01

Corona-update 11-05-2020!

De persmagistraat van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven verzond een persbericht over de heropstart van de vredegerechten na de maatregelen ter bestrijding van het corona-virus.

lees meer lees minder
02

LET OP: ADRESWIJZIGINGEN:

Op 1 december 2019 houdt het kanton Landen-Zoutleeuw op te bestaan en wordt het vervangen door het gerechtelijk kanton Zoutleeuw (bestaande uit alle gemeenten van het huidige kanton + Glabbeek). De zetel Landen wordt op dat ogenblik gesloten en verhuist naar het hierboven vermelde adres te Zoutleeuw.

lees meer lees minder
03

Het College van de hoven en de rechtbanken heeft, met het oog op de vervanging van de MFP’s (multifunctionele printers) begin 2020, de beslissing genomen om geen faxfunctie meer te voorzien op de nieuwe MFP’s voor burgerlijke rechtbanken. Het is op dat moment de bedoeling om alle MFP’s ouder dan 8 jaar te vervangen. 

Dat betekent dat onze entiteiten (waaronder het vredegerecht van Zoutleeuw) geen faxen meer zullen kunnen ontvangen en versturen vanaf 1/1/2020.

De griffie van het vredegerecht van Zoutleeuw beschikt als alternatief over een functionele mailbox: vred.zoutleeuw@just.fgov.be

Deze mailboxen worden centraal beheerd (gelezen – intern verdeeld – beantwoord). Het is dus zeker niet de bedoeling om individuele mails te versturen naar individuele griffiers en/of medewerkers. Bij ziekte, afwezigheid, uitdiensttreding zal dit er dan voor zorgen dat de toegestuurde individuele mail niet zal kunnen behandeld worden.

De mailtechnologie zorgt er ook voor dat een verzend-, ontvangst- en leesbevestiging kan bekomen worden.

Dus eigenlijk kan er op alle vlakken een valabel en vooral moderner alternatief geboden worden.

lees meer lees minder

Over de rechtbank

Vredegerecht Zoutleeuw

Alle contactgegevens

Localisatie

Vredegerecht Zoutleeuw
kanton van Vredegerechten Leuven

Vredegerecht Zoutleeuw

kanton van Vredegerechten Leuven

Voorstelling

Gebouw

Het vredegerecht te Zoutleeuw is voorlopig in het voormalige politiegebouw gevestigd, dat staatseigendom is en beheerd wordt door de Regie der Gebouwen.

Het vredegerecht zal op termijn verhuizen naar de “villa Fineau” (het oude stadhuis) in het stadspark, die daarvoor in de loop van 2020 door de Regie der Gebouwen verbouwd zal worden.

Welkom

Welkom op de website van het vredegerecht van het kanton Zoutleeuw.

Het vredegerecht te Zoutleeuw behoort tot het gerechtelijk arrondissement Leuven. 

Tot 30 november 2019 heette het kanton nog “Landen-Zoutleeuw” en had het vredegerecht van dit kanton zetels (=zittingsplaatsen en griffies) in zowel Landen als Zoutleeuw. In december 2015 besliste de overheid echter alle vredegerechten die twee of drie zetels hadden te centraliseren op één enkele plaats. Voor het dubbelkanton Landen-Zoutleeuw werd beslist het vredegerecht van Landen-Zoutleeuw op 1 december 2019 om te vormen tot het vredegerecht van Zoutleeuw, met alleen nog een zetel te Zoutleeuw. Concreet werd de zetel te Landen toen gesloten en werden de lopende dossiers van Landen naar Zoutleeuw overgebracht.

Voor welke gemeenten uit het arrondissement het vredegerecht van Zoutleeuw precies territoriaal bevoegd is leest u in het hoofdstuk "gebiedsomschrijving" wanneer u in het vakje hierboven de link "organisatie" aanklikt.

U vindt op deze site ook een aantal modelformulieren (verzoekschriften voor enkele materies die vaak voorkomen op een vredegerecht, een volmachtformulier, een model van een "conclusie", enz.) en uitleg over de meest voorkomende procedures.

Voor de aard, de materiële bevoegdheid en organisatie van de vredegerechten van het arrondissement Leuven, zie op deze webpagina meer onder "beleid".

Beleid

Het vredegerecht is voor de burger het gezicht van de Justitie. Wie met het gerecht in aanraking komt, zal immers heel vaak met het vredegerecht te maken krijgen, omdat de vrederechter een zo ruime bevoegdheid heeft dat bijna alle zaken uit het dagelijkse leven van de mensen voor hem gebracht worden. Het vredegerecht is een voor iedereen makkelijk toegankelijke en laagdrempelige rechtbank, die dicht bij de rechtzoekende wil staan en mee zoekt naar de oplossing van de geschillen van alledag.

België telt momenteel nog 162 gerechtelijke kantons, met elk een vredegerecht. Het gerechtelijk arrondissement Leuven groepeert daarvan 7 kantons.

Alle vredegerechten van een arrondissement zijn samen met de politierechtbank georganiseerd op arrondissementeel niveau. De algemene leiding en organisatie van de vredegerechten en de politierechtbank berust bij de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank, bijgestaan door een directiecomité, waarin naast deze voorzitter ook de ondervoorzitter en de arrondissementele hoofdgriffier zitting hebben. De voorzitter kan beslissen nog twee bijkomende leden als “experten” in management aan zijn directiecomité toe te voegen.

Er is in elk kanton één vrederechter De vrederechter is door de Koning voor het leven benoemd en moet aan strenge benoemingsvoorwaarden voldoen qua minimumleeftijd, anciënniteit en beroepsbekwaamheid. Sinds de gerechtelijke hervorming van 1 april 2014 wordt elke vrederechter in hoofdorde benoemd in een specifiek kanton, maar in ondergeschikte orde ook in alle andere vredegerechten van het arrondissement. Daardoor kan de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank hem ook inzetten in de andere kantons, indien de dienst dat vereist. Concreet kan elke vrederechter dus rechtspreken in elk kanton van het arrondissement.  

Elk vredegerecht telt in principe ook zes plaatsvervangende rechters die de voorzitter alleen mag aanwijzen om een vrederechter te vervangen die verhinderd of afwezig is en indien het redelijkerwijs niet mogelijk is een vrederechter uit een ander kanton in te zetten.    

 

Bevoegdheden

De vrederechter is een verzoenende rechter die vrede wil brengen tussen burgers die in een geschil verwikkeld geraakt zijn. Ook aan de zogenoemd "kleine geschillen" met gering maatschappelijk impact, maar die het leven van de betrokken personen verzuren, zal de vrederechter de nodige tijd en aandacht besteden en naar de mensen luisteren en proberen hen tot een vergelijk te brengen en een rechtvaardige oplossing uit te werken die de rust doet weerkeren.

De vrederechter is een burgerlijke rechter: hij neemt alleen kennis van zuiver burgerlijke zaken en niet van strafzaken: hij zal dus geen geldboetes of gevangenisstraffen uitspreken. Voor strafzaken zijn enkel de politierechtbank, de correctionele rechtbank en het hof van assisen bevoegd. De vrederechter neemt ook geen kennis van geschillen tussen ondernemingen die betrekking hebben op de commerciële activiteit van die ondernemingen. Die behoren tot de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank (bv. de invordering van (kleine) facturen van de ene onderneming tegen de andere).

