Rechtbank eerste aanleg Antwerpen

Openingsuren


Het gerechtsgebouw is voor het publiek toegankelijk, elke werkdag, van 8u00 tot 16u00.

01

Controle ingang Vlinderpaleis Antwerpen

Bij het betreden van het gerechtsgebouw dient u een scanstraat te passeren.

Dagelijks worden hier een 1000-tal bezoekers gecontroleerd, met piekmoment tussen 8u30 en 10u00. Hou dus rekening met eventuele wachttijden, zeker tussen 8u45 en 10u00.

lire plus lire moins
02

Betaalbericht ontvangen?

Kijk hier hoe het nu verder moet.

lire plus lire moins

Over de rechtbank

Vanaf 1 april 2014 zijn door de hervorming van de rechterlijke organisatie de rechtbanken van eerste aanleg ingedeeld in grotere arrondissementen.

Door de schaalvergroting vallen de gerechtelijke arrondissementen voortaan samen met de provinciegrenzen en wordt het nieuwe gerechtelijke arrondissement Antwerpen gevormd door de rechtbanken van eerste aanleg Antwerpen, Turnhout en Mechelen.

Belangrijk punt bij deze ganse gerechtelijke hervorming is dat de bestaande zittingsplaatsen - op locaties buiten de zetel - behouden blijven. Zij worden afdelingen van de rechtbanken. Door die zittingsplaatsen te behouden, kan de burger nog steeds terecht bij een rechtbank in zijn buurt.

Alle contactgegevens

Localisatie

Rechtbank eerste aanleg Antwerpen

Afdelingen

Rechtbank eerste aanleg Antwerpen - afdeling Antwerpen
Rechtbank eerste aanleg Antwerpen
 • Bolivarplaats 20
  2000 Antwerpen
 • 03 257 80 11
Rechtbank eerste aanleg Antwerpen - afdeling Mechelen
Rechtbank eerste aanleg Antwerpen
 • Keizerstraat 20
  2800 Mechelen
 • 015/28.81.11
Rechtbank eerste aanleg Antwerpen - afdeling Turnhout
Rechtbank eerste aanleg Antwerpen
 • Kasteelplein 1
  2300 Turnhout
 • 014 44 71 00

Rechtbank eerste aanleg Antwerpen

Présentation

Missie, visie en waarden

 

De missie van de rechtbank geeft weer waarom we hier zijn, onze bestaansreden, onze identiteit.

De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen maakt deel uit van de rechterlijke macht in België.

Haar rechters, griffiers en griffiemedewerkers zorgen voor een integere en kwaliteitsvolle beslechting van geschillen en berechting van strafbare feiten, in alle onafhankelijkheid en onpartijdigheid.

De rechtbank draagt bij tot de realisatie van de rechtstaat en aan het vertrouwen van de burger in een onafhankelijke en onpartijdige justitie.


 

Visie van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen

De visie geeft weer wat onze ambities zijn, waar we naar willen streven in het kader van onze opdracht.

“De rechtbank van eerste aanleg voor de provincie Antwerpen werkt”.

Als rechtbank van eerste aanleg van de provincie Antwerpen werken we aan een justitie waarin de individuele rechtzoekende en de maatschappij vertrouwen kan hebben door:

- de organisatie van een efficiënte en effectieve rechtbank die zorgt voor een kwaliteitsvolle rechtspraak binnen een redelijke termijn;
- een klantgerichte dienstverlening met respect voor elke rechtzoekende;
- integer handelen van gerechtspersoneel, griffiers en magistraten;
- een open en actieve communicatie;
- een transparante, ketengerichte en professionele aanpak;

met uitdrukkelijke aandacht voor al onze medewerkers.

De beperkte door de overheid ter beschikking gestelde middelen, bovendien geen rekening houdende met de reële werklast, kunnen hierbij een uitdaging, maar ook een ernstige beperking en hypotheek vormen, zeker bij het uitblijven van de nodige structurele hervormingen, modernisering van de ICT en beheersautonomie.
De rechtbank wil uitdrukkelijk het kwaliteitsstreven laten voorgaan op het rendementsdenken.

 

Kernwaarden van de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen

Kernwaarden bepalen wat van wezenlijk belang is, en hoe we ons gedragen.

- (1) Onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit;

Een rechter moet in alle vrijheid recht kunnen spreken, vrij van elke druk van welke aard ook. De rechter, en de gerechtelijke organisatie, staan buiten de partijen. De rechter oordeelt zonder vooroordelen. Ook de schijn dat niet aan deze voorwaarden is voldaan, moet worden vermeden. Een houding van eerlijkheid en waardigheid wordt steeds nagestreefd, legitimeert het gezag en verzekert het vertrouwen in justitie.

- (2) Professionaliteit;

Elke medewerker vertrekt vanuit een professionele werkhouding en een methodische aanpak. Hierbij wordt gestreefd naar een grote juridische en menselijke (waaronder communicatieve) deskundigheid. De rechtbank bejegent alle rechtzoekenden en partners op een respectvolle wijze.

- (3) Maatschappelijk verantwoordelijk en klantgericht;

De rechtbank staat midden in de maatschappij:

o is bewust van wat er leeft binnen de maatschappij;
o neemt haar rol op ter verdediging van de rechtstaat, en van elkeen die op justitie moet kunnen beroep doen om zijn recht te halen;
o heeft oog voor het unieke en waardevolle karakter van elkeen en voor de diversiteit in de maatschappij;
o laat zich leiden door klantgerichtheid en houdt bij beslissingen inzake de organisatie rekening met wie op de rechtbank een beroep moet doen;
o getuigt van openheid: de rechtbank wil transparant werken, en toegankelijk en begrijpelijk zijn.

