01

LET OP: ADRESWIJZIGINGEN:

Op 1 december 2019 houdt het kanton Landen-Zoutleeuw op te bestaan en wordt het vervangen door het gerechtelijk kanton Zoutleeuw (bestaande uit alle gemeenten van het huidige kanton + Glabbeek). De zetel Landen wordt op dat ogenblik gesloten en verhuist naar het hierboven vermelde adres te Zoutleeuw.

lees meer lees minder
02

Het College van de hoven en de rechtbanken heeft, met het oog op de vervanging van de MFP’s (multifunctionele printers) begin 2020, de beslissing genomen om geen faxfunctie meer te voorzien op de nieuwe MFP’s voor burgerlijke rechtbanken. Het is op dat moment de bedoeling om alle MFP’s ouder dan 8 jaar te vervangen. 

Dat betekent dat onze entiteiten (waaronder het vredegerecht van Zoutleeuw) geen faxen meer zullen kunnen ontvangen en versturen vanaf 1/1/2020.

De griffie van het vredegerecht van Zoutleeuw beschikt als alternatief over een functionele mailbox: vred.zoutleeuw@just.fgov.be

Deze mailboxen worden centraal beheerd (gelezen – intern verdeeld – beantwoord). Het is dus zeker niet de bedoeling om individuele mails te versturen naar individuele griffiers en/of medewerkers. Bij ziekte, afwezigheid, uitdiensttreding zal dit er dan voor zorgen dat de toegestuurde individuele mail niet zal kunnen behandeld worden.

De mailtechnologie zorgt er ook voor dat een verzend-, ontvangst- en leesbevestiging kan bekomen worden.

Dus eigenlijk kan er op alle vlakken een valabel en vooral moderner alternatief geboden worden.

lees meer lees minder

Over de rechtbank

Vredegerecht Zoutleeuw

Alle contactgegevens

Localisatie

Vredegerecht Zoutleeuw
kanton van Vredegerechten Leuven
!!! nieuw adres vanaf 16 juni 2022 !!!

Vredegerecht Zoutleeuw

kanton van Vredegerechten Leuven

Voorstelling

Gebouw

Het vredegerecht te Zoutleeuw is recent verhuisd naar de “villa Fineau” (het oude stadhuis) in het stadspark.

Welkom

Welkom op de website van het vredegerecht van het kanton Zoutleeuw.

Het vredegerecht te Zoutleeuw behoort tot het gerechtelijk arrondissement Leuven. 

Tot 30 november 2019 heette het kanton nog “Landen-Zoutleeuw” en had het vredegerecht van dit kanton zetels (=zittingsplaatsen en griffies) in zowel Landen als Zoutleeuw. In december 2015 besliste de overheid echter alle vredegerechten die twee of drie zetels hadden te centraliseren op één enkele plaats. Voor het dubbelkanton Landen-Zoutleeuw werd beslist het vredegerecht van Landen-Zoutleeuw op 1 december 2019 om te vormen tot het vredegerecht van Zoutleeuw, met alleen nog een zetel te Zoutleeuw. Concreet werd de zetel te Landen toen gesloten en werden de lopende dossiers van Landen naar Zoutleeuw overgebracht.

Voor welke gemeenten uit het arrondissement het vredegerecht van Zoutleeuw precies territoriaal bevoegd is leest u in het hoofdstuk "gebiedsomschrijving" wanneer u in het vakje hierboven de link "organisatie" aanklikt.

U vindt op deze site ook een aantal modelformulieren (verzoekschriften voor enkele materies die vaak voorkomen op een vredegerecht, een volmachtformulier, een model van een "conclusie", enz.) en uitleg over de meest voorkomende procedures.

Voor de aard, de materiële bevoegdheid en organisatie van de vredegerechten van het arrondissement Leuven, zie op deze webpagina meer onder "beleid".

Beleid

Het vredegerecht is voor de burger het gezicht van de Justitie. Wie met het gerecht in aanraking komt, zal immers heel vaak met het vredegerecht te maken krijgen, omdat de vrederechter een zo ruime bevoegdheid heeft dat bijna alle zaken uit het dagelijkse leven van de mensen voor hem gebracht worden. Het vredegerecht is een voor iedereen makkelijk toegankelijke en laagdrempelige rechtbank, die dicht bij de rechtzoekende wil staan en mee zoekt naar de oplossing van de geschillen van alledag.

België telt momenteel nog 162 gerechtelijke kantons, met elk een vredegerecht. Het gerechtelijk arrondissement Leuven groepeert daarvan 7 kantons.

Alle vredegerechten van een arrondissement zijn samen met de politierechtbank georganiseerd op arrondissementeel niveau. De algemene leiding en organisatie van de vredegerechten en de politierechtbank berust bij de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank, bijgestaan door een directiecomité, waarin naast deze voorzitter ook de ondervoorzitter en de arrondissementele hoofdgriffier zitting hebben. De voorzitter kan beslissen nog twee bijkomende leden als “experten” in management aan zijn directiecomité toe te voegen.

Er is in elk kanton één vrederechter De vrederechter is door de Koning voor het leven benoemd en moet aan strenge benoemingsvoorwaarden voldoen qua minimumleeftijd, anciënniteit en beroepsbekwaamheid. Sinds de gerechtelijke hervorming van 1 april 2014 wordt elke vrederechter in hoofdorde benoemd in een specifiek kanton, maar in ondergeschikte orde ook in alle andere vredegerechten van het arrondissement. Daardoor kan de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank hem ook inzetten in de andere kantons, indien de dienst dat vereist. Concreet kan elke vrederechter dus rechtspreken in elk kanton van het arrondissement.  

