01

Het Arbeidshof Antwerpen heeft twee afdelingen, namelijk Antwerpen en Hasselt.

Voor meer gegevens over de verschillende afdelingen, klik op één van bovenstaande links of ga onderaan deze pagina naar de afdelingen.

lees meer lees minder
02

Het officiële adres van het Arbeidshof Antwerpen is Cockerillkaai, 39, 2000 Antwerpen.

De ingang van het gebouw is evenwel: Waalsekaai, 35 A, 2000 Antwerpen.

lees meer lees minder

Alle contactgegevens

Localisatie

Arbeidshof Antwerpen

Afdelingen

Arbeidshof Antwerpen - afdeling Antwerpen
Arbeidshof Antwerpen
 • Cockerillkaai 39 - ingang Waalse Kaai, 35
  2000 Antwerpen
 • 03 247 99 15
Arbeidshof Antwerpen - afdeling Hasselt
Arbeidshof Antwerpen
 • Parklaan 25/1
  3500 Hasselt
 • 011 37 40 22

Arbeidshof Antwerpen

 • Cockerillkaai 39 - ingang Waalse Kaai, 35 - 2000 Antwerpen
Voorstelling

Welkom

Het arbeidshof Antwerpen, dat afdelingen heeft in Antwerpen en in Hasselt, behandelt geschillen over sociaal recht. Dit kunnen geschillen zijn inzake sociale zekerheid, sociale bijstand, arbeidsovereenkomsten of collectieve schuldenregeling.

Zo wordt uitspraak gedaan over geschillen die handelen over onder meer werkloosheid, pensioenen, ziekte-uitkeringen, arbeidsongevallen, gezinsbijslag, OCMW en geschillen over personen met een handicap.

Verder worden ook de geschillen tussen werknemers en werkgevers behandeld, bijvoorbeeld naar aanleiding van een ontslag.

Tot slot worden ook de geschillen behandeld van personen die een zeer grote schuldenlast hebben (collectieve schuldenregeling).

Iedereen die het niet eens is met een vonnis dat werd uitgesproken door de arbeidsrechtbank Antwerpen (met afdelingen in Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Tongeren en Turnhout), kan hiertegen beroep aantekenen.

Na onderzoek van de zaak, wordt een beslissing uitgesproken in de vorm van een arrest. Wij zijn ons bewust van de belangrijke impact van de beslissingen nu de arresten vaak betrekking hebben op het basisinkomen van de rechtzoekende en streven ernaar om een kwaliteitsvol arrest te maken en dit uit te spreken binnen een redelijke termijn.

We laten ons leiden door fundamentele waarden zoals:

 • onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit
 • expertise en bewaking van kwaliteit
 • toegankelijkheid en klantgerichtheid
 • tijdigheid en duidelijkheid van de beslissingen
 • omgevingsbewustzijn

Met deze website wil het arbeidshof in de eerste plaats nuttige informatie verstrekken aan de rechtzoekenden en hun vertegenwoordigers en op die manier bijdragen tot een toegankelijke en klantgerichte justitie. Op de website wordt verder ook informatie vermeld over de werking en over het gevoerde beleid.

 

Dirk Torfs

Eerste Voorzitter

Beleid

Beleidsplan 2019-2024

Inleiding.

Het arbeidshof Antwerpen behandelt geschillen inzake sociaal recht en collectieve schuldenregeling.

Het zijn de magistraten van de zetel die recht spreken. De beslissing, die arrest wordt genoemd, wordt genomen door de beroepsmagistraat en door twee lekenrechters die raadsheren in sociale zaken worden genoemd. In het arbeidshof te Antwerpen bestaat de zetel in principe uit 12 beroepsmagistraten en 106 lekenrechters. In de kamer die de geschillen inzake collectieve schuldenregeling behandelt, zetelt de beroepsmagistraat alleen.

Bij de uitoefening van deze taak kunnen de magistraten van het arbeidshof rekenen op de medewerking van:

 • de magistraten van het auditoraat-generaal. Zij vervullen een belangrijke opdracht bij het samenstellen van de dossiers en verlenen advies aan de magistraten van de zetel, daarin bijgestaan door een eigen secretariaat.
 • de griffie, belast met de uitvoering van de wettelijk voorgeschreven procedures en formaliteiten en de noodzakelijke begeleidende en ondersteunende functies, zowel ten behoeve van de rechtzoekenden als ten behoeve van de magistraten van de zetel.

