01

Corona-update 11-05-2020!

De persmagistraat van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven verzond een persbericht over de heropstart van de vredegerechten na de maatregelen ter bestrijding van het corona-virus.

lees meer lees minder
02

Het College van de hoven en de rechtbanken heeft, met het oog op de vervanging van de MFP’s (multifunctionele printers) begin 2020, de beslissing genomen om geen faxfunctie meer te voorzien op de nieuwe MFP’s voor burgerlijke rechtbanken. Het is op dat moment de bedoeling om alle MFP’s ouder dan 8 jaar te vervangen. 

Dat betekent dat onze entiteiten (waaronder het vredegerecht van Diest) geen faxen meer zullen kunnen ontvangen en versturen vanaf 1/1/2020.

De griffie van het vredegerecht van Diest beschikt als alternatief over een functionele mailbox: vred.diest@just.fgov.be

Deze mailboxen worden centraal beheerd (gelezen – intern verdeeld – beantwoord). Het is dus zeker niet de bedoeling om individuele mails te versturen naar individuele griffiers en/of medewerkers. Bij ziekte, afwezigheid, uitdiensttreding zal dit er dan voor zorgen dat de toegestuurde individuele mail niet zal kunnen behandeld worden.

De mailtechnologie zorgt er ook voor dat een verzend-, ontvangst- en leesbevestiging kan bekomen worden.

Dus eigenlijk kan er op alle vlakken een valabel en vooral moderner alternatief geboden worden.

lees meer lees minder

Over de rechtbank

Vredegerecht Diest

Alle contactgegevens

Localisatie

Vredegerecht Diest
kanton van Vredegerechten Leuven

Vredegerecht Diest

kanton van Vredegerechten Leuven

Voorstelling

Gebouw

Nieuws

Vanaf 13 juli 2020 is eenieder vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof in (de voor publiek toegankelijke delen van) de gerechtsgebouwen.

Bij beschikking van 4 juni 2020 heeft de Voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank, afwijkend van het bijzonder reglement, de organisatie van de vakantiezittingen bepaald.

De persmagistraat van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven verzond op 11 mei 2020 een persbericht over de heropstart van de vredegerechten na de maatregelen ter bestrijding van het corona-virus.

Het volledige korps van de rechters, griffiers en medewerkers van de vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven, stelt alles in het werk om vanaf 18 mei 2020 met de beschikbare middelen en mensen, de dienstverlening van de vredegerechten en de politierechtbank volledig te hernemen. Hierbij moeten de noodzakelijke veiligheids- en gezondheidsvereisten worden nageleefd, zoals het garanderen van de minimum afstand van 1,5 meter, of het dragen van een mondmasker onder toezicht van de kamervoorzitter.

 

Corona-update 02-05-2020!

Bericht in de lijn van de beschikkingen van de Voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het arrondissement Leuven van 15 maart 2020 (Rolnr. 20V15), 16 april 2020 (Rolnr. 20V17) en 2 mei 2020 (Rolnr. 20V18) ingevolge het coronavirus.

 

 

Algemeen

 

De volledige heropstart van de vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement Leuven is voorzien tegen 18 mei 2020, voor zover de dalende trend van opnames in het ziekenhuis en van overledenen zich verderzet. Daarvoor wordt de volledige heropstart voorbereid met als doelstelling de naleving van de veiligheidsmaatregelen verder te waarborgen door de toegang van het toenemend aantal rechtzoekenden tot het gerecht te kanaliseren en de spreiding van de te behandelen zaken te organiseren.

 

Tot 17 mei 2020 wordt naargelang de aard van de zaken een minimale dienstverlening verzekerd zoals hierna bepaald, waarbij naar een evenwicht wordt gezocht tussen de organisatiemogelijkheden om zaken te behandelen, de maatschappelijke noden, de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften COVID-19 en het voorkomen van een flessenhalseffect van de behandeling van zaken in de post-coronaperiode.

