Vredegerechten Limburg

Openingsuren


Elk vredegerecht is voor het publiek toegankelijk op alle werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16 uur.

Lokaal nieuws


er zijn momenteel geen nieuwsartikels
01

Deze pagina gaat uit van het Directiecomité van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Limburg.

lees meer lees minder
02

De vredegerechten Borgloon en Maaseik zijn afgschaft sinds 1 mei 2018.

lees meer lees minder

Over de rechtbank

Vredegerecht Hasselt 1

Alle contactgegevens

Localisatie

Vredegerechten Limburg

Kantons

Vredegerecht Tongeren
Vredegerechten Limburg
Vredegerecht Beringen
Vredegerechten Limburg
Vredegerecht Bilzen
Vredegerechten Limburg
Vredegerecht Bree
Vredegerechten Limburg
Vredegerecht Genk
Vredegerechten Limburg
Vredegerecht Hasselt 1
Vredegerechten Limburg
Vredegerecht Hasselt 2
Vredegerechten Limburg
Vredegerecht Houthalen - Helchteren
Vredegerechten Limburg
Vredegerecht Maasmechelen
Vredegerechten Limburg
Vredegerecht Pelt
Vredegerechten Limburg
Vredegerecht Sint-Truiden
Vredegerechten Limburg

Vredegerechten Limburg

Voorstelling

Welkom

Welkom op de website van de vredegerechten van het arrondissement Limburg.

Het arrondissement Limburg telt 13 vredegerechten: Beringen, Bilzen, Bree, Genk, Hasselt I, Hasselt II, Houthalen-Helchteren, Maasmechelen, Neerpelt, Sint-Truiden en Tongeren.

Op deze site vindt u informatie terug die gemeenschappelijk is voor de 13 vredegerechten van het arrondissement.

Informatie die eigen is aan een specifiek vredegerecht, vindt u op de website van dat vredegerecht. Sluit daarvoor dit venster door rechtsboven op "back" te klikken en klik vervolgens op de link naar het overeenstemmende vredegerecht onderaan de pagina.

De vredegerechten en de politierechtbank van elk arrondissement worden geleid en georganiseerd door een directiecomité bestaande uit de voorzitter, de ondervoorzitter en van de griffier.

Voor vragen, opmerkingen of suggesties over de werking van de vredegerechten van het arrondissement Limburg kunt u het directiecomité contacteren per mail op het adres van de voorzitter.

Beleid

Het vredegerecht is voor de burger het gezicht van de Justitie. Wie met het gerecht in aanraking komt, zal immers meestal met het vredegerecht te maken krijgen, omdat de vrederechter een zo ruime bevoegdheid heeft dat bijna alle zaken uit het dagelijkse leven van de mensen voor hem moeten gebracht worden. Het vredegerecht is een voor iedereen makkelijk toegankelijke en laagdrempelige rechtbank, die dicht bij de rechtzoekende wil staan en mee zoekt naar de oplossing van de geschillen van alledag.

België telt momenteel (2015) nog 187 gerechtelijke kantons, verspreid over 13 arrondissementen. Het gerechtelijk arrondissement Limburg groepeert daarvan 13 kantons. Elk kanton heeft één vredegerecht, waarvan sommige -voorlopig nog- meer dan één "zetel" (=zittingsplaats) hebben. In het arrondissement Limburg hadden het kanton Neerpelt-Lommel en Kanton Tongeren-Voeren  twee zetels.  De overheid heeft echter beslist alle dubbele zetels binnen afzienbare tijd af te schaffen en nog slechts één zetel per kanton over te houden. Voor het kanton Neerpelt-Lommel betekent dit dat enkel de zetel Neerpelt zal worden behouden. Voor het kanton Tongeren-Voeren opteerde de overheid om in Voeren zittingen ‘sous l’arbre’ te houden d.w.z. dat er op geregelde tijdstippen (voorlopig voorzien op eerste maandag der maand) zittingen zullen gehouden worden in het gemeentehuis te Voeren.

Alle vredegerechten van een arrondissement zijn samen met de politierechtbank georganiseerd op arrondissementeel niveau. De algemene leiding en organisatie van de vredegerechten en de politierechtbank berust bij de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank, bijgestaan door een directiecomité, samengesteld uit deze voorzitter, de ondervoorzitter en de arrondissementele hoofdgriffier.