Recht spreken.

1. Opdracht

De magistraten van de zetel oordelen over de hogere beroepen die worden ingesteld tegen de beslissingen (vonnissen genoemd) van de arbeidsrechtbank Antwerpen dat afdelingen heeft in Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Tongeren en Turnhout. De beslissingen van het arbeidshof worden arresten genoemd.

De betwistingen waarover het arbeidshof uitspraak doet, bestaan uit:

 • Arbeidsrechtelijke geschillen, met vooral betwistingen tussen werkgevers en werknemers bijvoorbeeld naar aanleiding van een ontslag;
 • Socialezekerheidsgeschillen, met betwistingen over de bijdrageplicht van werkgevers en zelfstandigen en betwistingen over het recht op uitkeringen. Het gaat dan om geschillen over het recht op onder meer een werkloosheidsuitkering, op een pensioen, op een ziekte-uitkering of op gezinsbijslag
 • Geschillen betreffende sociale bijstand, hoofdzakelijk betwistingen over het recht op leefloon of andere vormen van steun ten laste van een OCMW en geschillen over uitkeringen aan personen met een handicap of over de inkomensgarantie voor ouderen;
 • Geschillen inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten;
 • Geschillen inzake collectieve schuldenregeling.

2. Organisatie

Binnen het arbeidshof worden de zaken verdeeld over verschillende kamers. In de regel bestaat een kamer uit één beroepsmagistraat en twee raadsheren in sociale zaken. De toebedeling van de zaken aan de verschillende kamers staat in het bijzonder reglement

De verdeling van de magistraten over de verschillende kamers vindt men terug in de dienstregeling die wordt opgemaakt door de eerste voorzitter en vóór de aanvang van elk gerechtelijk jaar wordt vernieuwd. Om specialisatie te bevorderen wordt er zorg voor gedragen dat aan elke magistraat slechts een beperkt aantal materies wordt toevertrouwd.

De magistraten van één kamer vormen een collegiaal orgaan, wat betekent dat zij samen een beslissing nemen, op voet van gelijkheid. De redactie van de arresten wordt overgelaten aan de beroepsmagistraat, die de leiding heeft over het verloop van de zitting.

De beroepsmagistraten van het arbeidshof vergaderen geregeld om beroepservaringen uit te wisselen en om problemen van praktische aard op te lossen.

Eén maal per jaar vindt een algemene vergadering plaats van alle beroepsmagistraten, met het oog op het opstellen van een werkingsverslag. De tekst van deze verslagen kan u raadplegen in deze rubriek (Voorstelling).

Binnen het arbeidshof staat een directiecomité de eerste voorzitter bij in de algemene leiding, de organisatie en het beheer.

Het directiecomité van het arbeidshof Antwerpen is als volgt samengesteld:

 • Dirk Torfs, eerste voorzitter en voorzitter van het directiecomité;
 • Anne Ariën, kamervoorzitter;
 • Saskia Raskin, kamervoorzitter;
 • Anja Vareman, kamervoorzitter;
 • Walter Verhaegen, hoofdgriffier;

In 2010 werd een Raad van de Raadsheren in Sociale Zaken opgericht in het arbeidshof, die met de eerste voorzitter regelmatig overlegt over aangelegenheden die de raadsheren in sociale zaken aanbelangen, zoals opleiding of deontologie.

3. Bijzondere kenmerken

Bij de oprichting van de arbeidsrechtbanken en arbeidshoven werd gestreefd naar een verhoogde toegankelijkheid voor de burger. Dit wordt onder meer bereikt door het afschaffen van bepaalde financiële drempels of door het vereenvoudigen van de procedure om beroep aan te tekenen of zich te laten vertegenwoordigen.