- (4) samen werkend;

De rechtbank overstijgt in haar interne werking de belangen van haar samenstellende delen en bundelt de krachten met het oog op een beleid dat goed is voor de hele rechtbank.
Zij gaat in dialoog met haar externe partners teneinde een optimale dienstverlening en een kwaliteitsvolle rechtspraak te verzekeren.

Doelstellingen van de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen voor 2018

Doelstellingen beschrijven de zaken die we in de toekomst willen realiseren.

Terugkoppelend naar de missie, de visie en de kernwaarden komen we tot een aantal algemene, strategische doelstellingen die verder naar operationele doelstellingen worden vertaald.

De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen wil een rechtbank zijn die werkt:

- (1) georganiseerd werken (onze organisatie)
- (2) samen werken (onze mensen)
- (3) recht spreken (onze kerntaak)

Er is veel werk aan de winkel, zoals hierna beschreven, verder bouwend op de doelstellingen van de vorige jaren, maar om voldoende te focussen schuift de rechtbank alvast de volgende prioriteiten voor het kalenderjaar 2018 naar voor, uitgaande van een de facto verdere inkrimping van het personeelsbestand, en van een zo groot mogelijke responsiviteit ten aanzien van de maatschappelijke verwachtingen:

(1) Georganiseerd werken. De rechtbank:

o zoekt verder een antwoord op de verdere personeelsinkrimping, onder meer aan de hand van een aangepaste dienstregeling en zittingsschema, een herverdeling van zaken en een aanpassing van werkwijzen;
o spant zich in voor een verbetering van haar ICT en de hiermee samen hangende werkwijzen, ten behoeve van de organisatie en van de rechtzoekende, zo onder meer MaCH corr, MaCH burg/fam,…;
o streeft naar betere onderliggende cijfers inzake haar activiteiten en deze van alle rechtbanken van eerste aanleg, met het oog op een betere aansturing van de rechtbank(en) en een betere verdeling van de middelen over alle entiteiten van justitie;

(2) Samen werken. De rechtbank:

o stimuleert de samenwerking tussen de rechtbanken van eerste aanleg, zo op het vlak van ICT, inhoudelijke ondersteuning, modellen,… Dit werkt doorheen alle hierna vermelde doelstellingen door, en moet onder meer gerealiseerd worden door de ontwikkeling van een sectiewerking op het niveau van de Conferentie van Nederlandstalige rechtbanken van eerste aanleg;
o heeft daadwerkelijk oog voor het welzijn en de ontwikkeling van al haar medewerkers binnen de context van een verhoogde werklast;
o laat haar werking mee aansturen door de evaluatie van haar ketenpartners als de balie en het openbaar ministerie;

(3) Recht spreken. De rechtbank:

o Heeft oog voor de vraag naar snelle, goedkope, effectieve rechtspraak met zo mogelijk participatie van de rechtzoekenden;
o Beoogt een hoge kwaliteit van rechtspraak via aanpassing van de werkwijzen;
o Stimuleert vanuit een streven naar een kwaliteitsvolle rechtspraak de sectiewerking op arrondissementeel en nationaal niveau.

 

(1) georganiseerd werken

(onze organisatie)

 

Ondanks het ontbreken van enig kader of enige reële ondersteuning, wil de rechtbank streven naar een professionele beleidsvoering en naar een efficiënte en effectieve organisatie door de realisatie van de hierna vermelde doelstellingen.

Hierbij zal telkens opnieuw moeten worden rekening gehouden met de budgettaire en structurele beperkingen en met de beperkte beheersautonomie voor de rechtbank:

.

(1) het verder toepassen en opvolgen van een beleidscyclus verbonden aan de ontwikkeling van een strategie, vertaald in een (te vernieuwen en te evalueren) missie en visie, in waarden en in strategische en operationele doelstellingen;

Concreet:

 

de rechtbank schrijft de beleidscyclus met bijhorende timing uit, actualiseert de missie-visie-waarden, en bepaalt een set van strategische en operationele doelstellingen voor 2019.

 

(2) de verdere invulling van de nieuwe structuren en van de beslissingsmatrix;

 

Concreet:

 

de rechtbank beschrijft haar (nieuw ingevulde) structuren en de beslissingsmatrix. Zij streeft in deze beslissingsmatrix naar voldoende interactie tussen o.m. het directiecomité, de afdelingsvoorzitters, de sectiebesturen en de leiding van de griffie.

De rechtbank zet verder in op een betere communicatie van haar beslissingen en deze van de secties door de verspreiding van een “Antwerpse moniteur”.

 

(3) het ontwikkelen van een systeem van interne beheersing:

 

Concreet:

 

de boordtabellen worden geëvalueerd en getoetst in de afdelingen en de secties. Maandelijks worden zij gevalideerd. Zij worden waar mogelijk vereenvoudigd en afgestemd op de doelstellingen van de rechtbank. Maandelijks worden zij besproken op het directiecomité. Er wordt nagegaan in welke mate zij dienstig kunnen zijn in het kader van de voorbereiding op het autonoom beheer.

met ondersteuning van de HRJ wordt een model van interne beheersing (het COSO-model) toegepast in de sectie jeugd, en wordt een model ontwikkeld voor de verdere toepassing ervan in de rechtbank.