Er is in elk kanton één vrederechter die door de Koning voor het leven benoemd is en die aan strenge benoemingsvoorwaarden moet voldoen. Sinds de gerechtelijke hervorming van 1 april 2014 wordt elke vrederechter in hoofdorde benoemd in een specifiek kanton, maar in ondergeschikte orde ook in alle andere vredegerechten van het arrondissement. De voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank kan hem bijgevolg ook inzetten in de andere kantons, indien de dienst dat vereist. Concreet kan elke vrederechter dus rechtspreken in elk kanton van het arrondissement.  

Elk vredegerecht telt in principe ook zes plaatsvervangende rechters die de voorzitter alleen mag aanwijzen om een vrederechter te vervangen die verhinderd of afwezig is en indien het redelijkerwijs niet mogelijk is een vrederechter uit een ander kanton in te zetten.    

Bevoegdheden

De vrederechter is een verzoenende rechter die vrede wil brengen tussen burgers die in een geschil verwikkeld zijn geraakt. Ook aan de zogenoemd "kleine geschillen" met gering maatschappelijk impact, maar die het leven van de betrokken partijen verzuren, zal de vrederechter de nodige tijd en aandacht besteden om naar de mensen te luisteren, te pogen hen tot een vergelijk te brengen en een rechtvaardige oplossing uit te werken die de rust doet weerkeren.

De vrederechter is een burgerlijke rechter: hij neemt alleen kennis van zuiver burgerlijke zaken en zal dus geen straffen uitspreken. Voor strafzaken zijn enkel de politierechtbank, de correctionele rechtbank en het hof van assisen bevoegd. De vrederechter neemt ook geen kennis van geschillen tussen ondernemingen die betrekking hebben op de commerciële activiteit van die ondernemingen. Die behoren tot de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank  (bv. de invordering van (kleine) facturen van de ene onderneming tegen de andere).

In de artikelen 590 tot 601 van het Gerechtelijk Wetboek zijn ruim een 80-tal uiteenlopende bevoegdheden voor de vrederechter weggelegd.

In de eerste plaats doet de vrederechter, zoals elke andere rechter, aan gewone geschillenbeslechting waarbij partijen tegenstanders van elkaar zijn en zal hij de vordering moeten toewijzen of verwerpen bij vonnis, waarin hij en of meerdere partijen al dan niet veroordeelt om bepaalde zaken te betalen, af te geven, te doen of niet te doen.

Daarnaast heeft de vrederechter nog een zeer belangrijk takenpakket dat onder de noemer “willige rechtsmacht” valt., waarbij hij optreedt als beschermrechter van sociaal zwakken en onbekwamen. Hier dient de vrederechter geen geschillen in de echte zin te beslechten, maar zal hij administratief optreden door beschermingsmaatregelen op te leggen en de uitvoering van die maatregelen.

In de gewone geschillenbeslechting (“contentieux”) zijn de meest bekende bevoegdheden van de vrederechter de volgende:

 • Algemene bevoegdheid (ook “nominale” of “volstrekte” bevoegdheid genoemd): alle in geld uitgedrukte vorderingen betreffende overeenkomsten of onrechtmatige daad, tot maximaal 5.000 euro (artikel 590 van het Gerechtelijk Wetboek): facturen, geldleningen, schadevergoedingen, enz.. Deze regel geldt niet als de materie tot de exclusieve bevoegdheid van een andere rechtbank behoort: bv. kleine facturen invorderen wanneer beide partijen ondernemingen zijn behoort tot de bevoegdheid van  de rechtbank van koophandel. Onderhoudsgelden behoren tot de bevoegdheid van de familierechtbank; schade uit verkeersongevallen tot deze van de politierechtbank.
 • Bijzondere bevoegdheden, zonder beperking door de waarde van het geschil (artikel 591 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek):
  • huur (gewone huur, woninghuur, handelshuur, landpacht),
  • uitdrijving uit plaatsen bezet zonder recht of titel;
  • mede-eigendom (o.m. appartementenrecht),
  • erfdienstbaarheden (recht van uitweg, doorgang, lichten en zichten, afstand van beplantingen, enz.),
  • alle invorderingen facturen van nutsvoorzieningen aan particulieren, ook deze van boven 2.500 euro;
  • consumentenkredieten,
  • onteigeningen,
  • ruilverkaveling,
  • verzegeling en ontzegeling
  • geschillen over begraafplaatsen en lijkbezorging
  • enz.