Bij wijze van voorbeeld kan verwezen worden naar:

 • Het niet moeten betalen van rol- of registratierechten;
 • Het niet moeten betalen van de rechtsplegingsvergoeding in de geschillen tussen rechtzoekenden en instellingen van sociale zekerheid (zoals de RVA, de Federale Pensioendienst, OCMW, …). Zelfs indien de instellingen in het gelijk worden gesteld (tenzij bij tergend of roekeloos hoger beroep), moet de rechtzoekende geen rechtsplegingsvergoeding betalen;
 • Het instellen van hoger beroep bij verzoekschrift;
 • De mogelijkheid om zich te laten vertegenwoordigen door bijvoorbeeld de echtgenoot of wettelijk samenwonende, een bloed- of aanverwant maar ook door een afgevaardigde van een representatieve organisatie van arbeiders, bedienden of zelfstandigen en door een organisatie die de belangen beschermt van personen die een geschil hebben met het OCMW. U moet dan wel een schriftelijke volmacht hiervoor geven;
 • De tussenkomst van het auditoraat-generaal in zaken van sociale zekerheid en sociale bijstand dat stukken kan opvragen om het dossier te vervolledigen en tevens advies geeft in deze zaken.

Werkingsverslagen

Werkingsverslagen.

In onderstaande documenten vindt u telkens het jaarverslag terug van de algemene vergadering van het arbeidshof Antwerpen die eenmaal per jaar plaatsvindt. Tijdens de algemene vergadering, waaraan alle magistraten deelnemen, wordt een jaarverslag opgesteld en worden voorstellen over de werking van het arbeidshof geformuleerd.

Actua

In deze rubriek kan je inlichtingen bekomen betreffende uw dossier. Er worden ook actuele onderwerpen zoals recente rechtspraak of de openingstoespraak van de Procureur-generaal bij het begin van het gerechtelijk jaar vermeld.

 

Uw dossier.

Via de rubriek "uw dossier" kan u nagaan op welke datum en voor welke kamer uw dossier zal worden ingeleid of behandeld. U gaat daarvoor naar de afdeling waar uw dossier hangende is (Antwerpen of Hasselt) en vult dan het rolnummer in.
Om redenen van privacy worden dossiers enkel aangeduid met het toegekende rolnummer en is het niet mogelijk op naam van partijen te zoeken.

 

Mercuriale 2019

Op 2 september 2019 heeft procureur-generaal P. Vandenbruwaene een mercuriale uitgesproken met als titel: Project M Multidisciplinair maatwerk met snelheid. (hier kan u de spreektekst nalezen)

 

Organisatie

Gebiedsomschrijving

Het arbeidshof te Antwerpen wordt in twee afdelingen verdeeld.

De eerste houdt zitting te Antwerpen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de provincie Antwerpen.

De tweede houdt zitting te Hasselt  en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de provincie Limburg.

Bereikbaarheid

 

Slim naar Antwerpen:

Voor de bereikbaarheid van de afdelingen, ga naar de pagina van de afdeling Antwerpen of Hasselt.

Zittingen

Inleidingen

De data voor inleidingszittingen vindt u terug door op volgende link te drukken: Inleidingen 

 

Vaststellingen

Vaststellingen

De data tot het bekomen van een vaststelling vindt u terug door op volgende link te drukken: vaststellingen

Coronamaatregelen

Ten einde de verspreiding van corona-virus (COVID-19) tegen te gaan, worden er in het arbeidshof een aantal maatregelen genomen.

Als u naar het gerechtsgebouw moet komen, dient u de algemene veiligheidsregels in acht te nemen (respect voor de veiligheidsafstand, regelmatig handen wassen). Het dragen van een mondmasker is verplicht behoudens andere instructies van de voorzitter.

 

Zittingen

Alle zittingen gaan door in het gerechtsgebouw. Uw zaak wordt op een bepaald uur opgeroepen waardoor vermeden wordt dat teveel mensen tegelijk in de zittingszaal aanwezig zijn. U ontvangt hierover een brief.

Partijen kunnen, op voorwaarde dat zij allemaal akkoord gaan, gezamenlijk verzoeken dat hun zaak zonder pleidooien in beraad wordt genomen op de zitting waarop ze werd vastgesteld. Een verzoek hiertoe wordt via e-Deposit bezorgd.

