Arbeidsrechtbank Antwerpen - afdeling Antwerpen

afdeling van Arbeidsrechtbank Antwerpen

 • Bolivarplaats 20/5 - 2000 Antwerpen
 • 03 257 82 20 (Alg. Griffie)
 • 03 257 82 32 (Griffie CSR)
01

De algemene griffie en de griffie van de Collectieve Schuldenregeling (CSR) bevinden zich op de 1ste verdieping van vleugel B

lees meer lees minder

Alle contactgegevens

Localisatie

Arbeidsrechtbank Antwerpen - afdeling Antwerpen
afdeling van Arbeidsrechtbank Antwerpen
 • Bolivarplaats 20/5
  2000 Antwerpen
 • 03 257 82 20 (Alg. Griffie)
 • 03 257 82 32 (Griffie CSR)

Arbeidsrechtbank Antwerpen - afdeling Antwerpen

afdeling van Arbeidsrechtbank Antwerpen

 • Bolivarplaats 20/5 - 2000 Antwerpen
 • 03 257 82 20 (Alg. Griffie)
 • 03 257 82 32 (Griffie CSR)
Voorstelling

Gebouw

Het gerechtsgebouw waarin de afdeling Antwerpen van de Arbeidsrechtbank Antwerpen is gehuisvest, bestaat uit zes vleugels rondom een centrale publieke zone. Via de centrale publieke zone krijgt men toegang tot de 6 kantoorvleugels die met elkaar verbonden zijn door galerijen. De meest publiekgerichte functies grenzen aan de centrale publieke zone; de meer beveiligde, voor publiek ontoegankelijke zones liggen dieper in de kantoorvleugels. Het gebouw telt 1 ondergrondse en 5 bovengrondse verdiepingen.

De zittingszalen bevinden zich boven de kantoren, onder de schaaldaken, en zijn vanuit de centrale publieke zone te bereiken. In totaal zijn er 26 kleine en 6 grote zittingszalen.

De arbeidsrechtbank zetelt op de 3de verdieping in de vleugels A en B.

De griffie en de hele dienst Collectieve Schuldenregeling (hierna CSR) bevinden zich op de 1ste verdieping van vleugel B.

De burelen van de magistraten, de hoofdgriffier en de zittingsgriffiers bevinden zich op het gelijkvloers van vleugel B, evenals de gemeenschappelijke bibliotheek met het arbeidsauditoraat. Het arbeidsauditoraat is terug te vinden in vleugel A, de magistraten op het gelijkvloers en de administratieve diensten op de 1ste verdieping.

In het gebouw bestaat er een duidelijke afgrenzing tussen de lokalen bestemd voor het personeel en deze toegankelijk voor het publiek.

Toegankelijkheid personen met een handicap

In de afdeling Antwerpen is het gehele gebouw toegankelijk voor personen met een handicap. Er zijn liften voorzien en waar nodig een hellend vlak. Alle sanitaire voorzieningen hebben een aangepaste ruimte voor gehandicapte personen.

Info

De afdeling Antwerpen van de Arbeidsrechtbank Antwerpen is op verschillende wijzen te bereiken.

Te voet: 

Het gerechtsgebouw ligt op wandelafstand van het historisch centrum/Groenplaats (ong. 25 min. via Nationalestraat en Volkstraat) en het station Antwerpen-Zuid (ong. 10 min).

Met de fiets: 

Volg de gemarkeerde fietsroutes naar Antwerpen centrum. Via fietspad de Leien ten einde fietsen. Op de Bolivarplaats bevindt zich ook een Velo-station. Meer info via www.velo-antwerpen.be (link is external)

Met de trein: 

Aankomst in Antwerpen-Centraal, Antwerpen-Berchem of Antwerpen-Zuid. Internationale treinen en de Thalys Parijs-Brussel-Amsterdam komen aan in Antwerpen-Centraal.

Station Antwerpen-Zuid ligt op wandelafstand van het gerechtsgebouw.

Met tram of bus:

De Bolivarplaats is makkelijk te bereiken met tram en bus. Tramlijnen 4 en 12 hebben een halte voor het gerechtsgebouw. Voor meer informatie kan u beroep doen op de routeplanner van de vervoersmaatschappij De Lijn: www.delijn.be.