De vrederechter is sinds de oprichting van de familierechtbank per 1 september 2014 niet meer bevoegd voor familierechtelijke geschillen (alimentatievorderingen, dringende en voorlopige maatregelen tussen echtgenoten bij echtelijke moeilijkheden).

Uitleg over het procesverloop voor de vrederechter vindt u op deze site onder de link "inlichtingen" - "procedures".

Tot de willige rechtsmacht van de vrederechter behoren:

 • de voogdij over minderjarigen (ook deze over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen);
 • het verlenen van machtigingen aan ouders en vertegenwoordigers voor het stellen van bepaalde rechtshandelingen in naam van minderjarigen,
 • bewindvoering over de persoon en/of de goederen van meerderjarigen die daartoe ingevolge hun gezondheidstoestand niet meer zelf in staat zijn,
 • gedwongen opname van geesteszieken,
 • aanwezigheid bij verkopingen van goederen van dergelijke onbekwamen;
 • beëdiging van veldwachters, sluiswachters, treinconducteurs, enz.
 • opstellen van akten van bekendheid ter vervanging van een geboorteakte, nodig voor het huwelijk of het verkrijgen van de Belgische nationaliteit 
 • enz.

Besluit: de vrederechter is uitsluitend bevoegd voor burgerrechtelijke materies. Hij is geen strafrechter en dus niet bevoegd voor het uitspreken van strafrechtelijke sancties.

Dit wil niet zeggen dat hij geen kennis mag nemen van geschillen over strafrechtelijk vervolgbare handelingen, zolang de eigenlijke vordering een zuiver burgerrechtelijk karakter heeft (bvb. herstel van schade die door  het strafbare feit werd veroorzaakt) en op voorwaarde dat geen gerechtelijk strafonderzoek lopende is voor de onderzoeksrechter of voor een strafrechtbank. Een eenvoudige klacht bij politie of een opsporingsonderzoek van het parket doen geen gerechtelijk onderzoek lopen.

De vrederechter als “juge de proximité”: verzoener bij uitstek

Ondanks het feit dat hij de rechter van welbepaalde geschillen en situaties is geworden, heeft de vrederechter zijn eigenheid van vrede brengende rechter weten te behouden door zijn specifieke werkwijze.

Het vredegerecht onderscheidt zich van de andere rechtbanken door zijn laagdrempeligheid en grotere toegankelijkheid. De vrederechter is de ‘juge de proximité’, de ‘nabijheidsrechter’, in meerdere betekenissen van het woord:

 • hij staat vooreerst letterlijk zeer dicht bij de rechtzoekenden in die zin dat de vredegerechten territoriaal verspreid zijn en dus in afstand niet ver verwijderd zijn van de gemeenten waaruit het kanton bestaat;
 • de vredegerechten staan ook figuurlijk veel dichter bij de burger omdat ze huiselijker van sfeer zijn dan grotere rechtbanken, en meestal ook wat vriendelijker van onthaal;
 • het vredegerecht behandelt ook materies uit het dagdagelijkse leven, die de burger nauw aan het hart liggen;
 • de vrederechter zelf is makkelijker bereikbaar en wordt als enige rechter in het kanton sneller herkend door de mensen;
 • in gerechtelijke procedures is de vrederechter luisterbereid en treedt hij in dialoog met de rechtzoekende;
 • hij maakt, veel meer dan andere rechtbanken, gebruik van de mogelijkheid om de persoonlijke verschijning van de partijen te bevelen om er door de rechter zelf gehoord te worden, en zeer vaak houdt hij plaatsbezoeken om zich persoonlijk van de feitelijke toestand te gaan vergewissen, hetgeen tot betere inzichten van de problematiek en dus tot snellere en makkelijker aanvaarde resultaten leidt.

De vrederechter zal dan ook sneller vertrouwen inboezemen en wordt daarom ervaren als de verzoener bij uitstek, die een einde kan stellen aan betwistingen die het leven van mensen nutteloos verbitteren.

Gelet op de hierboven reeds onderlijnde persoonlijke en rechtstreekse contacten die hij met de mensen heeft, is hij uitermate goed geplaatst om, naast het eigenlijke “rechtspreken”, ook een bemiddelingsopdracht uit te voeren waarbij hij verzoenend optreedt.