 

Neerleggen verzoekschriften, conclusies, stukken en brieven en inzage dossier

(Conclusies, stukken en brieven worden bij voorkeur via e-deposit neergelegd (https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl/login) of via de post. Het neerleggen via e-deposit is gratis.

NIEUW: Ook verzoekschriften om beroep aan te tekenen kunnen uitzonderlijk en tijdelijk neergelegd worden via e-deposit. Het volstaat om dit verzoekschrift neer te leggen met nummer 1970/AA/70 (voor de afdeling Antwerpen) of 1970/AH/70 (voor de afdeling Hasselt) met vermelding “brief”. U ontvangt een ontvangstbewijs en wordt op de hoogte gebracht van het algemene rolnummer dat uw zaak heeft gekregen. De rolnummers 1970/AA/70 en 1970/AH/70 worden enkel gebruikt om u toe te laten het verzoekschrift via e-deposit neer te leggen.

De verzoekschriften zullen niet op de algemene rol worden ingeschreven dan na ontvangst van het bewijs van betaling van het bedrag van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridisch tweedelijnsbijstand, tenzij voor wie van deze betaling vrijgesteld is.

Dit kan door een storting van 20 euro op volgende rekening:

 • Voor de afdeling Antwerpen: BE85 6792 0090 7006
 • Voor de afdeling Hasselt :  BE29 6792 0085 4664

(laatste update 5 november 2020)

Samenstelling

Magistraten

Het arbeidshof te Antwerpen telt twaalf beroepsmagistraten: één eerste voorzitter (de korpschef), vier kamervoorzitters en zeven raadsheren.

De beroepsmagistraten worden benoemd door de Koning, op voordracht van de Hoge Raad voor de Justitie. Het mandaat van eerste voorzitter is tijdelijk, voor een duur van vijf jaar en is hernieuwbaar.
Het adjunct-mandaat van kamervoorzitter is eveneens tijdelijk, voor een duur van drie jaar. Het kan na positieve evaluatie hernieuwd worden en na negen jaar ambtsvervulling wordt het, opnieuw na evaluatie, definitief.
De Hoge Raad voor de Justitie waakt over de kwaliteit van de benoemingen en bevorderingen binnen de rechterlijke macht. Via een regelmatige evaluatie van de beroepsmagistraten wordt erop toegezien dat zij blijven beantwoorden aan de wettelijk voorgeschreven standaardprofielen.
Naast de beroepsmagistraten telt het arbeidshof 106 lekenrechters, de raadsheren in sociale zaken. De benoeming van de raadsheren in sociale zaken gebeurt eveneens door de Koning, op voordracht van de representatieve organisaties van de werknemers (de vakbonden), van de werkgevers en van de zelfstandigen.
Samen staan beroepsmagistraten en raadsheren in sociale zaken garant voor een juridisch correcte besluitvorming, die aansluit bij de hedendaagse samenleving.

Organigram.

Hieronder ziet u een schematisch overzicht van de verschillende leden van het arbeidshof Antwerpen en hoe ze in verhouding tot elkaar staan.

Griffiers

Griffie - algemeen.

De griffie van het arbeidshof is de openbare dienst, die instaat voor de correcte samenstelling en afhandeling van de gerechtelijke dossiers en die bijstand verleent aan de magistraten, bij de uitoefening van hun rechtsprekende taken.
Op de griffie werken griffiers, assistenten en medewerkers.
Op de griffie worden alle dossiers bewaard en kan u terecht voor informatie over uw dossier of  over de werking en de organisatie van het arbeidshof.

De griffie van het arbeidshof staat niet in voor de afhandeling van de strafdossiers die verband houden met sociaalrechtelijke of andere misdrijven. Voor inlichtingen betreffende dergelijke dossiers kan u terecht bij de griffie van het hof van beroep te Antwerpen.

