatie over de openingsuren en ontdekt u waar

u terecht kunt voor meer uitleg.

Anlagen

U leest hieronder op welke wijze u te werk moet gaan om een klacht met burgerlijke partijstelling in te dienen bij de onderzoeksrechter.

Het volgen van deze instructies zal ertoe leiden dat u geen nutteloze tijd verliest.

Fiscale zaken

De fiscale rechters verzoeken wat betreft de neerlegging van de stukkenbundels:

 • om de fysieke neerlegging van de stukkenbundels, één maand voorafgaand aan de rechtsdag en voorafgegaan door een inventaris. Tenzij dit onmogelijk is, dienen alle stukken ook afzonderlijk geniet te worden; en daarnaast:
 • om de elektronische neerlegging van de stukkenbundels, waarbij de opgeladen stukken duidelijk benoemd/genummerd worden en – behoudens uitzonderingen – niet meer dan 40 blz. in één document opgeladen worden.

Wat betreft de neerlegging van syntheseconclusies verzoeken de fiscale rechters dat deze minstens elektronisch neergelegd worden in een leesbare pdf-versie (dit wil zeggen, geen ‘foto’ maar een versie waarin tekst geselecteerd en gezocht kan worden). Iedere magistraat zal voortaan in zijn beschikkingen artikel 747 ook duidelijk aangeven op welke bijkomende wijze (bijkomende fysieke neerlegging en/of communicatie per mail of anderszins) hij wenst dat de syntheseconclusies overgemaakt worden.

Griffies

Kanzleien

Algemeen
Gebruik mailadres :
WEL: voor verzoeken tot uitstel, schriftelijke verschijningen, verzoeken tot afschrift, verzoeken tot oproeping van tolken.
NIET: voor neerlegging van verzoekschriften, conclusies, stukkenbundels, verzoeken artikel 747 Ger. W., eindverslagen
Dienst afschriften - attesten niet verhaal
Boekhouding
Rollen
 • 09/234.46.32 - 09/234.46.07 (griffie)
 • 09/234.46.27 (griffier)
Algemeen G17-G18-G19-G21
Gebruik mailadres :
WEL: voor verzoeken tot uitstel, schriftelijke verschijningen, verzoeken tot afschrift, verzoeken tot oproeping van tolken.
NIET: voor neerlegging van verzoekschriften, conclusies, stukkenbundels, verzoeken artikel 747 Ger. W., eindverslagen
Algemeen G16-G20
Gebruik mailadres :
WEL: voor verzoeken tot uitstel, schriftelijke verschijningen, verzoeken tot afschrift, verzoeken tot oproeping van tolken.
NIET: voor neerlegging van verzoekschriften, conclusies, stukkenbundels, verzoeken artikel 747 Ger. W., eindverslagen
Dienst afschriften - attest niet verhaal
Akten burgerlijke stand (adopties, echtscheiding, nationaliteitskeuze,...)
Boekhouding
Rollen
 • 09/234.46.32 (griffie) – 09/234.46.16 (griffie)
 • 09/234.46.27 (griffier)
Kabinet mevr. Martens (22e kamer)
 • 09/234.49.76
Kabinet mevr. Dossche (23e kamer)
 • 09/234.49.73
Kabinet mevr. De Buck (24e kamer)
 • 09/234.49.69
Kabinet mevr. Bruneel (25e kamer)
 • 09/234.49.82
Algemeen
 • 09/234.48.00
Boekhouding
Deskundigen
Dossiers
Hoger beroep - beroep in cassatie
Kopiedienst
Overtuigingsstukken
Rijbewijzen
Verzoekschriften
Onderzoeksrechter Marleen Van Wemmel
 • 09/234.49.36
Onderzoeksrechter Tom Van Wambeke
 • 09/234.49.27
Onderzoeksrechter Tom Van den Hende
 • 09/234.49.33
Onderzoeksrechter Annemie Serlippens
 • 09/234.49.30
Veroordeelden
Geïnterneerden (KBM)
Algemeen

Webformulieren

Formulieren

Hebt u een conflict met iemand en geraakt u er niet uit? Al gedacht aan verzoening? Dat heeft vele voordelen: het is kosteloos, eenvoudig en snel. Bovendien is een onderhandelde oplossing vaak beter.

Hieronder vindt u een modelbrief waarmee u een minnelijke schikking kan aanvragen.

Dokument PDF Word Excel Info
Verzoening in familiezaken
Verzoening in burgerlijke zaken

Vanaf 1 september 2022 zijn de vorderingen tot echtscheiding, tot voorlopige maatregelen tijdens echtscheiding en de maatregelen ten aanzien van gemeenschappelijke kinderen die ingeleid worden bij verzoekschrift onderhevig aan volgende afspraken:

 • Partijen die gehuwd zijn en de echtscheiding wensen te bekomen, dienen het model 1 neer te leggen  (Verzoekschrift tot echtscheiding en het bepalen van voorlopige maatregelen). Indien er ook maatregelen bepaald moeten worden voor de kinderen, dient model 2 neergelegd te worden (Verzoekschrift tot het bepalen van voorlopige maatregelen betreffende het kind / kinderen)
 • Partijen die feitelijk of wettelijk samenwonen en maatregelen wensen te bekomen voor hun gemeenschappelijk kind / kinderen  dienen het model 2 neer te leggen.
 • Partijen die reeds een uitspraak hebben bekomen van de familierechtbank en het vonnis gewijzigd wensen te zien, dienen het model 3 (formulier blijvende saisine) neer te leggen.
 • De opgeroepen partij wordt verzocht om (enkele dagen) voor de zitting het antwoordformulier neer te leggen (model 4 en/of 5).
 • Partijen die een akkoord hebben bereikt, kunnen dit laten voorleggen aan de familierechter via model 6  (akkoord maatregelen kind(eren))

De documenten en stukken dienen bij voorkeur digitaal neergelegd te worden via e-deposit  (https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl

De neer te leggen stukken staan steeds vermeld in het verzoekschrift.

Beide partijen zullen opgeroepen worden bij gerechtsbrief met verzoek u stipt te houden aan de zittingsdatum en uur.

 

Dokument PDF Word Excel Info
model 1 - VZS echtscheiding
model 2 - VZS maatregelen kind(eren)
model 3 - VZS blijvende saisine
model 4 - antwoordformulier echtscheiding
model 5 - antwoordformulier maatregelen kind(eren)
model 6 - akkoord maatregelen kind(eren)
Dokument PDF Word Excel Info
Verklaring op erewoord

Sitemap