Rechtbank eerste aanleg Antwerpen - afdeling Turnhout

Rechtbank eerste aanleg Antwerpen

Openingsuren

De griffie is elke werkdag open van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00.
Er worden enkel inlichtingen verstrekt, consult (advies) mag niet gegeven worden (art. 297 Ger.W.).

Over de rechtbank

Gerechtsgebouw Tunrhout

Alle contactgegevens

Locatie

Rechtbank eerste aanleg Antwerpen - afdeling Turnhout
Rechtbank eerste aanleg Antwerpen

Griffies

014 44 77 41 tot 49
014 44 77 66
014 44 77 07 tot 16
014 44 77 67
014 44 77 80 tot en met 83
014 44 77 65
014 44 71 02 | 014 44 71 04
014 44 71 06

Vanaf 1 september 2014 is de implementatie van de familierechtbank een feit.

Een overzicht van de bevoegdheden van de familierechtbank kan u hier downloaden.

Rechtbank eerste aanleg Antwerpen - afdeling Turnhout

Rechtbank eerste aanleg Antwerpen

Voorstelling

Het Kasteel van de hertogen van Brabant

Deze toeristische brochure ligt ter beschikking aan het onthaal, kan u onderaan downloaden of hieronder bekijken.

Organisatie

Gebiedsomschrijving

De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout, houdt zitting in Turnhout en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Arendonk, Geel, Herentals, Hoogstraten, Mol, Turnhout en Westerlo. (K.B. 14.03.2014) (B.S. 24.03.2014).

Reglementen

Vanaf 1 september 2018 treedt een nieuw algemeen reglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen in werking. (BS 24/08/2018).

U kan het downloaden via onderstaande link of hier bekijken:

 

Zaakverdelingsreglement

Het eerste zaakverdelingsreglement voor de REA Antwerpen zoals goedgekeurd door de ministerraad en ondertekend door de minister werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2016.

Dit nieuwe reglement neemt aanvang op 1 maart 2016 (de reeds aanhangig gemaakte zaken worden in principe wel afgewerkt in de afdeling waar ze werden ingeleid).

U kan het onderaan downloaden.

De belangrijkste elementen worden hierna uitgelicht :

Dit eerste zaakverdelingsreglement bepaalt dat de navolgende afdelingen exclusief bevoegd zijn voor de volgende strafzaken (vooralsnog worden geen burgerlijke zaken beoogd):

* afdeling Antwerpen:
- Milieu, stedenbouw, voedselveiligheid, hormonen, landbouw, dierenwelzijn en doping;
- Fiscale strafzaken en strafzaken betreffende douane en accijnzen;
- intellectuele eigendom;
- mensenhandel;
- socio-economische zaken toegewezen aan een kamer met drie (zaken arbeidsauditoraat);
- militaire misdrijven;
- financiële strafzaken van de afdeling Antwerpen;

*afdeling Turnhout:
- uitlevering;

 *afdeling Mechelen:
- financiële strafzaken van de afdelingen Turnhout en Mechelen.

Custom 1

Bijwonen van de zittingen

De meeste zittingen van de rechtbank zijn openbaar, behalve de zittingen van de Raadkamer, Strafuitvoeringsrechtbank, Familie- en de Jeugdrechtbank. Uitzonderlijk worden ook in andere kamers zaken "met gesloten" deuren behandeld, om de privacy van de betrokkenen te beschermen.

Iedereen die ouder is dan 14 jaar mag zonder enige toestemming zittingen bijwonen; bezoekers jonger dan 14 jaar moeten begeleid zijn door één van de ouders of door een persoon die over hem of haar bewaring heeft. De voorzitter kan evenwel steeds de aanwezigheid van minderjarigen bij de terechtzitting verbieden, onder meer wegens het bijzonder karakter van de zaak of de omstandigheden waarin de terechtzitting verloopt.

Het aanvangsuur van de zitting wordt vermeld op de dagvaarding of de uitnodiging die de partijen in een zaak ontvangen.

U dient telkens uw dagvaarding of uitnodiging en uw identiteitskaart mee te nemen.

Overzicht van de zittingen

De zttingen vangen aan om 09.00 uur behoudens anders vermeld.

De agenda van de zitting kan u hier vinden.

Custom 2

Aanstelling gerechtelijk beheerder

Verzoek tot aanstelling van een gerechtelijk beheerder van een onbeheerde nalatenschap

Dit verzoek kan gedaan worden (enkel door een advocaat conform art. 1027 Ger.W.) in die gevallen waar er nog geen curator over een onbeheerde aangesteld is of kan aangesteld worden en dringende maatregelen zich opdringen ( vaak voorkomend, opzeg huur, vrijmaken huurwaarborg enz. ) 

Bij het verzoek dient gevoegd:

- een overlijdensakte (indien het overlijden meer dan zes maanden geleden is wordt het verzoekschrift vaak afgewezen);

- de stukken waaruit de gegrondheid van het verzoek blijkt (huurovereenkomst, inventaris);

- de stukken waaruit de pogingen blijken om een erfgenaam te zoeken of het bewijs van verwerping van de nalatenschap door de gekende erfgenamen.
 

In de verzoekschriften tot aanstelling van een gerechtelijk beheerder over een onbeheerde nalatenschap wordt veelal de zin vermeld:

‘Aangezien er geen rechtstreekse afstammelingen of erfgenamen bekend zijn en er tot op heden niemand anders zich aangemeld heeft als mogelijke erfgename”.

Veelal wordt er geen bewijs van opzoeking naar de afstammelingen/erfgenamen voorgelegd, en blijkt er tijdens de werkzaamheden van de aangestelde gerechtelijk beheerder toch een afstammeling/erfgenaam zich te melden.

Om voormelde reden wordt u verzocht bij de indiening van het verzoekschrift volgende stukken neer te leggen:

-het huurcontract

-de overlijdensakte van de huurder

-een bewijs van opzoeking naar de mogelijke afstammelingen/erfgenamen

-indien er erfgenamen zijn: een bewijs dat zij de nalatenschap hebben verworpen.

Nota over het afsluiten van het beheer en de vereffening van onbeheerde nalatenschappen en de begroting van de kosten en erelonen van de curatoren van onbeheerde nalatenschappen

Griffies

Griffies

014 44 77 41 tot 49
014 44 77 66
014 44 77 07 tot 16
014 44 77 67
014 44 77 80 tot en met 83
014 44 77 65
014 44 71 02 | 014 44 71 04
014 44 71 06

Vanaf 1 september 2014 is de implementatie van de familierechtbank een feit.

Een overzicht van de bevoegdheden van de familierechtbank kan u hier downloaden.