Aan het hoofd van de griffie staat de hoofdgriffier. Hij verdeelt de griffietaken en de administratieve taken. Hij wijst de griffiers aan die de magistraat van de zetel bijstaan.
De hoofdgriffier staat onder het gezag van de eerste voorzitter en is verantwoordelijk voor de correcte en efficiënte werking van de griffie.
De hoofdgriffier neemt deel aan de selectieprocedure voor de aanwerving van griffiers, assistenten en medewerkers.
Hij maakt deel uit van het directiecomité en wordt op die manier betrokken bij het bepalen en uitvoeren van het gevoerde beleid.
Een deel van de leidinggevende taken wordt door de hoofdgriffier gedelegeerd aan de griffiers-hoofden van dienst.

Griffie - zittingen.

De zittingsgriffier verleent hoofdzakelijk bijstand aan de magistraat van de zetel vóór, tijdens en na de zitting.
Hij maakt de zittingsrol op, verwittigt de magistraten die zullen zetelen en bereidt de dossiers voor met het oog op de redactie van het arrest.
Op de zitting zelf is hij aanwezig en vervult hij de door de wet voorgeschreven formaliteiten.
De griffier ziet toe op de correcte naleving van de procedureregels.
Hij maakt het zittingsverslag op en ziet toe op de correcte administratieve afhandeling van de zitting.

Alhoewel hij niet deelneemt aan de besluitvorming, is zijn handtekening onderaan de processtukken onontbeerlijk.

Griffie - documentatie.

De documentatiedienst van het arbeidshof wordt gezamenlijk georganiseerd door het parketsecretariaat en de griffie. Deze dienst beheert de juridische documentatie en is toegankelijk voor alle magistraten en medewerkers.
De personeelsleden van de documentatiedienst verrichten juridische opzoekingen op verzoek van de magistraten, verzorgen het nazicht en de archivering van de juridische en parlementaire documentatie en staan in voor het nazicht en de archivering van cao's van alle paritaire comités.
Daarnaast verrichten ze alle administratieve werkzaamheden in verband met de nationale documentatiedienst voor wat betreft het gedeelte rechtsleer en rechtspraak van de databank JURIDAT uit het rechtsgebied van het arbeidshof.

Griffie - administratief.

De administratieve medewerkers zijn als het ware het gezicht van de griffie.

Zij staan in voor het onthaal van de rechtzoekende;
Zij geven informatie;
Zij ontvangen alle procedurestukken en verwerken deze op administratief vlak.

Alle medewerkers zijn zich ervan bewust dat de griffie van het arbeidshof een openbare dienst is, die garant moet staan voor een klantvriendelijke, professionele en efficiënte aanpak.

Het arbeidshof realiseert zich ten volle dat àlle medewerkers een onmisbare bijdrage leveren voor zijn goede werking en draagt teamwerk hoog in het vaandel.
De secretaris van de eerste voorzitter wordt door de eerste voorzitter gekozen uit de griffiers of het griffiepersoneel na advies van de hoofdgriffier.
De secretaris staat in voor de secretariaatsondersteuning van de eerste voorzitter en de hoofdgriffier en oefent een vertrouwensfunctie uit.

 

Onder de rubriek "magistraten" is een organigram terug te vinden waarop de schematische voorstelling van de verschillende leden van het arbeidshof Antwerpen afgebeeld staat.

Nieuws

De Belgische Staat beging een fout door wetgeving uit te vaardigen die strijdig is met de Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001. Dat besliste het arbeidshof Antwerpen, afdeling Hasselt in een arrest van 24 maart 2021. Meer bepaald is het oude artikel 61, § 4 van de Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO) in strijd met de richtlijn. Omwille van deze fout veroordeelt het arbeidshof de Belgische Staat tot betaling van schadevergoeding wegens het verlies van een kans aan een werknemer die niet werd overgenomen bij een gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag.

De procedure van gerechtelijke reorganisatie biedt ondernemingen in moeilijkheden verschillende mogelijkheden. Eén hiervan is de zogenaamde ‘Gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag’. Titel 4 – hoofdstuk 4 van de WCO regelde deze vorm van gerechtelijke reorganisatie. Op het geschil voor het arbeidshof was de versie van de WCO van toepassing die gold vóór de wijziging door de wet van 27 mei 2013.

