01

U werd opgeroepen om te verschijnen op een zitting van de kamers 3A, 3B of 3C van de familierechtbank?

Dan dient u zo snel mogelijk, en zeker vóór die zitting, contact op te nemen met een trajectbemiddelaar op het e-mailadres permanentie@trajectbemiddelingleuven.be

Meer info daarover vindt u in uw oproepingsbrief, in deze folder en op de website www.trajectbemiddelingleuven.be.

lees meer lees minder
02

De geactualiseerde richtlijnen betreffende de neerlegging van conclusies en stukken in burgerlijke en familiezaken vindt u hier terug.

De geactualiseerde richtlijnen betreffende de neerlegging van conclusies en stukken in strafzaken vindt u hier terug.

lees meer lees minder
03

Hier vindt u de richtlijnen terug inzake de controle op de werkzaamheden en de kosten en erelonen van de curator onbeheerde nalatenschap en de gerechtelijke bewindvoerder zoals toegepast door de familierechtbank vanaf 1 juli 2021. 

 

lees meer lees minder

Over de rechtbank

Gerechtsgebouw Leuven

Alle contactgegevens

Localisatie

Rechtbank eerste aanleg Leuven

Griffies

Gelieve dringende communicatie met de griffie zo veel mogelijk via mail te doen.
Gelieve dringende communicatie met de griffie zo veel mogelijk via mail te doen.

Rechtbank eerste aanleg Leuven

Voorstelling

Welkom

Beste bezoeker,

Welkom op de lokale pagina’s van deze website voor de rechtbank van eerste aanleg te Leuven.

De rechtbank van eerste aanleg Leuven valt samen met de grenzen van het gerechtelijk arrondissement Leuven. Het gerechtelijk arrondissement Leuven omvat de gerechtelijke kantons Aarschot, Diest, Haacht, Landen-Zoutleeuw, Leuven 1 tot 3 en Tienen.

Dit is vrij uniek.  Sedert de wet op de hervorming van het gerechtelijk landschap (Wet van 1 december 2013) werd een nieuwe territoriale structuur van de rechtbanken van eerste aanleg ingevoerd: 27 rechtbanken werden geconcentreerd tot 12 tot op het niveau van de administratieve provincies. De voorheen bestaande rechtbanken van eerste aanleg werden ‘afdelingen’ van de geconcentreerde rechtbanken van eerste aanleg. Dit is echter niet zo voor de rechtbanken van eerste aanleg in Brabant (Leuven, Nederlandstalig Brussel, Franstalig Brussel en Nijvel). Deze rechtbanken zijn op zichzelf  blijven bestaan.  Leuven heeft aldus  geen territoriaal verspreide afdelingen.

Op deze website kunt u praktische informatie vinden over de organisatie en werking van onze rechtbank. Wanneer een zaak waarin u partij bent aanhangig is gemaakt bij de rechtbank, kunt u zelf nagaan wanneer uw zaak zal worden gepleit, en wanneer er een uitspraak zal zijn onder de rubriek ‘uw dossier’. U vindt er onder meer ook enkele nuttige formulieren, zoals een overzicht van documenten die de rechtbank nodig heeft om te onderzoeken of u aanspraak kunt maken op kosteloze juridische bijstand.

Wist u trouwens dat de rechtbank u ook kan helpen om in burgerlijke en familiezaken een minnelijke oplossing te bereiken? U kunt daartoe een eenvoudige brief sturen naar de griffie, met het verzoek om de partijen op te roepen in verzoening. 

Indien u nog meer informatie wenst over uw zaak of over de rechtbank die u niet terugvindt op de website, dan kunt u contact opnemen met de griffies waarvan de contactgegevens vermeld staan op de site. Vergeet wel niet dat de griffiers en hun medewerkers geen juridisch advies mogen verlenen. Daarvoor doet u het best een beroep op een advocaat.

Een bezoek aan de rechtbank is niet altijd een prettige belevenis. Ik hoop echter dat de informatie op deze website u mee kan helpen om de weg te vinden naar een voor iedereen toegankelijke Justitie.

 

Met vriendelijke groeten,

 

De voorzitter

Gebouw

U wenst met een groep een begeleide rondleiding in het gebouw?
Een geleid bezoek aan het gerenoveerde gerechtsgebouw is alleen maar mogelijk op afspraak.

Gelieve hiervoor contact op te nemen met het Leuvens Historisch Genootschap, dat de rondleidingen verzorgt (lhg@telenet.be).
 

Inlichtingen

Procedures

Alternatieve geschillenbeslechting

Voor meer informatie over bemiddeling kunt u terecht op de volgende website: https://justitie.belgium.be/nl/publicaties/bemiddeling

Neerlegging conclusies en stukken in burgerlijke en familiezaken

Advocaten worden verzocht: 

 • voor de neerlegging van inleidende procedurestukken, conclusies, stukken en briefwisseling bij voorkeur gebruik te maken van het platform e-deposit (al dan niet via dpa).