In de artikelen 590 tot 601 van het Gerechtelijk Wetboek zijn ruim een 80-tal uiteenlopende bevoegdheden voor de vrederechter weggelegd.

In de eerste plaats doet de vrederechter, zoals elke andere rechter, aan gewone geschillenbeslechting (“contentieux”) waarbij de partijen tegenstanders van elkaar zijn, en zal hij de vordering van de eisende partij moeten toewijzen of verwerpen bij vonnis waarin hij een of meerdere partijen al dan niet veroordeelt om bepaalde zaken te betalen, af te geven, te doen of niet te doen. De meest bekende bevoegdheden van de vrederechter in het contentieux zijn de volgende:

-Algemene bevoegdheid (ook “nominale” of “volstrekte” bevoegdheid genoemd): alle in geld uitgedrukte vorderingen over overeenkomsten  of onrechtmatige daad, tot maximaal € 5.000 (artikel 590 van het Gerechtelijk Wetboek): facturen, geldleningen, schadevergoedingen, enz. Deze regel geldt niet wanneer de materie tot de “exclusieve bevoegdheid” van een andere rechtbank behoort: bv. kleine facturen invorderen wanneer alle partijen ondernemingen zijn behoort tot de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank; kleine arbeidsgeschillen tot deze van de arbeidsrechtbank; vorderingen om onderhoudsgeld te betalen behoren tot de bevoegdheid van de familierechtbank; vorderingen om vergoeding te krijgen van schade die uit verkeersongevallen volgt tot deze van de politierechtbank;

-Bijzondere bevoegdheden, zonder beperking door de waarde van het gevorderde bedrag (artikel 591 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek):

*huur (gewone huur, woninghuur, handelshuur, landpacht);

*uitdrijving uit plaatsen bezet zonder recht of titel;

*mede-eigendom (o.m. appartementenrecht);

*erfdienstbaarheden (recht van uitweg, doorgang, lichten en zichten, afstand van beplantingen, enz.);

*alle invorderingen van facturen van nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, gas, telefonie, tv, internet) ten laste van particulieren, dus ook van de facturen van boven € 5.000;

*consumentenkredieten;

*onteigeningen (in het Vlaamse Gewest);

*ruilverkaveling;

*verzegeling en ontzegeling;

*geschillen over begraafplaatsen en lijkbezorging;

*enz.

Noteer dat de vrederechter sinds de oprichting van de familierechtbank per 1 september 2014 niet meer bevoegd is voor familierechtelijke geschillen (alimentatievorderingen, dringende en voorlopige maatregelen tussen echtgenoten bij echtelijke moeilijkheden).

Uitleg over het procesverloop voor de vrederechter vindt u op deze site onder de link "inlichtingen" > "procedures".

 

Naast dit “contentieux” heeft de vrederechter een zeer belangrijk takenpakket dat onder de noemer “willige rechtsmacht” valt, en waarbij hij optreedt als beschermrechter van sociaal zwakken en onbekwamen. Hier moet de vrederechter dus geen geschillen in de echte zin beslechten, maar zal hij administratief optreden door bepaalde beschermingsmaatregelen op te leggen en de uitvoering van die maatregelen op te volgen. Tot de willige rechtsmacht van de vrederechter behoren:

-de voogdij over minderjarigen (ook deze over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen);

-ouderlijk goederenbeheer = het verlenen van machtigingen aan ouders voor het stellen van belangrijke rechtshandelingen met betrekking tot het vermogen van hun minderjarige kinderen, zoals bv. aan- of verkoop van onroerend goed, aangaan van (hypothecaire) leningen, aanvaarden of verwerpen van erfenissen, toelating om namens het kind voor een rechtbank een vordering in te stellen in verband met zijn vermogen, enz.;

-bewind over de persoon en/of de goederen van meerderjarigen die ingevolge hun gezondheidstoestand niet meer in staat zijn hun belangen (over hetzij hun goederen, hetzij hun persoon, hetzij beide) zelf te behartigen;

-aanwezigheid bij verkopingen van goederen van dergelijke onbekwamen;

-gedwongen opname van geesteszieken in een gesloten psychiatrisch ziekenhuis;

-beëdiging van veldwachters, sluiswachters, treinconducteurs, enz.;

-opstellen van akten van bekendheid ter vervanging van een geboorteakte, nodig voor het huwelijk of het verkrijgen van de Belgische nationaliteit;

-enz.

Besluit: de vrederechter is uitsluitend bevoegd voor burgerrechtelijke materies. Hij is geen strafrechter en dus niet bevoegd voor het uitspreken van strafrechtelijke sancties. Dit wil niet zeggen dat hij geen kennis mag nemen van geschillen over strafrechtelijk vervolgbare handelingen, zolang de eigenlijke vordering maar een zuiver burgerrechtelijk karakter heeft (bv. herstel van schade die door het strafbare feit veroorzaakt werd) en op voorwaarde dat geen gerechtelijk strafonderzoek loopt voor de onderzoeksrechter of voor een strafrechtbank. Een eenvoudige klacht bij politie of een opsporingsonderzoek van het parket bijvoorbeeld doen geen gerechtelijk strafonderzoek lopen.

 

De vrederechter als “juge de proximité”: verzoener bij uitstek

Ondanks het feit dat hij de rechter van welbepaalde geschillen en situaties geworden is, heeft de vrederechter zijn eigenheid van vredebrengende rechter weten te behouden door zijn specifieke werkwijze.

Het vredegerecht onderscheidt zich van de andere rechtbanken door zijn laagdrempeligheid en grotere toegankelijkheid. De vrederechter is de ‘juge de proximité’, de ‘nabijheidsrechter’ in meerdere betekenissen van het woord:

-hij staat vooreerst letterlijk zeer dicht bij de rechtzoekenden in die zin dat de vredegerechten territoriaal verspreid zijn en dus in afstand niet ver verwijderd zijn van de gemeenten waaruit het kanton bestaat;

-de vredegerechten staan ook figuurlijk veel dichter bij de burger omdat ze huiselijker van sfeer zijn dan grotere rechtbanken;

-het vredegerecht behandelt materies uit het dagdagelijkse leven, die de burger nauw aan het hart liggen;

-de vrederechter zelf is makkelijker bereikbaar en wordt als enige rechter in het kanton sneller herkend door de mensen;

-in gerechtelijke procedures is de vrederechter luisterbereid en treedt hij in dialoog met de rechtzoekende;

-hij maakt, veel meer dan andere rechtbanken, gebruik van de mogelijkheid om de persoonlijke verschijning van de partijen te bevelen om er door de rechter zelf gehoord te worden, en zeer vaak houdt hij plaatsbezoeken om zich persoonlijk van de feitelijke toestand te gaan vergewissen, hetgeen tot betere inzichten in de problematiek en dus tot snellere en makkelijker aanvaarde resultaten leidt.

De vrederechter zal dan ook sneller vertrouwen inboezemen en wordt daarom ervaren als de verzoener bij uitstek, die een einde kan stellen aan betwistingen die het leven van mensen nutteloos verbitteren.

Gelet op de hierboven reeds onderlijnde persoonlijke en rechtstreekse contacten die hij met de mensen heeft, is hij uitermate goed geplaatst om, naast het eigenlijke “rechtspreken”, ook een bemiddelingsopdracht uit te voeren waarbij hij verzoenend optreedt.

