Afhankelijk van de aard van het probleem, zijn er verschillende mogelijkheden. 

Probeer eerst het probleem zelf op te lossen.

Iedereen heeft wel eens last met zijn gebuur, bijvoorbeeld omwille van een hond die teveel blaft, omdat de televisie of de radio te luid staat enz.

In veel gevallen is die buur zich daar niet van bewust en kan een goed gesprek met de buur veel oplossen.

Beroep op politie.

Wanneer de situatie uit de hand loopt bijvoorbeeld bij agressie, kan u beroep doen op de politie. Al naargelang de aard van de klacht zal de politie onmiddellijk komen dan wel een aantal dagen later.

Vrederechter.

Als u daar niet in slaagt, kunt u een beroep doen op de vrederechter. Hij is bevoegd voor problemen die verband houden met huisvesting en burenproblemen.

Vrijwillige bemiddeling

Vrijwillige bemiddeling houdt in dat u en uw buur de hulp van een bemiddelaar inroepen om de dialoog te vergemakkelijken en samen een oplossing te vinden. Als het tot een akkoord komt, kunt u dit door een rechter laten goedkeuren zodat het voor beide partijen bindend wordt. U kunt er ook voor opteren om het akkoord door een notaris in een authentieke akte vast te laten leggen, wat hetzelfde effect heeft.

Verzoeningsprocedure

Voordat u met een gerechtelijke procedure begint, kunt u bij de rechter een aanvraag tot verzoening (minnelijke schikking) indienen. Deze procedure is snel en gratis. U kunt ze zelfs mondeling aanvragen bij de griffie (secretariaat) van het gerecht. De rechter zal beide partijen met elkaar proberen te verzoenen, maar legt geen oplossing op. Als er een akkoord komt, legt de rechter het vast in een proces-verbaal dat de waarde van een vonnis heeft.

Gerechtelijke procedure

Er zijn drie manieren om een proces aan te spannen:

  • vrijwillig verschijnen
  • een verzoekschrift indienen
  • de tegenpartij dagvaarden

De partijen kunnen beslissen om zich vrijwillig bij de vrederechter aan te melden. Dit noemt men de vrijwillige verschijning.

Voor bepaalde zaken kunt u bij de griffie van het vredegerecht een verzoekschrift indienen: u legt de betwisting uit, zet de redenen van uw verzoek uiteen en geeft de identiteit van de betrokken personen. Alle partijen ontvangen een gerechtsbrief waarin hen gevraagd wordt om voor de vrederechter te verschijnen.

In vele gevallen moet u een beroep doen op een gerechtsdeurwaarder die de tegenpartij een dagvaarding zal geven. U bent niet verplicht een advocaat te raadplegen. Dergelijke bijstand kan wel nuttig zijn, vooral als het om een ingewikkelde zaak gaat.

Een gedeelte van deze informatie is afkomstig van de portaalsite van de overheid.

Problemen voorkomen met buren.

U kan zeker een aantal problemen voorkomen met buren of in der minne oplossen.

Dit kan bijvoorbeeld door op voorhand uw buur te verwittigen wanneer u werken wenst uit te voeren die hinder zouden kunnen veroorzaken, door hen zelf uit te nodigen wanneer u een feestje wenst te geven dat overlast kan berokkenen of door hen op voorhand uit te leggen dat het om een eenmalige gebeurtenis gaat.

Probeer dus altijd eerst een gesprek aan te gaan, zoveel mogelijk uitleg te geven en samen naar een oplossing te zoeken, vooraleer naar een rechtbank te stappen.