Missie, visie en waarden

De missie van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel is een passend en snel antwoord bieden op de vragen en noden van de rechtzoekende. We willen het vertrouwen van de burger in justitie verbeteren door op een onafhankelijke, objectieve, begrijpbare, efficiënte, kwaliteitsvolle en transparante manier te werken. 

Werkgeluk dragen we bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel hoog in het vaandel. Elke magistraat en elke medewerker moet werkgeluk kunnen ervaren.

Waarom is dat nu zo belangrijk?

Ten eerste bevordert werkgeluk het vertrouwen, de creativiteit, de openheid van geest en het welbevinden binnen het team. De rechtbank en haar leden moeten zich kunnen en durven openstellen zodat duurzame vertrouwensbanden kunnen worden gesmeed. Elk lid van de rechtbank moet zich goed voelen in het team. Hoe groter het werkgeluk, hoe meer resultaat dus. 

En dat resultaat proberen we elke keer opnieuw te verbeteren. We proberen de rechtzoekende bij te staan door een goed onthaal aan te bieden, heldere taal te gebruiken, kortere doorlooptijden te hanteren en gemotiveerde en kwaliteitsvolle beslissingen uit te spreken. Daarnaast durven we onze werking ook in vraag te stellen en toekomstgericht na te denken over verbeteringen. 

Enkel door onszelf onder de loep de nemen, kunnen we onze visie bijsturen om het werkgeluk en de klantgerichtheid te verhogen. 

Binnen onze rechtbank is vertrouwen één van de belangrijkste waarden. Daarbij spreken we niet alleen over het vertrouwen tussen de leden van de rechtbank, maar ook over het vertrouwen van de burger in justitie. 

Het vertrouwen van de burger in justitie herstellen

Het vertrouwen van de burger in justitie werd meermaals gemeten. Daaruit blijkt dat we toch slecht scoren. We moeten dus proberen om de kloof tussen de burger en justitie te verkleinen. Het is aan de rechtbank om de stap in de richting van de burger te zetten. Dat proberen we te doen door helder en transparant te communiceren en kwaliteitsvol en begrijpbaar recht te spreken.

Intern vertrouwen 

Binnen ons team moeten we elkaar leren kennen en vertrouwen. Enkel zo is er ruimte voor betrokkenheid en verantwoordelijkheid en kunnen we samen streven naar een betere dienstverlening voor de rechtzoekende.

Vacatures

De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel verwelkomt graag elke jaar een aantal studenten van hogescholen en universiteiten die binnen de rechtbank (een deel van hun) stage wensen te lopen. 

Als je in het kader van je stage gedurende enkele dagen een magistraat wil volgen (observatie- of kijkstage), kan dit bij de burgerlijke rechtbank, de correctionele rechtbank en bij een beperkt aantal kamers van de familierechtbank (voor zover de zaken niet achter gesloten deuren worden behandeld). Een langere (werk)stage is eveneens mogelijk in het kabinet van een onderzoeksrechter of bij een jeugdrechter. 

Heb je interesse voor het werk op één van de griffies van onze rechtbank, kan je ook hier terecht in het kader van een langere (werk)stage. Observatie- of kijkstages op de griffies zijn niet mogelijk. 

Aanvragen voor een stage dienen naar volgend mailadres gemaild te worden: nreabrussel.stage.studenten@just.fgov.be. Aanvragen die naar een ander adres gemaild worden, worden niet in aanmerking genomen. 

Gelieve in uw aanvraag steeds te preciseren:

  • bij welke school of universiteit u student bent en in welk jaar u zit,
  • wat voor soort stage u wenst te lopen, de duur ervan alsook de gewenste periode, 
  • of u deze stage bij de griffie of bij een rechter wenst te lopen, en 
  • in welke sectie van de rechtbank u graag uw stage zou willen doen en welke materie(s) daarbij uw voorkeur genieten.

Uw aanvraag moet steeds vergezeld zijn van een motivatiebrief en een CV. 

Gezien wij, zeker in de maanden september en oktober, veel aanvragen krijgen, kan het even duren alvorens u een antwoord krijgt. Dank om hiermee rekening te houden.  

De stap zetten naar de magistratuur? Dat kan via de onderstaande link:

 

#wordmagistraat 

Graag al een sneak peek in de leefwereld van een magistraat? Bekijk zeker de filmpjes van misschien wel jouw toekomstige collega's. 

Geïnteresseerd in een job als medewerker, assistent of griffier? Hieronder vind je de link met al onze openstaande vacatures en wie weet verwelkomen we jou binnenkort in ons team! 

Vind je geen vacature die bij je past? Geen nood, via de onderstaande link kan je spontaan solliciteren. 

Regeling zittingen

Hieronder vindt u de dienstregeling met de materies van de diverse kamers, de dagen waarop die zitting houden en waarop nieuwe zaken kunnen worden ingeleid en de zaal waar de zitting plaatsvindt. De algemene en actuele dienstregeling vindt u in het eerste document dat hieronder wordt weergeven.

 

De aanvullende regelingen worden hieronder in volgorde opgelijst.

Persberichten

Hieronder kan u de beschikking over de stakingsacties bij Delhaize terugvinden. 

Hieronder kan u zowel de beslissing als het persbericht terugvinden in de zaak "Eurostadion-project". 

Hieronder kan u zowel de beslissing als het persbericht in de volgende zaak terugvinden: "voorlopige maatregel: toekenning parlementair medewerker"

Hieronder kan u zowel de beslissing als het persbericht in de burgerlijke zaak "De Pauw" terugvinden. 

Hieronder kan u zowel de beslissing als het persbericht terugvinden in de zaak "Camping Rode Duivelsfans op het WK in Brazilië".

Hieronder kan u zowel de beslissing als het persbericht terugvinden in de tuchtzaak "Propere handen" in het voetbal.