Wie zijn we?

We zijn een steundienst die het College van de hoven en rechtbanken ondersteunt.

Klik hier om het organigram van de steundienst te downloaden.

Brochure "De steundienst van het College van de hoven en rechtbanken".

Wat doen we?

De steundienst werd opgericht om:

  • het College te ondersteunen in de bevoegdheidsdomeinen die hem werden toevertrouwd;
  • de directiecomités van de hoven en rechtbanken te ondersteunen;
  • het autonoom beheer van de hoven en rechtbanken concreet in te vullen.

 

De steundienst ondersteunt de uitvoering van het strategisch plan van het College.

De bevoegdheden van het College worden weerspiegeld in de verschillende cellen van de steundienst.

 Strategische coördinatie

Strategische coördinatie

Budget: De cel Budget staat in voor de monitoring en de opvolging van de door de zetel beheerde kredieten, de vastleggingen van de uitgavencyclus, de voorbereiding van de initiële begrotingsopmaak en de budgettaire controles. Ze is het aanspreekpunt voor alles wat met de begroting te maken heeft.

Contact: cct-chr.bbl-bgl@just.fgov.be

Strategie / kwaliteit:  De cel Strategie zorgt voor een overzicht over de maturiteit van het beheer van de organisatie en helpt mee om die voortdurend te verbeteren. Ze staat in voor de globale monitoring van de activiteiten van zowel de directiecomités als van de steundienst en van de analyses van strategische aard.

Contact: cct-chr.strategie@just.fgov.be

Transversale projecten: De cel Transversale projecten is het expertisecentrum inzake projectbeheer. Ze stuurt belangrijke projecten ten behoeve van de zetel aan. Ze biedt methodologische ondersteuning en expertise aan de directiecomités en aan de andere cellen van de steundienst bij de uitvoering van hun eigen projecten. 

Operationele coördinatie

Operationele coördinatie

Statistiek: De cel Statistiek van de steundienst ontwikkelt en publiceert de activiteitstatistieken van de hoven en rechtbanken en beantwoordt de vragen van de interne of externe partners op dat gebied. Ze bepaalt ook de basisregels m.b.t. de gegevensinvoer voor de eindgebruikers. Ze controleert en verbetert de kwaliteit van de gegevensinvoer in de bedrijfsapplicaties. De productie van gegevens door die cel vormt een essentiële fase om tot een objectieve, transparante en billijke verdeling van de middelen te komen.

Contact: cct.chr.stat@just.fgov.be

HRM: De cel HRM ondersteunt het College en de directiecomités van de hoven en rechtbanken bij het implementeren van een efficiënt en mensgericht HR-beleid.

Contact: cct-chr.hrm@just.fgov.be

ICT: De cel ICT ondersteunt het College en de directiecomités van de hoven en rechtbanken bij de informatisering van de justitie en de implementering van een efficiënt en mensgericht ICT-beleid.

Contact: cct-chr.ict@just.fgov.be

Supplychain: De cel Supplychain analyseert de logistieke behoeften van de directiecomités en van de steundienst. Ze beheert alle aankopen voor alle hoven en rechtbanken en voor de steundienst en neemt contact op met de leveranciers voor de dienst na verkoop.

Contact: cct-chr.fedcom.orders@just.fgov.be

 

P&O

De cel P&O heeft verschillende opdrachten:

Juridische ondersteuning: De cel P&O biedt juridische expertise zowel aan het College als aan de hoven en rechtbanken (impactanalyse van ontwerpteksten van nieuwe wetgevingen, voorbereiding van ontwerpteksten, GDPR) en ondersteunt de implementering van het kennisbeheer van het College en van de steundienst.

Contact: cct-chr@just.fgov.be

Vertaling: de cel P&O vertaalt en reviseert de documenten ten behoeve van alle afdelingen van de steundienst en van het College.

Contact: cct-chr.translation@just.fgov.be

Ondersteuning College/bureau: De cel P&O beheert de voorbereiding en de administratieve taken i.v.m. de vergadercycli van het College en van het bureau en een aantal andere organen of officiële vergaderingen (Raad van de Hoofdgriffiers, gemeenschappelijk bureau en College met het openbaar ministerie, enz.).

Contact: cct-chr.office.management@just.fgov.be

Personeelsbewegingen: de cel P&O beheert de jaarlijkse en meerjaarlijkse planning van het personeel, van de operationalisering van de daaruit voortvloeiende aanwervingen en selecties en van de interne personeelsbewegingen. 

Contact: cct-chr.selection@just.fgov.be

Personeelsontwikkeling: de cel P&O houdt zich eveneens bezig met de ontwikkeling van het personeel van de steundienst (integratie van de nieuwe medewerkers, competentiemanagement, jaarlijkse planning van de opleidingen en beheer van de uitvoering).

Shared services: De cel P&O biedt aan alle cellen organisatorische ondersteuning en volgt de algemene projecten en het welzijn op het werk op.

Facility: De cel P&O biedt ondersteuning op het vlak van organisatie, schoonmaak, beheer en opvolging van de stock en beheer en opvolging van de onderhouds- en herstellingsaanvragen.

Logistiek: De cel P&O staat in voor de ontwikkeling van interne procedures, analyseert behoeften en zorgt ervoor dat de cel Supplychain alles uitvoert.

Communicatie

Communicatie

De cel communicatie is verantwoordelijk voor: 

  • de interne communicatie naar alle hoven en rechtbanken;
  • de externe communicatie naar het grote publiek (pers/website/social media);
  • de organisatie van evenementen/seminaries/studiedagen.

Contact: cct-chr.communication@just.fgov.be

Directiesecretariaat

Directiesecretariaat

Het directiesecretariaat biedt dagelijks ondersteuning aan  de voorzitter en aan de directeur van het College.

Contact: cct-chr.sda@just.fgov.be