De wettelijk georganiseerde “minnelijke schikking"

De nabijheidsfunctie van de vrederechter komt allicht nog het meest tot uiting in de zaken die hem ter minnelijke schikking voorgelegd worden. De bedoeling is dat de partijen tot een vergelijk komen en dat ze hun geschil beëindigen met een akkoord, precies om te vermijden dat het tot een proces zou moeten komen. Uitleg over deze procedure vindt u op deze site in een nota onder de modelformulieren en onder de link "inlichtingen" - "procedures".

Gerechtelijke hiërarchie

Tegen de meeste beslissingen van de vrederechter kan de in het ongelijk gestelde partij hoger beroep instellen bij de rechtbank van eerste aanleg. Er is geen hoger beroep mogelijk als het gevorderde bedrag lager is dan 1.860 euro. Is de vordering niet in geld waardeerbaar (bv. een vordering tot ontbinding van een huurcontract), dan is wel hoger beroep mogelijk. 

Binnen het arrondissement wordt steeds gestreefd naar een eenvormige rechtspraak in alle kantons. Uiteraard is iedere uitspraak van de vrederechter aangepast aan de concrete omstandigheden en bijzonderheden van elke individuele zaak die hem voorgelegd wordt.  

De vrederechters spannen zich in om de zaken die hen worden voorgelegd op de kortst mogelijke tijd af te handelen, ook al stijgt de werkdruk voortdurend. Zij slagen daarin voorlopig nog en kennen bijgevolg geen gerechtelijke achterstand.

Info

Hieronder vindt u interessante informatiebrochures over materies die met het vredegerecht verwant zijn, meer bepaald uitleg over:

 • de huurwet:  De veertiende editie van de meest bekende en meest gevraagde brochure van de FOD, waarin de volledige huurwetgeving op gedetailleerde wijze wordt uitgelegd.
 • de vrederechter, de rechter die het dichtst bij de mensen staat. Hij speelt een rol in heel veel aspecten van ons dagelijks leven, en dit van de wieg tot aan het graf. Kenmerkend is dat hij steeds een oplossing op mensenmaat tracht te vinden, waar mogelijk via een verzoeningsprocedure.
 • de toegang tot juridische eerstelijns- en tweedelijnsbijstand: voorwaarden, procedures,... De lijst van justitiehuizen wordt in de brochure weergegeven.
 • hoe jezelf en je vermogen beschermen? Deze brochure is gericht op mensen die zich willen laten bijstaan bij het beheer van hun vermogen of hun persoon en legt onder meer het nieuwe stelsel voor buitengerechtelijke en gerechtelijke bescherming uit. De brochure gaat ook in op hoe de procedures verlopen en wat de regelingen in de praktijk betekenen voor alle betrokkenen. 
 • Justitie in cijfers 2014: hoeveel vonnissen en arresten werden er door de verschillende rechtbanken van het land uitgesproken in 2014.
Organisatie

Gebiedsomschrijving

De vredegerechten beslaan het volledige grondgebied van het gerechtelijk arrondissement Limburg, hieronder weergegeven met aanduiding van de steden en gemeenten. Het arrondissement telde op 1 januari 2015 ongeveer 860.116 inwoners.

Voor welk gebied de vredegerechten individueel bevoegd zijn, wordt beschreven op de site van de lokale vredegerechten zelf.  

Bijlagen

Samenstelling

 

 
Custom 1

Zittingen

In elk vredegerecht worden openbare zittingen gehouden, maar ook zittingen in raadkamer. 

De openbare zittingen zijn, zoals het woord het zegt, openbaar en mogen dus bijgewoond worden door het publiek. Zij worden gehouden in de zittingzaal van elk vredegerecht. Het aantal openbare zittingen en de juiste dag en uur worden door de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank bepaald in een bijzonder reglement. Voor de diverse vredegerechten van het arrondissement Limburg vindt u hieronder het bijzonder reglement.

De zittingen in raadkamer vinden om redenen van privacy plaats achter gesloten deuren. Publiek is hierop bijgevolg niet toegelaten. Het gaat voornamelijk om de behandeling van zaken in verband met bewindvoering over onbekwamen, ouderlijk goederenbeheer, voogdij, geesteszieken. De meeste vrederechters houden ook hun verzoeningszittingen in de raadkamer. Elke vrederechter bepaalt zelf wanneer hij zitting in raadkamer houdt. De betrokken partijen worden daarvoor opgeroepen door de griffier. 

Formulieren

De meeste documentatie bewindvoering is terug te vinden onder "Formulieren bewind".