Elk vredegerecht telt in principe ook zes plaatsvervangende rechters die de voorzitter alleen mag aanwijzen om een vrederechter te vervangen die verhinderd of afwezig is en indien het redelijkerwijs niet mogelijk is een vrederechter uit een ander kanton in te zetten.    

 

Bevoegdheden

De vrederechter is een verzoenende rechter die vrede wil brengen tussen burgers die in een geschil verwikkeld geraakt zijn. Ook aan de zogenoemd "kleine geschillen" met gering maatschappelijk impact, maar die het leven van de betrokken personen verzuren, zal de vrederechter de nodige tijd en aandacht besteden en naar de mensen luisteren en proberen hen tot een vergelijk te brengen en een rechtvaardige oplossing uit te werken die de rust doet weerkeren.

De vrederechter is een burgerlijke rechter: hij neemt alleen kennis van zuiver burgerlijke zaken en niet van strafzaken: hij zal dus geen geldboetes of gevangenisstraffen uitspreken. Voor strafzaken zijn enkel de politierechtbank, de correctionele rechtbank en het hof van assisen bevoegd. De vrederechter neemt ook geen kennis van geschillen tussen ondernemingen die betrekking hebben op de commerciële activiteit van die ondernemingen. Die behoren tot de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank (bv. de invordering van (kleine) facturen van de ene onderneming tegen de andere).

In de artikelen 590 tot 601 van het Gerechtelijk Wetboek zijn ruim een 80-tal uiteenlopende bevoegdheden voor de vrederechter weggelegd.

In de eerste plaats doet de vrederechter, zoals elke andere rechter, aan gewone geschillenbeslechting (“contentieux”) waarbij de partijen tegenstanders van elkaar zijn, en zal hij de vordering van de eisende partij moeten toewijzen of verwerpen bij vonnis waarin hij een of meerdere partijen al dan niet veroordeelt om bepaalde zaken te betalen, af te geven, te doen of niet te doen. De meest bekende bevoegdheden van de vrederechter in het contentieux zijn de volgende:

-Algemene bevoegdheid (ook “nominale” of “volstrekte” bevoegdheid genoemd): alle in geld uitgedrukte vorderingen over overeenkomsten  of onrechtmatige daad, tot maximaal € 5.000 (artikel 590 van het Gerechtelijk Wetboek): facturen, geldleningen, schadevergoedingen, enz. Deze regel geldt niet wanneer de materie tot de “exclusieve bevoegdheid” van een andere rechtbank behoort: bv. kleine facturen invorderen wanneer alle partijen ondernemingen zijn behoort tot de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank; kleine arbeidsgeschillen tot deze van de arbeidsrechtbank; vorderingen om onderhoudsgeld te betalen behoren tot de bevoegdheid van de familierechtbank; vorderingen om vergoeding te krijgen van schade die uit verkeersongevallen volgt tot deze van de politierechtbank;

-Bijzondere bevoegdheden, zonder beperking door de waarde van het gevorderde bedrag (artikel 591 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek):

*huur (gewone huur, woninghuur, handelshuur, landpacht);

*uitdrijving uit plaatsen bezet zonder recht of titel;

*mede-eigendom (o.m. appartementenrecht);

*erfdienstbaarheden (recht van uitweg, doorgang, lichten en zichten, afstand van beplantingen, enz.);

*alle invorderingen van facturen van nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, gas, telefonie, tv, internet) ten laste van particulieren, dus ook van de facturen van boven € 5.000;

*consumentenkredieten;

*onteigeningen (in het Vlaamse Gewest);

*ruilverkaveling;

*verzegeling en ontzegeling;

*geschillen over begraafplaatsen en lijkbezorging;

*enz.

Noteer dat de vrederechter sinds de oprichting van de familierechtbank per 1 september 2014 niet meer bevoegd is voor familierechtelijke geschillen (alimentatievorderingen, dringende en voorlopige maatregelen tussen echtgenoten bij echtelijke moeilijkheden).

Uitleg over het procesverloop voor de vrederechter vindt u op deze site onder de link "inlichtingen" > "procedures".

 

Naast dit “contentieux” heeft de vrederechter een zeer belangrijk takenpakket dat onder de noemer “willige rechtsmacht” valt, en waarbij hij optreedt als beschermrechter van sociaal zwakken en onbekwamen. Hier moet de vrederechter dus geen geschillen in de echte zin beslechten, maar zal hij administratief optreden door bepaalde beschermingsmaatregelen op te leggen en de uitvoering van die maatregelen op te volgen. Tot de willige rechtsmacht van de vrederechter behoren:

-de voogdij over minderjarigen (ook deze over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen);

-ouderlijk goederenbeheer = het verlenen van machtigingen aan ouders voor het stellen van belangrijke rechtshandelingen met betrekking tot het vermogen van hun minderjarige kinderen, zoals bv. aan- of verkoop van onroerend goed, aangaan van (hypothecaire) leningen, aanvaarden of verwerpen van erfenissen, toelating om namens het kind voor een rechtbank een vordering in te stellen in verband met zijn vermogen, enz.;

-bewind over de persoon en/of de goederen van meerderjarigen die ingevolge hun gezondheidstoestand niet meer in staat zijn hun belangen (over hetzij hun goederen, hetzij hun persoon, hetzij beide) zelf te behartigen;

-aanwezigheid bij verkopingen van goederen van dergelijke onbekwamen;

-gedwongen opname van geesteszieken in een gesloten psychiatrisch ziekenhuis;

-beëdiging van veldwachters, sluiswachters, treinconducteurs, enz.;

-opstellen van akten van bekendheid ter vervanging van een geboorteakte, nodig voor het huwelijk of het verkrijgen van de Belgische nationaliteit;

-enz.

