Persbericht: De nieuwe locatie van het vredegerecht Wetteren: A never ending story…

29/11/2023

De verhuis van het Vredegerecht Wetteren van de huidige locatie (Gentsesteenweg 90) naar de nieuwe locatie (Rode Heuvel nr. 4) is geworden tot een Processie van Echternach en op vandaag kent deze saga nog steeds geen einde.

Het gebouw waar het vredegerecht momenteel is in ondergebracht was reeds lang verouderd en kan niet langer dienst doen als een gerechtsgebouw dat voldoet aan de vereisten van vandaag, noch voor het publiek noch voor de vrederechter en het gerechtspersoneel. Daar waar, na jarenlang wachten, in 2022 de lang geplande verhuis stilaan “concreet” werd, volgden steeds maar nieuwe uitstellen waarbij op een vergadering van 26.6.2023 finaal 24.10.2023 als definitieve verhuisdatum werd vastgelegd.

In functie daarvan werden de procedures opgestart voor de meubilaire en technische inrichting. De dienst Infra signaleert op 23.8.2023 jammer genoeg dat de verhuisdatum wordt verplaatst naar 28.11.2023.

Het  beleidsteam van de vredegerechten Oost-Vlaanderen blijft niet bij de pakken zitten en het nodige wordt gedaan inzake het verzorgen van de publiciteit van de verhuis. Dit gebeurt op de website, via verhuisstickers op de fysieke oproepingsbrieven, affiches in de zittingszaal/inkom van het vredegerecht enz. tot … wij officieus vernemen dat die datum niet haalbaar zou zijn.

Er wordt aangedrongen op een dringend overleg met Infra omdat door gerechtsdeurwaarders reeds dagvaardingen voor de terechtzittingen in het nieuwe gebouw werden uitgestuurd en de goede rechtsbedeling in het gedrang komt. Uit het overlegmoment blijkt ook dat 28.11.2023 als verhuisdatum niet kan worden aanhouden om o.a. redenen van oplevering en gebrek aan geleverd meubilair.:

Door Infra wordt daarop ter plaatse in het nieuwe gebouw een spoedoverleg georganiseerd dat doorgaat op  14.11.2023. Alle betrokkenen zijn daarbij aanwezig: Regie der Gebouwen, Infra, alle bouwfirma’s (incl. eigenaar) en de verantwoordelijken van entiteit vredegerechten Oost-Vlaanderen (voorzitter, vrederechter, hoofdgriffier en leidinggevenden). Er wordt afgesproken dat:

  • Het nodige wordt gedaan om de openbare zittingen vanaf 30/11/2023 toch in het nieuwe gebouw (Rode Heuvel nr. 4) te laten doorgaan waarbij op dat moment een tijdelijke griffie beschikbaar is om de partijen te helpen waar nodig. De griffie is ook nog tot de definitieve verhuis bereikbaar op de oude site en oproepingen in raadkamer e.d. blijven voorlopig nog plaats vinden in het oude gebouw.
  • Er verder dient naar gestreefd te worden dat ook de rest, dus het volledige vredegerecht , zo snel mogelijk kan verhuizen. Als datum wordt 31/12/2023 voorgesteld.
  • Regie en Infra dagelijks aanwezig zijn voor de opvolging van de werken.
  • In tussentijd het nodige wordt gedaan om de aftandse verwarming in het oude gebouw operationeel te houden, zodat men daar verder kan werken in aanvaardbare omstandigheden.

 

Een gevolg is ook dat er een nieuwe communicatiecampagne dient te worden opgestart waarbij via verschillende en reeds voornoemde kanalen dient te worden gezorgd voor het correct informeren van advocaten en het publiek dat in een procedure bij het vredegerecht betrokken is.  

Het team van de vredegerechten Oost-Vlaanderen hield er aan om aan de hand van een chronologisch overzicht het sputterend verhuisdossier van het vredegerecht Wetteren te duiden en waarin de voorzitter en het beleidsteam geen verantwoordelijkheid dragen voor de ontstane juridische onzekerheid en het niet kunnen verzekeren van een goede rechtsbedeling.

Nu maar vurig hopen dat als nieuwjaarsgeschenk het vredegerecht te Wetteren zijn deuren kan sluiten op de oude site en voluit kan gaan voor de nieuwe locatie.

Met vriendelijke groeten,

Dirk De Groote - Persrechter Vredegerechten Oost-Vlaanderen