Bij het beleid ook steeds oog houden voor risico’s en fraude. Zo onder meer een betere opvolging realiseren van bepaalde mandaten aan advocaten (cfr ontbindingen vzw’s, curatoren onbeheerde nalatenschappen,…). Stimuleren van het werken met digitale dossiers om aldus het dossierbeheer zo optimaal en efficiënt mogelijk te organiseren, zo onder meer op het onderzoek, de jeugdrechtbank, de strafuitvoeringsrechtbank;

 

NB een kwaliteitsvolle rechtspraak, op hetzelfde niveau in de tabel als een klantgerichte organisatie vd rechtspraak

(4) de ontleding en verbetering van de werkprocessen:

 

Concreet:

 

verdere uitvoering en evaluatie van het goedgekeurde zaakverdelingsreglement;

 

nastreven van de vergroting van de wettelijke mogelijkheden ter zake, concreet de toelating om beslag te centraliseren en om de beperkende lijst van art. 186 GerW te zien schrappen;

 

parallel het overleg intern en extern verder zetten en nagaan welke verdere herverdeling van zaken over de provincie is aangewezen.

Concreet:

 

verdere uitvoering en evaluatie van het goedgekeurde zaakverdelingsreglement;

 

nastreven van de vergroting van de wettelijke mogelijkheden ter zake, concreet de toelating om beslag te centraliseren en om de beperkende lijst van art. 186 GerW te zien schrappen;

 

Door het voor een beperkte periode wisselen van werkplaats door magistraten, griffiers en griffiemedewerkers beter leren kennen en ervaren van elkaars werkmethoden en hier telkens een leermoment aan koppelen;

 

(5) het verder streven naar een optimale verdeling van de zaken over de drie afdelingen;

 

Concreet:

 

verdere uitvoering en evaluatie van het goedgekeurde zaakverdelingsreglement;

 

nastreven van de vergroting van de wettelijke mogelijkheden ter zake, concreet de toelating om beslag te centraliseren en om de beperkende lijst van art. 186 GerW te zien schrappen;

 

parallel het overleg intern en extern verder zetten en nagaan welke verdere herverdeling van zaken over de provincie is aangewezen.

(6) de verdere aanpassing van de organisatie aan de verdere vermindering van het aantal beschikbare mensen;

 

De rechtbank stelt vast dat ze de facto noodgedwongen vooral bezig is met het aanpassen van de organisatie, en het zoeken naar steeds nieuwe oplossingen voor de verdere beperking van het aantal beschikbare magistraten, griffiers en griffiemedewerkers.

 

 

 

Het aantal beschikbare effectieven daalt steeds verder en er wordt bovendien geen rekening gehouden met de eigenlijke werklast van de rechtbank.

 

Steeds meer dreigt dit ernstige gevolgen voor de dienstverlening met zich mee te brengen.

 

Concreet:

 

De rechtbank stelt met het oog op het gerechtelijk jaar 2018-19 pro-actief een herwerkte dienstregeling op voor magistraten, griffiers en griffiepersoneel, over secties en afdelingen heen, die rekening houdt met een substantieel verminderd personeelsbestand, zoals actueel in redelijkheid in te schatten (in de richting van 87 % magistraten, en 80 % voor de griffie).

Hierbij worden prioriteiten gesteld, wordt de dienst zo efficiënt mogelijk verdeeld en de goede rechtsbedeling zoveel als mogelijk behouden, echter ook uitdrukkelijk rekening houdend met een aanvaardbare taaklast voor elkeen, op lange termijn.

 

Over deze nieuwe regeling zal vooraf overleg worden gepleegd met alle interne en externe betrokkenen.

De rechtbank streeft verder zoveel mogelijk naar de daadwerkelijke invulling van de plaatsen van magistraten en van de griffie waar zij meent recht op te hebben.

 

(7) het autonoom beheer

 

De plannen voor het autonoom beheer van hoven en rechtbanken worden concreter. De rechtbank dient zich hier op voor te bereiden.

Concreet:

 

de leiding van de rechtbank volgt verder opleidingen van nut voor het autonoom beheer en bouwt haar kennis ter zake uit.

 

De rechtbank tracht een duidelijk zicht te creëren op de allocatie van de eigen middelen en volgt actief de cijfers op die relevant kunnen zijn bij de verdeling van de middelen

(2) samen werken

(onze mensen)

Intern

 

(1) het welbevinden van alle medewerkers over de afdelingen heen verhogen

Concreet:

 

- elke leidinggevende heeft uitdrukkelijk oog voor de werklast van zijn medewerkers, toetst dit regelmatig en zoekt naar oplossingen waar mogelijk;

 

- de organisatie van een welzijnsbeurs of andere welzijnsinitiatieven;

 

- de organisatie van gezamenlijke activiteiten, al dan niet met een link naar justitie zoals de paleisrun;

 

- de rechtbank zorgt voor een duidelijke interne communicatie waarbij wordt afgetoetst wat waar beter kan;

(2) het activeren van het personeelsbeleid waaronder:

 

-het opmaken van een loopbaanplan voor de gehele rechtbank, met afstemming van de behoeften van de rechtbank op de wensen en mogelijkheden van de magistraten dan wel griffiers en griffiepersoneel, rekening houdende met de prognose van de te verwachten personeelstekorten en met toepassing van mobiliteit tussen de drie afdelingen.

