Politierechtbank Vilvoorde

Openingsuren


Wij zijn alle werkdagen open
van 08.30 uur tot 12.30 uur
en
van 13.30 uur tot 16.00 uur

Lokaal nieuws


er zijn momenteel geen nieuwsartikels
01

GELET DE HUIDIGE SITUATIE OMTRENT HET CORONAVIRUS, MET INACHTNAME VAN DE GEZONDHEID VAN ELKE BURGER, NEEMT DE POLITIERECHTBANK TE VILVOORDE DE NODIGE BESLISSING OM ZOVEEL MOGELIJK ADMINISTRATIEF AF TE HANDELEN EN ZO VERPLAATSINGEN EN PERSOONLIJK CONTACT TE VERMIJDEN

Gelieve zoveel mogelijk gebruik te maken van ons mailadres : vilvoorde.politierechtbank@just.fgov.be

Let op : ook wat betreft betalingen (afschriften, hoger beroep, rolrecht,..)  dit dient contactloos te gebeuren (geen cash geld).  

HET FAXNUMMER VAN ONZE GRIFFIE IS BUITEN GEBRUIK !!!!

MEER INFO VERDER 

lees meer lees minder
02

! OPGELET NIEUWE MAATREGEL MET BETREKKING TOT HET DRAGEN VAN EEN MONDMASKER IN GERECHTSGEBOUWEN !

 

10 JULI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

 

Art. 4. Aan het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, wordt een artikel 21bis toegevoegd, dat luidt als volgt :
"Eenieder is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof in de volgende inrichtingen :
1° de winkels en de winkelcentra;
2° de bioscopen;
3° de theater-, concert- en conferentiezalen;
4° de auditoria;
5° de gebedshuizen en bezinningsplaatsen;
6° de musea;
7° de bibliotheken;
8° de casino's en de speelautomatenhallen;
9° de gerechtsgebouwen (voor de publiek toegankelijke delen).
Wanneer het dragen van een masker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt."

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2020-07-10&numac=2020010415%0D%0A#top

lees meer lees minder

Alle contactgegevens

Localisatie

Politierechtbank Vilvoorde

Politierechtbank Vilvoorde

Voorstelling

Welkom

Beste bezoeker,

Welkom op de website van de politierechtbank te Vilvoorde.

Deze website heeft als doel om de rechtzoekende wegwijs te maken over de algemene werking van de politierechtbank.

Graag willen wij er u op wijzen dat het door de griffie enkel toegelaten is om algemene inlichtingen te verstrekken, deze informatie kan U ook terugvinden op de links onder "praktisch". (https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/ik-zoek/brochures) Het is echter verboden om juridisch en/of specifiek advies te geven door de griffie (art. 297 Ger. W.).  Daarvoor moet men zich richten tot een advocaat, een gerechtsdeurwaarder of een andere instantie. Een eerste oriënterend advies kan u gratis bekomen bij uw plaatselijke Commissie voor Juridische Bijstand.   Zaken die tot de bevoegdheid van de politierechtbank behoren, kunnen eveneens onder een rechtsbijstandsverzekering vallen, U kan zich tot uw makelaar of rechtsbijstandsverzekeraar wenden voor meer info.

Wie zijn wij

DE POLITIERECHTBANK IS DE "VERKEERSRECHTBANK"

Dit was ooit anders: De naam ‘politierechtbank' heeft niets te maken met politie. Oorspronkelijk was de politierechter enkel bevoegd voor tal van kleine misdrijven, de overtredingen, waarop de laagste straffen stonden, de politiestraffen, terwijl de correctionele rechtbank bevoegd was voor de misdrijven waarop correctionele straffen staan (wanbedrijven).

  1. Een overtreding is een minder ernstig strafbaar feit, namelijk strafbaar met een gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen, of een werkstraf van 20u tot 45u of een geldboete van 1 € tot 25 € (verhoogd met de opdeciemen die van toepassing zijn).
  2. Een wanbedrijf is strafbaar met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar, een werkstraf van 45u tot 300u of een geldboete van meer dan 26 € (verhoogd met de opdeciemen die van toepassing zijn).

info opdeciemen : https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/straffen_en_boetes/soorten_straffen/hoofdstraf/geldboete

Er was voor verkeerszaken een verdeling tussen de politierechtbank (overtredingen) en de correctionele rechtbank (wanbedrijven, zoals ongevallen met doden of gewonden).