Besluit: de vrederechter is uitsluitend bevoegd voor burgerrechtelijke materies. Hij is geen strafrechter en dus niet bevoegd voor het uitspreken van strafrechtelijke sancties. Dit wil niet zeggen dat hij geen kennis mag nemen van geschillen over strafrechtelijk vervolgbare handelingen, zolang de eigenlijke vordering maar een zuiver burgerrechtelijk karakter heeft (bv. herstel van schade die door het strafbare feit veroorzaakt werd) en op voorwaarde dat geen gerechtelijk strafonderzoek loopt voor de onderzoeksrechter of voor een strafrechtbank. Een eenvoudige klacht bij politie of een opsporingsonderzoek van het parket bijvoorbeeld doen geen gerechtelijk strafonderzoek lopen.

 

De vrederechter als “juge de proximité”: verzoener bij uitstek

Ondanks het feit dat hij de rechter van welbepaalde geschillen en situaties geworden is, heeft de vrederechter zijn eigenheid van vredebrengende rechter weten te behouden door zijn specifieke werkwijze.

Het vredegerecht onderscheidt zich van de andere rechtbanken door zijn laagdrempeligheid en grotere toegankelijkheid. De vrederechter is de ‘juge de proximité’, de ‘nabijheidsrechter’ in meerdere betekenissen van het woord:

-hij staat vooreerst letterlijk zeer dicht bij de rechtzoekenden in die zin dat de vredegerechten territoriaal verspreid zijn en dus in afstand niet ver verwijderd zijn van de gemeenten waaruit het kanton bestaat;

-de vredegerechten staan ook figuurlijk veel dichter bij de burger omdat ze huiselijker van sfeer zijn dan grotere rechtbanken;

-het vredegerecht behandelt materies uit het dagdagelijkse leven, die de burger nauw aan het hart liggen;

-de vrederechter zelf is makkelijker bereikbaar en wordt als enige rechter in het kanton sneller herkend door de mensen;

-in gerechtelijke procedures is de vrederechter luisterbereid en treedt hij in dialoog met de rechtzoekende;

-hij maakt, veel meer dan andere rechtbanken, gebruik van de mogelijkheid om de persoonlijke verschijning van de partijen te bevelen om er door de rechter zelf gehoord te worden, en zeer vaak houdt hij plaatsbezoeken om zich persoonlijk van de feitelijke toestand te gaan vergewissen, hetgeen tot betere inzichten in de problematiek en dus tot snellere en makkelijker aanvaarde resultaten leidt.

De vrederechter zal dan ook sneller vertrouwen inboezemen en wordt daarom ervaren als de verzoener bij uitstek, die een einde kan stellen aan betwistingen die het leven van mensen nutteloos verbitteren.

Gelet op de hierboven reeds onderlijnde persoonlijke en rechtstreekse contacten die hij met de mensen heeft, is hij uitermate goed geplaatst om, naast het eigenlijke “rechtspreken”, ook een bemiddelingsopdracht uit te voeren waarbij hij verzoenend optreedt.

 

De wettelijk georganiseerde “minnelijke schikking"

De nabijheidsfunctie van de vrederechter komt het meest tot uiting in de zaken die hem ter minnelijke schikking voorgelegd worden. De bedoeling is dat de partijen tot een vergelijk komen en dat zij hun geschil beëindigen met een akkoord, precies om te vermijden dat het tot een echt proces zou moeten komen. Uitleg over deze procedure vindt u op deze website in een nota onder de modelformulieren en onder de link "inlichtingen" > "procedures".

 

Gerechtelijke hiërarchie

Tegen de meeste beslissingen van de vrederechter kan de in het ongelijk gestelde partij hoger beroep instellen bij de rechtbank van eerste aanleg (te Leuven). Sedert 1 september 2018 is er geen hoger beroep meer mogelijk als het gevorderde bedrag lager was dan € 2.000. Is de vordering niet in geld uitgedrukt of waardeerbaar (bv. een vordering tot ontbinding van een huurcontract), dan is wel altijd hoger beroep mogelijk. 

De vrederechter spant zich in om de zaken die hem voorgelegd worden op de kortst mogelijke tijd af te handelen, ook al stijgt de werkdruk voortdurend. Hij slaagt daarin voorlopig nog en de meeste vredegerechten kennen bijgevolg geen gerechtelijke achterstand.

Info

Informatie over het verloop van procedures voor de vredegerechten vindt u op deze site onder link "Inlichtingen"-"procedures".

Hierna vindt u interessante informatiebrochures over materies die met het vredegerecht verwant zijn, meer bepaald uitleg over:

-het Vlaams Woninghuurdecreet

-de huurwet. De dertiende editie van de meest bekende en meest gevraagde brochure van de FOD, waarin de volledige huurwetgeving op gedetailleerde wijze wordt uitgelegd.