 

Deze doelstelling wordt enkel Pro Memorie vermeld: in deze tijden met onduidelijke evoluties op personeelsgebied blijkt het een zeer moeilijke oefening om een relevant globaal loopbaanplan uit te schrijven.

 

Concreet:

 

-het opmaken van een loopbaanplan voor de hele rechtbank, met afstemming van de behoeften van de rechtbank op de wensen en mogelijkheden van de magistraten dan wel griffiers en griffiepersoneel, rekening houdende met de prognose van de te verwachten personeelstekorten en met toepassing van mobiliteit tussen de drie afdelingen - Pro Memorie vermeld: gelet op de onduidelijke evoluties op personeelsgebied blijkt het een zeer moeilijke oefening om een relevant globaal loopbaanplan uit te schrijven.

 

De rechtbank lijst voor de periode van de komende twee jaar op welke plaatsen zullen vrij komen en maakt een planning voor de invulling ervan, onder meer wat de benodigde opleidingen betreft.

 

Daarnaast kijkt de rechtbank uit naar wie op langere termijn leidinggevende verantwoordelijkheden kan/wil dragen en voorziet hiervoor zo mogelijk een voorbereidend traject;

 

 

-evalueren van de aanpassingen in de evaluaties voor magistraten, griffiers en griffiepersoneel en de verdere verbetering ervan.

 

Naast evaluatiegesprekken ook functioneringsgesprekken organiseren per afdeling voor de magistraten;

 

-stimuleren en mogelijk maken van het volgen van opleidingen voor alle medewerkers.

Opvolgen per sectie van opleidingen die zouden moeten gevolgd worden, vervolgens ter beschikking stellen van de documentatie.

Aandacht in de evaluaties voor het volgen van opleidingen;

 

-evaluatie van de maatregelen voor een betere opvang van nieuwe magistraten en griffieleden (vademecum, mentor, inloopperiodes,…), ook rekening houdende met de veralgemening van de alleenzetelende rechter op eerste aanleg waardoor de opleiding moet worden aangepast;

 

-evaluatie en actualisatie van de belangrijkste afspraken onder de magistraten (vademecum);

 

-evalueren van een proefproject rond intervisie, zowel voor de jeugdrechtbank als voor de familierechters;

 

-aandacht voor het vergroten van de diversiteit in de personeelssamenstelling, op alle niveaus van de rechtbank bij selecties en in de algemene contacten ter zake zoals in het kader van stages.

 

 

 

(3) Vergroten van de samenwerking over de afdelingen

Concreet:

- Opmaken van één globale vakantiedienstregeling over de drie afdelingen heen waarbij collega’s in andere afdelingen zetelen en aldus hiermee kennis maken

 

- Stimuleren van “wissels” onder de griffiers en griffiemedewerkers zodat zij bij voorbeeld enkele maanden elkaars plaats innemen in een andere afdeling en daar kennis maken met de collega’s en de werkwijzen.

 

 

Extern

 

 

(1) het bestendigen van een actieve externe communicatie inclusief duidelijke afspraken met de pers, met uitdrukkelijke aandacht voor het zelf aanbrengen van items, het pro-actief opvolgen van mogelijke problemen en het van kortbij opvolgen van crisissituaties;

(2) de websites zo goed mogelijk trachten te stofferen en aanwenden;

(3) het opstarten van een multidisciplinair onthaal binnen onze justitiegebouwen in samenwerking met al onze ketenpartners en andere justitiële entiteiten vanuit een streven naar een betere klantgerichte dienstverlening;

(4) volgehouden formeel en informeel overleg met de ketenpartners, provinciaal en in de afdelingen, in het bijzonder met de balies, het parket, het Hof van beroep, het justitiehuis, de conferentie van de rechtbanken van eerste aanleg en het College van hoven en rechtbanken (bijv. ook inzake de bepaling van de doelstellingen);

(5) actief inspelen op signalen uit de samenleving inzake het functioneren van justitie en van de rechtbank. In het bijzonder wil de rechtbank aandacht hebben voor het onder druk komen van de rechtsstaat, en wil zij via haar communicatie, via het project Op.recht.mechelen, en via de ondersteuning van andere initiatieven, bijdragen tot een grotere kennis van de principes van de rechtsstaat bij het publiek, en tot het actief ondersteunen ervan;

(6) medewerking verlenen aan vragen tot samenwerking vanuit universiteiten en hogescholen op het vlak van stages, projecten, masterproeven enz.

(3) recht spreken – onze kerntaak:

een klantgerichte organisatie van de rechtspraak

(1)verdere uitwerking van een beter zittingsmanagement;

Concreet:

 

een protocol (met o.a. inleidingszittingen en een uitstelbeleid) inzake een nieuw zittingsmanagement in strafzaken wordt in Antwerpen geëvalueerd en zo mogelijk veralgemeend met aanpassingen waar nodig;

 

verdere aandacht voor de overbelaste familiezittingen, hiertoe wordt het experiment met de inleidingszittingen geëvalueerd;

 

op burgerlijk gebied wordt de doorlooptijd beperkt door een optimale aanwending van de inleidingszittingen en door alternatieve afhandelingsmethoden;

 

het zittingsmanagement en de bijhorende fixatietermijnen worden door voortdurend overleg met griffie, parket en balie opgevolgd en bijgestuurd waar nodig.