Document PDF Word Excel Info
Getuigenis bewindvoering Filip voor congres 19 oktober 2018
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift bewind
Medsich attest
Verzoekschrift bewind verkwister
Aanvaarding opdracht bewindvoerder persoon en goederen
Informatie bewind familie goederen
Informatie bewind familie persoon goederen
Brochure FOD Justitie
Brochure familiale bewindvoering
Eerste verslag bewind vertegenwoordiging goederen
Eerste verslag bewind vertegenwoordiging persoon
Eerste verslag bewind bijstand goederen
Eerste verslag bewind bijstand persoon
Jaarverslag bewind vertegenwoordiging goederen
Jaarverslag bewind vertegenwoordiging persoon
Jaarverslag bewind bijstand goederen
Jaarverslag bewind bijstand persoon
Bijlage banklisting
Eindverslag bewind vertegenwoordiging goederen
Eindverslag bewind vertegenwoordiging persoon
Eidnverslag bewind bijstand goederen
Eindverslag bewind bijstand persoon
Staat kosten en ereloon
Staat kosten en ereloon bewond professionele bewindvoerder
Vergoeding bewindvoerders Limburg
Tarificatie bewindvoering vredegerechten Limburg
Verzoekschriften bijzondere machtiging algemeen
Module 1.1. programma module 7 september 2018
Module 1.2 overzicht wetgeving en procedure - Dirk Scheers 7 september 2018
Module 1.3 staat kosten en ereloon bewind professionele bewindvoerders
Module 1.4 tarificatie professionele bewindvoering vredegerechten Limburg
Module 1.5 vergoeding bewindvoerders Limburg
Module 2.1 programma module 28 september 2018
Module 2.2 opstart bewindvoering Kriekels 28 september 2018
Module 2.3 bewindvoerders machtigingen Walter Niewold 28 september 2018
Module 3.1. programma 5 oktober 2018
Module 3.2. Vlaams Agentschap voor personen met een handicap - bewindvoerders pvf 5 oktober 2018
Module 3.3. bewindvoering bijstandorganisaties
Module 4.1. programma module 19 oktober 2018
Module 4.2. presentatie 19 oktober 2018 "ken je rechten"
Module 4.3. patientenrechten 19 oktober 2018
Module 4.4. communicatie betrokkenheid 19 oktober 2018
Module 5.1. programma module 5
Module 5.2. ppt gerechtelijke mandatarissen verzekering Vanbreda
Module 5.3. ppt Hasselt Auke Manteleers Vanbreda
Module 5.4. de financiële en bancaire aspecten van bewind - Ilse Vreven
Module 5.4.a. financiële instrumenten
Module 5.5 raakvlakken collectieve schuldenregeling bewind voor bewindvoerders - Regina Gymza
Module 5.6. ppt - raakvlakken schuldbemiddeling - bewindvoering - Bernadette Evers
Module 5.6.a. ocmw Neerpelt
Module 5.7. samenloop collectieve schuldenregeling bewind Derieck
Module 5.8 samenwerkingsprotocol collectieve schuldenregeling bewind
Module 5.8.a. lijst vaste kosten
Module 5.8.b. kosten en erelonen schuldbemiddelaar
Module 5.8.c. vergoedingen bewind
Module 5.9. samenvatting voorontwerp vereenvoudiging bewind
Document PDF Word Excel Info
Formulier conclusietermijnen
Verzoek conclusietermijnen
Document PDF Word Excel Info
Toelichting procedure huur
Verzoekschrift ontbinding huur
Verzoekschrift opzeg geldig en van waarde
Verzoekschrift vrijgave huurwaarborg verhuurder
Verzoekschrift uitvoering werken door verhuurder
Verzoekschrift vrijgave huurwaarborg door huurder
Verzoekschrift verlenging huur wegens buitengewone omstandigheden
Verzoekschrift uithuiszetting bezetting zonder recht of titel
Brochure huurwet 2013
Krakerswet 18 oktober 2017
Document PDF Word Excel Info
Verzoek oproeping minnelijke schikking
Toelichting verzoening
Verzoekschrift minnelijke schikking huur
Document PDF Word Excel Info
Bijzondere machtiging algemeen
Verzoek verwerping nalatenschap
Verzoek aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
Verzoek zuivere aanvaarding nalatenschap
Jaarverslag voogdij
Document PDF Word Excel Info
Verzoek gedwongen opname medisch verslag
Document PDF Word Excel Info
Volmacht artikel 728 § 2 Gerechtelijk wetboek

Sitemap