 

 

BESLISSING

De hiernavolgende beslissing geldt enkel voor de periode vanaf 4 mei 2020 om 00:00 tot en met 17 mei 2020 om 24:00

 

 • Bij de vredegerechten

 

 1. Openbare zittingen (dit zijn “reguliere” zittingen zoals vermeld in het bijzonder reglement)

 

 1. Inleiding van nieuwe zaken op de openbare zitting

 

Dit zijn zaken die voor het eerst voorkomen op de zitting, hetzij  na dagvaarding door een gerechtsdeurwaarder, hetzij na verzoekschrift.

 

Deze zaken worden niet behandeld tot 17 mei 2020. Partijen en/of hun raadslieden worden niet verwacht om op de zitting aanwezig te zijn. Deze zaken worden, naargelang de aard van de zaak te beoordelen door de vrederechter, uitgesteld:

   • hetzij op een vaste datum op reguliere zittingen of op bijkomende zittingen na 17 mei 2020.
   • hetzij op onbepaalde tijd.

 

Niettemin kunnen schriftelijke akkoorden, afstand van geding, doorhalingen, gezamenlijke verzoeken tot het bepalen van conclusietermijnen via elektronische weg worden behandeld.

 

 

 1. Uitgestelde zaken op de openbare zitting

 

Dit zijn zaken die op een inleidingszitting werden uitgesteld naar een vaste datum in deze periode van 4 mei tot 15 mei 2020.

 

Deze zaken worden niet behandeld. Partijen en/of hun raadslieden worden niet verwacht om op de zitting aanwezig te zijn. Deze zaken worden, naargelang de aard van de zaak te beoordelen door de vrederechter, uitgesteld:

   • hetzij op een vaste datum na 17 mei 2020 op reguliere zittingen of op bijkomende zittingen.
   • hetzij op onbepaalde tijd.

 

Niettemin kunnen schriftelijke akkoorden, afstand van geding, doorhalingen, gezamenlijke verzoeken tot het bepalen van conclusietermijnen via elektronische weg worden behandeld.

 

Uitzondering in deze periode: op het vredegerecht van Tienen werd een buitengewone zitting ingericht die zal plaatsvinden op 15 mei 2020. De zaken die naar deze zitting werden uitgesteld, zullen omwille van hun aard wel worden behandeld.

 

 1. Pleitzaken

 

De pleitzaken zijn zaken waarin conclusies werden genomen.

 

Deze zaken worden in de regel schriftelijk behandeld overeenkomstig het Corona KB van 09 april 2020 en 28 april 2020.

 

 1. De oproepingen in verzoening

 

Deze zullen worden behandeld na 17 mei 2020, behalve in zaken van pacht, recht van uitweg en in alle zaken met een wettelijke verplichte oproeping in verzoening, waarbij ze zullen worden vastgesteld op een zitting met naleving van de veiligheidsvoorschriften (w.o. social distancing bij gebreke waarvan het dragen van een mondmasker is aangewezen onder toezicht van de kamervoorzitter, vaststelling van zaken op een bepaald uur).

 

 1. Kortgedingzaken

 

Deze zaken gaan door en zullen worden vastgesteld op een zitting met naleving van de veiligheidsvoorschriften (w.o. social distancing bij gebreke waarvan het dragen van een mondmasker is aangewezen onder toezicht van de kamervoorzitter, vaststelling van zaken op een bepaald uur).

 

 

 1. Raadkamer

 

 1. Gedwongen opnames

 

Deze gaan door op basis van stukken, zo mogelijk op basis van het verhoor van de betrokkene op de plaats waar hij zich bevindt (mogelijkheden via WhatsApp, via cisco webex, eventueel te bespreken met de instellingen). In uitzonderlijke omstandigheden  -de coronapandemie kan als een uitzonderlijke omstandigheid worden aanzien- kan worden afgezien van een bezoek aan de zieke persoon op de plaats waar hij bevindt  (artikel 7 §5 van de Wet op de Geesteszieken). Hoe dit wordt ingevuld, wordt overgelaten aan de rechter.