-de vrederechter, de rechter die het dichtst bij de mensen staat. Hij speelt een rol in heel veel aspecten van ons dagelijks leven, en dit van de wieg tot aan het graf. Kenmerkend is dat hij steeds een oplossing op mensenmaat tracht te vinden, waar mogelijk via een verzoeningsprocedure.

-de verzoeningsprocedure: kosteloos, informeel, snel een oplossing uitwerken voor de vrederechter waarmee alle partijen instemmen, zodat een echt proces vermeden kan worden.

-de toegang tot juridische eerstelijns- en tweedelijnsbijstand: voorwaarden, procedures,... De lijst van justitiehuizen wordt in de brochure weergegeven.

-Hoe jezelf en je vermogen beschermen? Deze brochure is gericht op mensen die zich willen laten bijstaan bij het beheer van hun vermogen of hun persoon en legt onder meer het nieuwe stelsel voor buitengerechtelijke en gerechtelijke bescherming uit. De brochure gaat ook in op hoe de procedures verlopen en wat de regelingen in de praktijk betekenen voor alle betrokkenen. 

-wat te doen wanneer u een dagvaarding ontvangt om te verschijnen voor de rechter?

-Hieronder een brochure waarin de grote lijnen van de complexe wet over de landpacht uiteengezet worden.

 

Bijlagen

- Landpacht (1.15 MB)
Organisatie

Gebiedsomschrijving

Het vredegerecht te Zoutleeuw behoort tot het gerechtelijk arrondissement Leuven, dat zeven kantons telt.

Binnen het arrondissement is het vredegerecht te Zoutleeuw (in het geel op de kaart hieronder) territoriaal bevoegd voor:

- de steden Zoutleeuw en Landen,

- de gemeenten Glabbeek, Kortenaken, Geetbets en Linter.

 

Afsprakennota's

Zeer vaak wensen personen in de loop van een gerechtelijke procedure, of zelfs nog voordat zij een procedure voor het vredegerecht opgestart hebben, hun probleem met de vrederechter zelf te bespreken en vragen zij hiervoor een afspraak met de vrederechter persoonlijk.

De rechter is evenwel geen raadgever zoals een advocaat of notaris, en hij moet onbevooroordeeld blijven voor het geval het later in de zaak die u op voorhand met hem wil bespreken tot een echt proces komt waarin hij moet oordelen. De rechter kan de burger bijgevolg nooit rechtstreeks te woord staan zolang er geen dossier aanhangig is bij het vredegerecht. De wet verbiedt hem (en trouwens ook de griffieleden) uitdrukkelijk om "consult" te geven (artikel 297 van het Gerechtelijk Wetboek").

Is er reeds een procedure aan het lopen, dan communiceert de vrederechter met de procespartijen alleen op de zitting of in briefwisseling die aan alle partijen tegelijk gericht is, maar nooit met één partij afzonderlijk.

Het eerste aanspreekpunt van elk vredegerecht is dus niet de vrederechter, maar de griffie. Ook de leden van de griffie kunnen u geen juridisch advies geven, maar wel inlichtingen verstrekken, modellen meegeven, u doorverwijzen, enz. Indien u dus vragen hebt of inlichtingen wenst over een probleem waarmee u zich geen raad weet, of indien u gegevens wenst te kennen over een dossier dat al voor het vredegerecht aan het lopen is, dan stelt u zich in verbinding met de griffie. Dat kan door u persoonlijk in de lokalen van de griffie aan te melden of door te telefoneren, te mailen of een brief te sturen. Mails die buiten de openingsuren van de griffie toekomen, zullen uiteraard pas in de loop van de eerstvolgende werkdag gevonden en behandeld kunnen worden.

Voor juridisch advies moet u zich tot een advocaat, notaris of Justitiehuis wenden. Eventueel kan ook het OCMW u de nodige uitleg geven en u doorverwijzen, en talrijke (sociale) organisaties bieden juridisch advies aan (bv. beroepsverenigingen, mutualiteiten, huurdersbonden, eigenaarssyndicaten, vzw de Wetswinkel (alleen voor huurzaken), enz.).

De Orde van advocaten van Leuven organiseert op verschillende locaties in het kanton zitdagen voor een eerste, gratis juridisch advies. Info daarover vindt u op de website van de balie (https://www.balieleuven.be/gratis-juridisch-advies).

Hebt u een advocaat nodig, maar bent u niet voldoende bemiddeld om de advocaatkosten te betalen, dan kunt u juridische tweedelijnsbijstand vragen via de Orde van Advocaten. Meer info daarover op https://www.balieleuven.be/gratis-juridische-bijstand.

 

 

Zittingen

In elk vredegerecht worden openbare zittingen gehouden, maar ook zittingen in raadkamer. 

De openbare zittingen zijn, zoals het woord het zegt, openbaar en mogen dus bijgewoond worden door het publiek. Zij worden gehouden in de zittingzaal van elk vredegerecht.

In Zoutleeuw worden de openbare zittingen gehouden elke donderdag vanaf 9 uur. Voorlopig, totdat het gebouw van het nieuwe vredegerecht te Zoutleeuw klaar zal zijn, vinden deze zittingen plaats in de raadzaal van het stadhuis van Zoutleeuw, Aen den Hoorn 1.
 