 

De wettelijk georganiseerde “minnelijke schikking"

De nabijheidsfunctie van de vrederechter komt het meest tot uiting in de zaken die hem ter minnelijke schikking voorgelegd worden. De bedoeling is dat de partijen tot een vergelijk komen en dat zij hun geschil beëindigen met een akkoord, precies om te vermijden dat het tot een echt proces zou moeten komen. Uitleg over deze procedure vindt u op deze website in een nota onder de modelformulieren en onder de link "inlichtingen" > "procedures".

 

Gerechtelijke hiërarchie

Tegen de meeste beslissingen van de vrederechter kan de in het ongelijk gestelde partij hoger beroep instellen bij de rechtbank van eerste aanleg (te Leuven). Sedert 1 september 2018 is er geen hoger beroep meer mogelijk als het gevorderde bedrag lager was dan € 2.000. Is de vordering niet in geld uitgedrukt of waardeerbaar (bv. een vordering tot ontbinding van een huurcontract), dan is wel altijd hoger beroep mogelijk. 

De vrederechter spant zich in om de zaken die hem voorgelegd worden op de kortst mogelijke tijd af te handelen, ook al stijgt de werkdruk voortdurend. Hij slaagt daarin voorlopig nog en de meeste vredegerechten kennen bijgevolg geen gerechtelijke achterstand.

Info

Informatie over het verloop van procedures voor de vredegerechten vindt u op deze site onder link "Inlichtingen"-"procedures".

Hierna vindt u interessante informatiebrochures over materies die met het vredegerecht verwant zijn, meer bepaald uitleg over:

-het Vlaams Woninghuurdecreet

-de huurwet. De dertiende editie van de meest bekende en meest gevraagde brochure van de FOD, waarin de volledige huurwetgeving op gedetailleerde wijze wordt uitgelegd.

-de vrederechter, de rechter die het dichtst bij de mensen staat. Hij speelt een rol in heel veel aspecten van ons dagelijks leven, en dit van de wieg tot aan het graf. Kenmerkend is dat hij steeds een oplossing op mensenmaat tracht te vinden, waar mogelijk via een verzoeningsprocedure.

-de verzoeningsprocedure: kosteloos, informeel, snel een oplossing uitwerken voor de vrederechter waarmee alle partijen instemmen, zodat een echt proces vermeden kan worden.

-de toegang tot juridische eerstelijns- en tweedelijnsbijstand: voorwaarden, procedures,... De lijst van justitiehuizen wordt in de brochure weergegeven.

-Hoe jezelf en je vermogen beschermen? Deze brochure is gericht op mensen die zich willen laten bijstaan bij het beheer van hun vermogen of hun persoon en legt onder meer het nieuwe stelsel voor buitengerechtelijke en gerechtelijke bescherming uit. De brochure gaat ook in op hoe de procedures verlopen en wat de regelingen in de praktijk betekenen voor alle betrokkenen. 

-wat te doen wanneer u een dagvaarding ontvangt om te verschijnen voor de rechter?

-Hieronder een brochure waarin de grote lijnen van de complexe wet over de landpacht uiteengezet worden.

 

Bijlagen

Organisatie

Gebiedsomschrijving

Het vredegerecht te Zoutleeuw behoort tot het gerechtelijk arrondissement Leuven, dat zeven kantons telt.

Binnen het arrondissement is het vredegerecht te Zoutleeuw (in het geel op de kaart hieronder) territoriaal bevoegd voor:

- de steden Zoutleeuw en Landen,

- de gemeenten Glabbeek, Kortenaken, Geetbets en Linter.

 

Afsprakennota's

Zeer vaak wensen personen in de loop van een gerechtelijke procedure, of zelfs nog voordat zij een procedure voor het vredegerecht opgestart hebben, hun probleem met de vrederechter zelf te bespreken en vragen zij hiervoor een afspraak met de vrederechter persoonlijk.

De rechter is evenwel geen raadgever zoals een advocaat of notaris, en hij moet onbevooroordeeld blijven voor het geval het later in de zaak die u op voorhand met hem wil bespreken tot een echt proces komt waarin hij moet oordelen. De rechter kan de burger bijgevolg nooit rechtstreeks te woord staan zolang er geen dossier aanhangig is bij het vredegerecht. De wet verbiedt hem (en trouwens ook de griffieleden) uitdrukkelijk om "consult" te geven (artikel 297 van het Gerechtelijk Wetboek").

Is er reeds een procedure aan het lopen, dan communiceert de vrederechter met de procespartijen alleen op de zitting of in briefwisseling die aan alle partijen tegelijk gericht is, maar nooit met één partij afzonderlijk.

Het eerste aanspreekpunt van elk vredegerecht is dus niet de vrederechter, maar de griffie. Ook de leden van de griffie kunnen u geen juridisch advies geven, maar wel inlichtingen verstrekken, modellen meegeven, u doorverwijzen, enz. Indien u dus vragen hebt of inlichtingen wenst over een probleem waarmee u zich geen raad weet, of indien u gegevens wenst te kennen over een dossier dat al voor het vredegerecht aan het lopen is, dan stelt u zich in verbinding met de griffie. Dat kan door u persoonlijk in de lokalen van de griffie aan te melden of door te telefoneren, te mailen of een brief te sturen. Mails die buiten de openingsuren van de griffie toekomen, zullen uiteraard pas in de loop van de eerstvolgende werkdag gevonden en behandeld kunnen worden.

Voor juridisch advies moet u zich tot een advocaat, notaris of Justitiehuis wenden. Eventueel kan ook het OCMW u de nodige uitleg geven en u doorverwijzen, en talrijke (sociale) organisaties bieden juridisch advies aan (bv. beroepsverenigingen, mutualiteiten, huurdersbonden, eigenaarssyndicaten, vzw de Wetswinkel (alleen voor huurzaken), enz.).

De Orde van advocaten van Leuven organiseert op verschillende locaties in het kanton zitdagen voor een eerste, gratis juridisch advies. Info daarover vindt u op de website van de balie (https://www.balieleuven.be/gratis-juridisch-advies).

Hebt u een advocaat nodig, maar bent u niet voldoende bemiddeld om de advocaatkosten te betalen, dan kunt u juridische tweedelijnsbijstand vragen via de Orde van Advocaten. Meer info daarover op https://www.balieleuven.be/gratis-juridische-bijstand.

 

 

Zittingen

In elk vredegerecht worden openbare zittingen gehouden, maar ook zittingen in raadkamer. 

De openbare zittingen zijn, zoals het woord het zegt, openbaar en mogen dus bijgewoond worden door het publiek. Zij worden gehouden in de zittingzaal van elk vredegerecht.

In Zoutleeuw worden de openbare zittingen gehouden elke donderdag vanaf 9 uur. Voorlopig, totdat het gebouw van het nieuwe vredegerecht te Zoutleeuw klaar zal zijn, vinden deze zittingen plaats in de raadzaal van het stadhuis van Zoutleeuw, Aen den Hoorn 1.
 

De zittingen in raadkamer vinden om redenen van privacy plaats achter gesloten deuren. Publiek is hierop dus niet toegelaten.

In Zoutleeuw worden de zittingen in raadkamer (verzoening, bewind, ouderlijk goederenbeheer, voogdij) gehouden op woensdag vanaf 9 uur, op de locatie aangeduid in de oproepingsbrief (meestal in het gebouw van het vredegerecht zelf).

