Welkom

Beste bezoeker,

Welkom op de website van de politierechtbank te Vilvoorde.

Deze website heeft als doel om de rechtzoekende wegwijs te maken over de algemene werking van de politierechtbank.

Graag willen wij er u op wijzen dat het door de griffie enkel toegelaten is om algemene inlichtingen te verstrekken, deze informatie kan U ook terugvinden op de links onder "praktisch". (https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/brochures) Het is echter verboden om juridisch en/of specifiek advies te geven door de griffie (art. 297 Ger. W.).  Daarvoor moet men zich richten tot een advocaat, een gerechtsdeurwaarder of een andere instantie. Een eerste oriënterend advies kan u gratis bekomen bij uw plaatselijke Commissie voor Juridische Bijstand.   Zaken die tot de bevoegdheid van de politierechtbank behoren, kunnen eveneens onder een rechtsbijstandsverzekering vallen, U kan zich tot uw makelaar of rechtsbijstandsverzekeraar wenden voor meer info.

FAQ

Indien u meer informatie wenst te bekomen over de overtreding kan u dit op volgende manieren bekomen:

De griffie van de politierechtbank kan u niet verder helpen met enige informatie te verschaffen over de overtreding omdat wij niet in het bezit zijn van uw dossier.

Rijbewijs inleveren

Het rijverbod wordt u door de politie ter kennis gebracht. Vanaf de datum van deze kennisgeving heeft u 4 werkdagen de tijd om het rijbewijs in te leveren ter griffie. Het rijverbod start de 5° werkdag na de kennisgeving.

Om uw rijverbod efficiënt te kunnen afhandelen, dient u zich steeds aan te bieden met uw rijbewijs en de kennisgeving. Indien u geen rijbewijs heeft of u weet niet waar uw rijbewijs zich bevindt, dient u nog steeds de kennisgeving aan te bieden aan de griffie van de politierechtbank welke het rijverbod heeft uitgesproken.

Indien er theoretische, praktische, medische en/of psychologische proeven werden opgelegd alvorens hersteld te zijn in het recht tot sturen, dient u een keuze te maken mbt de centra waar u deze proeven wenst te ondergaan. Indien u zelf geen keuze maakt, zal het Openbaar Ministerie deze keuze maken voor u.

Het laattijdig inleveren van uw rijbewijs zal de periode van het rijverbod verlengen. Indien u zich aanbiedt wanneer uw rijverbod reeds verstreken is, kunnen wij uw rijbewijs niet meer aanvaarden. (tenzij er proeven werden opgelegd)

Wat betreft de uitvoering van het het alcoholslot zijn er andere termijnen van toepassing: https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/rijbewijzen/alcoholslot