Met de auto:

Vanuit A12 Bergen op Zoom, vanuit E19 Breda-Amsterdam: Volg afslag 1 Antwerpen-Centrum/Merksem Volg in Antwerpen de Scheldekaaien of de Leien tot in Antwerpen-Zuid

Vanuit E313 Keulen - Aken, Luik - Hasselt, vanuit E34 Turnhout - Eindhoven: Volg de R1 Brugge/Gent/Brussel Neem de afslag 5a Schelde/Hoboken en kom aan in Antwerpen-Zuid

Vanuit A12 Brussel: Volg Brugge/Gent/Antwerpen-Centrum In Antwerpen volg Hoboken/Singel/Schelde en kom aan in Antwerpen-Zuid

Vanuit E19 Parijs-Brussel: Neem afslag 5a Brugge/Gent/Breda/Luik Op de R1 neem afslag 5a Schelde/Hoboken en kom aan in Antwerpen-Zuid

Vanuit E17 Lille-Kortrijk-Gent: Neem afslag 5a A12 Boom/Hoboken en kom aan in Antwerpen-Zuid 

Parking

Parkeren kan op de parking (betalend) achter het gebouw. Rij hiervoor de Bolivarplaats voorbij en neem na het benzinestation de eerste straat links.

Toegankelijkheid personen met een handicap

In de afdeling Antwerpen is het gehele gebouw toegankelijk voor personen met een handicap. Er zijn liften voorzien en waar nodig een hellend vlak.

Organisatie

Bereikbaarheid

Zittingen

De openbare terechtzittingen worden gehouden in de zittingszalen op de 3de verdieping van het Justitiepaleis te Antwerpen, gelegen aan de Bolivarplaats. Zij beginnen steeds om 14.30 uur (tenzij anders aangegeven in de briefwisseling).

De zittingen van de 13de kamer (collectieve schuldenregeling) beginnen om 09.30 uur.

Het zittingschema tijdens het gerechtelijk verlof (de vakantiekamers) wijkt hiervan af.

Deze zittingen worden jaarlijks door de voorzitter van de arbeidsrechtbank bij een beschikking vastgesteld. 

Nieuws

Beste,

in onderstaande bijlage vindt u de dienstregeling van september tot december 2022 van de afdeling Antwerpen.

Bijlagen

In bijlage vindt u de planning van de vakantiezittingen van de Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen voor de maanden juli en augustus 2022.

Bijlagen

- Vakantieregeling (51.16 KB)

Vonnis arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen, 3de kamer, 11 januari 2022

AR 20/14/A

Waarborgbeperking voor psychische aandoening is discriminatoir

Een polis ‘gewaarborgd inkomen’ die een werkgever ten gunste van zijn werknemers had afgesloten, bevatte onder meer de volgende clausule: “De prestaties voor de arbeidsongeschiktheid die voortvloeit uit psychische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, het chronisch vermoeidheidssyndroom en de fybromyalgie kunnen voor de gehele duur van onderhavige collectieve ziekteverzekeringsovereenkomst voor maximaal twee al dan niet opeenvolgende jaren gecumuleerd vanaf de eerste periode van arbeidsongeschiktheid worden toegekend.

Op 5 januari 2015 werd mevrouw X arbeidsongeschikt ingevolge een depressie. In 2018 besliste de verzekeraar van haar (inmiddels ex-) werkgever geen tussenkomst ‘gewaarborgd inkomen’ meer te verlenen. De verzekeraar beriep zich daarvoor onder meer op bovenstaande clausule in de polis.

In een vonnis van 11 januari 2022 oordeelt de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen dat deze  clausule discriminatoir is omdat zij een niet gerechtvaardigd onderscheid maakt tussen fysieke en psychische aandoeningen maakt. Enkel voor deze laatste categorie aandoeningen geldt immers een waarborgbeperking van twee jaar.

De rechtbank erkent dat een verzekeraar een segmentatiebeleid mag voeren. Dit houdt in dat niet elk risico op dezelfde manier gedekt moet worden. Bij het uitstippelen van een segmentatiebeleid zijn verzekeraars echter niet onbeperkt vrij. Ook verzekeraars vallen onder het toepassingsgebied van de Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 zodat zij geen onderscheid mogen maken wanneer dat niet objectief en redelijk gerechtvaardigd is.