De zittingen in raadkamer vinden om redenen van privacy plaats achter gesloten deuren. Publiek is hierop dus niet toegelaten.

In Zoutleeuw worden de zittingen in raadkamer (verzoening, bewind, ouderlijk goederenbeheer, voogdij) gehouden op woensdag vanaf 9 uur, op de locatie aangeduid in de oproepingsbrief (meestal in het gebouw van het vredegerecht zelf).

De rechter bepaalt voorts zelf, in functie van zijn agenda, de dagen en uren waarop hij ter plaatse komt voor plaatsopnemingen in het kader van een geding of voor bezoeken aan te beschermen personen. De partijen worden hiervan uiteraard altijd tijdig op voorhand verwittigd.

Wijziging bevoegdheid Stichting M.M. Delacroix

Bij beschikking van de Voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het arrondissement Leuven van 29 oktober 2021 werd een beslissing genomen betreffende de organisatie van de dossiers binnen het gerechtelijk arrondissement, met name de wijziging van de bevoegde rechter voor de dossiers inzake bewind van de Stichting M.M. Delacroix te Tienen.

Inlichtingen

Klachten

Een moderne overheid houdt met klachtenmanagement en kwaliteitsbewaking de vinger aan de pols.  Zoals iedere moderne organisatie moeten ook de juridische overheden zich bijgevolg openstellen voor vragen, suggesties, opmerkingen, klachten, kortom  positieve en negatieve kritiek van haar "cliënten", teneinde hun dienstverlening te verbeteren.

Hieronder vindt u een formulier dat u naar het directiecomité kunt sturen indien u vragen, suggesties of klachten hebt over de werking van de vredegerechten en de politierechtbank van Leuven en/of van hun directiecomité. 

Vanzelfsprekend kunnen geen klachten behandeld worden over rechterlijke uitspraken waarmee u het als procespartij of zelfs als buitenstaander niet eens bent. Evenmin zullen opmerkingen over het justitiebeleid, noch juridische vragen in het algemeen of over een concreet geschil beantwoord kunnen worden. Met dergelijke vragen dient u zich tot een advocaat, notaris of andere juridische dienstverlener te richten. U dient ook een persoonlijk belang te hebben met uw vraag. Voor feiten die reeds eerder het voorwerp van een vraag of klacht hebben uitgemaakt kan uiteraard geen tweede maal een vraag of klacht ingediend worden. 

Het directiecomité belooft een snelle behandeling van de vragen die in het formulier gesteld zullen worden.

Wie niet tevreden is met de wijze waarop zijn klacht behandeld is door het directiecomité, kan zich desgewenst tot de Hoge Raad voor de Justitie richten (zie hierover: http://www.hrj.be/nl/inhoud/klachten).  

Bijlagen

Coronamaatregelen

Het volledige korps van de rechters, griffiers en medewerkers van de vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven, stelt alles in het werk om de dienstverlening van de vredegerechten en de politierechtbank te kunnen garanderen.

Om de dienstverlening in de meest optimale omstandigheden te laten verlopen, werden er een reeks maatregelen uitgewerkt, aangepast aan de mogelijkheden per entiteit.

Gelieve de maatregelen in acht te nemen en de instructies goed op te volgen!

 

Veiligheidsmaatregelen voor het bijwonen van de zittingen en in de wachtruimten vanaf 29 oktober 2021:

-   houd steeds minimum 1,50 meter afstand (social distancing)

-   beperk de tijd van uw aanwezigheid (bied u aan tegen de begintijd van uw zaak en verlaat het gebouw onmiddellijk nadat uw zaak is afgehandeld)

 

Veiligheidsmaatregelen voor het betreden van de griffie:

-   houd steeds minimum 1,50 meter afstand (social distancing)

-   beperk de tijd van uw aanwezigheid

 

Maatregelen betreffende de dienstverlening van de griffie:

-   u kan de griffie bij voorkeur per mail en telefonisch bereiken (de contactgegevens kan u terugvinden op de lokale site)

-   stukken worden in de brievenbus of in een “tijdelijk noodpostpunt" gedeponeerd

-   u kan de griffie enkel na afspraak met maximum 2 personen betreden (wacht geduldig uw beurt af)

 

Alvorens de neerlegging van inleidende procedurestukken kan behandeld worden, dient een bedrag van € 22, zijnde de bijdrage aan het fonds voor juridische tweedelijnsbijstand, betaald te worden. Dit kan bij voorkeur op de rekening van de griffie (BE94 6792 0064 5914).

 

Dank voor het begrip.

 

Nieuws

VERHUIS vredegerecht kanton Zoutleeuw

Op woensdag 15 juni 2022 verhuist het vredegerecht kanton Zoutleeuw.
Hierdoor zal de griffie zeer slecht bereikbaar zijn.

Vanaf donderdag 16 juni 2022 zal de griffie operationeel zijn op haar nieuwe locatie: Aen den Hoorn 15 te 3440 Zoutleeuw.

Sinds 10 december 2021 werd er door het Directiecomité beslist dat alle griffies van de vredegerechten en de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven enkel op afspraak zullen werken, met als doel de dienstverlening optimaal te kunnen blijven verzekeren.

Door een indexaanpassing wordt de bijdrage aan het fonds van juridische tweedelijnsbijstand verhoogd van € 20 naar € 22.

Voor alle inleidende procedurestukken waarop deze bijdrage is verschuldigd, die werden neergelegd vanaf 1 december 2021, dient bijgevolg een bijdrage van € 22 betaald te worden.