In de jaren 1990 werd de politierechtbank bevoegd voor alle strafzaken in verband met verkeer, zodat sindsdien de volledige strafrechtelijke afhandeling van verkeerszaken door de politierechtbank gebeurt.

Ook voor de burgerlijke betwistingen in verkeerszaken, die voordien verspreid waren over de vredegerechten, de rechtbank van eerste aanleg en de rechtbank van koophandel, is nu de politierechtbank uitsluitend bevoegd.

Verder is de politierechter ook de rechter in beroep met betrekking tot administratieve sancties, opgelegd in uitvoering van de voetbalwet en de GAS-wet (Gemeentelijke Administratieve Sancties).

Hierna vindt Ueen meer gedetailleerde lijst van de bevoegdheden van de politierechtbank : https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/pol_antwerpen/…

 

Organisatie

Bereikbaarheid

Onze politierechtbank voorziet geen parking.

U kan tegen betaling parkeren op de parking van station.

Onze griffie ligt op een loopafstand van ongeveer 10 minuten van het station (bus en trein) te Vilvoorde.

Zittingen

De strafzittingen in de politierechtbank te Vilvoorde vinden elke maandag, dinsdag en vrijdag plaats, vanaf 09u00.

De burgerlijke zitting heeft plaats elke donderdag, vanaf 09u00

Zowel de strafzitting als de de burgerlijke zitting zijn voor het publiek toegankelijk.

Voor info ivm data vaststelling verzetten (straf), gelieve contact op te nemen met dienst dagvaardingen, Parket te Asse op telnr. 02-451.18.12

Bevoegdheid

Via onderstaande link kan u te weten komen of uw zaak aanhangig gemaakt kan worden voor de politierechtbank te Halle.

U dient zich hiervoor te baseren op de plaats van de feiten.

Coronamaatregelen

 

 

Custom 1

zittingen

bericht aan de advocaten

VOOR ZOVER MOGELIJK KAN EEN VERZOEK TOT AFWIJKING VAN HET TIJDSBLOK BEKEKEN WORDEN INDIEN UW TUSSENKOMST TIJDIG AAN DE GRIFFIE SCHRIFTELIJK/MAIL/TER GRIFFIE WERD MEEGEDEELD

GELIEVE NOTA TE NEMEN DAT WAT BETREFT DE TUSSENKOMSTEN DIE NIET GEKEND ZIJN 2 WERKDAGEN VOOR DE ZITTING, GEEN AFWIJKING KRIJGEN WAT BETREFT DE TIJDSBLOKKEN.

DE TIJDSBLOKKEN DIENEN OM HET VERLOOP OP DE ZITTING TE REGELEN VOOR IEDERS GEZONDHEID, HET KAN NIET ZIJN DAT DE GRIFFIE EXTRA BELAST WORDT MET VRAGEN DIT HERZIEN INDIEN UW TUSSENKOMST NIET TIJDIG GEKEND IS.

bezoek griffie

Bijlagen

Custom 5

meer contactgegevens

 

voor algemene info/vragen vilvoorde.politierechtbank@just.fgov.be
voor algemene info/vragen burgerlijke zittingen vilvoorde.politierechtbank.burg@just.fgov.be
voor aanvragen afschriften vonnis/dossier vilvoorde.prb.kopie@just.fgov.be
voor algemene info/vragen rijbewijzen vilvoorde.prb.rijbewijzen@just.fgov.be
aanvragen machtiging visitatie vilvoorde.prb.visitatie@just.fgov.be
bevel tot betalen Vilvoorde vilvoorde.PR.beveltotbetalen@just.fgov.be

 

Consultaties Bureau voor Juridische Bijstand te Vilvoorde

Elke 2° en 4° woensdag van de maand
Van  17.00 uur tot 18.00 uur

Er vinden GEEN consultaties plaats tijdens de korte schoolvakantie en/of wettelijke feestdagen,
Zijnde :
-    Krokusvakantie
-    Paasvakantie
-    Herfstvakantie
-    Kerstvakantie

Tijdens de maanden juli en augustus zal er slechts 1 consultatie per maand plaats vinden, op een nog nader te bepalen datum.