 

 1.  Bewinden

 

 • Nieuwe bewinden

 

De behandeling van deze zaken vindt plaats hetzij op basis van stukken, zo mogelijk op basis van een verhoor van de betrokkene in de instellingen (mogelijkheden via WhatsApp, via cisco webex, eventueel te bespreken met de instellingen) of op de rechtbank in de zittingszaal (met gesloten deuren).

 

 • Machtigingen-jaarstaten- controle kostenstaten

 

De behandeling vindt doorlopend schriftelijk plaats waarbij bijkomende inlichtingen via e-mailverkeer of telefonisch kunnen worden opgevraagd.

 

 1. Plaatsbezoeken (aan huis) worden uitgesteld op een vaste datum na 17 mei 2020

 

 1. Getuigenverhoren worden uitgesteld op een vaste datum na 17 mei 2020.

 

 1. Verzegelingen gaan door in geval van hoogdringendheid en gegrondheid. Zij zullen in voorkomend geval worden uitgevoerd met naleving van de veiligheidsvoorschriften (op een bepaald uur,  met de nodige social distancing).

 

 

 • Bij de politierechtbank

 

  1. De strafzittingen worden opgeschort. De griffie verwittigt elke partij en zijn/haar advocaat van de datum waarop de zaak zal worden behandeld. De nieuwe pleitdatum zal verspreid worden ingelast in de dienstregeling vanaf 18 mei 2020.

 

  1. In burgerlijke zaken kunnen de zaken schriftelijk worden behandeld overeenkomstig het Corona KB van 09 april 2020 en 28 april 2020.

 

 

 • Gezamenlijke bepalingen

 

De griffies zijn bereikbaar via telefoonnummers en per e-mail zoals weergegeven op de website van de vredegerechten en van de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven.

 

 

De hierboven uiteengezette maatregelen

 • kunnen nog worden herzien in functie van de evolutie van de toestand
 • worden bekendgemaakt op de website van de vredegerechten van het arrondissement Leuven en op deze van de politierechtbank Leuven.

 

 

M. Verellen

Voorzitter

2 mei 2020

Corona-update 16-04-2020!

Bericht in de lijn van de beschikkingen van de Voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het arrondissement Leuven van 15 maart 2020 (Rolnr. 20V15) en 16 april 2020 (Rolnr. 20V17) ingevolge het coronavirus.

 

Algemeen

De verderzetting van de veiligheidsmaatregelen COVID-19 dringt zich op tot 3 mei 2020. Alhoewel er geen zicht is op het einde van de coronamaatregelen, zal de essentiële dienstverlening van de rechterlijke orde worden uitgevoerd, naargelang de aard van de zaken te beoordelen door de vrederechters en rechters in de politierechtbank. Dit kan door creatief te zijn en een evenwicht te vinden tussen de verschillende organisatiemogelijkheden om zaken te behandelen in functie van de maatschappelijke noden en in combinatie met gezondheids- en veiligheidsvoorschriften COVID-19. Daarbij wordt het gevaar voor de concentratie van de werkdruk in de post-coronaperiode zoveel mogelijk mee in ogenschouw genomen.

 

 

BESLISSING

De hiernavolgende beslissing wordt genomen met ingang vanaf 20 april 2020 om 00:00 tot en met 3 mei 2020 om 24:00

 

 • Bij de vredegerechten
  • De openbare zittingen worden opgeschort tot 3 mei 2020.

 

Inleidingen – nieuwe zaken

Deze zaken worden, naargelang de aard van de zaak te beoordelen door de vrederechter,

   • hetzij bij voorrang uitgesteld op een vaste datum vanaf 4 mei 2020 op reguliere zittingen of op bijkomende zittingen.
   • hetzij subsidiair op onbepaalde tijd.

