01

U werd opgeroepen om te verschijnen op een zitting van de kamers 3A, 3B of 3C van de familierechtbank?

Dan dient u zo snel mogelijk, en zeker vóór die zitting, contact op te nemen met een trajectbemiddelaar op het e-mailadres permanentie@trajectbemiddelingleuven.be

Meer info daarover vindt u in uw oproepingsbrief, in deze folder en op de website www.trajectbemiddelingleuven.be.

lees meer lees minder
02

De geactualiseerde richtlijnen betreffende de neerlegging van conclusies en stukken in burgerlijke en familiezaken vindt u hier terug.

De geactualiseerde richtlijnen betreffende de neerlegging van conclusies en stukken in strafzaken vindt u hier terug.

lees meer lees minder
03

Hier vindt u de richtlijnen terug inzake de controle op de werkzaamheden en de kosten en erelonen van de curator onbeheerde nalatenschap en de gerechtelijke bewindvoerder zoals toegepast door de familierechtbank vanaf 1 juli 2021. 

 

lees meer lees minder

Over de rechtbank

Gerechtsgebouw Leuven

Alle contactgegevens

Localisatie

Rechtbank eerste aanleg Leuven

Griffies

Gelieve dringende communicatie met de griffie zo veel mogelijk via mail te doen.
Gelieve dringende communicatie met de griffie zo veel mogelijk via mail te doen.

Rechtbank eerste aanleg Leuven

Voorstelling

Welkom

Beste bezoeker,

Welkom op de lokale pagina’s van deze website voor de rechtbank van eerste aanleg te Leuven.

De rechtbank van eerste aanleg Leuven valt samen met de grenzen van het gerechtelijk arrondissement Leuven. Het gerechtelijk arrondissement Leuven omvat de gerechtelijke kantons Aarschot, Diest, Haacht, Landen-Zoutleeuw, Leuven 1 tot 3 en Tienen.

Dit is vrij uniek.  Sedert de wet op de hervorming van het gerechtelijk landschap (Wet van 1 december 2013) werd een nieuwe territoriale structuur van de rechtbanken van eerste aanleg ingevoerd: 27 rechtbanken werden geconcentreerd tot 12 tot op het niveau van de administratieve provincies. De voorheen bestaande rechtbanken van eerste aanleg werden ‘afdelingen’ van de geconcentreerde rechtbanken van eerste aanleg. Dit is echter niet zo voor de rechtbanken van eerste aanleg in Brabant (Leuven, Nederlandstalig Brussel, Franstalig Brussel en Nijvel). Deze rechtbanken zijn op zichzelf  blijven bestaan.  Leuven heeft aldus  geen territoriaal verspreide afdelingen.

Op deze website kunt u praktische informatie vinden over de organisatie en werking van onze rechtbank. Wanneer een zaak waarin u partij bent aanhangig is gemaakt bij de rechtbank, kunt u zelf nagaan wanneer uw zaak zal worden gepleit, en wanneer er een uitspraak zal zijn onder de rubriek ‘uw dossier’. U vindt er onder meer ook enkele nuttige formulieren, zoals een overzicht van documenten die de rechtbank nodig heeft om te onderzoeken of u aanspraak kunt maken op kosteloze juridische bijstand.

Wist u trouwens dat de rechtbank u ook kan helpen om in burgerlijke en familiezaken een minnelijke oplossing te bereiken? U kunt daartoe een eenvoudige brief sturen naar de griffie, met het verzoek om de partijen op te roepen in verzoening. 

Indien u nog meer informatie wenst over uw zaak of over de rechtbank die u niet terugvindt op de website, dan kunt u contact opnemen met de griffies waarvan de contactgegevens vermeld staan op de site. Vergeet wel niet dat de griffiers en hun medewerkers geen juridisch advies mogen verlenen. Daarvoor doet u het best een beroep op een advocaat.

Een bezoek aan de rechtbank is niet altijd een prettige belevenis. Ik hoop echter dat de informatie op deze website u mee kan helpen om de weg te vinden naar een voor iedereen toegankelijke Justitie.

 

Met vriendelijke groeten,

 

De voorzitter

Gebouw

U wenst met een groep een begeleide rondleiding in het gebouw?
Een geleid bezoek aan het gerenoveerde gerechtsgebouw is alleen maar mogelijk op afspraak.

Gelieve hiervoor contact op te nemen met het Leuvens Historisch Genootschap, dat de rondleidingen verzorgt (lhg@telenet.be).
 

Inlichtingen

Procedures

Bijlagen

- Hulp na echtscheiding (637.29 KB)
- Faq familierecht (12.8 KB)

Alternatieve geschillenbeslechting

Voor meer informatie over bemiddeling kunt u terecht op de volgende website: https://justitie.belgium.be/nl/publicaties/bemiddeling

Neerlegging conclusies en stukken in burgerlijke en familiezaken

Advocaten worden verzocht: 

  • voor de neerlegging van inleidende procedurestukken, conclusies, stukken en briefwisseling bij voorkeur gebruik te maken van het platform e-deposit (al dan niet via dpa).

