Contact

Adres van het College van Hoven en rechtbanken:

College Hoven en rechtbanken
Themisgebouw
Waterloolaan, 70, achtste verdiep
1000 Brussel
Tel. 02 557 46 50

Opgelet dit telefoonnummer dient enkel om het College te raadplegen. Het College geeft geen informatie over de verschillende rechtbanken en hoven. U dient daarvoor naar de homepage te gaan en daar links kiezen voor het soort rechtscollege en dan rechts zoeken naar de plaats van het rechtscollege.

U kan ook gebruik maken van deze link

Dit formulier dient enkel voor algemene vragen in verband met de website van hoven en rechtbanken.

Juridische vragen worden nooit beantwoord omdat dit bij wet uitgesloten is (artikel 297 Gerechtelijk wetboek). Daarvoor kan u best beroep doen op bijvoorbeeld een advocaat, een gerechtsdeurwaarder, een notaris enz. 

Klachten moet u rechtstreeks aan de bevoegde instantie melden of aan de Hoge Raad voor de Justitie, voor zover deze klachten rechtstreeks tot haar bevoegdheid behoren.

Specifieke vragen in verband met een bepaald rechtscollege (vredegerecht, politierechtbank, rechtbank van eerste aanleg enz.) moet u aan het bevoegd rechtscollege zelf stellen. De contactgegevens van de lokale websites kan u terugvinden via deze website.

Gelieve uw vraag of opmerking zo duidelijk mogelijk te formuleren en de juiste url toe te voegen van de pagina waar de vraag zich stelt of het probleem zich voordoet.

Afhankelijk van het tijdstip van uw vraag, kan het antwoord 2 à 3 werkdagen in beslag nemen. Gelieve hiermee rekening te houden.

Met vragen of inlichtingen die geen betrekking hebben op de website, wordt niet alleen geen enkele rekening gehouden, maar worden bovendien niet beantwoord !

Opgelet, indien u dus geen antwoord ontvangt binnen enkele dagen, dan kan dit het gevolg zijn van het feit dat u:

  • een vraag heeft gesteld die betrekking heeft op een specifiek rechtscollege; u moet de vraag rechtstreeks aan dat rechtscollege stellen;
  • een uitstel heeft gevraagd voor een bepaalde zaak die hangend is voor een bepaald rechtscollege; u moet dat uitstel zelf vragen op de zitting of u laten vertegenwoordigen door een bevoegd persoon, zoals een advocaat;
  • een juridische vraag heeft gesteld die krachtens de wet niet mag beantwoord worden door een magistraat of een griffier; u moet daarvoor beroep doen op een advocaat, notaris, gerechtsdeurwaarder enz.;
  • een klacht heeft ingediend die u rechtstreeks moet indienen bij het bevoegd rechtscollege of de Hoge Raad voor de Justitie al naar gelang het geval;
  • een afspraak vraagt met een magistraat of griffier of andere personen van een bepaald rechtscollege; dit kan niet via dit contactformulier;
  • gevraagd heeft om een vonnis of uitspraak mede te delen; u moet daarvoor rechtstreeks contact opnemen met het bevoegde rechtscollege dat u slechts kan antwoorden in de door de wet voorziene gevallen;
  • uw vraag te algemeen en/of te onduidelijk heeft geformuleerd;
  • als journalist een vraag heeft gesteld; u moet daarvoor beroep doen op de persmagistraat van het bevoegd rechtscollege;
  • gegevens invult in één van de velden die ogenschijnlijk niet correct zijn, waardoor uw bericht als spam wordt aanzien;
  • een verkeerd mailadres heeft ingegeven.

Bij misbruik wordt de politie verwittigd.

Opgelet:

De laatste tijd wordt regelmatig misbruik gemaakt van het contactformulier, dat nochtans tot doel heeft de burger te informeren en te helpen.

Omdat de misbruiken niet ophouden, zal het contactformulier slechts op bepaalde tijdstippen beschikbaar zijn, die niet op voorhand worden meegedeeld.

Daarnaast zijn er ook andere beperkingen ingebouwd, die niet worden meegedeeld.

Indien u er niet in slaagt het contactformulier te verzenden of indien het contactformulier gesloten is, probeer het dan op een later tijdstip nog eens.

Het college verontschuldigt zich bij de burger voor dit ongemak doch is ervan overtuigd dat u begrip zal willen opbrengen voor deze manier van werken.

Wellicht vindt u ook al een antwoord in de tekst boven het contactformulier.

 

 

Kopieer het webadres van de pagina waar het probleem zich voordoet !
Antwoord "Ja" indien u de tekst gelezen heeft. Indien u neen antwoordt of indien uw vraag betrekking heeft op één van de gevallen hierboven vermeld, wordt niet geantwoord op uw vraag.