Om een gemaakt onderscheid te verantwoorden, mag de verzekeraar zich dus niet zonder meer op zijn contractuele vrijheid of op de gebruiken binnen de verzekeringssector beroepen. Noch de contractvrijheid noch het gebruik primeert immers op de Antidiscriminatiewet die de openbare orde raakt.

Bij de invulling van de door deze wet verboden discriminatiegronden ‘huidige en toekomstige gezondheidstoestand’ en ‘handicap’ moet abstractie worden gemaakt van de onderliggende fysieke of psychische oorzaak waarvan de gezondheidstoestand of de handicap het gevolg is.

De rechtbank volgt dan ook niet de loutere stelling van de verzekeraar, die erop neerkomt dat hij in de polis zonder meer een onderscheid mocht maken tussen fysieke en psychische aandoeningen omdat het “om twee heel verschillende types van aandoeningen gaat”.

Vervolgens stelt de rechtbank vast dat de verzekeraar niet aantoont dat het onderscheid tussen fysieke en psychische aandoeningen objectief en redelijk gerechtvaardigd was. De verzekeraar toonde niet aan welk legitiem doel het gemaakte onderscheid dient, noch dat het onderscheid objectief, relevant en pertinent is. Uit het dossier bleek evenmin dat het onderscheid evenredig is en aangepast aan de omvang van het risico.

Op grond van deze overwegingen besluit de rechtbank dat het onderscheid strijdig is met de Antidiscriminatiewet en dat de clausule in de polis nietig is.

Er werd hoger beroep aangetekend tegen het vonnis. 

Het besproken vonnis is toegevoegd in bijlage.

Via de knop ‘Uw dossier’ kan u info terugvinden in verband met uw zitting en uw zaak, bv. datum en uur waarop uw zaak vastgesteld staat.

Vonnis arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, 10de kamer, 10 februari 2021

AR 19/3443/A-20/156/A

 

De arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen deed op 10 februari een belangrijke uitspraak over het Vlaams Agentschap Personen met een Handicap (VAPH) Persoonsvolgend budget.

Er bestond een historische ongelijkheid tussen de voorzieningen voor personen met een handicap. Door een personeelsstop in de jaren ‘80, het onvoldoende differentiëren in de financiering en een zeer uiteenlopend opnamebeleid van de voorzieningen, kregen sommige voorzieningen van het VAPH meer subsidies dan anderen om een gelijkaardige doelgroep te bedienen.

De invoering van de persoonsvolgende financiering werd gekoppeld aan de herverdeling van de middelen voor zorg en ondersteuning over al de zorgaanbieders. Het is de bedoeling dat op termijn elke persoon met handicap, met dezelfde zorgzwaarte en zorgnood, evenveel krijgt.

De transitie van instellingsgebonden financiering naar persoonsvolgende financiering moest echter budgetneutraal zijn. Dit budget is ontoereikend om elke persoon met handicap onmiddellijk te bieden waar hij/zij recht op heeft.  Deze rechtbank heeft niet de bevoegdheid zich hierover uit te spreken. Het is de decreetgever die beslist welk budget dat hij wil besteden aan zijn beleid.

Het is de minister bevoegd voor de bijstand aan personen met handicap en de Vlaamse Regering die de keuze heeft moeten maken hoe dit budget wordt besteed.

Het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 2019 beoogde het budget bestemd voor de transitie gelijk te verdelen over alle personen met een handicap die op 31 december 2016 zorg en ondersteuning kregen. Dit betekent dat sommigen (waaronder eisers) budget verloren, anderen een hoger budget kregen. De gelijkstelling van de budgetten was noodzakelijk. De budgetten van eisers behouden ten nadele van de cliënten van andere instellingen, zou in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel en zou afbreuk doen aan de basisprincipes van het Decreet. De mobiliteit tussen de instellingen zou worden beperkt.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 2019, schendt noch het standstill beginsel, noch het vertrouwensbeginsel of het gelijkheidsbeginsel, voor zover het wordt toegepast op personen met een handicap die zorggarantie genieten. Zij behouden hun recht op zorg. Hun toestand is niet aanzienlijk achteruitgegaan. De vermindering van hun budgetten wordt gerechtvaardigd. Zij kunnen een nieuwe inschaling vragen indien hun budgetten onvoldoende zijn.