Dit kan ook nog per post of door neerlegging ter griffie.

 

Dit betreft geen officiële neerlegging.

 

  • in burgerlijke zaken een duidelijk leesbaar en goed geordend papieren exemplaar van de stavingstukken neer te leggen, ter griffie of op de zitting, vermits de griffie geen digitale stukken meer afdrukt.

 

Om de administratieve opvolging mogelijk te maken voor de griffies wordt met aandrang verzocht om in elke correspondentie/communicatie met de griffies een referte te gebruiken - die als volgt is opgebouwd: “Kamer  – zitting – rolnummer – naam partijen”.

Neerlegging conclusies en stukken in strafzaken

Advocaten worden verzocht: 

Dit betreft geen officiële neerlegging.

  • een duidelijk leesbaar en goed geordend papieren exemplaar van de stavingstukken neer te leggen, ter griffie of op de zitting.

Om de administratieve opvolging mogelijk te maken voor de griffies wordt met aandrang verzocht om in elke correspondentie/communicatie met de griffies een referte te gebruiken - die als volgt is opgebouwd: “Kamer  – zitting – dossiernummer – naam partijen”.​​​​​​​

Controle op de werkzaamheden en de kosten en erelonen van de curators van onbeheerde nalatenschappen en gerechtelijke bewindvoerders

Coronamaatregelen

 

MAATREGELEN RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LEUVEN MET BETREKKING TOT DE BESTRIJDING VAN DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS

Versie 2 november 2020

 

Rekening houdend met de verstrengde maatregelen die door het Nationaal Overlegcomité van 30/10/2020 werden genomen, het Ministerieel Besluit van 01/11/2020 en de aanbevelingen van het College van Hoven en Rechtbanken van 01/11/2020 zijn deze maatregelen opgesteld voor de rechtbank van eerste aanleg te Leuven. Deze maatregelen gelden met onmiddellijke ingang.

De situatie wordt verder opgevolgd. Deze maatregelen vervangen de vorige en blijven geldig tot wanneer nieuwe maatregelen worden verspreid.

Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk de continuïteit van justitie te verzekeren, rekening houdend met de beschikbaarheid van magistraten, griffiers en griffiemedewerkers.

Bij de behandeling van de zaken wordt rekening gehouden enerzijds met de voorgeschreven maatregelen op het vlak van de volksgezondheid en anderzijds met onze personeelsbezetting. Er wordt gedaan wat mogelijk en verantwoord is.

 

Er wordt gevraagd dat personen die geen directe reden hebben om in de rechtbank aanwezig te zijn, zoals een betrokkenheid bij een bepaalde zaak, niet in het gerechtsgebouw vertoeven. Alle groepsbezoeken en niet dringende vergaderingen worden geannuleerd. Logistiek en gebouwgerelateerde bezoeken kunnen onder bepaalde voorwaarden doorgaan. 

Voor bezoekers van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven is het gerechtsgebouw enkel te betreden via de de hoofdingang van het gerechtsgebouw, Smoldersplein 5 te Leuven. Enkel advocaten worden toegelaten de zij-ingang van het gerechtsgebouw (via de Vaartstraat) te gebruiken.

Zieke personen blijven thuis.

Er zijn maatregelen genomen om wachtenden te spreiden en de voorleidingen en zittingen in zo veilig mogelijke omstandigheden te laten plaatsvinden.

 

De maatregelen worden in het gerechtsgebouw aangegeven bij het onthaal, door het veiligheidspersoneel (DAB en KTB)en de zittingsdeurwaarders of door affiches.

Iedereen die het gerechtsgebouw betreedt, wordt verzocht deze maatregelen strikt na te leven, zoals onder meer:

  • het eerbiedigen van minstens 1,5 meter afstand ten aanzien van anderen,
  • het correct dragen van een mondmasker - met bedekking van mond en neus - in het gerechtsgebouw,
  • het volgen van het uitgetekende circulatieplan met looprichtingen,
  • het naleven van de algemene aanbevolen hygiënische richtlijnen inzake hand- en nieshygiëne,
  • het naleven van de instructies van de kamervoorzitter, de onthaalbediendes, de zittingsdeurwaarders en het veiligheidspersoneel, ...

Alle advocaten en partijen dienen zich bij aankomst bij de onthaalbediende of de zittingsdeurwaarder van de betrokken zittingszaal aan te melden, en vervolgens in de grote hal te wachten totdat de zittingsdeurwaarder hen oproept om de zittingszaal te betreden.

De zittingen en de voorleidingen worden zo georganiseerd dat er zo weinig mogelijk personen tegelijkertijd aanwezig zijn.

Partijen kunnen steeds vertegenwoordigd worden door hun raadsman, tenzij wanneer de kamervoorzitter de persoonlijke verschijning noodzakelijk acht.