Artikel 61, § 4 van de WCO, zoals van toepassing op de betwisting, bepaalde dat de keuze van de werknemers die hij wenst over te nemen, bij de verkrijger berust. Deze keuze moest bepaald worden door technische, economische en organisatorische redenen en gebeuren zonder verboden differentiatie, inzonderheid ingegeven door de activiteit uitgeoefend als vertegenwoordiger van het personeel in de overgedragen onderneming of het overgedragen deel van onderneming. In de overdracht waarop het arrest van 24 maart 2021 betrekking heeft, maakte de verkrijger gebruik van dit recht om te kiezen welke werknemers hij overnam.  Dat waren er 164, ongeveer twee derde van het personeel.

Een van de werknemers die niet werd overgenomen, startte een procedure voor de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt. Zij vorderde een opzeggingsvergoeding van de verkrijger. Later dagvaardde zij de Belgische Staat in gedwongen tussenkomst. De arbeidsrechtbank verwierp de vorderingen. De werknemer tekende hoger beroep aan.

De werknemer wierp de vraag op of artikel 61, § 4 van de WCO verenigbaar was met de Europese richtlijn 2001/23/EG. Met een tussenarrest van 14 augustus 2017 stelde het arbeidshof Antwerpen, afdeling Hasselt het Europees Hof van Justitie hierover een prejudiciële vraag. Het verzocht het Hof van Justitie zich uit te spreken over de vraag of het keuzerecht voor de overnemer uit artikel 61, § 4 van de WCO, in overeenstemming was met de Europese Richtlijn 2001/23/EG, in het bijzonder met de artikelen 3 en 5 hiervan.

Met arrest van 16 mei 2019 beantwoordde het Hof van Justitie deze vraag ontkennend. De Richtlijn 2001/23/EG moet zo worden uitgelegd dat zij zich verzet tegen een nationale wettelijke regeling die bij overdracht van een onderneming in het kader van een procedure van gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag, bepaalt dat de verkrijger het recht heeft om te kiezen welke werknemers hij overneemt. Het Hof van Justitie oordeelde in essentie dat de Belgische regeling van het keuzerecht te weinig garanties biedt om werknemers tegen een ongerechtvaardigd ontslag te beschermen. Zij verplicht de verkrijger niet om (vooraf) aan te tonen dat de ontslagen in het kader van de overgang aan technische, economische of organisatorische redenen te wijten zijn.

Na dit arrest boog het arbeidshof zich opnieuw over de zaak. De werknemer deed ondertussen afstand van haar vordering tegen de verkrijger. Zij richtte zich nog uitsluitend tot de Belgische Staat en vorderde schadevergoeding op grond van de buitencontractuele aansprakelijkheid van de overheid. De werknemer begrootte haar schade op het bedrag van de opzeggingsvergoeding, waarop zij recht zou hebben gehad bij ontslag door de verkrijger.

Volgens het arbeidshof was artikel 61, § 4 van de WCO niet vatbaar voor een richtlijnconforme uitlegging. Dit zou een uitlegging contra legem van het nationale recht zijn. Het stelde vast dat de Belgische Staat een fout beging. Zij vaardigde immers wetgeving uit die strijdig was met de artikelen 3 en 4 van de Richtlijn 2001/23/EG.

Om in overeenstemming te zijn met de richtlijn, was het wegvallen van het keuzerecht van de werkgever volgens de werknemer het enige alternatief. Hierdoor zou de verkrijger, zonder de schending van de richtlijn, haar werkgever zijn geworden. De weigering haar verder te werk te stellen, zou dan aanleiding hebben gegeven tot de betaling van een opzeggingsvergoeding.

Het arbeidshof volgde dit standpunt niet. Een ander rechtmatig en richtlijnconform alternatief is een Belgische regeling die de verkrijger verplicht vooraf aan te tonen dat de ontslagen in het kader van de overgang te wijten zijn aan technische, economische of organisatorische redenen die wijzigingen voor de werkgelegenheid met zich meebrengen en die geen intrinsiek verband houden met de overgang. Gelet op dit alternatief, is er geen oorzakelijk verband tussen de fout van de Belgische Staat en de beweerde schade, namelijk het verlies van de dienstbetrekking. Het arbeidshof wees de in hoofdorde gevorderde schadevergoeding dan ook af.