Personen met een zwaardere zorgnood bevoordelen ten aanzien van personen met een (relatief) lichtere zorgnood is evenmin onredelijk.

De verdwijning van de 7/7 garantie is een aanzienlijke achteruitgang. Het doel, nl. meer budget vrijmaken voor de actuele zorgnood, is gerechtvaardigd.

Personen met een beperkte zorgnood kunnen beroep doen op rechtstreeks toegankelijke hulp.  Ook dit is niet onredelijk, tenminste indien zij hun zorg en ondersteuning kunnen verder zetten.

De toestand van personen met een handicap die hun zorggarantie verloren omdat zij gebruik maakten van hun recht om hun eigen zorg te organiseren mag echter niet aanzienlijk achteruitgaan. Ook zij hebben recht op de continuïteit van zorg en ondersteuning die zij hadden op 31 december 2016. Of en hoe zij hun ondersteuning kunnen verderzetten, wordt betwist door partijen. Het dossier bevat te weinig gegevens om hierover te oordelen. De debatten dienen op dit punt heropend te worden.

 

 

Discriminatie tijdens de aanwerving omwille van gehoorproblemen en zwangerschap (Voorzitter arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, 29 september 2020, AR 19/3232/A)

Een vrouw met een auditieve handicap solliciteert naar aanleiding van een vacature. Ze is op dat moment ook zwanger. Ze wordt niet aangeworven. De vrouw start een procedure voor de arbeidsrechtbank. De rechtbank besluit tot een discriminatie zowel op grond van de antidiscriminatiewet omwille van haar handicap tijdens de aanwervingsprocedure en op het moment van de aanwerving als op grond van de genderwet omwille van haar zwangerschap. De vrouw mag aanspraak maken op een drievoudige vergoeding voorzien door beide wetgevingen. Er wordt tevens een dwangsom opgelegd aan het bedrijf.

Bijlagen

De zitting van de ambtshalve weglatingen vindt dit jaar plaats op maandag 7 december 2020.

Op grond van artikel 730, § 2 van het Gerechtelijk Wetboek worden zaken ambtshalve weggelaten van de algemene rol wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. Het gaat om zaken die sinds meer dan 3 jaar op de rol zijn ingeschreven en waarvan de debatten geen aanvang hebben genomen of die sinds meer dan 3 jaar niet zijn voortgezet.
 2. In deze zaken werd geen verzoek tot handhaving op de algemene rol gedaan.

Wij verzoeken u vriendelijk om het verzoek tot handhaving neer te leggen via e-Deposit.

De lijst van de zaken is vanaf 6 november ter inzage beschikbaar op het Gemeenschappelijk Breed Onthaal.

De rolnummers van de lijst zijn ook online raad te plegen.

Stap 1: Ga naar ‘Uw dossier’.

Stap 2:

Selecteer de volgende gegevens:

 • jurisdictie ‘arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen’
 • datum van de zitting ‘07/12/2020’
 • kamer ‘01BZ’

 

 

 

 

 1. Algemeen

In alle voor het publiek en niet voor het publiek toegankelijke gedeelten van de gerechtsgebouwen is het dragen van een mondmasker verplicht van zodra men zich verplaatst.

De voorzitter van de kamer kan toelaten dat het mondmasker wordt afgezet tijdens de pleidooien op voorwaarde dat de veiligheidsafstand van minstens 1,5 meter tegenover iedereen kan worden gegarandeerd.

 

 1. De zittingen

 

Alles wordt in het werk gesteld opdat zaken kunnen behandeld worden. In principe blijven de zittingen volgens het normaal ritme doorgaan.

Let op volgende aandachtspunten :

 • De zaken worden in tijdsblokken opgeroepen. Iedereen dient op het aangeduide uur naar de rechtbank te komen.