 

Pleitzaken

De pleitzaken met conclusies van alle partijen zullen in de regel schriftelijk worden behandeld overeenkomstig het Corona-KB nr.2 van 9 april 2020. Conform dit KB zal ingeval van verzet van één partij, de rechter oordelen of hij/zij de zaak in beraad neemt. Ingeval van verzet van alle partijen zal de zaak naar de rol worden verzonden en op verzoek van partijen terug worden vastgesteld.

 

  • De verzoeningszittingen worden opgeschort tot na 3 mei 2020, behalve in zaken van pacht, recht van uitweg, waarbij ze zullen worden vastgesteld op een zitting met naleving van de veiligheidsvoorschriften w.o. social distancing (op een bepaald uur, in de zittingszaal op voldoende afstand).

 

  • Kortgedingzaken gaan door, waarbij ze zullen worden vastgesteld op een zitting met naleving van de veiligheidsvoorschriften w.o. social distancing (op een bepaald uur, in de zittingszaal op voldoende afstand).

 

  • Gedwongen opnames gaan door op basis van stukken, zo mogelijk op basis van het verhoor van de betrokkene op de plaats waar hij zich bevindt (mogelijkheden via WhatsApp, via cisco webex, eventueel te bespreken met de instellingen). In uitzonderlijke omstandigheden  -de coronapandemie kan als een uitzonderlijke omstandigheid worden aanzien- kan worden afgezien van een bezoek aan de zieke persoon op de plaats waar hij bevindt  (artikel 7 §5 van de Wet op de Geesteszieken). Hoe dit wordt ingevuld, wordt overgelaten aan de rechter.

 

  • Bewinden

 

Nieuwe bewinden

Deze vinden plaats hetzij op basis van stukken, zo mogelijk op basis van een verhoor van de betrokkene in de instellingen (mogelijkheden via WhatsApp, via cisco webex, eventueel te bespreken met de instellingen) of op de rechtbank in de zittingszaal (met gesloten deuren).

 

Machtigingen-jaarstaten- controle kostenstaten- …-  vinden doorlopend schriftelijk plaats waarbij bijkomende inlichtingen via e-mailverkeer of telefonisch kunnen worden opgevraagd.

 

  • Plaatsbezoeken (aan huis) en getuigenverhoren worden opgeschort tot na 3 mei 2020.

 

  • Verzegelingen gaan door waar zij in geval van hoogdringendheid en gegrondheid zullen worden uitgevoerd met naleving van de veiligheidsvoorschriften (op een bepaald uur,  met de nodige social distancing).

 

 • Bij de politierechtbank

De social distancing kan evenmin gegarandeerd worden. Niet op de openbare zitting, niet in de raadkamer en niet op de griffie.

 

  • De strafzittingen worden opgeschort. De griffie verwittigt elke partij en zijn/haar advocaat van de datum waarop de zaak zal worden behandeld. De nieuwe pleitdatum zal verspreid worden ingelast in de dienstregeling vanaf 4 mei 2020.
  • In burgerlijke zaken kunnen de zaken schriftelijk worden behandeld overeenkomstig het Corona-KB nr. 2 van 9 april 2020.

Conform dit KB zal ingeval van verzet van één partij, de rechter oordelen of hij/zij de zaak in beraad neemt. Ingeval van verzet van alle partijen zal de zaak naar de rol worden verzonden en op verzoek van partijen terug worden vastgesteld.

 

 • Gezamenlijke bepalingen

De griffies zijn bereikbaar via telefoonnummers en per e-mail zoals weergegeven op de website van de vredegerechten van het arrondissement Leuven en op deze van de politierechtbank Leuven.

 

 

De hierboven uiteengezette maatregelen

- kunnen nog worden herzien in functie van de evolutie van de toestand

- kunnen worden verlengd na 3 mei 2020

- worden bekendgemaakt op de website van de vredegerechten van het arrondissement Leuven  en op deze van de politierechtbank Leuven.