Voor meer informatie kan U contact opnemen met :

Bureau voor Juridische Bijstand te Brussel
Secretariaat:
Mevrouw Annick Nuyts: 02/519.84.68 of BJB@baliebrussel.be
Openingsuren:
Maandag tot vrijdag: 08u30-12u30 en 13u00-16u00

Of raadpleeg de website :

http://www.baliebrussel.be/nl/kosteloze-rechtshulp/juridische-tweedelij…
 

Custom 6

rijbewijs inleveren

Het rijverbod wordt U door de politie ter kennis gebracht.  Vanaf de datum van deze kennisgeving heeft U 4 werkdagen tijd om het rijbewijs in te leveren.  Het rijverbod start de 5° werkdag na de kennisgeving.

Om uw rijverbod efficiënt te kunnen afhandelen, dient U zich steeds aan te bieden met uw rijbewijs + de kennisgeving.  Heeft U geen rijbewijs of weet U niet waar uw rijbewijs zich bevindt,  dan dient U nog steeds de kennisgeving aan te bieden aan de griffie van de politierechtbank welke het rijverbod heeft uitgesproken.

Indien er theoretische/praktische/medische en/of psychologische proeven werden opgelegd alvorens hersteld te zijn in het recht tot sturen, dient U een keuze te maken mbt de centra waar U deze proeven wenst te ondergaan.  Indien U geen keuze maakt, kiest het Openbaar Ministerie voor U.

Het laattijdig inleveren van uw rijbewijs zal de periode van het rijverbod verlengen.  Indien U zich aanbiedt als uw rijverbod reeds verstreken is, kunnen wij uw rijbewijs niet meer aanvaarden. (tenzij er proeven werden opgelegd)

 

Wat betreft het alcoholslot zijn er andere termijnen : https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/rijbewijzen/alcoholslot

Formulieren

OPGELET : er wordt geen afschrift afgeleverd van de stukken in de farde "identiteit en gerechtelijk verleden"

U kan schriftelijk of per mail (vilvoorde.prb.kopie@just.fgov.be)  een afschrift aanvragen. 

Het afschrift wordt slechts overgemaakt nadat wij de betaling hebben ontvangen.

Indien U het afschrift digitaal wenst te ontvangen, dient U dit duidelijk bij uw aanvraag te melden, samen met een correct en volledig mailadres.

Voor het versturen van "grote" digitale bestanden, maken wij gebruik van just-send-it, deze link blijft slechts enkele dagen geldig.

Document PDF Word Excel Info
aanvraagformulier afschrift

gelieve nota te nemen van gevoegde info

Document PDF Word Excel Info
maatregelen bezoek griffie

Indien U bent  opgeroepen als getuige, heeft U recht op een kleine vergoeding.

Ter zitting kan U deze vergoeding aanvaarden of verwerpen.

Indien U de vergoeding wenst te bekomen, dient U de identificatiefiche in te vullen en aan de griffie over te maken (dit mag vóór het getuigenverhoor of na het getuigenverhoor)

Document PDF Word Excel Info
identificatiefiche

U kan ter griffie hoger beroep aantekenen tegen het uitgesproken vonnis, U dient een grievenformulier neer te leggen (https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/straffen_en_boetes/na_uitspraak/beroep)

Document PDF Word Excel Info
grievenformulier

Hier kan U meer documentatie vinden ivm de maatregelen en beslissingen die worden genomen ivm de huidige situatie 

Document PDF Word Excel Info
richtlijnen college PG wat betreft rijverboden
up date 18/03/2020 12.00 uur
info 16/04/2020
beschikking dd. 14/05/2020

info mbt verzoekschrift hoger beroep tegen administratieve sanctie/voetbalwet/LEZ

Document PDF Word Excel Info
toelichting hoger beroep administratieve sanctie
verzoekschrift hoger beroep natuurlijke persoon
verzoekschrift hoger beroep KBO

Sitemap