 

 • Procedurele kwesties (conclusietermijnen, doorhaling, uitstel, verzending naar de rol enz.) dienen zoveel als mogelijk VOOR de zitting te worden geregeld. De regelingen dienen VOOR de zitting via e-Deposit aan de rechtbank te worden meegedeeld.

 

 • Conclusies en stukken worden VOOR de zitting via e-Deposit neergelegd.

 

 • Om digitale consultatie van stukken via e-Deposit mogelijk te maken, wordt uitdrukkelijk verzocht de stukkenbundels met een interactieve inventaris op te laden (Hoe upload je stukkenbundels in e-Deposit met een interactieve inhoudsopgave? Document terug te vinden op de website)

 

 • Originele stukken worden meegebracht naar de zitting en op verzoek van de magistraat neergelegd.  

 

 • Partijen kunnen, op voorwaarde dat zij allemaal akkoord gaan, gezamenlijk verzoeken dat hun zaak zonder pleidooien in beraad wordt genomen op de zitting waarop ze werd vastgesteld. Een verzoek hiertoe wordt via e-Deposit bezorgd.

 

 • Enkel de partijen en/of hun raadsman worden toegelaten tot de zittingzaal, behalve in die gevallen waar de voorzitter van de zitting, om medische of sociale reden een uitzondering toelaat.

 

 • Alle aanwezigen dienen de geldende veiligheidsvoorschriften stipt op te volgen tijdens de zitting.

 

 1. Rechtzoekenden zonder advocaat of professionele vertegenwoordiger  

 

 • Indien u een dagvaarding/oproepingsbrief ontvangen heeft voor een terechtzitting dan dient u in principe persoonlijk naar de rechtbank komen om uw zaak mondeling toelichten. Breng zeker uw dagvaarding/oproepingsbrief EN een mondmasker mee naar de rechtbank !

 

 • Indien u door omstandigheden niet aanwezig kan zijn, dient u dit zo spoedig mogelijk, telefonisch of via e-Deposit, te laten weten aan de griffie van de afdeling waarvan u een oproepingsbrief heeft ontvangen. U kan dan om een uitstel verzoeken. De rechter beslist hieromtrent en kan rekening houden met de uitzonderlijke Corona omstandigheden.

 

 • Indien u  niet aanwezig bent en niet om een uitstel hebt verzocht, kan VERSTEK worden verleend. De rechtbank zal dan uw zaak beoordelen aan de hand van de elementen waarover zij beschikt. De rechtbank kan ook beslissen om uw zaak uit te stellen.

 

 1. Wat de griffies betreft

De griffies zijn telefonisch bereikbaar tijdens de gebruikelijke openingsuren, namelijk van  08u30  tot 12u30 en van  13u30 tot 16u00.

Dagvaardingen en inleidende verzoekschriften kunnen nog steeds via e-Deposit worden neergelegd met gebruik van het rolnummer 1970/70/A.

Inzage van de dossiers is tot en met 30 juni 2021 enkel mogelijk na afspraak.  Alleen op die manier kunnen wij de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften waarborgen.  U kan uw verzoek tot inzage van uw dossier overmaken via e-Deposit.

In dringende gevallen kan er contact genomen worden met het secretariaat van het directiecomité via de nummers 03/257.82.11 en 03/257.82.40.

 

 

Zaken worden vanaf 18 juni 2020 met fysieke aanwezigheid van partijen (pleidooien) behandeld op de openbare terechtzitting waarop zij worden ingeleid of werden vastgesteld.

 

Het KB nr. 2 van 9 april 2020 en het KB van 28 april 2020, dat de schriftelijke behandeling van rechtswege organiseert, werd niet verlengd.

Zaken worden bijgevolg met ingang van 18 juni 2020 in principe NIET meer schriftelijk (zonder pleidooien) in beraad genomen.  

 

U heeft geen advocaat of professionele vertegenwoordiger die u bijstaat.  Lees aandachtig de volgende informatie :

 1. Indien u een dagvaarding/oproepingsbrief ontvangen heeft voor een terechtzitting vanaf 18 juni 2020, dient u in principe persoonlijk naar de rechtbank komen  om uw zaak mondeling toelichten. Breng zeker uw dagvaarding/oproepingsbrief EN een mondmasker mee naar de rechtbank !