 

 

M. Verellen

Voorzitter

16 april 2020

U kan inleidende procedurestukken neerleggen door deze:

- op te sturen via de Post;

- te deponeren in de brievenbus of in een "tijdelijk noodpostpunt" aan de deur van de griffie;

- in te dienen via e-Deposit.

 

Alvorens de neerlegging van inleidende procedurestukken kan behandeld worden, dient een bedrag van € 20, zijnde de bijdrage voor het fonds van juridische tweedelijnsbijstand, betaald te worden.

Dit kan bij voorkeur op de rekening van de griffie (BE76 6792 0090 6295).

Corona-update 15 maart 2020!

Bericht in de lijn van de beschikking van de Voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het arrondissement Leuven van 15 maart 2020 (Rolnr. 20V15) ingevolge het coronavirus.

 

Algemeen

 

België is in de ban het coronavirus.

Op donderdag 12 maart 2020 kondigde de federale regering noodmaatregelen aan om de verspreiding van het virus te vertragen.

Op 13 maart 2020 verspreidde het College van Hoven en Rechtbanken  (CHR) een aanbeveling aan alle directiecomités van het Rijk. Deze aanbeveling heeft enerzijds tot doel om de continuïteit van de dienstverlening aan de rechtszoekende te waarborgen en tegelijkertijd aan onze medewerkers, magistraten en "bezoekers" de nodige gezondheidsbescherming te garanderen.

 

Volgens het CHR moeten fysiek interpersoonlijk contact en bijeenkomsten van verschillende mensen in een kleine ruimte worden vermeden. Nog volgens het CHR moet het volgende worden aangeraden: regelmatige verluchting van de lokalen, regelmatig de handen wassen met zeep gedurende 40-60 seconden en een soepelere organisatie van de zittingen om te voorkomen dat er te veel mensen aanwezig zijn in de zittingszaal.

In lijn met de federale noodmaatregelen raadt het CHR ook aan om de personeelsbewegingen zoveel mogelijk te beperken en thuiswerk zoveel mogelijk te promoten. Indien thuiswerk niet tot de mogelijkheden behoort voor bepaalde categorieën (assistenten en medewerkers), dan kunnen zelfs dienstvrijstellingen gegeven worden.

Maar nog belangrijker is de voorgeschreven veiligheidsafstand die ten allen tijde dient gerespecteerd worden. De zogenaamde social distancing. Dit is het bewaren van een veiligheidsperimeter van - volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie - minstens 1 meter.

 

Derhalve dringt de volgende beslissing aangaande de organisatie van de vredegerechten en de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven zich op om het verder verspreiden van het coronavirus zoveel mogelijk in te dijken. Het coronavirus heeft blijkbaar gaandeweg de omvang aangenomen van een pandemie waarbij de overheden en organisaties in de verschillende landen drastische maatregelen hebben genomen.  Het zou onverantwoord zijn om geen maatregelen binnen de eigen organisatie te nemen, gericht op het algemeen belang. Het algemeen belang bestaat er in dat de Volksgezondheid primeert. De hierna opgesomde maatregelen zijn er op gericht te voorkomen dat teveel personen zich in eenzelfde ruimte begeven én de sociale distancing van 1 meter kan worden gegarandeerd. De hierna opgesomde maatregelen zijn er eveneens op gericht om mogelijke toekomstige afwezigheden van het personeel op te vangen en een minimumbezetting moet worden georganiseerd. Tenslotte is het aangewezen om de continuïteit van de dienst binnen het arrondissement Leuven op een zelfde wijze te verzekeren

 

BESLISSING

De hiernavolgende beslissing wordt genomen met ingang vanaf 16 maart 2020 om 00:00 tot en met 19 april 2020 om 24:00

 

 • Bij de vredegerechten

 

Binnen het arrondissement Leuven kan op meerdere plaatsen de social distancing niet gegarandeerd worden. Niet op de openbare zitting, niet in de raadkamer, niet op verplaatsing en niet op de griffie.