(2)organisatie van de griffie in functie van een streven naar klantgerichtheid;

Concreet:

 

onderzoek naar een herorganisatie van het onthaal in samenwerking met alle interne en externe partners, met als proeftuin Antwerpen;

 

verbeteren van de informatie ter beschikking gesteld door de griffie, met onder meer een uniformisering van de stukken gevraagd bij procedures;

 

focus op een maximale klantgerichtheid bij nazicht van de werkprocessen.

(3) de verhoging van de effectiviteit van de rechtspraak (waaronder snelheid, kostprijs, participatie);

Concreet:

 

-het faciliteren en verder stimuleren van alternatieve geschillenafhandeling op de familierechtbank (in het bijzonder de kamers voor minnelijke schikking, familiale bemiddeling,…);

 

-het faciliteren van alternatieve werkwijzen op de burgerlijke rechtbank:

 

*verder uitbouwen van alternatieven in bouwzaken;

*optimaliseren deskundigenonderzoeken, éénvormigheid en uitrol programma Antwerpen;

*proefproject “spreekuurrechter”/ alternatieve start voor burgerlijke procedures;

 

-het faciliteren van alternatieve geschillenafhandeling correctioneel, in het bijzonder het verder uitbouwen van een opvolgingskamer in strafzaken, voor meer probleemgebieden dan louter drugs en dit over de drie afdelingen;

 

-nauw contact en regelmatig overleg met de welzijnsinstellingen, in samenwerking met het justitiehuis, in elk van de drie afdelingen.

(4) een meer efficiënte rechtspraak;

Concreet:

 

-voortdurende aandacht voor de doorlooptijden en voor het verkorten ervan waar mogelijk en opportuun;

 

-het ten volle aanwenden van inleidingszittingen als filter en als middel om zaken snel en praktisch af te handelen;

 

-waar mogelijk werken met modellen en met een indicatie van de rechtspraak, onder meer op het onderzoek en in de familierechtbank;

-mogelijkheden voor standaardisering en digitalisering van procedures nagaan en nastreven, bijv. via het werken met een modelverzoekschrift in familiezaken, door een grotere voorspelbaarheid bij de begroting van onderhoudsgelden,

het openstellen van rechtspraak voor rechters en griffiers, het experimenteren met de verwerking ervan,…

Voortdurende aandacht voor de doorlooptijden en voor het verkorten ervan waar mogelijk en opportuun;

Aanvullen met: , en voor de fixatietermijnen voor de respectieve materies in de verschillende afdelingen, waarbij bij uitlopen telkens een analyse wordt gemaakt en zo mogelijk voorstellen worden gedaan.

Het item: Waar mogelijk – toevoegen- via de secties - werken met modellen… en (dus het derde onder het vorige) aanvullen met:

Zo bij voorbeeld modellen in echtscheidingszaken zodat deze voor iedereen zo efficiënt mogelijk kunnen worden afgehandeld en het zoeken naar een indicatief model voor de begroting van onderhoudsgelden voor kinderen.

(5)betere bejegening van de rechtzoekenden;

Concreet:

 

initiatieven voor een betere communicatie met rechtzoekenden zoals betere info bij de start van een procedure, bijv in correctionele zaken, worden uitgewerkt;

 

nazicht van documenten in het kader van de ict-vernieuwingen vanuit een streven naar een meer begrijpbare taal;

 

grotere aandacht voor de zittingsvaardigheden in evaluaties;

 

evaluatie van de intervisie projecten;

onderzoek van een beter onthaal en bewegwijzering binnen de paleizen;

 

Ontwikkeling van een project waarbij wordt gezocht naar de wijze waarop de werking van de rechtbank beter rekening kan houden met haar diverse publiek, bij aanvang in het bijzonder toegespitst op de familierechtbank Antwerpen, in samenwerking met de vzw Atlas

 

gelet op de groter wordende diversiteit worden initiatieven voor een beter intercultureel begrip opgezet.

(6) grotere openheid voor de inbreng van derden;

 

 

Concreet:

 

verfijning van de aangepaste aanpak van de evaluaties van magistraten;

 

het ontwikkelen van een klachtenmanagement en een ombudsfunctie;

 

het stimuleren van onderzoek inzake klantgerichtheid en het ontwikkelen van een permanente focus ter zake;

 

een kwaliteitsvolle rechtspraak:

 

 

(1) voortzetten van de sectiewerking over de afdelingen heen (burgerlijke, familiaal, correctioneel, jeugd en onderzoek), waarin magistraten en griffie een bepaald domein van de rechtspraak opvolgen, ter zake samenwerken en overleggen.

 

 

 

 

De rechtbank is overtuigd van het belang van de goede werking van de secties voor een goede rechtspraak en wil hiervoor de nodige aandacht hebben.

Concreet:

 

de respectieve secties komen ongeveer zeswekelijks samen, voltallig of met hun bestuur, hebben een actieve werking met hun eigen doelstellingen/verslagen;

 

hierbij wordt gewerkt aan een meer collectief rechterschap: belangrijke evoluties in wetgeving en rechtspraak, en verschillen in rechtspraak worden open besproken en waar mogelijk wordt tot een consensus gekomen;

ondervoorzitters en hoofden van dienst van de griffie worden actief betrokken bij de sectiewerking.