Indien de zaak er zich toe leent, kan de kamervoorzitter beslissen om de zaak te behandelen hetzij via videoconferentie hetzij via schriftelijke procedure hetzij via de inberaadname zonder pleidooien, mits voorafgaand akkoord van de partijen. De griffie zal daartoe de partijen contacteren. In voormelde gevallen moeten partijen en advocaten niet aanwezig zijn ter zitting.

Indien de aanwezigheid van advocaten en/of partijen is vereist, worden zittingen in tijdsblokken georganiseerd of worden zaken op een vooraf bepaald tijdstip behandeld.  Zowel advocaten als partijen worden gevraagd zich strikt aan het precieze uur, vermeld in de dagvaarding of de oproepingsbrief, te houden en tijdig naar het gerechtsgebouw te komen, maar ten vroegste een 30-tal minuten voor het vermelde uur.

 

De fysieke toegang tot de griffie wordt beperkt tot het strikt noodzakelijke. De neerlegging van inleidende procedurestukken, conclusies, stavingstukken, brieven en andere documenten gebeurt bij voorkeur via het platform e-deposit, per mail of per post. Voor de deur van elke griffie staan postbakjes waarin post kan worden gelegd.

In burgerlijke zaken wordt gevraagd om een duidelijk leesbaar en goed geordend papieren exemplaar van de stavingstukken neer te leggen, ter griffie of ter zitting, vermits de griffie geen digitale stukken meer afdrukt.

Om administratieve redenen wordt gevraagd slechts één communicatiekanaal te gebruiken.

Verzoeken tot uitstel, gezamenlijke verzoeken tot het bepalen van conclusietermijnen, akkoorden en akkoorden met de schriftelijke behandeling of vragen inzake informatie over een zaak kunnen bij voorkeur via het platform e-deposit of per mail aan de griffie worden gericht en zullen per mail worden beantwoord.

 

Om inzage in een dossier te nemen dienen advocaten en partijen vooraf contact op te nemen met de griffie, dit kan per mail of telefonisch.

De communicatie per mail kan enkel gebeuren via volgende mailboxen. Er kan telefonisch contact worden opgenomen met de griffies op volgende nummers.

 

GRIFFIE

TELEFOONNUMMER

MAILADRES

Raadkamer

016/21.45.03

raadkamer.rea.leuven@just.fgov.be 

Correctionele rechtbank

016/21.40.11

corr.leuven@just.fgov.be

Familierechtbank

016/21.40.69

realeuven.familie@just.fgov.be

Jeugdrechtbank

016/21.40.97

jeugdrechtbank.leuven.griffie@just.fgov.be

Burgerlijke rechtbank

016/21.40.66

realeuven.burgerlijk@just.fgov.be

In elke correspondentie/communicatie met de griffie wordt gevraagd in het onderwerp van de mail/brief volgende zaken te vermelden: de kamer, de datum van de zitting, het rolnummer/systeemnummer en de naam van partijen. 

De volledige maatregelen vindt u nogmaals hier terug.

Griffies

Griffies

Gelieve dringende communicatie met de griffie zo veel mogelijk via mail te doen.
Gelieve dringende communicatie met de griffie zo veel mogelijk via mail te doen.

Nieuws

Tijdens Openmonumentendag op zaterdag 12 september 2021 kan je het gerestaureerde gerechtsgebouw van Leuven bezoeken tussen 9 u en 18.30 u.

Je kan individueel het gebouw bezoeken en de kunsthistorische schatten ontdekken. Een expo op de tweede verdieping laat je kennismaken met de geschiedenis van het gebouw. Je hoeft hiervoor niet in te schrijven voordien.

Indien je graag een gratis georganiseerde rondleiding (1 u) volgt met gidsen van het Leuvens Historisch Genootschap, kan je je best inschrijven via het mailadres erfgoedweekend.gerechtsgebouw.leuven@just.fgov.be. Deze gidsbeurten vinden plaats om 11 u, 12 u, 14 u, 15 u en 16 u en duren een uurtje.

 

 

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
Checklist stukken in beslagzaken
Document PDF Word Excel Info
Checklist stukken in bouwzaken
Document PDF Word Excel Info
Formulier voor wie zich burgerlijke partij wenst te stellen bij de correctionele zitting
Document PDF Word Excel Info
Model met grieven voor wie hoger beroep wenst in te stellen in strafzaken
Document PDF Word Excel Info
Model minnelijke regeling conclusietermijnen art. 747 Ger. W.
Document PDF Word Excel Info
Voorstel voor de formulering van een vordering van buitengewone kosten in familiezaken
Document PDF Word Excel Info
Voorstel voor de omschrijving van verblijfsregeling in familiezaken
Document PDF Word Excel Info
Welke documenten heb ik nodig om rechtsbijstand te verkrijgen
Document PDF Word Excel Info
RICHTLIJNEN
Document PDF Word Excel Info
Welke stukken heb ik nodig om de betaling van onderhoudsgelden te vorderen?

Sitemap