De rechter bepaalt voorts zelf, in functie van zijn agenda, de dagen en uren waarop hij ter plaatse komt voor plaatsopnemingen in het kader van een geding of voor bezoeken aan te beschermen personen. De partijen worden hiervan uiteraard altijd tijdig op voorhand verwittigd.

Inlichtingen

Klachten

Een moderne overheid houdt met klachtenmanagement en kwaliteitsbewaking de vinger aan de pols.  Zoals iedere moderne organisatie moeten ook de juridische overheden zich bijgevolg openstellen voor vragen, suggesties, opmerkingen, klachten, kortom  positieve en negatieve kritiek van haar "cliënten", teneinde hun dienstverlening te verbeteren.

Hieronder vindt u een formulier dat u naar het directiecomité kunt sturen indien u vragen, suggesties of klachten hebt over de werking van de vredegerechten en de politierechtbank van Leuven en/of van hun directiecomité. 

Vanzelfsprekend kunnen geen klachten behandeld worden over rechterlijke uitspraken waarmee u het als procespartij of zelfs als buitenstaander niet eens bent. Evenmin zullen opmerkingen over het justitiebeleid, noch juridische vragen in het algemeen of over een concreet geschil beantwoord kunnen worden. Met dergelijke vragen dient u zich tot een advocaat, notaris of andere juridische dienstverlener te richten. U dient ook een persoonlijk belang te hebben met uw vraag. Voor feiten die reeds eerder het voorwerp van een vraag of klacht hebben uitgemaakt kan uiteraard geen tweede maal een vraag of klacht ingediend worden. 

Het directiecomité belooft een snelle behandeling van de vragen die in het formulier gesteld zullen worden.

Wie niet tevreden is met de wijze waarop zijn klacht behandeld is door het directiecomité, kan zich desgewenst tot de Hoge Raad voor de Justitie richten (zie hierover: http://www.hrj.be/nl/inhoud/klachten).  

Nieuws

Bij beschikking van 4 juni 2020 heeft de Voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank, afwijkend van het bijzonder reglement, de organisatie van de vakantiezittingen bepaald.

De persmagistraat van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven verzond op 11 mei 2020 een persbericht over de heropstart van de vredegerechten na de maatregelen ter bestrijding van het corona-virus.

Het volledige korps van de rechters, griffiers en medewerkers van de vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven, stelt alles in het werk om vanaf 18 mei 2020 met de beschikbare middelen en mensen, de dienstverlening van de vredegerechten en de politierechtbank volledig te hernemen. Hierbij moeten de noodzakelijke veiligheids- en gezondheidsvereisten worden nageleefd, zoals het garanderen van de minimum afstand van 1,5 meter, of het dragen van een mondmasker onder toezicht van de kamervoorzitter.

 

Corona-update 02-05-2020!

Bericht in de lijn van de beschikkingen van de Voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het arrondissement Leuven van 15 maart 2020 (Rolnr. 20V15), 16 april 2020 (Rolnr. 20V17) en 2 mei 2020 (Rolnr. 20V18) ingevolge het coronavirus.

 

 

Algemeen

 

De volledige heropstart van de vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement Leuven is voorzien tegen 18 mei 2020, voor zover de dalende trend van opnames in het ziekenhuis en van overledenen zich verderzet. Daarvoor wordt de volledige heropstart voorbereid met als doelstelling de naleving van de veiligheidsmaatregelen verder te waarborgen door de toegang van het toenemend aantal rechtzoekenden tot het gerecht te kanaliseren en de spreiding van de te behandelen zaken te organiseren.

 

Tot 17 mei 2020 wordt naargelang de aard van de zaken een minimale dienstverlening verzekerd zoals hierna bepaald, waarbij naar een evenwicht wordt gezocht tussen de organisatiemogelijkheden om zaken te behandelen, de maatschappelijke noden, de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften COVID-19 en het voorkomen van een flessenhalseffect van de behandeling van zaken in de post-coronaperiode.

 

 

BESLISSING

De hiernavolgende beslissing geldt enkel voor de periode vanaf 4 mei 2020 om 00:00 tot en met 17 mei 2020 om 24:00

 

 • Bij de vredegerechten

 

 1. Openbare zittingen (dit zijn “reguliere” zittingen zoals vermeld in het bijzonder reglement)

 

 1. Inleiding van nieuwe zaken op de openbare zitting

 

Dit zijn zaken die voor het eerst voorkomen op de zitting, hetzij  na dagvaarding door een gerechtsdeurwaarder, hetzij na verzoekschrift.

 

Deze zaken worden niet behandeld tot 17 mei 2020. Partijen en/of hun raadslieden worden niet verwacht om op de zitting aanwezig te zijn. Deze zaken worden, naargelang de aard van de zaak te beoordelen door de vrederechter, uitgesteld:

   • hetzij op een vaste datum op reguliere zittingen of op bijkomende zittingen na 17 mei 2020.
   • hetzij op onbepaalde tijd.

 

Niettemin kunnen schriftelijke akkoorden, afstand van geding, doorhalingen, gezamenlijke verzoeken tot het bepalen van conclusietermijnen via elektronische weg worden behandeld.

 

 

 1. Uitgestelde zaken op de openbare zitting

 

Dit zijn zaken die op een inleidingszitting werden uitgesteld naar een vaste datum in deze periode van 4 mei tot 15 mei 2020.

 

Deze zaken worden niet behandeld. Partijen en/of hun raadslieden worden niet verwacht om op de zitting aanwezig te zijn. Deze zaken worden, naargelang de aard van de zaak te beoordelen door de vrederechter, uitgesteld:

   • hetzij op een vaste datum na 17 mei 2020 op reguliere zittingen of op bijkomende zittingen.
   • hetzij op onbepaalde tijd.

 

Niettemin kunnen schriftelijke akkoorden, afstand van geding, doorhalingen, gezamenlijke verzoeken tot het bepalen van conclusietermijnen via elektronische weg worden behandeld.

 

Uitzondering in deze periode: op het vredegerecht van Tienen werd een buitengewone zitting ingericht die zal plaatsvinden op 15 mei 2020. De zaken die naar deze zitting werden uitgesteld, zullen omwille van hun aard wel worden behandeld.

 

 1. Pleitzaken

 

De pleitzaken zijn zaken waarin conclusies werden genomen.

 

Deze zaken worden in de regel schriftelijk behandeld overeenkomstig het Corona KB van 09 april 2020 en 28 april 2020.

 

 1. De oproepingen in verzoening

 

Deze zullen worden behandeld na 17 mei 2020, behalve in zaken van pacht, recht van uitweg en in alle zaken met een wettelijke verplichte oproeping in verzoening, waarbij ze zullen worden vastgesteld op een zitting met naleving van de veiligheidsvoorschriften (w.o. social distancing bij gebreke waarvan het dragen van een mondmasker is aangewezen onder toezicht van de kamervoorzitter, vaststelling van zaken op een bepaald uur).

 

 1. Kortgedingzaken

 

Deze zaken gaan door en zullen worden vastgesteld op een zitting met naleving van de veiligheidsvoorschriften (w.o. social distancing bij gebreke waarvan het dragen van een mondmasker is aangewezen onder toezicht van de kamervoorzitter, vaststelling van zaken op een bepaald uur).