Het arbeidshof kende de werknemer wel een schadevergoeding toe wegens het verlies van een reële kans op tewerkstelling bij de verkrijger. Het schatte de kans dat de ondernemingsrechtbank de door de verkrijger ingeroepen redenen niet zou hebben aanvaard, echter laag in. Het arbeidshof kende de werknemer dan ook slechts een schadevergoeding toe die het ex aequo et bono raamde op 1.000,00 euro.

 

De volledige tekst van het arrest van 24 maart 2021 en van het tussenarrest van 14 augustus 2017 is beschikbaar op de website van het arbeidshof  Antwerpen.

Samenvatting

Het arbeidshof Antwerpen kent een stadsarbeider van de stad Mortsel verschillende vergoedingen toe naar aanleiding van zijn ontslag. De arbeider weigerde te werken op een plek waar volgens hem asbest aanwezig was. Het arbeidshof beslist dat  deze weigering geen ontslag wegens dringende reden rechtvaardigt. Volgens het hof was het ontslag ingegeven door de syndicale overtuiging van de betrokkene en ging het om een represaille.

De stad Mortsel ontsloeg de arbeider in september 2017. De voornaamste reden die zij hiervoor inriep, was zijn herhaalde weigering om te werken in een loods op Fort IV. Nadat hij er opnieuw brokstukjes asbest en asbestverdacht stof had opgemerkt, weigerde de arbeider de volgende dag het werk in de loods aan te vatten. De stad Mortsel beschouwde dit als een ‘zuivere bevelsweigering zonder enige grondslag’.

In juni 2019 veroordeelde de arbeidsrechtbank Antwerpen de stad Mortsel tot betaling van een opzeggingsvergoeding, een schadevergoeding wegens discriminatie en een vergoeding wegens misbruik van ontslagrecht. Met zijn arrest van 28 januari 2021 bevestigt het arbeidshof Antwerpen deze beslissing.

Volgens het arbeidshof bewees de stad Mortsel niet dat de arbeider een wettig bevel negeerde. Het stelde vast dat de stad Mortsel niet betwistte dat er asbestverdacht materiaal was aangetroffen. Zij toonde niet aan dat zij de voorziene procedure volgde alvorens de arbeider te bevelen het werk te hervatten Er was dus geen sprake van een ongerechtvaardigde werkweigering, ook niet gelet op eventuele vroegere feiten. Omdat de stad Mortsel de betrokkene onterecht wegens dringende reden ontsloeg, is zij hem een opzeggingsvergoeding verschuldigd.

De arbeider was vakbondsafgevaardigde. Volgens het arbeidshof was de werkweigering hier onlosmakelijk mee verbonden. De stad Mortsel weerlegde niet dat het ontslag was ingegeven door zijn syndicale overtuiging. Het arbeidshof achtte het ontslag derhalve in strijd met de antidiscriminatiewetgeving. Bovendien ging het om een represaille. De arbeider had het immers opgenomen voor de veiligheid van zijn collega’s en van zichzelf. Door hem om die reden te ontslaan, maakte de stad Mortsel misbruik van haar ontslagrecht.

Op vraag van 5 representatieve vakorganisaties en 2 kaderleden bevestigt het arbeidshof dat ook de kaderleden in aanmerking moeten worden genomen om het aantal effectieve en plaatsvervangende mandaten van de vakbondsafvaardiging in de exploitatiezetel van de onderneming te bepalen en dat ook kaderleden het mandaat van vakbondsafgevaardigde kunnen uitoefenen.

Het arbeidshof beslist vooreerst dat het rechtsmacht heeft om hierover te oordelen. De eis betreft geen collectief geschil, maar een individueel geschil over rechten die voortvloeien uit een collectieve arbeidsovereenkomst.

Vervolgens besluit het arbeidshof dat de uitsluiting van de kaderleden uit het toepassingsgebied van de cao van 4 mei 1999 die het statuut regelt van de syndicale afvaardiging van het bediendenpersoneel in de ondernemingen van het paritair comité voor de bedienden in de scheikundige nijverheid, een ongrondwettige discriminatie vormt.