 

 

Bij beschikking van de Voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het arrondissement Leuven van 29 oktober 2021 werd een beslissing genomen betreffende de organisatie van de dossiers binnen het gerechtelijk arrondissement, met name de wijziging van de bevoegde rechter voor de dossiers inzake bewind van de Stichting M.M. Delacroix te Tienen.

NIEUW

CRBP vanaf 1 juni 2021

 

Vanaf 1 juni 2021 gaat het Centraal Register van de Bescherming van de Personen in het kort: CRBP) van start. Dit is een geïnformatiseerde gegevensbank voor het beheer, de opvolging en de behandeling van procedures betreffende de beschermde personen.

 

Wie zijn de beschermde personen?

Tot voor enkele jaren bestonden er meerdere onbekwaamheidsstatuten voor meerderjarige personen (het bewind, de verlengde minderjarigheid, de verkwisters en de gerechtelijke onbekwaamverklaring). In 2014 werden deze samengebracht onder het statuut van de “beschermde personen”. Zij kunnen beschermd worden hetzij via een “zorgvolmacht” die zij zelf hebben gegeven, hetzij door “het bewind” dat door de vrederechter wordt georganiseerd. Vanaf 1 juni 2021 wordt een aanvang genomen met de digitalisering van “het bewind”.

 

Wat en voor wie is het CRBP?

Dit register bevat alle dossiers van het bewind over beschermde personen. Per beschermde persoon bevat het alle verzoekschriften, alle beslissingen van de vrederechter, verslagen, briefwisseling, enz. die neergelegd zijn vanaf 1 juni 2021. Eens ingeschreven in dit register, kunnen de beschermde persoon, de bewindvoerder en de vertrouwenspersoon de gegevens over de dossiers waarin zij betrokken zijn digitaal raadplegen op het CRBP zelf. Zij kunnen via dit register documenten (verzoeken, verslagen, …) online indienen bij het bevoegde vredegerecht en via ditzelfde register documenten elektronisch terug ontvangen.

Zie ook info van de Federale Overheidsdienst Justitie

 

Toegang tot het CRBP?

Het CRBP vind je onder de url: www.rechterlijkebescherming.be. Daarop kan je inloggen op het platform met je elektronische identiteitskaart met pincode of met de elektronische vreemdelingenkaart met pincode of door gebruik te maken van de ‘Itsme’-app. Via deze link vind je een korte e-learnvideo die je verder kan helpen.

 

Je kan inloggen en documenten indienen vanop je eigen pc  in je vertrouwde thuisomgeving of vanop de kiosk-pc op de griffie van een vredegerecht, waar je van een griffiemedewerker technische bijstand krijgt voor de invulling van het document in het register. Deze bijstand op de griffie heeft geen betrekking op het maken van procedurele keuzes/beslissingen en houdt geen juridisch advies in.

 

Indien je gebruik wil maken van de kiosk-pc op een vredegerecht, maak je vooraf telefonisch een afspraak met het vredegerecht. De telefoonnummers van de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Leuven vind je op onze website.

 

Voor de indiening van een eerste verzoekschrift raden we je aan vooraf de volgende nodige gegevens te verzamelen.

 

Ondervind je technische problemen bij het gebruik van het CRBP? Bel dan naar het Callcenter op het nummer 02/278.55.60 (kiezen voor optie 3: rechterlijke bescherming).

De vrederechters van het gerechtelijk arrondissement Leuven zijn de richtlijnen in bijlage overeengekomen betreffende de bezoldiging en vergoeding van bewindvoerders.

Vanaf 1 juli 2020 is het nationale project e-sign operationeel in de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Leuven. Dit betekent dat beslissingen via e-ID digitaal worden ondertekend door de rechter en de griffier, waarna deze beslissingen in pdf digitaal worden opgeslagen op de server van Justitie.

Dit maakt dat onmiddellijk na de digitale ondertekening, deze beslissingen automatisch worden doorgestuurd naar de advocaten. De advocaten dienen wel aangesloten te zijn op J-box (een elektronische brievenbus waarmee advocaten aangetekende zendingen van Justitie ontvangen). Zij dienen daartoe een verzoek tot aansluiting op J-box te doen (gratis). Onnodig te zeggen dat de aansluiting op J-box zijn belang heeft.

Voorlopig vindt het doorsturen van beslissingen van de vredegerechten enkel plaats naar de advocaten. Er wordt verwacht dat deze toezending later ook naar de burgers zal plaatsvinden. In een latere fase zou ook de politierechtbank aan de beurt zijn.

De toepassing van e-sign volgt op het reeds bestaande e-deposit, waarmee advocaten én burgers via e-ID of Itsme verzoekschriften, conclusies en stukken digitaal kunnen neerleggen. Dit voorkomt verplaatsingen naar de griffie en heeft bovendien als voordeel dat ook na de uren van de griffie toezendingen kunnen plaatsvinden.

 

U kan inleidende procedurestukken neerleggen door deze:

- op te sturen via de Post;

- te deponeren in de brievenbus of in een "tijdelijk noodpostpunt" aan de deur van de griffie;

- in te dienen via e-Deposit.

 

Alvorens de neerlegging van inleidende procedurestukken kan behandeld worden, dient een bedrag van € 20, zijnde de bijdrage voor het fonds van juridische tweedelijnsbijstand, betaald te worden.