 

 

 1. Raadkamer

 

 1. Gedwongen opnames

 

Deze gaan door op basis van stukken, zo mogelijk op basis van het verhoor van de betrokkene op de plaats waar hij zich bevindt (mogelijkheden via WhatsApp, via cisco webex, eventueel te bespreken met de instellingen). In uitzonderlijke omstandigheden  -de coronapandemie kan als een uitzonderlijke omstandigheid worden aanzien- kan worden afgezien van een bezoek aan de zieke persoon op de plaats waar hij bevindt  (artikel 7 §5 van de Wet op de Geesteszieken). Hoe dit wordt ingevuld, wordt overgelaten aan de rechter.

 

 1.  Bewinden

 

 • Nieuwe bewinden

 

De behandeling van deze zaken vindt plaats hetzij op basis van stukken, zo mogelijk op basis van een verhoor van de betrokkene in de instellingen (mogelijkheden via WhatsApp, via cisco webex, eventueel te bespreken met de instellingen) of op de rechtbank in de zittingszaal (met gesloten deuren).

 

 • Machtigingen-jaarstaten- controle kostenstaten

 

De behandeling vindt doorlopend schriftelijk plaats waarbij bijkomende inlichtingen via e-mailverkeer of telefonisch kunnen worden opgevraagd.

 

 1. Plaatsbezoeken (aan huis) worden uitgesteld op een vaste datum na 17 mei 2020

 

 1. Getuigenverhoren worden uitgesteld op een vaste datum na 17 mei 2020.

 

 1. Verzegelingen gaan door in geval van hoogdringendheid en gegrondheid. Zij zullen in voorkomend geval worden uitgevoerd met naleving van de veiligheidsvoorschriften (op een bepaald uur,  met de nodige social distancing).

 

 

 • Bij de politierechtbank

 

  1. De strafzittingen worden opgeschort. De griffie verwittigt elke partij en zijn/haar advocaat van de datum waarop de zaak zal worden behandeld. De nieuwe pleitdatum zal verspreid worden ingelast in de dienstregeling vanaf 18 mei 2020.

 

  1. In burgerlijke zaken kunnen de zaken schriftelijk worden behandeld overeenkomstig het Corona KB van 09 april 2020 en 28 april 2020.

 

 

 • Gezamenlijke bepalingen

 

De griffies zijn bereikbaar via telefoonnummers en per e-mail zoals weergegeven op de website van de vredegerechten en van de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven.

 

 

De hierboven uiteengezette maatregelen

 • kunnen nog worden herzien in functie van de evolutie van de toestand
 • worden bekendgemaakt op de website van de vredegerechten van het arrondissement Leuven en op deze van de politierechtbank Leuven.

 

 

M. Verellen

Voorzitter

2 mei 2020

Corona-update 16-04-2020!

Bericht in de lijn van de beschikkingen van de Voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het arrondissement Leuven van 15 maart 2020 (Rolnr. 20V15) en 16 april 2020 (Rolnr. 20V17) ingevolge het coronavirus.

 

Algemeen

De verderzetting van de veiligheidsmaatregelen COVID-19 dringt zich op tot 3 mei 2020. Alhoewel er geen zicht is op het einde van de coronamaatregelen, zal de essentiële dienstverlening van de rechterlijke orde worden uitgevoerd, naargelang de aard van de zaken te beoordelen door de vrederechters en rechters in de politierechtbank. Dit kan door creatief te zijn en een evenwicht te vinden tussen de verschillende organisatiemogelijkheden om zaken te behandelen in functie van de maatschappelijke noden en in combinatie met gezondheids- en veiligheidsvoorschriften COVID-19. Daarbij wordt het gevaar voor de concentratie van de werkdruk in de post-coronaperiode zoveel mogelijk mee in ogenschouw genomen.

 

 

BESLISSING

De hiernavolgende beslissing wordt genomen met ingang vanaf 20 april 2020 om 00:00 tot en met 3 mei 2020 om 24:00

 

 • Bij de vredegerechten
  • De openbare zittingen worden opgeschort tot 3 mei 2020.

 

Inleidingen – nieuwe zaken

Deze zaken worden, naargelang de aard van de zaak te beoordelen door de vrederechter,

   • hetzij bij voorrang uitgesteld op een vaste datum vanaf 4 mei 2020 op reguliere zittingen of op bijkomende zittingen.
   • hetzij subsidiair op onbepaalde tijd.

 

Pleitzaken

De pleitzaken met conclusies van alle partijen zullen in de regel schriftelijk worden behandeld overeenkomstig het Corona-KB nr.2 van 9 april 2020. Conform dit KB zal ingeval van verzet van één partij, de rechter oordelen of hij/zij de zaak in beraad neemt. Ingeval van verzet van alle partijen zal de zaak naar de rol worden verzonden en op verzoek van partijen terug worden vastgesteld.

 

  • De verzoeningszittingen worden opgeschort tot na 3 mei 2020, behalve in zaken van pacht, recht van uitweg, waarbij ze zullen worden vastgesteld op een zitting met naleving van de veiligheidsvoorschriften w.o. social distancing (op een bepaald uur, in de zittingszaal op voldoende afstand).

 

  • Kortgedingzaken gaan door, waarbij ze zullen worden vastgesteld op een zitting met naleving van de veiligheidsvoorschriften w.o. social distancing (op een bepaald uur, in de zittingszaal op voldoende afstand).

 

  • Gedwongen opnames gaan door op basis van stukken, zo mogelijk op basis van het verhoor van de betrokkene op de plaats waar hij zich bevindt (mogelijkheden via WhatsApp, via cisco webex, eventueel te bespreken met de instellingen). In uitzonderlijke omstandigheden  -de coronapandemie kan als een uitzonderlijke omstandigheid worden aanzien- kan worden afgezien van een bezoek aan de zieke persoon op de plaats waar hij bevindt  (artikel 7 §5 van de Wet op de Geesteszieken). Hoe dit wordt ingevuld, wordt overgelaten aan de rechter.

 

  • Bewinden

 

Nieuwe bewinden

Deze vinden plaats hetzij op basis van stukken, zo mogelijk op basis van een verhoor van de betrokkene in de instellingen (mogelijkheden via WhatsApp, via cisco webex, eventueel te bespreken met de instellingen) of op de rechtbank in de zittingszaal (met gesloten deuren).

 

Machtigingen-jaarstaten- controle kostenstaten- …-  vinden doorlopend schriftelijk plaats waarbij bijkomende inlichtingen via e-mailverkeer of telefonisch kunnen worden opgevraagd.

 

  • Plaatsbezoeken (aan huis) en getuigenverhoren worden opgeschort tot na 3 mei 2020.

 

  • Verzegelingen gaan door waar zij in geval van hoogdringendheid en gegrondheid zullen worden uitgevoerd met naleving van de veiligheidsvoorschriften (op een bepaald uur,  met de nodige social distancing).

 

 • Bij de politierechtbank

De social distancing kan evenmin gegarandeerd worden. Niet op de openbare zitting, niet in de raadkamer en niet op de griffie.