De bepalingen van de cao die deze uitsluiting bevatten, zijn dus nietig. Deze nietigheid leidt niet tot de nietigheid van de volledige cao. De onrechtmatig uitgesloten groep werknemers kan genieten van dezelfde bescherming, voordelen, mogelijkheden of rechten als de andere werknemers. 

Het arbeidshof aanvaardt het verweer niet dat kaderleden hun belangen kunnen verdedigen en dus geen behoefte hebben aan collectief georganiseerde bijstand. Deze bewering wordt door niets ondersteund. Er is dan ook geen redelijke verantwoording voor het verschil in behandeling.

Ten einde de verspreiding van corona-virus (COVID-19) tegen te gaan, worden er in het arbeidshof een aantal maatregelen genomen.

Als u naar het gerechtsgebouw moet komen, dient u de algemene veiligheidsregels in acht te nemen (respect voor de veiligheidsafstand, regelmatig handen wassen). Het dragen van een mondmasker is verplicht behoudens andere instructies van de voorzitter.

 

Zittingen

Alle zittingen gaan door in het gerechtsgebouw. Uw zaak wordt op een bepaald uur opgeroepen waardoor vermeden wordt dat teveel mensen tegelijk in de zittingszaal aanwezig zijn. U ontvangt hierover een brief.

Partijen kunnen, op voorwaarde dat zij allemaal akkoord gaan, gezamenlijk verzoeken dat hun zaak zonder pleidooien in beraad wordt genomen op de zitting waarop ze werd vastgesteld. Een verzoek hiertoe wordt via e-Deposit bezorgd.

 

Neerleggen verzoekschriften, conclusies, stukken en brieven en inzage dossier

(Conclusies, stukken en brieven worden bij voorkeur via e-deposit neergelegd (https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl/login) of via de post. Het neerleggen via e-deposit is gratis.

NIEUW: Ook verzoekschriften om beroep aan te tekenen kunnen uitzonderlijk en tijdelijk neergelegd worden via e-deposit. Het volstaat om dit verzoekschrift neer te leggen met nummer 1970/AA/70 (voor de afdeling Antwerpen) of 1970/AH/70 (voor de afdeling Hasselt) met vermelding “brief”. U ontvangt een ontvangstbewijs en wordt op de hoogte gebracht van het algemene rolnummer dat uw zaak heeft gekregen. De rolnummers 1970/AA/70 en 1970/AH/70 worden enkel gebruikt om u toe te laten het verzoekschrift via e-deposit neer te leggen.

De verzoekschriften zullen niet op de algemene rol worden ingeschreven dan na ontvangst van het bewijs van betaling van het bedrag van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridisch tweedelijnsbijstand, tenzij voor wie van deze betaling vrijgesteld is.

Dit kan door een storting van 20 euro op volgende rekening:

 • Voor de afdeling Antwerpen: BE85 6792 0090 7006
 • Voor de afdeling Hasselt :  BE29 6792 0085 4664

(laatste update 5 november 2020)

Wie interesse heeft om op het arbeidshof te komen werken, kan terecht op www.selor.be.

Je vindt er alle informatie, ook over andere jobs bij de overheid.

Na registratie bij Selor krijg je informatie over hoe je moet solliciteren en welke testen je moet afleggen.

Formulieren

Verzoekschrift hoger beroep - afdeling Antwerpen

Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift hoger beroep Antwerpen

Verzoekschrift hoger beroep - afdeling Hasselt

Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift hoger beroep Hasselt

Verzoekschrift hoger beroep collectieve schuldenregeling - afdeling Antwerpen

Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift hoger beroep CSR Antwerpen

Verzoekschrift hoger beroep collectieve schuldenregeling - afdeling Hasselt

Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift hoger beroep CSR Hasselt
Document PDF Word Excel Info
Aanvraag uitgifte/afschrift - Antwerpen
Document PDF Word Excel Info
Aanvraag uitgifte/afschrift - Hasselt
Document PDF Word Excel Info
Gezamenlijk verzoek tot toepassing van artikel 747§1 Ger. W; - Antwerpen
Document PDF Word Excel Info
Gezamenlijk verzoek tot toepassing van artikel 747§1 Ger. W. - Hasselt

Sitemap