01

Het College van de hoven en de rechtbanken heeft, met het oog op de vervanging van de MFP’s (multifunctionele printers) begin 2020, de beslissing genomen om geen faxfunctie meer te voorzien op de nieuwe MFP’s voor burgerlijke rechtbanken. Het is op dat moment de bedoeling om alle MFP’s ouder dan 8 jaar te vervangen. 

Dat betekent dat onze entiteiten (waaronder het vredegerecht van Tienen) geen faxen meer zullen kunnen ontvangen en versturen vanaf 1/1/2020.

De griffie van het vredegerecht van Tienen beschikt als alternatief over een functionele mailbox: vred.tienen@just.fgov.be

Deze mailboxen worden centraal beheerd (gelezen – intern verdeeld – beantwoord). Het is dus zeker niet de bedoeling om individuele mails te versturen naar individuele griffiers en/of medewerkers. Bij ziekte, afwezigheid, uitdiensttreding zal dit er dan voor zorgen dat de toegestuurde individuele mail niet zal kunnen behandeld worden.

De mailtechnologie zorgt er ook voor dat een verzend-, ontvangst- en leesbevestiging kan bekomen worden.

Dus eigenlijk kan er op alle vlakken een valabel en vooral moderner alternatief geboden worden.

lees meer lees minder

Over de rechtbank

Vredegerecht Tienen

Alle contactgegevens

Localisatie

Vredegerecht Tienen
kanton van Vredegerechten Leuven
!!! nieuw adres vanaf 18 november 2021 !!!

Vredegerecht Tienen

kanton van Vredegerechten Leuven

Voorstelling

Gebouw

Organisatie

Wijziging bevoegdheid Stichting M.M. Delacroix

Bij beschikking van de Voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het arrondissement Leuven van 29 oktober 2021 werd een beslissing genomen betreffende de organisatie van de dossiers binnen het gerechtelijk arrondissement, met name de wijziging van de bevoegde rechter voor de dossiers inzake bewind van de Stichting M.M. Delacroix te Tienen.

Coronamaatregelen

Het volledige korps van de rechters, griffiers en medewerkers van de vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven, stelt alles in het werk om de dienstverlening van de vredegerechten en de politierechtbank te kunnen garanderen.

Om de dienstverlening in de meest optimale omstandigheden te laten verlopen, werden er een reeks maatregelen uitgewerkt, aangepast aan de mogelijkheden per entiteit.

Gelieve de maatregelen in acht te nemen en de instructies goed op te volgen!

 

Veiligheidsmaatregelen voor het bijwonen van de zittingen en in de wachtruimten vanaf 29 oktober 2021:

-   houd steeds minimum 1,50 meter afstand (social distancing)

-   beperk de tijd van uw aanwezigheid (bied u aan tegen de begintijd van uw zaak en verlaat het gebouw onmiddellijk nadat uw zaak is afgehandeld)

 

Veiligheidsmaatregelen voor het betreden van de griffie:

-   houd steeds minimum 1,50 meter afstand (social distancing)

-   beperk de tijd van uw aanwezigheid

 

Maatregelen betreffende de dienstverlening van de griffie:

-   u kan de griffie bij voorkeur per mail en telefonisch bereiken (de contactgegevens kan u terugvinden op de lokale site)

-   stukken worden in de brievenbus of in een “tijdelijk noodpostpunt" gedeponeerd

-   u kan de griffie enkel na afspraak met maximum 2 personen betreden (wacht geduldig uw beurt af)

 

Alvorens de neerlegging van inleidende procedurestukken kan behandeld worden, dient een bedrag van € 22, zijnde de bijdrage aan het fonds voor juridische tweedelijnsbijstand, betaald te worden. Dit kan bij voorkeur op de rekening van de griffie (BE54 6792 0090 6497).

 

Dank voor het begrip.