 

  • De strafzittingen worden opgeschort. De griffie verwittigt elke partij en zijn/haar advocaat van de datum waarop de zaak zal worden behandeld. De nieuwe pleitdatum zal verspreid worden ingelast in de dienstregeling vanaf 4 mei 2020.
  • In burgerlijke zaken kunnen de zaken schriftelijk worden behandeld overeenkomstig het Corona-KB nr. 2 van 9 april 2020.

Conform dit KB zal ingeval van verzet van één partij, de rechter oordelen of hij/zij de zaak in beraad neemt. Ingeval van verzet van alle partijen zal de zaak naar de rol worden verzonden en op verzoek van partijen terug worden vastgesteld.

 

 • Gezamenlijke bepalingen

De griffies zijn bereikbaar via telefoonnummers en per e-mail zoals weergegeven op de website van de vredegerechten van het arrondissement Leuven en op deze van de politierechtbank Leuven.

 

 

De hierboven uiteengezette maatregelen

- kunnen nog worden herzien in functie van de evolutie van de toestand

- kunnen worden verlengd na 3 mei 2020

- worden bekendgemaakt op de website van de vredegerechten van het arrondissement Leuven  en op deze van de politierechtbank Leuven.

 

 

M. Verellen

Voorzitter

16 april 2020

U kan inleidende procedurestukken neerleggen door deze:

- op te sturen via de Post;

- te deponeren in de brievenbus of in een "tijdelijk noodpostpunt" aan de deur van de griffie;

- in te dienen via e-Deposit.

 

Alvorens de neerlegging van inleidende procedurestukken kan behandeld worden, dient een bedrag van € 20, zijnde de bijdrage voor het fonds van juridische tweedelijnsbijstand, betaald te worden.

Dit kan bij voorkeur op de rekening van de griffie (BE94 6792 0064 5914).

Corona-update 15 maart 2020!

Bericht in de lijn van de beschikking van de Voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het arrondissement Leuven van 15 maart 2020 (Rolnr. 20V15) ingevolge het coronavirus.

 

Algemeen

 

België is in de ban het coronavirus.

Op donderdag 12 maart 2020 kondigde de federale regering noodmaatregelen aan om de verspreiding van het virus te vertragen.

Op 13 maart 2020 verspreidde het College van Hoven en Rechtbanken  (CHR) een aanbeveling aan alle directiecomités van het Rijk. Deze aanbeveling heeft enerzijds tot doel om de continuïteit van de dienstverlening aan de rechtszoekende te waarborgen en tegelijkertijd aan onze medewerkers, magistraten en "bezoekers" de nodige gezondheidsbescherming te garanderen.

 

Volgens het CHR moeten fysiek interpersoonlijk contact en bijeenkomsten van verschillende mensen in een kleine ruimte worden vermeden. Nog volgens het CHR moet het volgende worden aangeraden: regelmatige verluchting van de lokalen, regelmatig de handen wassen met zeep gedurende 40-60 seconden en een soepelere organisatie van de zittingen om te voorkomen dat er te veel mensen aanwezig zijn in de zittingszaal.

In lijn met de federale noodmaatregelen raadt het CHR ook aan om de personeelsbewegingen zoveel mogelijk te beperken en thuiswerk zoveel mogelijk te promoten. Indien thuiswerk niet tot de mogelijkheden behoort voor bepaalde categorieën (assistenten en medewerkers), dan kunnen zelfs dienstvrijstellingen gegeven worden.

Maar nog belangrijker is de voorgeschreven veiligheidsafstand die ten allen tijde dient gerespecteerd worden. De zogenaamde social distancing. Dit is het bewaren van een veiligheidsperimeter van - volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie - minstens 1 meter.

 

Derhalve dringt de volgende beslissing aangaande de organisatie van de vredegerechten en de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven zich op om het verder verspreiden van het coronavirus zoveel mogelijk in te dijken. Het coronavirus heeft blijkbaar gaandeweg de omvang aangenomen van een pandemie waarbij de overheden en organisaties in de verschillende landen drastische maatregelen hebben genomen.  Het zou onverantwoord zijn om geen maatregelen binnen de eigen organisatie te nemen, gericht op het algemeen belang. Het algemeen belang bestaat er in dat de Volksgezondheid primeert. De hierna opgesomde maatregelen zijn er op gericht te voorkomen dat teveel personen zich in eenzelfde ruimte begeven én de sociale distancing van 1 meter kan worden gegarandeerd. De hierna opgesomde maatregelen zijn er eveneens op gericht om mogelijke toekomstige afwezigheden van het personeel op te vangen en een minimumbezetting moet worden georganiseerd. Tenslotte is het aangewezen om de continuïteit van de dienst binnen het arrondissement Leuven op een zelfde wijze te verzekeren

 

BESLISSING

De hiernavolgende beslissing wordt genomen met ingang vanaf 16 maart 2020 om 00:00 tot en met 19 april 2020 om 24:00

 

 • Bij de vredegerechten

 

Binnen het arrondissement Leuven kan op meerdere plaatsen de social distancing niet gegarandeerd worden. Niet op de openbare zitting, niet in de raadkamer, niet op verplaatsing en niet op de griffie.

 

Er zijn reeds meerdere personeelsleden ziek afwezig.

 

  • De openbare zittingen en worden opgeschort tot 19 april 2020. De griffie verwittigt elke partij en zijn/haar advocaat van de datum waarop de zaak zal worden behandeld. De nieuwe pleitdatum zal in de dienstregeling verspreid worden ingelast na 19 april 2020.
  • De verzoeningszittingen worden opgeschort tot 19 april 2020.
  • Kortgedingzaken gaan door.
  • In pleitzaken kunnen partijen de schriftelijke behandeling vragen, bij gebreke waarvan de zaken worden opgeschort tot na 19 april 2020 en in de dienstregeling  verspreid worden opgenomen na 19 april 2020.
  • In raadkamer zullen enkel die zaken worden behandeld die door de vrederechter als hoogdringend worden beschouwd, mits het organiseren van social distancing én wanneer de minimumbezetting van de griffie dit toelaat.  Voorafgaand overleg tussen de magistraat en de leidinggevende griffier is noodzakelijk.
  • Plaatsbezoeken kunnen slechts doorgaan indien deze worden toegelaten door de instelling zelf, en indien de social distancing kan worden gegarandeerd én de minimumbezetting van de griffie dit toelaat. Voorafgaand overleg tussen de magistraat en de leidinggevende griffier is noodzakelijk.

 

 • Bij de politierechtbank

 

De social distancing kan evenmin gegarandeerd worden. Niet op de openbare zitting, niet in de raadkamer en niet op de griffie.

 

  • De strafzittingen worden opgeschort. De griffie verwittigt elke partij en zijn/haar advocaat van de datum waarop de zaak zal worden behandeld. De nieuwe pleitdatum zal verspreid worden ingelast in de dienstregeling na 19 april 2020.
  • In burgerlijke zaken kunnen partijen de schriftelijke behandeling van een pleitzaak vragen, bij gebreke waarvan de zaken worden opgeschort tot na 19 april 2020 en verspreid in de dienstregeling  zullen worden opgenomen na 19 april 2020.

 

 • Gezamenlijke bepalingen

De griffies zijn bereikbaar via telefoonnummers,  e- mail zoals weergegeven op de website of na afspraak.

 

De hierboven uiteengezette maatregelen

-  kunnen nog worden herzien in functie van het evolueren van de toestand

-  kunnen worden verlengd na 19 april 2020

-  worden bekendgemaakt op de website van de vredegerechten van het arrondissement Leuven  en op deze van de politierechtbank Leuven.