Dit kan ook nog per post of door neerlegging ter griffie.

 

Dit betreft geen officiële neerlegging.

 

 • in burgerlijke zaken een duidelijk leesbaar en goed geordend papieren exemplaar van de stavingstukken neer te leggen, ter griffie of op de zitting, vermits de griffie geen digitale stukken meer afdrukt.

 

Om de administratieve opvolging mogelijk te maken voor de griffies wordt met aandrang verzocht om in elke correspondentie/communicatie met de griffies een referte te gebruiken - die als volgt is opgebouwd: “Kamer  – zitting – rolnummer – naam partijen”.

Neerlegging conclusies en stukken in strafzaken

Advocaten worden verzocht: 

Dit betreft geen officiële neerlegging.

 • een duidelijk leesbaar en goed geordend papieren exemplaar van de stavingstukken neer te leggen, ter griffie of op de zitting.

Om de administratieve opvolging mogelijk te maken voor de griffies wordt met aandrang verzocht om in elke correspondentie/communicatie met de griffies een referte te gebruiken - die als volgt is opgebouwd: “Kamer  – zitting – dossiernummer – naam partijen”.​​​​​​​

Controle op de werkzaamheden en de kosten en erelonen van de curators van onbeheerde nalatenschappen en gerechtelijke bewindvoerders

Coronamaatregelen

 

MAATREGELEN RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LEUVEN MET BETREKKING TOT DE BESTRIJDING VAN DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS

Versie 29 oktober 2021

 

Indien je naar de rechtbank moet komen, vragen we jou in het kader van COVID19 de volgende richtlijnen na te leven:

 1. De zittingen worden hetzij in tijdsblokken, hetzij op vaste tijdstippen georganiseerd. Houd je stipt aan het exacte uur vermeld in de dagvaarding of de oproepingsbrief.
 2. Kom tijdig naar het gerechtsgebouw, maar meld je ten vroegste een 30-tal minuten voor het vermelde uur aan bij de hoofdingang van het gerechtsgebouw, zodat je je vervolgens tijdig kan aanmelden bij de juiste zittingszaal.
 3. Ga de zittingszaal pas binnen op het exacte uur vermeld in de dagvaarding of de oproepingsbrief: niet vroeger en niet later.
 4. Volg strikt de richtlijnen op die in het gerechtsgebouw bij het onthaal, de toegangsdeur van de zittingszaal en in de zittingszaal zelf door zaalwachters of door affiches worden aangegeven.
 5. Houd steeds 1,5 meter afstand van elkaar.
 6. In het gerechtsgebouw is het dragen van een mondmasker voor zowel burgers als advocaten verplicht.
 7. Het is raadzaam dat enkel de personen die gedagvaard zijn of opgeroepen zijn naar het gerechtsgebouw komen.
 8. Indien je ziek bent, blijf thuis en indien je geen advocaat hebt, verwittig de griffie van jouw afwezigheid.
 9. Was zoveel mogelijk jouw handen en volg de voorschriften in verband met de hand- en nieshygiëne.
 10. Maak conclusies en stukken zo veel als mogelijk vóór de zitting digitaal over. Indien dit niet mogelijk is, kunnen deze documenten op de zitting worden neergelegd op een aparte tafel in de zittingszaal.

De volledige maatregelen vindt u nogmaals hier terug.

Griffies

Griffies

Gelieve dringende communicatie met de griffie zo veel mogelijk via mail te doen.
Gelieve dringende communicatie met de griffie zo veel mogelijk via mail te doen.

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
Checklist stukken in beslagzaken
Document PDF Word Excel Info
Checklist stukken in bouwzaken
Document PDF Word Excel Info
Formulier voor wie zich burgerlijke partij wenst te stellen bij de correctionele zitting
Document PDF Word Excel Info
Model met grieven voor wie hoger beroep wenst in te stellen in strafzaken
Document PDF Word Excel Info
Model minnelijke regeling conclusietermijnen art. 747 Ger. W.
Model minnelijke regeling conclusietermijnen art. 747 Ger. W. - uitgebreide versie
Document PDF Word Excel Info
Voorstel voor de formulering van een vordering van buitengewone kosten in familiezaken
Document PDF Word Excel Info
Voorstel voor de omschrijving van verblijfsregeling in familiezaken
Document PDF Word Excel Info
Welke documenten heb ik nodig om rechtsbijstand te verkrijgen
Document PDF Word Excel Info
RICHTLIJNEN
Document PDF Word Excel Info
Welke stukken heb ik nodig om de betaling van onderhoudsgelden te vorderen?

Sitemap