 

Nieuws

Sinds 10 december 2021 werd er door het Directiecomité beslist dat alle griffies van de vredegerechten en de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven enkel op afspraak zullen werken, met als doel de dienstverlening optimaal te kunnen blijven verzekeren.

Door een indexaanpassing wordt de bijdrage aan het fonds van juridische tweedelijnsbijstand verhoogd van € 20 naar € 22.

Voor alle inleidende procedurestukken waarop deze bijdrage is verschuldigd, die werden neergelegd vanaf 1 december 2021, dient bijgevolg een bijdrage van € 22 betaald te worden.

 

 

Bij beschikking van de Voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het arrondissement Leuven van 29 oktober 2021 werd een beslissing genomen betreffende de organisatie van de dossiers binnen het gerechtelijk arrondissement, met name de wijziging van de bevoegde rechter voor de dossiers inzake bewind van de Stichting M.M. Delacroix te Tienen.

NIEUW

CRBP vanaf 1 juni 2021

 

Vanaf 1 juni 2021 gaat het Centraal Register van de Bescherming van de Personen in het kort: CRBP) van start. Dit is een geïnformatiseerde gegevensbank voor het beheer, de opvolging en de behandeling van procedures betreffende de beschermde personen.

 

Wie zijn de beschermde personen?

Tot voor enkele jaren bestonden er meerdere onbekwaamheidsstatuten voor meerderjarige personen (het bewind, de verlengde minderjarigheid, de verkwisters en de gerechtelijke onbekwaamverklaring). In 2014 werden deze samengebracht onder het statuut van de “beschermde personen”. Zij kunnen beschermd worden hetzij via een “zorgvolmacht” die zij zelf hebben gegeven, hetzij door “het bewind” dat door de vrederechter wordt georganiseerd. Vanaf 1 juni 2021 wordt een aanvang genomen met de digitalisering van “het bewind”.

 

Wat en voor wie is het CRBP?

Dit register bevat alle dossiers van het bewind over beschermde personen. Per beschermde persoon bevat het alle verzoekschriften, alle beslissingen van de vrederechter, verslagen, briefwisseling, enz. die neergelegd zijn vanaf 1 juni 2021. Eens ingeschreven in dit register, kunnen de beschermde persoon, de bewindvoerder en de vertrouwenspersoon de gegevens over de dossiers waarin zij betrokken zijn digitaal raadplegen op het CRBP zelf. Zij kunnen via dit register documenten (verzoeken, verslagen, …) online indienen bij het bevoegde vredegerecht en via ditzelfde register documenten elektronisch terug ontvangen.

Zie ook info van de Federale Overheidsdienst Justitie

 

Toegang tot het CRBP?

Het CRBP vind je onder de url: www.rechterlijkebescherming.be. Daarop kan je inloggen op het platform met je elektronische identiteitskaart met pincode of met de elektronische vreemdelingenkaart met pincode of door gebruik te maken van de ‘Itsme’-app. Via deze link vind je een korte e-learnvideo die je verder kan helpen.

 

Je kan inloggen en documenten indienen vanop je eigen pc  in je vertrouwde thuisomgeving of vanop de kiosk-pc op de griffie van een vredegerecht, waar je van een griffiemedewerker technische bijstand krijgt voor de invulling van het document in het register. Deze bijstand op de griffie heeft geen betrekking op het maken van procedurele keuzes/beslissingen en houdt geen juridisch advies in.

 

Indien je gebruik wil maken van de kiosk-pc op een vredegerecht, maak je vooraf telefonisch een afspraak met het vredegerecht. De telefoonnummers van de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Leuven vind je op onze website.

 

Voor de indiening van een eerste verzoekschrift raden we je aan vooraf de volgende nodige gegevens te verzamelen.

 

Ondervind je technische problemen bij het gebruik van het CRBP? Bel dan naar het Callcenter op het nummer 02/278.55.60 (kiezen voor optie 3: rechterlijke bescherming).