 

 

M. Verellen

Voorzitter

15 maart 2020

In het Belgisch Staatsblad van 10/02/2020 werd de beschikking tot wijziging van het bijzonder reglement van de vredegerechten van het arrondissement Leuven van 04/02/2020 gepubliceerd.

Formulieren

Hieronder (tekst "bewind in een notendop") vindt u een woordje uitleg over de bewinden.

Ook vindt u daarin de brochure "Hoe jezelf en je vermogen beschermen wanneer je het niet (meer) alleen kan?" die de FOD Justitie in 2015 uitgegeven heeft en die in algemene termen uitleg verstrekt zowel over de "buitengerechtelijke bescherming" (volmacht die de aanstelling van een bewindvoerder kan voorkomen) als over de "rechterlijke bescherming" (de aanstelling van een bewindvoerder door de vrederechter). 

Verder treft u het bij Koninklijk Besluit vastgestelde officiële model van verzoekschrift aan dat dient gebruikt te worden wanneer om de aanstelling van een bewindvoerder over de persoon en/of de goederen wordt verzocht. 

Hetzelfde Koninklijk Besluit bepaalt ook de vorm en inhoud van de medische verklaring die de aanvrager bij zijn verzoekschrift dient te voegen. Een model van dergelijk medisch attest vindt u eveneens op deze pagina.

U kunt de hieronder weergegeven formulieren in pdf of in Word downloaden om ze af te printen en manueel in te vullen (pdf) dan wel om ze elektronisch aan te vullen (zonder ze te wijzigen) en vervolgens af te printen (Word).

In de huidige stand van de wetgeving is het nog niet mogelijk deze documenten elektronisch neer te leggen op de griffie. U dient dus het origineel nog steeds met de hand te ondertekenen en naar de griffie te sturen of er te gaan overhandigen.

De procedures inzake onbekwamen zijn vrijgesteld van rolrecht en in principe dus kosteloos. Alleen bij het neerleggen van een verzoekschrift tot aanstelling van een bewindvoerder dient op de griffie een bijdrage betaald te worden in het fonds voor juridische tweedelijnsbijstand. Alle eventuele navolgende procedures die de bewindvoerder zal voeren (verzoeken tot machtiging om bepaalde  handelingen te stellen, en dergelijke) zijn kosteloos. 

Document PDF Word Excel Info
bewind in een notendop
verzoekschrift tot aanstelling van een bewindvoerder, met toelichting
omstandige geneeskundige verklaring

Hieronder vindt u modellen van formulieren die u als bewindvoerder kunt gebruiken. Het betreft officiële modellen, waarvan de inhoud en vorm vastgelegd zijn bij Koninklijk Besluit.

Let op het onderscheid tussen de formulieren voor het bewind over de PERSOON  en deze voor het bewind over de GOEDEREN. De bewindvoerder over de persoon én de goederen dient dus telkens meerdere formulieren te gebruiken.  

Let ook op het verschil in formulieren nodig voor het bewind waarin de bewindvoerder de beschermde persoon moet VERTEGENWOORDIGEN, en deze voor het bewind beperkt tot de BIJSTAND aan de beschermde persoon.

Het verdient aanbeveling de hieronder opgenomen richtlijnen aan de bewindvoerder grondig door te nemen. Dit zal de opstart van het bewind aanzienlijk vergemakkelijken.

U kunt de hieronder weergegeven formulieren in Word downloaden om ze af te printen en manueel in te vullen dan wel om ze elektronisch aan te vullen (zonder ze te wijzigen) en vervolgens af te printen.

Het is momenteel wachten op de invoering van het zogenoemde "elektronische bewinddossier" dat door de overheid aangekondigd werd. Totdat dit nieuwe systeem technisch en wettelijk op poten staat, kunnen de beheerverslagen van de bewindvoerder nog niet elektronisch neergelegd worden op de griffie. U dient dus het origineel nog steeds met de hand te ondertekenen en naar de griffie te sturen of er te gaan overhandigen. 

In afwachting van het reeds lang aangekondigde Koninklijk Besluit over de bezoldiging van de bewindvoerders vindt u ten slotte het advies van de Hoge Raad voor de Justitie uit 2010 over de wijze waarop deze bezoldiging en kostenvergoeding berekend zou moeten worden. Dit advies wordt toegepast in het gerechtelijk kanton Landen-Zoutleeuw. 

Document PDF Word Excel Info
richtlijnen aan bewindvoerder over de persoon en goederen met vertegenwoordiging
richtlijnen aan de bewindvoerder goederen vertegenwoordiging
periodiek verslag - bijstand uitoefening bewind over de persoon
periodiek verslag - bijstand uitoefening bewind over de goederen
periodiek verslag - bijstand uitoefening bewind over de persoon en de goederen
eerste verslag - vertegenwoordiging uitoefening bewind over de persoon
eerste verslag - vertegenwoordiging uitoefening bewind over de goederen
periodiek verslag - vertegenwoordiging uitoefening bewind over de persoon
periodiek verslag - vertegenwoordiging uitoefening bewind over de goederen
bezoldiging bewindvoerder - advies Hoge Raad Justitie

Het gebeurt dat mensen die met psychische problemen kampen ingevolge hun geestesziekte niet (meer) de reflex hebben zichzelf daarvoor medisch te laten behandelen, en dat zij door hun gedrag zichzelf of hun omgeving in gevaar brengen. Elke belanghebbende (bv. een familielid, de samenwonende partner, de huisarts, een buur, een vriend, enz.) kan dan aan de vrederechter van de plaats waar de geesteszieke verblijft vragen dat de zieke gedwongen opgenomen zou worden in een gesloten afdeling van een psychiatrische instelling voor een observatie die 40 dagen duurt (vroeger "collocatie" genoemd). Na die termijn kan de vrederechter van de plaats van de instelling  beslissen tot het "verder verblijf" van de zieke in de instelling, wanneer de behandelende artsen van de instelling dat vragen.

Hieronder vindt u een model van verzoekschrift dat de belanghebbende hiervoor kan gebruiken. De wet van 20 februari 2017 legt de vrederechter op "zo mogelijk" ook een aantal personen uit de omgeving van de te beschermen persoon te horen (echtgenoot, samenwonende partner, bloedverwanten tot de tweede graad, de persoon die de bewaring over de kinderen van de te beschermen persoon heeft, enz.), dus is het van belang in het verzoekschrift de namen en adresgegevens van deze personen, indien zij er zijn, te vermelden, zodat de griffier hen kan oproepen. 

Het verzoekschrift is slechts ontvankelijk als het vergezeld gaat van een deugdelijk ingevulde medische verklaring van een arts die de te beschermen persoon binnen de laatste 2 weken onderzocht heeft. U vindt ook het model van doktersverklaring dat u daarvoor kunt laten gebruiken. 

Na neerlegging op de griffie van het ondertekende verzoekschrift en de doktersverklaring zal de griffier de balie verwitttigen, die een advocaat voor de te beschermen persoon moet aanwijzen, en zullen alle betrokkenen bij gerechtsbrief opgeroepen worden voor verhoor op de dag en plaats (namelijk daar waar de zieke verblijft) die de vrederechter zal bepalen. De rechter doet uitspraak binnen de 10 dagen na de neerlegging van het verzoekschrift.  