(2) de ontwikkeling van een kennismanagement met opbouw van gedeelde documentatie en modellen;

 

 

Concreet:

 

de respectieve secties leggen een gestructureerde documentatie aan en stellen modellen op. Ze maken hierbij gebruik van het iudexnet;

 

de secties volgen de juridische actualiteit op;

 

de rechtbank anticipeert op het grote aantal wetgevende initiatieven en mogelijk nieuwe wetboeken aangekondigd door de minister van justitie door er in samenwerking met de secties op toe te zien dat magistraten en griffiers hiervoor voldoende, goed bruikbare documentatie en opleidingen krijgen;

 

verspreiden van relevante interne en externe rechtspraak.

Concreet:

In navolging van de ontwikkelingen inzake big data en artificiële intelligentie tracht de rechtbank vooreerst de eigen vonnissen zoveel mogelijk beschikbaar te stellen voor elke collega. Tevens wordt er naar gestreefd om op beperkt domein een project op te starten waarin wordt geëxperimenteerd met een verwerking van de gegevens opgenomen in vonnissen.

 

 

(3) het streven naar uniforme procedures en modellen;

Concreet:

 

de secties, in een nauwe samenwerking tussen magistraten en griffie (de meeste procedures en modellen betreffen een gezamenlijke bekommernis), doen nazicht van werkwijzen en procedures en komen tot voorstellen ter zake;

 

hieraan gekoppeld worden ook modellen opgemaakt die worden afgetoetst bij interne en externe partners;

(4) de opvolging van fouten en incidenten;

Concreet:

 

door alle actoren wordt systematisch gefocust op fouten, klachten en incidenten waarbij telkens de analyse van het gebeurde wordt gemaakt en indien mogelijk voorstellen worden gedaan en afspraken gemaakt om herhalingen te vermijden en te leren uit hetgeen is voorgevallen.

 

zo mogelijk wordt het probleem aangepakt volgens het op te stellen model van interne beheersing.

(5) het meten en de opvolging van de tijdigheid van de rechtspraak, van achterstand en doorlooptijden;

Concreet:

 

de boordtabellen worden verder aangepast en opgevolgd vanuit deze doelstelling;

 

zij worden periodiek opgevolgd en geanalyseerd;

 

problemen worden in het directiecomité of in de secties ter discussie gesteld en zo mogelijk snel geremedieerd;

(6) streven naar een zointeger mogelijk functionerenvan magistraten en griffie;

Concreet:

voortdurende aandacht voor integriteitsproblemen vanwege de leidinggevenden;

ontwikkelen van een integriteitsbeleid waaronder het bespreken en vermelden van casussen;

(7) het laten doorwerken van beroepsrechtspraaken stimuleren van overleg ter zake;

 

Concreet:

 

actief deelnemen en stimuleren van verticaal overleg met het Hof;

 

bespreken en communiceren van beroepsrechtspraak binnen de secties;

Laten overmaken van arresten via mail, wat efficiënter is voor de griffie, maar ook een beter en vlotter documentatiebeheer toelaat

(8) het opvolgen studiedagen en opleidingen;

Concreet:

 

algemeen en binnen de secties worden de mogelijkheden voor opleiding en studiedagen opgevolgd;

 

waar nodig wordt er geparticipeerd en de documentatie wordt gedeeld via het iudexnet.

(9) het streven naar specialisatie.

De wetgeving (en de maatschappij) wordt complexer, balie en parket werken steeds meer gespecialiseerd.

Vanuit het geloof in het belang van een algemene vorming, wordt nagegaan waar het vanuit een streven naar deskundigheid en efficiëntie aangewezen is om meer gespecialiseerd te werken. Hierbij moet de link worden gelegd met het onderzoek naar een verdere verdeling van de zaken over de afdelingen en een verdere digitalisering die toelaat de praktische problemen die hiermee gepaard gaan te omzeilen. Deze specialisatie kan ook toelaten om tot een grotere voorspelbaarheid en uniformiteit in de rechtspraak te komen.

 

Concreet:

 

Er wordt algemeen, binnen het directiecomité en op de griffie, en binnen de secties, nagegaan waar de organisatie van meer specialisatie zich opdringt, waarbij tevens de link wordt gelegd met de discussie inzake een nieuw zaakverdelingsreglement;

 

Bevoegdheid

De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen wordt in drie afdelingen verdeeld. (K.B. 14.03.2014) (B.S. 24.03.2014). De eerste houdt zitting te Antwerpen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de twaalf kantons Antwerpen en van de kantons Boom, Brasschaat, Kapellen, Kontich, Schilde en Zandhoven. De tweede houdt zitting te Mechelen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen en Willebroek. De derde houdt zitting te Turnhout en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Arendonk, Geel, Herentals, Hoogstraten, Mol, Turnhout en Westerlo.

Werkingsverslagen

De algemene vergadering van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen heeft overeenkomstig artikel 340 Ger. W. volgende werkingsverslagen goedgekeurd:

Organisation

Algemeen reglement

Vanaf 1 september 2019 is een nieuw algemeen reglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen in werking getreden.
Dit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 september 2019

Al de voorgaande reglementen vervallen hierdoor.

Bevoegdheid

De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen wordt in drie afdelingen verdeeld. (K.B. 14.03.2014) (B.S. 24.03.2014).

De eerste houdt zitting te Antwerpen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de twaalf kantons Antwerpen en van de kantons Boom, Brasschaat, Kapellen, Kontich, Schilde en Zandhoven.

De tweede houdt zitting te Mechelen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen en Willebroek.

