FAQ

1. Verkeersinbreuken en verkeersongevallen

De rechter in de politierechtbank is bevoegd voor alle inbreuken in het wegverkeer.

2. Vergoeding van schade uit verkeersongevallen

De politierechtbank behandelt alle eisen tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeers- of treinongeval. Dit behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de politierechtbank.

3. Andere misdrijven

De rechter in de politierechtbank behandelt  ook misdrijven zoals:

 • omschreven in het Veldwetboek;

 • omschreven in het Boswetboek;

 • omschreven in de besluitwet betreffende de beteugeling van dronkenschap;

 • omschreven in de wetten op de riviervisserij;

 • omschreven in spoorwegwetgeving

 • enz.

4. Hogere beroepen tegen administratieve sancties

Bijvoorbeeld gasboete en voetbalwet.

De politierechtbank bestaat uit de rechter, die de debatten leidt en uiteindelijk oordeelt, uit het openbaar ministerie, dat de straf vordert en uit de griffier.

Gebouw

Beleid

De politierechtbank is zowel een strafrechtbank als een rechtbank die bevoegd is in burgerlijke geschillen en onder meer uitspraak doet over:

 • Overtredingen, zijnde de laagste categorie van misdrijven
 • Meer ernstige strafbare feiten, die door het aannemen van verzachtende omstandigheden worden omgezet in overtredingen;
 • Verkeersmisdrijven;
 • Onopzettelijke doding of onopzettelijke slagen en verwondingen die het gevolg zijn van een verkeersongeval;
 • Alle vorderingen via een burgerlijke partijstelling tot vergoeding van schade ontstaan uit een strafrechtelijk vervolgd verkeersongeval, ongeacht het bedrag;
 • Misdrijven bepaald in bijzondere wetten (o.m. boswetboek en het bosdecreet, veldwetboek, wetten betreffende de beteugeling van de dronkenschap, inbreuken inzake de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen);
 • Hoger beroep tegen een beslissing waarbij een gemeentelijke administratieve geldboete wordt opgelegd;
 • Hoger beroep tegen een administratieve straf opgelegd op grond van de voetbalwet en de GAS-wet (Gemeentelijke Administratieve Sancties).

De politierechtbank heeft eveneens een burgerlijke afdeling die uitspraak doet over:

 • Burgerlijke betwistingen met betrekking tot alle vorderingen inzake vergoeding van schade ontstaan uit een verkeersongeval of een treinongeval zelfs indien het zich heeft voorgedaan op een plaats die niet toegankelijk is voor het publiek.
  Wanneer u dus schade heeft geleden ingevolge dergelijk ongeval waarvan een gemeenschappelijk aanrijdingsformulier werd opgesteld of een PV hetwelk door de Procureur des Konings zonder gevolg werd gerangschikt kan u aldus bij niet-akkoord tot vergoeding van uw schade zelf het initiatief nemen om middels een dagvaarding de zaak voor de burgerlijke afdeling van de politierechtbank te brengen.