Document PDF Word Excel Info
verzoekschrift tot opneming ter observatie van een geesteszieke
omstandig geneeskundig verslag
Document PDF Word Excel Info
richtlijnen voor voogd en toeziende voogd
richtlijnen voor het opstellen van een voogdijverslag
eerste verslag - voogdij
periodiek verslag - voogdij
verzoekschrift tot bijzondere machtiging (voogdij en goederen beheer ouders)

Hieronder wat uitleg over de procedures voor de vrederechter.

Ook onder andere formulieren op deze website vindt u uitleg over de procedures van de daar behandelde materies.

Document PDF Word Excel Info
vaak voorkomende procedures met onbekwamen
nota over de burgerlijke procedure voor de vrederechter
Document PDF Word Excel Info
nota over de minnelijke schikking voor de vrederechter
verzoekschrift tot oproeping in verzoening

Hieronder vindt u twee modellen van verzoekschrift voor een huurgeschil met bijhorende uitleg. Afhankelijk van welke wettelijke regeling van toepassing is op uw huurcontract kiest u voor het model van artikel 1344bis van het Gerechtelijk Wetboek (voor huurcontracten ondertekend vóór 1 januari 2019: de federale wet is hierop nog van toepassing) dan wel het model van artikel 45 van het Vlaams Woninghuurdecreet (regionale wetgeving die geldt voor woninghuurcontracten ondertekend vanaf 1 januari 2019).

Bij de neerlegging van het verzoekschrift en zijn verplichte bijlagen moet u een bijdrage in het Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand (pro-deofonds) betalen aan de griffie. Daarzonder mag de zaak niet ingeschreven worden op de rol van het vredegerecht en zal zij met andere woorden niet opgeroepen worden om behandeld te worden.

De eiser of de gedaagde partij die geen advocaat heeft en zich niet persoonlijk kan aanbieden op de zitting van de vrederechter waarop hij opgeroepen zal worden nadat de eiser het verzoekschrift heeft neergelegd en de bijdrage voor het pro-deofonds betaald, mag zich met een volmachtformulier (downloadbaar model elders op deze website) op de zitting laten vertegenwoordigen door een echtgenoot, bloed- of aanverwant of door een wettelijk samenwonende partner. 

U kunt het hieronder weergegeven formulier in Word downloaden om het elektronisch in te vullen en af te printen, dan wel af te printen en manueel in te vullen.

In de huidige stand van de wetgeving is het nog niet mogelijk deze documenten elektronisch neer te leggen op de griffie. U moet dus het origineel nog steeds met de hand ondertekenen en naar de griffie sturen of er gaan neerleggen.

In zijn eindbeslissing zal de rechter bepalen wie de proceskosten moet betalen. Dat is in principe de in het ongelijk gestelde partij. Tot de proceskosten behoort onder meer het rolrecht van € 50. De Federale Overheidsdienst Financiën zal dit rolrecht na het eindvonnis opvragen bij de partij die de rechter in zijn vonnis veroordeeld heeft tot de betaling ervan.

Document PDF Word Excel Info
verzoekschrift inzake huur (art. 1344bis Ger.W.), met toelichting
verzoekschrift inzake huur (art. 45 Vl. WHD), met toelichting

In burgerlijke procedures is het vrij gebruikelijk zijn argumenten schriftelijk uiteen te zetten in een "conclusie" of "besluitschrift", een moeilijke naam voor een geschreven document waarin de procespartij of diens advocaat uitlegt waarover het geschil gaat, wat zij precies van de rechter vraagt, op welke argumenten zij zich daarvoor steunt, en waarin zij eventueel ook haar verweer tegen de vragen en argumenten van de wederpartij neerschrijft.

Partijen mogen in een burgerlijk proces hun argumenten uiteraard ook mondeling aanvoeren voor de rechter. Het is echter goed om weten dat de rechter alleen verplicht is te antwoorden op de argumenten die de partijen schriftelijk aanvoeren in een conclusie. Zeker in meer complexe zaken is het dus aangewezen de wederzijdse aanspraken en argumenten op papier te zetten.

De vorm en inhoud van dergelijke conclusie is bij wet voorgeschreven (artikelen 741 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek). Lees deze wetsbepalingen en volg ze nauwgezet op, want wanneer een conclusie niet aan die wettelijke voorschriften voldoet, dient de rechter niet te antwoorden op de argumenten die daarin ingeroepen werden. In afwachting dat de overheid een standaardmodel van conclusie zal publiceren in het Belgisch Staatsblad, kunt u gebruik maken van het hieronder weergegeven model.

Elektronische ondertekening en neerlegging van conclusies is in de huidige stand van de wetgeving nog niet mogelijk, behalve voor advocaten, die daarvoor gebruik kunnen maken van het beveiligde e-depositprogramma, dat sinds het einde van 2017 bij de vredegerechten geïnstalleerd werd. Wie zonder advocaat werkt moet dus altijd het papieren origineel naar de griffie te sturen of er te gaan neerleggen.

Elke conclusie die een partij neerlegt, dient terzelfdertijd in kopie aan de andere partij of diens advocaat meegedeeld te worden. Ook alle bewijsstukken moeten op voorhand uitgewisseld worden tussen de partijen en de inventaris van de gebruikte en genummerde stukken moet bij elke conclusie gevoegd worden. Als er termijnen voor neerlegging van conclusies zijn afgesproken tussen partijen (zie artikel 748 van het Gerechtelijk Wetboek) of opgelegd door de rechter (artikel 747 van het Gerechtelijk Wetboek), zal, om te bepalen of een conclusie tijdig neergelegd is, alleen de datumstempel van de griffie op de conclusie als bewijs gelden. 

Over het procesverloop voor de vredegerechten vindt u op deze site inlichtingen onder de link "inlichtingen" - "procedures".

Document PDF Word Excel Info
modelformulier van conclusie
Document PDF Word Excel Info
brochure "De vrederechter: De rechter die dicht bij de burger staat"
praktische gids "Hoe jezelf en je vermogen beschermen?"

Wie voor de vrederechter opgeroepen is moet zich in principe in persoon bij de rechter aanbieden, of hij mag altijd een advocaat sturen (art. 728, §1 van het Gerechtelijk Wetboek).

Artikel 728, § 2 van het Gerechtelijk Wetboek laat ook toe dat nog andere personen dan advocaten een procespartij die zelf niet naar de rechtbank kan komen, voor de vrederechter vertegenwoordigen. Meer bepaald gaat het over:

-de echtgenoot van de partij;

-de wettelijk samenwonende partner van de partij,

-een bloed- of aanverwante van een partij (bv. vader of moeder, grootouder, kind, kleinkind, broer of zus).

Deze personen moeten dan wel een schriftelijke volmacht voorleggen, uitgereikt en ondertekend door de procespartij. De vrederechter dient deze volmacht dan nog te aanvaarden (wat doorgaans geen problemen stelt).

Hieronder vindt u een downloadbaar model van dergelijke volmacht tot vertegenwoordiging. De vertegenwoordigende persoon moet deze deugdelijk ingevuld aan de vrederechter bezorgen, ten laatste op de zitting zelf.

Document PDF Word Excel Info
bijzondere volmacht tot vertegenwoordiging voor de vrederechter

Sitemap