De derde houdt zitting te Turnhout en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Arendonk, Geel, Herentals, Hoogstraten, Mol, Turnhout en Westerlo.

Zaakverdelingsreglement

Het eerste zaakverdelingsreglement voor de REA Antwerpen zoals goedgekeurd door de ministerraad en ondertekend door de minister werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2016.

Dit reglement nam aanvang op 1 maart 2016 (de reeds aanhangig gemaakte zaken worden in principe wel afgewerkt in de afdeling waar ze werden ingeleid).

In het Belgisch Staatsblad van 17 juni 2019 werd de aanpassing aan het zaakverdelingsreglement gepubliceerd, zijnde de centralisatie van beslag in de afdeling Antwerpen.

De werkwijze voor beslagzaken wordt u in deze nota uitgelegd.

 

Wie is wie in de rechtszaal ?

Mesures corona

Gelet op de recente opflakkering van het covid19-virus in de provincie Antwerpen, heeft de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen extra maatregelen genomen.

Bekijk hier de volledige beschikking.

Custom 1

Volgende assisenzaak

De zittingen van assisen gaan, gelet op de renovatiewerken in het gerechtsgebouw gelegen aan de Britselei 55 te 2000 Antwerpen, door in het gerechtsgebouw aan de Bolivarplaats te 2000 Antwerpen.
Hiervoor werd zittingszaal D1 omgevormd naar een assisenzaal.

 

De 1e assisenzaak van het jaar 2020 is van start gegaan op 2 maart 2020 en in voortzetting naar 5 mei 2020 gezet (om te eindigen op 8 mei 2020). Plaats : Hof van beroep ipv het Vlinderpaleis

De planning voor de overige assisenzittingen is wegens de coronamaatregel gewijzigd. Later meer info. :

Klik hier voor Hof van Assisen Antwerpen.

Jury

Indien u als jurylid werd uitgenodigd zit u waarschijnlijk met veel vragen.
Hieronder zal u enkele antwoorden terugvinden:

Voor wie verhinderd is

De opgeroepen gezworenen die wegens ziekte, onbekwaamheid of andere ernstige verhindering zich niet in staat achten om aan de zitting deel te nemen, dienen onverwijld een behoorlijk attest hiervan over te maken, gericht aan de Procureur-generaal bij het Hof van beroep, Dienst Assisen, Waalse Kaai 35A, 2000 Antwerpen.

Verloop van het proces

Op de 1° datum zal enkel de jury worden samengesteld.

Enkel die personen die alsdan worden uitgeloot om deel uit te maken van de jury, moeten zich aanmelden op de 2e datum waarop zij werden gedagvaard. Voor deze mensen zal voor het verder verloop van het proces, indien ze met de auto komen, een gratis parkeerplaats voorzien worden vlakbij het Gerechtsgebouw.

Duur van de debatten.

De vermoedelijke duur der debatten wordt op voorhand meegedeeld.

Uitbetaling

Aangezien de uitbetalingen van de vergoedingen gebeuren via een identificatiefiche, die u hier kan terugvinden, vragen we u deze reeds zo volledig mogelijk ingevuld mee te brengen op de dag van de samenstelling jury.

Bereikbaarheid bij noodgeval

Een jurylid kan enkel in noodgevallen bereikt worden via het algemeen nummer van het Gerechtsgebouw: 03/257.80.11

 

Getuige

Indien u bent opgeroepen als getuige in een assisenzaak zit u mogelijks met veel vragen.

Hieronder enkele antwoorden:

Aanmelden

Bij uw aankomst dient u zich aan te melden bij de bode van assisen. Deze zal u tot uw wachtruimte begeleiden tot u door de voorzitter van assisen wordt opgeroepen om te getuigen.

Vergoeding

Aangezien de uitbetalingen van de vergoedingen gebeuren via een identificatiefiche, die u hier kan terugvinden, vragen we u deze reeds zo volledig mogelijk ingevuld mee te brengen.

 

Persafspraken

De audiovisuele media mag bij aanvang van een assisenproces beelden maken van de intrede van het hof. Van zodra de voorzitter het woord neemt stopt men met filmen en verlaten de filmploegen de zaal.

Bij de uitspraak van het hof van assisen mag men de voorlezing door de voorzitter in beeld brengen. Het is de bedoeling dat enkel de voorzitter en zijn assessoren in beeld worden gebracht en in geen geval de beklaagden, burgerlijke partijen, juryleden en andere actoren binnen de zittingszaal.

Voor elke afwijking - van wat er in de zittingszaal zou gebeuren - dient voorafgaand toelating gevraagd te worden aan de voorzitter.

Indien men in het gerechtsgebouw aan de Bolivarplaats 20 te 2000 Antwerpen een interview wil opnemen, kan dit enkel in de wandelzaal, op voorwaarde dat geen mensen herkenbaar in beeld worden gebracht die geen toestemming hebben gegeven.

Tenslotte: veiligheidspersoneel mag nooit (herkenbaar) in beeld gebracht worden.

Contact:
Tom Hoorens: tom.hoorens@just.fgov.be ( 03 247 97 58)
Mark Jespers: mark.jespers@just.fgov.be ( 03 257 86 38)
Persmagistraat: Els De Brauwer ( 04 86 50 45 01 )

Custom 3

Info

Vragen van algemene of van administratieve aard kunnen gesteld worden aan de heer Mark Jespers, kabinetssecretaris van de voorzitter (mark.jespers@just.fgov.be , 03 257 86 38). 