 

Er zijn reeds meerdere personeelsleden ziek afwezig.

 

  • De openbare zittingen en worden opgeschort tot 19 april 2020. De griffie verwittigt elke partij en zijn/haar advocaat van de datum waarop de zaak zal worden behandeld. De nieuwe pleitdatum zal in de dienstregeling verspreid worden ingelast na 19 april 2020.
  • De verzoeningszittingen worden opgeschort tot 19 april 2020.
  • Kortgedingzaken gaan door.
  • In pleitzaken kunnen partijen de schriftelijke behandeling vragen, bij gebreke waarvan de zaken worden opgeschort tot na 19 april 2020 en in de dienstregeling  verspreid worden opgenomen na 19 april 2020.
  • In raadkamer zullen enkel die zaken worden behandeld die door de vrederechter als hoogdringend worden beschouwd, mits het organiseren van social distancing én wanneer de minimumbezetting van de griffie dit toelaat.  Voorafgaand overleg tussen de magistraat en de leidinggevende griffier is noodzakelijk.
  • Plaatsbezoeken kunnen slechts doorgaan indien deze worden toegelaten door de instelling zelf, en indien de social distancing kan worden gegarandeerd én de minimumbezetting van de griffie dit toelaat. Voorafgaand overleg tussen de magistraat en de leidinggevende griffier is noodzakelijk.

 

 • Bij de politierechtbank

 

De social distancing kan evenmin gegarandeerd worden. Niet op de openbare zitting, niet in de raadkamer en niet op de griffie.

 

  • De strafzittingen worden opgeschort. De griffie verwittigt elke partij en zijn/haar advocaat van de datum waarop de zaak zal worden behandeld. De nieuwe pleitdatum zal verspreid worden ingelast in de dienstregeling na 19 april 2020.
  • In burgerlijke zaken kunnen partijen de schriftelijke behandeling van een pleitzaak vragen, bij gebreke waarvan de zaken worden opgeschort tot na 19 april 2020 en verspreid in de dienstregeling  zullen worden opgenomen na 19 april 2020.

 

 • Gezamenlijke bepalingen

De griffies zijn bereikbaar via telefoonnummers,  e- mail zoals weergegeven op de website of na afspraak.

 

De hierboven uiteengezette maatregelen

-  kunnen nog worden herzien in functie van het evolueren van de toestand

-  kunnen worden verlengd na 19 april 2020

-  worden bekendgemaakt op de website van de vredegerechten van het arrondissement Leuven  en op deze van de politierechtbank Leuven.

 

 

M. Verellen

Voorzitter

15 maart 2020

In het Belgisch Staatsblad van 10/02/2020 werd de beschikking tot wijziging van het bijzonder reglement van de vredegerechten van het arrondissement Leuven van 04/02/2020 gepubliceerd.

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
algemeen voorbehoud bij het gebruik van formulieren
Document PDF Word Excel Info
verzoekschrift tot rechterlijke bescherming (bewind) - art. 1240 Ger.W.
omstandige geneeskundige verklaring (bewind) - art. 1241 Ger.W.
waarvoor bescherming vragen? - art. 492/1 B.W.
praktische gids "Hoe jezelf en je vermogen beschermen?"
Document PDF Word Excel Info
model verzoekschrift
omstandig geneeskundig verslag
Document PDF Word Excel Info
verzoekschrift tot aanvaarden/verwerpen van nalatenschap
Document PDF Word Excel Info
verzoekschrift tot oproeping in verzoening
Document PDF Word Excel Info
verzoekschrift betreffende huur
Document PDF Word Excel Info
volmacht tot vertegenwoordiging voor de vrederechter
Document PDF Word Excel Info
korte toelichting over de proceskosten
Document PDF Word Excel Info
brochure "De vrederechter: De rechter die dicht bij de burger staat"
praktische gids "Hoe jezelf en je vermogen beschermen?"

Sitemap