Dit kan bij voorkeur op de rekening van de griffie (BE94 6792 0064 5914).

In het Belgisch Staatsblad van 10/02/2020 werd de beschikking tot wijziging van het bijzonder reglement van de vredegerechten van het arrondissement Leuven van 04/02/2020 gepubliceerd.

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
algemeen voorbehoud bij het gebruik van formulieren

Hieronder wat uitleg over de procedures voor de vrederechter.

Ook onder andere formulieren op deze website vindt u uitleg over de procedures van de daar behandelde materies.

Document PDF Word Excel Info
vaak voorkomende procedures met onbekwamen
nota over de burgerlijke procedure voor de vrederechter
Document PDF Word Excel Info
richtlijnen voor het indienen van verzoekschrift tot rechterlijke bescherming (bewind) - art. 1240 Ger.W.
omstandige geneeskundige verklaring (bewind) - art. 1241 Ger.W.
richtlijnen voor het indienen van een verzoek in een bestaand bewind
bezoldiging en vergoeding van bewindvoerders
praktische gids "Hoe jezelf en je vermogen beschermen?"
brochure "De zorgvolmacht"
gastcollege VUB "De zorgvolmacht" - Dr. Ariadne Van den Broeck
Info "Bewind in een notendop"

Het gebeurt dat mensen die met psychische problemen kampen ingevolge hun geestesziekte niet (meer) de reflex hebben zichzelf daarvoor medisch te laten behandelen, en dat zij door hun gedrag zichzelf of hun omgeving in gevaar brengen. Elke belanghebbende (bv. een familielid, de samenwonende partner, de huisarts, een buur, een vriend, enz.) kan dan aan de vrederechter van de plaats waar de geesteszieke verblijft vragen dat de zieke gedwongen opgenomen zou worden in een gesloten afdeling van een psychiatrische instelling voor een observatie die 40 dagen duurt (vroeger "collocatie" genoemd). Na die termijn kan de vrederechter van de plaats van de instelling  beslissen tot het "verder verblijf" van de zieke in de instelling, wanneer de behandelende artsen van de instelling dat vragen.

Hieronder vindt u een model van verzoekschrift dat de belanghebbende hiervoor kan gebruiken. De wet van 20 februari 2017 legt de vrederechter op "zo mogelijk" ook een aantal personen uit de omgeving van de te beschermen persoon te horen (echtgenoot, samenwonende partner, bloedverwanten tot de tweede graad, de persoon die de bewaring over de kinderen van de te beschermen persoon heeft, enz.), dus is het van belang in het verzoekschrift de namen en adresgegevens van deze personen, indien zij er zijn, te vermelden, zodat de griffier hen kan oproepen. 

Het verzoekschrift is slechts ontvankelijk als het vergezeld gaat van een deugdelijk ingevulde medische verklaring van een arts die de te beschermen persoon binnen de laatste 2 weken onderzocht heeft. U vindt ook het model van doktersverklaring dat u daarvoor kunt laten gebruiken. 

Na neerlegging op de griffie van het ondertekende verzoekschrift en de doktersverklaring zal de griffier de balie verwitttigen, die een advocaat voor de te beschermen persoon moet aanwijzen, en zullen alle betrokkenen bij gerechtsbrief opgeroepen worden voor verhoor op de dag en plaats (namelijk daar waar de zieke verblijft) die de vrederechter zal bepalen. De rechter doet uitspraak binnen de 10 dagen na de neerlegging van het verzoekschrift.  

Document PDF Word Excel Info
verzoekschrift tot opneming ter observatie van een geesteszieke
omstandig geneeskundig verslag
Document PDF Word Excel Info
richtlijnen voor voogd en toeziende voogd
richtlijnen voor het opstellen van een voogdijverslag
eerste verslag - voogdij
periodiek verslag - voogdij
verzoekschrift tot bijzondere machtiging (voogdij en goederen beheer ouders)
Document PDF Word Excel Info
nota over de minnelijke schikking voor de vrederechter
verzoekschrift tot oproeping in verzoening

Hieronder vindt u twee modellen van verzoekschrift voor een huurgeschil met bijhorende uitleg. Afhankelijk van welke wettelijke regeling van toepassing is op uw huurcontract kiest u voor het model van artikel 1344bis van het Gerechtelijk Wetboek (voor huurcontracten ondertekend vóór 1 januari 2019: de federale wet is hierop nog van toepassing) dan wel het model van artikel 45 van het Vlaams Woninghuurdecreet (regionale wetgeving die geldt voor woninghuurcontracten ondertekend vanaf 1 januari 2019).

Bij de neerlegging van het verzoekschrift en zijn verplichte bijlagen moet u een bijdrage in het Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand (pro-deofonds) betalen aan de griffie. Daarzonder mag de zaak niet ingeschreven worden op de rol van het vredegerecht en zal zij met andere woorden niet opgeroepen worden om behandeld te worden.

De eiser of de gedaagde partij die geen advocaat heeft en zich niet persoonlijk kan aanbieden op de zitting van de vrederechter waarop hij opgeroepen zal worden nadat de eiser het verzoekschrift heeft neergelegd en de bijdrage voor het pro-deofonds betaald, mag zich met een volmachtformulier (downloadbaar model elders op deze website) op de zitting laten vertegenwoordigen door een echtgenoot, bloed- of aanverwant of door een wettelijk samenwonende partner. 