Vragen van inhoudelijke aard kunnen gesteld worden aan de persmagistraten, met name

Persrechters rechtbank van eerste aanleg Antwerpen

F. Nackaerts

rechter  (SURB)

sectie correctioneel

Maandag  (pare week) 
Dinsdag (onpare week)

(gsm) 0485/53.53.93

(kantoor) 03/257.86.52

W. Verhaegen

familierechter

 sectie burgerlijk

Donderdag (pare week)
Vrijdag (pare week)

 0485/53.90.95

K. Van Cauwenberghe

onderzoeksrechter

 sectie onderzoek en raadkamer

Maandag (onpare week)
Dinsdag (pare week)

 0485/54.33.69

 L. Versteylen

 jeugdrechter

 sectie jeugd en SURB

Woensdag (onpare week)
Vrijdag (onpare week)

 03/257.89.36

G. Franssens

onderzoeksrechter sectie onderzoek en raadkamer Maandag  (pare week)
Woensdag (pare week)
0477/25.05.35

afdeling Mechelen :

A. Van Praet

ondervoorzitter

 Algemene contactpersoon

 

0485/53.24.52

G. Van den Brande

familierechter

 

 

0478/53.04.85

afdeling Turnhout :

M. Mampay

Familierechter

 Algemene contactpersoon

 

0485/53.59.10

 

Filmen en fotograferen

Filmen en fotograferen in de gebouwen (huisregels)

Afdeling Antwerpen

-        Indien men in het gerechtsgebouw aan de Bolivarplaats 20 te 2000 Antwerpen een interview wil opnemen, kan dit in de voor het publiek toegankelijke delen, op voorwaarde dat geen mensen herkenbaar in beeld worden gebracht die geen toestemming hebben gegeven. 

Een uitgang van een zittingszaal, of een doorgang, mag niet belemmerd worden.

Enkele plaatsen worden in het bijzonder geschikt geacht voor interviews zoals de ruimte achter de lift in de D-vleugel op de tweede verdieping en de ruimte achteraan de wandelzaal met de glazen wand op de achtergrond.

Tevens mogen beelden worden genomen in de voor het publiek toegankelijke ruimten, opnieuw voor zover geen mensen herkenbaar in beeld worden gebracht die geen toestemming hebben gegeven. 

Indien u in het gebouw wenst te filmen, haalt u bij het onthaal een badge af. Dit is nodig voor de herkenbaarheid, voor de veiligheid, en ter bevestiging van de regels ter zake (uw aanwezigheid zal worden genoteerd);

-        Indien men wil filmen in de zittingszaal, moet dit zo snel mogelijk worden gevraagd, zo mogelijk voor 16u de dag vooraf. Dit laat toe de griffier en de kamervoorzitter tijdig te contacteren. 

De uitspraak en/of het binnenkomen van de zetel (bij het begin van een zaak of bij de uitspraak)  kan worden gefilmd indien de kamervoorzitter de toelating geeft. 

De persrechter zal hiervoor overleg plegen met de betrokken collega.

Wie niet in toga is, mag enkel herkenbaar worden gefilmd mits toestemming van deze persoon. Over het algemeen zal enkel de rechtbank gefilmd worden; de beklaagden en aanwezigen in de zittingszaal in principe niet.

Beelden opgenomen in het kader van een bepaalde zaak, mogen enkel in het kader van deze zaak worden gebruikt.

Ook voor het filmen in een zittingszaal wordt een badge afgehaald aan het onthaal zoals hoger beschreven; 

-        De contacten met de persrechter om afspraken te maken over opnames in het gerechtsgebouw verlopen via een telefoonnummer met name 03/257 82 93. Indien het niet lukt op dit nummer, mag de secretaris van de voorzitter worden gebeld op het nr 03/257 86 38;

-         Voor bijzondere zaken kan van deze afspraken worden afgeweken. 

 

Afdeling Mechelen

In het gerechtsgebouw te Mechelen, Keizerstraat 20 mag nergens gefilmd en gefotografeerd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de afdelingsvoorzitter. 

In de zittingszaal dient een toestemming bekomen van de kamervoorzitter. 

Intervieuws (Radio en TV) worden in het gebouw niet toegestaan, deze dienen te gebeuren buiten het gebouw (Paleis). Mogelijkheid hiervoor is een mooie tuin met overdekte wandelruimte. 

Bij de medewerkers van het onthaal kan u steeds terecht voor de nodige informatie.

 

Persprotocol HVB

Annexes

Nouvelles

De griffie van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen zoekt 3 dossierbeheerders.
Je wordt aangeworven als assistent (niveau C) met een contract van onbepaalde duur.
Meer info met betrekking tot de functie vind je terug in deze functiebeschrijving.
Je kan je inschrijven tot en met 25 augustus 2020 via volgend e-mailadres: guy.leysen@just.fgov.be
 

De griffie van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen zoekt 3 dossierbeheerders.
Je wordt aangeworven als deskundige (niveau B) met een contract van onbepaalde duur.
Meer info met betrekking tot de functie vind je terug in deze functiebeschrijving.
Je kan je inschrijven tot en met 25 augustus 2020 via volgend e-mailadres: guy.leysen@just.fgov.be.
 

 

 

Docu

slachtofferzorg.be: informatie en hulp voor slachtoffers

Sitemap