 

 1. Indien u door omstandigheden niet aanwezig kan zijn, dient u dit zo spoedig mogelijk te laten weten aan de griffie van de afdeling waarvan u een oproepingsbrief heeft ontvangen. U kan dan om een uitstel verzoeken. De rechter beslist hieromtrent en kan rekening houden met de uitzonderlijke Corona omstandigheden.

 

 1. Indien u  niet aanwezig bent en niet om een uitstel hebt verzocht, kan VERSTEK worden verleend. De rechtbank zal dan uw zaak beoordelen aan de hand van de elementen waarover zij beschikt. De rechtbank kan ook beslissen om uw zaak uit te stellen.

 

De organisatie van de zittingen

De zaken worden in tijdsblokken opgeroepen. Iedereen dient op het aangeduide uur naar de rechtbank te komen.

Alle veiligheidsvoorschriften die door de lokale gebouwenbeheerder werden uitgevaardigd, moeten  strikt worden opgevolgd.

De voorzitter van de kamer handhaaft de orde en veiligheid in de zittingzaal en ziet er in het bijzonder op toe dat alle aanwezigen de veiligheidsregels in acht nemen.

De afstandsregeling (minstens anderhalve meter) wordt ten alle tijde gerespecteerd, zowel door de rechtbank, de advocaten als de partijen en dit zowel onderling als tegenover elkaar.

Het dragen van mondmaskers is verplicht in het gerechtsgebouw.

Indien de regels betreffende de fysieke afstand in de zittingszaal niet kunnen nageleefd worden, wordt het mondmasker in de zittingszaal gedragen.  De voorzitter van de kamer beslist daarover.

Er wordt voorzien in een box waar de stukken die ter zitting nog worden neergelegd, kunnen worden gedeponeerd.

 

De griffie

Nieuwe zaken kunnen tot 31 december 2020 ingeleid worden via e-Deposit met gebruik van een daartoe speciaal gecreëerd A.R. nr. “1970/70/A”.

Inzage van de dossiers is tot en met 31 december 2020 enkel mogelijk na afspraak.  Alleen op die manier kunnen wij de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften waarborgen.  U kan uw verzoek tot inzage van uw dossier overmaken via e-Deposit.

In dringende gevallen kan er contact genomen worden met het secretariaat van het directiecomité via de nummers 03/257.82.11 en 03/257.82.40.

                             

De zittingen van de arbeidsrechtbank Antwerpen met fysieke aanwezigheid van partijen hernemen vanaf 18 mei 2020 met dien verstande dat:

 1. Zaken tot en met 17 juni 2020 in principe schriftelijk (en dus zonder pleidooien) in beraad worden genomen. (zie K.B. nr. 2 van 9 april 2020 en het KB van 28 april 2020, dat de schriftelijke behandeling van rechtswege organiseert)

 

 1. Partijen blijvend worden uitgenodigd om zo spoedig mogelijk conclusies en stukken via e-Deposit https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl en met gebruik van het rolnummer van het dossier  neer te leggen. Het begrip conclusie wordt zeer ruim geïnterpreteerd.

 

 1. Aan het auditoraat wordt gevraagd om bij voorkeur geen advies te verlenen in niet principiële zaken die voor schriftelijke behandeling in aanmerking komen, behoudens op uitdrukkelijke vraag van de magistraat van de zetel.

 

 1. Mondelinge toelichting nog steeds via videoconferentie kan worden georganiseerd.

 

Zaken die niet schriftelijk kunnen behandeld worden omdat :

 1. Niet alle partijen een conclusie hebben neergelegd

 

 1. Alle partijen bezwaar hebben tegen de schriftelijke behandeling van hun zaak

 

 1. Een partij bezwaar heeft tegen de schriftelijke behandeling en de rechter op dit bezwaar ingaat

 

 1. Geen enkele partij bezwaar heeft tegen de schriftelijke behandeling en het auditoraat een mondelinge toelichting wil en/of (mondeling of schriftelijk) advies wenst te verlenen.

 

 1. Geen enkele partij bezwaar heeft tegen de schriftelijke behandeling en de rechter een mondelinge toelichting wil

 

worden vanaf 18 mei 2020 met fysieke aanwezigheid van partijen (pleidooien) behandeld op de openbare terechtzitting waarop zij worden ingeleid of werden vastgesteld.