De vrederechters van het gerechtelijk arrondissement Leuven zijn de richtlijnen in bijlage overeengekomen betreffende de bezoldiging en vergoeding van bewindvoerders.

Vanaf 1 juli 2020 is het nationale project e-sign operationeel in de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Leuven. Dit betekent dat beslissingen via e-ID digitaal worden ondertekend door de rechter en de griffier, waarna deze beslissingen in pdf digitaal worden opgeslagen op de server van Justitie.

Dit maakt dat onmiddellijk na de digitale ondertekening, deze beslissingen automatisch worden doorgestuurd naar de advocaten. De advocaten dienen wel aangesloten te zijn op J-box (een elektronische brievenbus waarmee advocaten aangetekende zendingen van Justitie ontvangen). Zij dienen daartoe een verzoek tot aansluiting op J-box te doen (gratis). Onnodig te zeggen dat de aansluiting op J-box zijn belang heeft.

Voorlopig vindt het doorsturen van beslissingen van de vredegerechten enkel plaats naar de advocaten. Er wordt verwacht dat deze toezending later ook naar de burgers zal plaatsvinden. In een latere fase zou ook de politierechtbank aan de beurt zijn.

De toepassing van e-sign volgt op het reeds bestaande e-deposit, waarmee advocaten én burgers via e-ID of Itsme verzoekschriften, conclusies en stukken digitaal kunnen neerleggen. Dit voorkomt verplaatsingen naar de griffie en heeft bovendien als voordeel dat ook na de uren van de griffie toezendingen kunnen plaatsvinden.

 

U kan inleidende procedurestukken neerleggen door deze:

- op te sturen via de Post;

- te deponeren in de brievenbus of in een "tijdelijk noodpostpunt" aan de deur van de griffie;

- in te dienen via e-Deposit.

 

Alvorens de neerlegging van inleidende procedurestukken kan behandeld worden, dient een bedrag van € 20, zijnde de bijdrage voor het fonds van juridische tweedelijnsbijstand, betaald te worden.

Dit kan bij voorkeur op de rekening van de griffie (BE54 6792 0090 6497).

In het Belgisch Staatsblad van 10/02/2020 werd de beschikking tot wijziging van het bijzonder reglement van de vredegerechten van het arrondissement Leuven van 04/02/2020 gepubliceerd.

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
algemeen voorbehoud bij het gebruik van formulieren
Document PDF Word Excel Info
richtlijnen voor het indienen van verzoekschrift tot rechterlijke bescherming (bewind) - art. 1240 Ger.W.
omstandige geneeskundige verklaring (bewind) - art. 1241 Ger.W.
richtlijnen voor het indienen van een verzoekschrift in een bestaand bewind
bezoldiging en vergoeding van bewindvoerders
praktische gids "Hoe jezelf en je vermogen beschermen?"
brochure "De zorgvolmacht"
gastcollege VUB "De zorgvolmacht" - Dr. Ariadne Van den Broeck
Document PDF Word Excel Info
model verzoekschrift
omstandig geneeskundig verslag
Document PDF Word Excel Info
verzoekschrift tot aanvaarden/verwerpen van nalatenschap
Document PDF Word Excel Info
verzoekschrift tot oproeping in verzoening
Document PDF Word Excel Info
verzoekschrift betreffende huur
Document PDF Word Excel Info
volmacht tot vertegenwoordiging voor de vrederechter
Document PDF Word Excel Info
korte toelichting over de proceskosten
Document PDF Word Excel Info
brochure "De vrederechter: De rechter die dicht bij de burger staat"
praktische gids "Hoe jezelf en je vermogen beschermen?"
brochure "De zorgvolmacht"
gastcollege VUB "de zorgvolmacht" - dr. Ariadne Van den Broeck
brochure "fonds ter bestrijding van uithuiszettingen"
Document PDF Word Excel Info
klachtenformulier

Sitemap