U kunt het hieronder weergegeven formulier in Word downloaden om het elektronisch in te vullen en af te printen, dan wel af te printen en manueel in te vullen.

In de huidige stand van de wetgeving is het nog niet mogelijk deze documenten elektronisch neer te leggen op de griffie. U moet dus het origineel nog steeds met de hand ondertekenen en naar de griffie sturen of er gaan neerleggen.

In zijn eindbeslissing zal de rechter bepalen wie de proceskosten moet betalen. Dat is in principe de in het ongelijk gestelde partij. Tot de proceskosten behoort onder meer het rolrecht van € 50. De Federale Overheidsdienst Financiën zal dit rolrecht na het eindvonnis opvragen bij de partij die de rechter in zijn vonnis veroordeeld heeft tot de betaling ervan.

Document PDF Word Excel Info
verzoekschrift inzake huur (art. 1344bis Ger.W.), met toelichting
verzoekschrift inzake huur (art. 45 Vl. WHD), met toelichting

In burgerlijke procedures is het vrij gebruikelijk zijn argumenten schriftelijk uiteen te zetten in een "conclusie" of "besluitschrift", een moeilijke naam voor een geschreven document waarin de procespartij of diens advocaat uitlegt waarover het geschil gaat, wat zij precies van de rechter vraagt, op welke argumenten zij zich daarvoor steunt, en waarin zij eventueel ook haar verweer tegen de vragen en argumenten van de wederpartij neerschrijft.

Partijen mogen in een burgerlijk proces hun argumenten uiteraard ook mondeling aanvoeren voor de rechter. Het is echter goed om weten dat de rechter alleen verplicht is te antwoorden op de argumenten die de partijen schriftelijk aanvoeren in een conclusie. Zeker in meer complexe zaken is het dus aangewezen de wederzijdse aanspraken en argumenten op papier te zetten.

De vorm en inhoud van dergelijke conclusie is bij wet voorgeschreven (artikelen 741 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek). Lees deze wetsbepalingen en volg ze nauwgezet op, want wanneer een conclusie niet aan die wettelijke voorschriften voldoet, dient de rechter niet te antwoorden op de argumenten die daarin ingeroepen werden. In afwachting dat de overheid een standaardmodel van conclusie zal publiceren in het Belgisch Staatsblad, kunt u gebruik maken van het hieronder weergegeven model.

Elektronische ondertekening en neerlegging van conclusies is in de huidige stand van de wetgeving nog niet mogelijk, behalve voor advocaten, die daarvoor gebruik kunnen maken van het beveiligde e-depositprogramma, dat sinds het einde van 2017 bij de vredegerechten geïnstalleerd werd. Wie zonder advocaat werkt moet dus altijd het papieren origineel naar de griffie te sturen of er te gaan neerleggen.

Elke conclusie die een partij neerlegt, dient terzelfdertijd in kopie aan de andere partij of diens advocaat meegedeeld te worden. Ook alle bewijsstukken moeten op voorhand uitgewisseld worden tussen de partijen en de inventaris van de gebruikte en genummerde stukken moet bij elke conclusie gevoegd worden. Als er termijnen voor neerlegging van conclusies zijn afgesproken tussen partijen (zie artikel 748 van het Gerechtelijk Wetboek) of opgelegd door de rechter (artikel 747 van het Gerechtelijk Wetboek), zal, om te bepalen of een conclusie tijdig neergelegd is, alleen de datumstempel van de griffie op de conclusie als bewijs gelden. 

Over het procesverloop voor de vredegerechten vindt u op deze site inlichtingen onder de link "inlichtingen" - "procedures".

Document PDF Word Excel Info
modelformulier van conclusie

Wie voor de vrederechter opgeroepen is moet zich in principe in persoon bij de rechter aanbieden, of hij mag altijd een advocaat sturen (art. 728, §1 van het Gerechtelijk Wetboek).

Artikel 728, § 2 van het Gerechtelijk Wetboek laat ook toe dat nog andere personen dan advocaten een procespartij die zelf niet naar de rechtbank kan komen, voor de vrederechter vertegenwoordigen. Meer bepaald gaat het over:

-de echtgenoot van de partij;

-de wettelijk samenwonende partner van de partij,

-een bloed- of aanverwante van een partij (bv. vader of moeder, grootouder, kind, kleinkind, broer of zus).

Deze personen moeten dan wel een schriftelijke volmacht voorleggen, uitgereikt en ondertekend door de procespartij. De vrederechter dient deze volmacht dan nog te aanvaarden (wat doorgaans geen problemen stelt).

Hieronder vindt u een downloadbaar model van dergelijke volmacht tot vertegenwoordiging. De vertegenwoordigende persoon moet deze deugdelijk ingevuld aan de vrederechter bezorgen, ten laatste op de zitting zelf.

Document PDF Word Excel Info
bijzondere volmacht tot vertegenwoordiging voor de vrederechter
Document PDF Word Excel Info
korte toelichting over de proceskosten
Document PDF Word Excel Info
brochure "De vrederechter: De rechter die dicht bij de burger staat"
praktische gids "Hoe jezelf en je vermogen beschermen?"
brochure "De zorgvolmacht"
gastcollege VUB "de zorgvolmacht" - dr. Ariadne Van den Broeck
brochure "fonds ter bestrijding van uithuiszettingen"
Document PDF Word Excel Info
klachtenformulier

Sitemap