 

Partijen worden verzocht op voorhand schriftelijke akkoorden te sluiten over procedurele kwesties zoals conclusietermijnen, doorhaling, uitstel, verzending naar de rol en dit via e-Deposit https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl aan de rechtbank vóór de zitting mee te delen.

 

Indien u geen advocaat of professionele vertegenwoordiger heeft die u bijstaat, lees aandachtig de volgende informatie :

 1. Indien u een dagvaarding / oproepingsbrief ontvangen heeft voor een terechtzitting vanaf 18 mei 2020 dan kan u persoonlijk naar de rechtbank komen en uw zaak mondeling toelichten. Breng zeker uw dagvaarding/oproepingsbrief EN een mondmasker mee naar de rechtbank !

 

 1. Indien u niet aanwezig kan zijn en graag uw zaak mondeling wil toelichten dan dient u dit zo spoedig mogelijk te laten weten aan de griffie van de afdeling waarvan u een oproepingsbrief heeft ontvangen. U kan dan om een uitstel verzoeken. De rechter beslist hieromtrent en kan rekening houden met de uitzonderlijke Corona omstandigheden.

 

 1. Indien u  niet aanwezig bent en niet om een uitstel hebt verzocht kan VERSTEK worden verleend. De rechtbank zal dan uw zaak beoordelen aan de hand van de elementen waarover zij beschikt. De rechtbank kan ook beslissen om uw zaak uit te stellen.

 

Met betrekking tot de organisatie van de zittingen

De rechters in sociale zaken zullen vanaf 18 mei 2020 fysiek aanwezig zijn op de rechtbank om te zetelen in zaken die niet voor schriftelijke behandeling in aanmerking komen en om te beraadslagen.

De zaken die op de zittingen mondeling behandeld worden, worden in tijdsblokken opgeroepen om concentratie van personen te vermijden. Iedereen dient op het aangeduide uur naar de rechtbank te komen.

Alle veiligheidsvoorschriften die door de lokale gebouwenbeheerder werden uitgevaardigd moeten  strikt worden opgevolgd door alle aanwezigen. Deze zijn kenbaar gemaakt via affiches, instructies aan de inkomdeur, looprichtingen op de vloer, enz. De lokale politie kan interveniëren indien de veiligheidsvoorschriften niet worden nageleefd.

De voorzitter van de kamer handhaaft de orde en veiligheid in de zittingzaal en ziet er in het bijzonder op toe dat alle aanwezigen de veiligheidsregels in acht nemen.

De afstandsregeling (minstens anderhalve meter) wordt ten allen tijde gerespecteerd, zowel door de rechtbank, de advocaten als de partijen en dit zowel onderling als tegenover elkaar.

Het dragen van mondmaskers is verplicht in het gerechtsgebouw.

Indien de regels betreffende de fysieke afstand in de zittingszaal niet kunnen nageleefd worden, wordt het mondmasker in de zittingszaal gedragen.  De voorzitter van de kamer beslist daarover.

Er wordt voorzien in een box waar de stukken die ter zitting nog zouden worden neergelegd, kunnen worden gedeponeerd.

 

Met betrekking tot de griffie

Nieuwe zaken kunnen ingeleid worden via e-Deposit met gebruik van een daartoe speciaal gecreëerd A.R. nr. “1970/70/A” .

Inzage van de dossiers is tot en met 30 juni 2020 enkel mogelijk na afspraak.  Alleen op die manier kunnen wij de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften waarborgen.  U kan uw verzoek tot inzage van uw dossier overmaken via e-Deposit.

Voor dringende gevallen kan er contact genomen worden met het secretariaat van het directiecomité via het volgende e-mailadres : Dircom.arbeidsrechtbank.antwerpen@just.fgov.be of via de nummers 03/257.82.11 en 03/257.82.40.

Formulieren

Model verzoekschrift tot het verkrijgen van een collectieve schuldenregeling

Document PDF Word Excel Info
model verzoekschrift CSR

Documenten

Hoe upload je stukkenbundels in e-Deposit met een interactieve inhoudsopgave?

Bijlagen

Sitemap