Gebruiksvoorwaarden

Aan het gebruik van deze website zijn bepaalde algemene voorwaarden, die hieronder worden beschreven, verbonden. Door het louter gebruik maken van deze website wordt u geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

I. Doel van de site

De website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de hoven en rechtbanken in België.

Met deze site wil het College van Hoven en rechtbanken, hierna kortheidshalve "het College" genoemd,  u een eenvoudige, snelle en verbeterde toegang bieden tot deze informatie die op het internet beschikbaar is.

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, dient u hiertoe steeds de bevoegde personen raadplegen.

Er moet worden benadrukt dat de op of via deze site ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen teksten kunnen worden beschouwd. Enkel de officiële en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde teksten gelden als authentieke teksten. Bij verschillen tussen de elektronische versie en de gedrukte tekst heeft de officiële en in het Belgisch Staatsblad gedrukte tekst steeds voorrang.

II. Inhoud en beschikbaarheid van de website

Het College levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. De informatie kan na verloop van tijd immers onnauwkeurig worden of verouderd zijn. Het gebruik van deze website gebeurt dan ook volledig op eigen risico. Omtrent de kwaliteit, juistheid of volledigheid van welke inlichting ook op deze website wordt geen enkele garantie gegeven.

Indien de op of via deze site verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal het College in verhouding met de ter beschikking gestelde middelen de nodige inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De inhoud van de website en links inbegrepen kan altijd zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Het College levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan het College niet garanderen dat de site volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de site ter beschikking wordt gesteld of er vragen over hebt, kan u het College contacteren.

De site kan links naar andere websites van overheden, instanties en organisaties bevatten waarover het College geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Het College kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

Het College is in geen enkel geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van het gebruik van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

III. Copyrights

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die u op of via de site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik worden aangewend. Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Het gebruik en de reproductie van multimedia informatie (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn: beelden, geluid en software toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen.

Het College behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de site. Bepaalde software toepassingen en grafische elementen die op of via de portaalsite kunnen worden geraadpleegd worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen