01

Het Arbeidshof Antwerpen heeft twee afdelingen, namelijk Antwerpen en Hasselt.

Voor meer gegevens over de verschillende afdelingen, klik op één van bovenstaande links of ga onderaan deze pagina naar de afdelingen.

lees meer lees minder
02

Het officiële adres van het Arbeidshof Antwerpen is Cockerillkaai, 39, 2000 Antwerpen.

De ingang van het gebouw is evenwel: Waalsekaai, 35 A, 2000 Antwerpen.

lees meer lees minder

Alle contactgegevens

Localisatie

Arbeidshof Antwerpen

Afdelingen

Arbeidshof Antwerpen - afdeling Antwerpen
Arbeidshof Antwerpen
 • Cockerillkaai 39 - ingang Waalse Kaai, 35
  2000 Antwerpen
 • 03 247 99 15
Arbeidshof Antwerpen - afdeling Hasselt
Arbeidshof Antwerpen
 • Parklaan 25/1
  3500 Hasselt
 • 011 37 40 22

Arbeidshof Antwerpen

 • Cockerillkaai 39 - ingang Waalse Kaai, 35 - 2000 Antwerpen
Voorstelling

Welkom

Het arbeidshof Antwerpen, dat afdelingen heeft in Antwerpen en in Hasselt, behandelt geschillen over sociaal recht. Dit kunnen geschillen zijn inzake sociale zekerheid, sociale bijstand, arbeidsovereenkomsten of collectieve schuldenregeling.

Zo wordt uitspraak gedaan over geschillen die handelen over onder meer werkloosheid, pensioenen, ziekte-uitkeringen, arbeidsongevallen, gezinsbijslag, OCMW en geschillen over personen met een handicap.

Verder worden ook de geschillen tussen werknemers en werkgevers behandeld, bijvoorbeeld naar aanleiding van een ontslag.

Tot slot worden ook de geschillen behandeld van personen die een zeer grote schuldenlast hebben (collectieve schuldenregeling).

Iedereen die het niet eens is met een vonnis dat werd uitgesproken door de arbeidsrechtbank Antwerpen (met afdelingen in Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Tongeren en Turnhout), kan hiertegen beroep aantekenen.

Na onderzoek van de zaak, wordt een beslissing uitgesproken in de vorm van een arrest. Wij zijn ons bewust van de belangrijke impact van de beslissingen nu de arresten vaak betrekking hebben op het basisinkomen van de rechtzoekende en streven ernaar om een kwaliteitsvol arrest te maken en dit uit te spreken binnen een redelijke termijn.

We laten ons leiden door fundamentele waarden zoals:

 • onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit
 • expertise en bewaking van kwaliteit
 • toegankelijkheid en klantgerichtheid
 • tijdigheid en duidelijkheid van de beslissingen
 • omgevingsbewustzijn

Met deze website wil het arbeidshof in de eerste plaats nuttige informatie verstrekken aan de rechtzoekenden en hun vertegenwoordigers en op die manier bijdragen tot een toegankelijke en klantgerichte justitie. Op de website wordt verder ook informatie vermeld over de werking en over het gevoerde beleid.

 

Dirk Torfs

Eerste Voorzitter

Beleid

Beleidsplan 2019-2024

Inleiding.

Het arbeidshof Antwerpen behandelt geschillen inzake sociaal recht en collectieve schuldenregeling.

Het zijn de magistraten van de zetel die recht spreken. De beslissing, die arrest wordt genoemd, wordt genomen door de beroepsmagistraat en door twee lekenrechters die raadsheren in sociale zaken worden genoemd. In het arbeidshof te Antwerpen bestaat de zetel in principe uit 12 beroepsmagistraten en 106 lekenrechters. In de kamer die de geschillen inzake collectieve schuldenregeling behandelt, zetelt de beroepsmagistraat alleen.

Bij de uitoefening van deze taak kunnen de magistraten van het arbeidshof rekenen op de medewerking van:

 • de magistraten van het auditoraat-generaal. Zij vervullen een belangrijke opdracht bij het samenstellen van de dossiers en verlenen advies aan de magistraten van de zetel, daarin bijgestaan door een eigen secretariaat.
 • de griffie, belast met de uitvoering van de wettelijk voorgeschreven procedures en formaliteiten en de noodzakelijke begeleidende en ondersteunende functies, zowel ten behoeve van de rechtzoekenden als ten behoeve van de magistraten van de zetel.

Recht spreken.

1. Opdracht

De magistraten van de zetel oordelen over de hogere beroepen die worden ingesteld tegen de beslissingen (vonnissen genoemd) van de arbeidsrechtbank Antwerpen dat afdelingen heeft in Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Tongeren en Turnhout. De beslissingen van het arbeidshof worden arresten genoemd.

De betwistingen waarover het arbeidshof uitspraak doet, bestaan uit:

 • Arbeidsrechtelijke geschillen, met vooral betwistingen tussen werkgevers en werknemers bijvoorbeeld naar aanleiding van een ontslag;
 • Socialezekerheidsgeschillen, met betwistingen over de bijdrageplicht van werkgevers en zelfstandigen en betwistingen over het recht op uitkeringen. Het gaat dan om geschillen over het recht op onder meer een werkloosheidsuitkering, op een pensioen, op een ziekte-uitkering of op gezinsbijslag
 • Geschillen betreffende sociale bijstand, hoofdzakelijk betwistingen over het recht op leefloon of andere vormen van steun ten laste van een OCMW en geschillen over uitkeringen aan personen met een handicap of over de inkomensgarantie voor ouderen;
 • Geschillen inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten;
 • Geschillen inzake collectieve schuldenregeling.

2. Organisatie

Binnen het arbeidshof worden de zaken verdeeld over verschillende kamers. In de regel bestaat een kamer uit één beroepsmagistraat en twee raadsheren in sociale zaken. De toebedeling van de zaken aan de verschillende kamers staat in het bijzonder reglement

De verdeling van de magistraten over de verschillende kamers vindt men terug in de dienstregeling die wordt opgemaakt door de eerste voorzitter en vóór de aanvang van elk gerechtelijk jaar wordt vernieuwd. Om specialisatie te bevorderen wordt er zorg voor gedragen dat aan elke magistraat slechts een beperkt aantal materies wordt toevertrouwd.

De magistraten van één kamer vormen een collegiaal orgaan, wat betekent dat zij samen een beslissing nemen, op voet van gelijkheid. De redactie van de arresten wordt overgelaten aan de beroepsmagistraat, die de leiding heeft over het verloop van de zitting.

De beroepsmagistraten van het arbeidshof vergaderen geregeld om beroepservaringen uit te wisselen en om problemen van praktische aard op te lossen.

Eén maal per jaar vindt een algemene vergadering plaats van alle beroepsmagistraten, met het oog op het opstellen van een werkingsverslag. De tekst van deze verslagen kan u raadplegen in deze rubriek (Voorstelling).

Binnen het arbeidshof staat een directiecomité de eerste voorzitter bij in de algemene leiding, de organisatie en het beheer.

Het directiecomité van het arbeidshof Antwerpen is als volgt samengesteld:

 • Dirk Torfs, eerste voorzitter en voorzitter van het directiecomité;
 • Lola Boeykens, kamervoorzitter;
 • Anne Ariën, kamervoorzitter;
 • Anja Vareman, raadsheer;
 • Walter Verhaegen, hoofdgriffier;

In 2010 werd een Raad van de Raadsheren in Sociale Zaken opgericht in het arbeidshof, die met de eerste voorzitter regelmatig overlegt over aangelegenheden die de raadsheren in sociale zaken aanbelangen, zoals opleiding of deontologie.

3. Bijzondere kenmerken

Bij de oprichting van de arbeidsrechtbanken en arbeidshoven werd gestreefd naar een verhoogde toegankelijkheid voor de burger. Dit wordt onder meer bereikt door het afschaffen van bepaalde financiële drempels of door het vereenvoudigen van de procedure om beroep aan te tekenen of zich te laten vertegenwoordigen.

Bij wijze van voorbeeld kan verwezen worden naar:

 • Het niet moeten betalen van rol- of registratierechten;
 • Het niet moeten betalen van de rechtsplegingsvergoeding in de geschillen tussen rechtzoekenden en instellingen van sociale zekerheid (zoals de RVA, de Federale Pensioendienst, OCMW, …). Zelfs indien de instellingen in het gelijk worden gesteld (tenzij bij tergend of roekeloos hoger beroep), moet de rechtzoekende geen rechtsplegingsvergoeding betalen;
 • Het instellen van hoger beroep bij verzoekschrift;
 • De mogelijkheid om zich te laten vertegenwoordigen door bijvoorbeeld de echtgenoot of wettelijk samenwonende, een bloed- of aanverwant maar ook door een afgevaardigde van een representatieve organisatie van arbeiders, bedienden of zelfstandigen en door een organisatie die de belangen beschermt van personen die een geschil hebben met het OCMW. U moet dan wel een schriftelijke volmacht hiervoor geven;
 • De tussenkomst van het auditoraat-generaal in zaken van sociale zekerheid en sociale bijstand dat stukken kan opvragen om het dossier te vervolledigen en tevens advies geeft in deze zaken.

Werkingsverslagen

Werkingsverslagen.

In onderstaande documenten vindt u telkens het jaarverslag terug van de algemene vergadering van het arbeidshof Antwerpen die eenmaal per jaar plaatsvindt. Tijdens de algemene vergadering, waaraan alle magistraten deelnemen, wordt een jaarverslag opgesteld en worden voorstellen over de werking van het arbeidshof geformuleerd.

Actua

In deze rubriek kan je inlichtingen bekomen betreffende uw dossier. Er worden ook actuele onderwerpen zoals recente rechtspraak of de openingstoespraak van de Procureur-generaal bij het begin van het gerechtelijk jaar vermeld.

 

Uw dossier.

Via de rubriek "uw dossier" kan u nagaan op welke datum en voor welke kamer uw dossier zal worden ingeleid of behandeld. U gaat daarvoor naar de afdeling waar uw dossier hangende is (Antwerpen of Hasselt) en vult dan het rolnummer in.
Om redenen van privacy worden dossiers enkel aangeduid met het toegekende rolnummer en is het niet mogelijk op naam van partijen te zoeken.

 

Mercuriale 2019

Op 2 september 2019 heeft procureur-generaal P. Vandenbruwaene een mercuriale uitgesproken met als titel: Project M Multidisciplinair maatwerk met snelheid. (hier kan u de spreektekst nalezen)

 

Organisatie

Gebiedsomschrijving

Het arbeidshof te Antwerpen wordt in twee afdelingen verdeeld.

De eerste houdt zitting te Antwerpen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de provincie Antwerpen.

De tweede houdt zitting te Hasselt  en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de provincie Limburg.

Bereikbaarheid

 

Slim naar Antwerpen:

Voor de bereikbaarheid van de afdelingen, ga naar de pagina van de afdeling Antwerpen of Hasselt.

Zittingen

Inleidingen

De data voor inleidingszittingen vindt u terug door op volgende link te drukken: Inleidingen 

 

Vaststellingen

Vaststellingen

De data tot het bekomen van een vaststelling vindt u terug door op volgende link te drukken: vaststellingen

Coronamaatregelen

Ten einde de verspreiding van corona-virus (COVID-19) tegen te gaan, worden er in het arbeidshof een aantal maatregelen genomen.

Als u naar het gerechtsgebouw moet komen, dient u de algemene veiligheidsregels in acht te nemen (respect voor de veiligheidsafstand, regelmatig handen wassen). Het dragen van een mondmasker is verplicht behoudens andere instructies van de voorzitter.

 

Zittingen

Alle zittingen gaan door in het gerechtsgebouw. Uw zaak wordt op een bepaald uur opgeroepen waardoor vermeden wordt dat teveel mensen tegelijk in de zittingszaal aanwezig zijn. U ontvangt hierover een brief.

Partijen kunnen, op voorwaarde dat zij allemaal akkoord gaan, gezamenlijk verzoeken dat hun zaak zonder pleidooien in beraad wordt genomen op de zitting waarop ze werd vastgesteld. Een verzoek hiertoe wordt via e-Deposit bezorgd.

 

Neerleggen verzoekschriften, conclusies, stukken en brieven en inzage dossier

(Conclusies, stukken en brieven worden bij voorkeur via e-deposit neergelegd (https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl/login) of via de post. Het neerleggen via e-deposit is gratis.

NIEUW: Ook verzoekschriften om beroep aan te tekenen kunnen uitzonderlijk en tijdelijk neergelegd worden via e-deposit. Het volstaat om dit verzoekschrift neer te leggen met nummer 1970/AA/70 (voor de afdeling Antwerpen) of 1970/AH/70 (voor de afdeling Hasselt) met vermelding “brief”. U ontvangt een ontvangstbewijs en wordt op de hoogte gebracht van het algemene rolnummer dat uw zaak heeft gekregen. De rolnummers 1970/AA/70 en 1970/AH/70 worden enkel gebruikt om u toe te laten het verzoekschrift via e-deposit neer te leggen.

De verzoekschriften zullen niet op de algemene rol worden ingeschreven dan na ontvangst van het bewijs van betaling van het bedrag van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridisch tweedelijnsbijstand, tenzij voor wie van deze betaling vrijgesteld is.

Dit kan door een storting van 20 euro op volgende rekening:

 • Voor de afdeling Antwerpen: BE85 6792 0090 7006
 • Voor de afdeling Hasselt :  BE29 6792 0085 4664

(laatste update 5 november 2020)

Samenstelling

Magistraten

Het arbeidshof te Antwerpen telt twaalf beroepsmagistraten: één eerste voorzitter (de korpschef), vier kamervoorzitters en zeven raadsheren.

De beroepsmagistraten worden benoemd door de Koning, op voordracht van de Hoge Raad voor de Justitie. Het mandaat van eerste voorzitter is tijdelijk, voor een duur van vijf jaar en is hernieuwbaar.
Het adjunct-mandaat van kamervoorzitter is eveneens tijdelijk, voor een duur van drie jaar. Het kan na positieve evaluatie hernieuwd worden en na negen jaar ambtsvervulling wordt het, opnieuw na evaluatie, definitief.
De Hoge Raad voor de Justitie waakt over de kwaliteit van de benoemingen en bevorderingen binnen de rechterlijke macht. Via een regelmatige evaluatie van de beroepsmagistraten wordt erop toegezien dat zij blijven beantwoorden aan de wettelijk voorgeschreven standaardprofielen.
Naast de beroepsmagistraten telt het arbeidshof 106 lekenrechters, de raadsheren in sociale zaken. De benoeming van de raadsheren in sociale zaken gebeurt eveneens door de Koning, op voordracht van de representatieve organisaties van de werknemers (de vakbonden), van de werkgevers en van de zelfstandigen.
Samen staan beroepsmagistraten en raadsheren in sociale zaken garant voor een juridisch correcte besluitvorming, die aansluit bij de hedendaagse samenleving.

Organigram.

Hieronder ziet u een schematisch overzicht van de verschillende leden van het arbeidshof Antwerpen en hoe ze in verhouding tot elkaar staan.

Griffiers

Griffie - algemeen.

De griffie van het arbeidshof is de openbare dienst, die instaat voor de correcte samenstelling en afhandeling van de gerechtelijke dossiers en die bijstand verleent aan de magistraten, bij de uitoefening van hun rechtsprekende taken.
Op de griffie werken griffiers, assistenten en medewerkers.
Op de griffie worden alle dossiers bewaard en kan u terecht voor informatie over uw dossier of  over de werking en de organisatie van het arbeidshof.

De griffie van het arbeidshof staat niet in voor de afhandeling van de strafdossiers die verband houden met sociaalrechtelijke of andere misdrijven. Voor inlichtingen betreffende dergelijke dossiers kan u terecht bij de griffie van het hof van beroep te Antwerpen.

Aan het hoofd van de griffie staat de hoofdgriffier. Hij verdeelt de griffietaken en de administratieve taken. Hij wijst de griffiers aan die de magistraat van de zetel bijstaan.
De hoofdgriffier staat onder het gezag van de eerste voorzitter en is verantwoordelijk voor de correcte en efficiënte werking van de griffie.
De hoofdgriffier neemt deel aan de selectieprocedure voor de aanwerving van griffiers, assistenten en medewerkers.
Hij maakt deel uit van het directiecomité en wordt op die manier betrokken bij het bepalen en uitvoeren van het gevoerde beleid.
Een deel van de leidinggevende taken wordt door de hoofdgriffier gedelegeerd aan de griffiers-hoofden van dienst.

Griffie - zittingen.

De zittingsgriffier verleent hoofdzakelijk bijstand aan de magistraat van de zetel vóór, tijdens en na de zitting.
Hij maakt de zittingsrol op, verwittigt de magistraten die zullen zetelen en bereidt de dossiers voor met het oog op de redactie van het arrest.
Op de zitting zelf is hij aanwezig en vervult hij de door de wet voorgeschreven formaliteiten.
De griffier ziet toe op de correcte naleving van de procedureregels.
Hij maakt het zittingsverslag op en ziet toe op de correcte administratieve afhandeling van de zitting.

Alhoewel hij niet deelneemt aan de besluitvorming, is zijn handtekening onderaan de processtukken onontbeerlijk.

Griffie - documentatie.

De documentatiedienst van het arbeidshof wordt gezamenlijk georganiseerd door het parketsecretariaat en de griffie. Deze dienst beheert de juridische documentatie en is toegankelijk voor alle magistraten en medewerkers.
De personeelsleden van de documentatiedienst verrichten juridische opzoekingen op verzoek van de magistraten, verzorgen het nazicht en de archivering van de juridische en parlementaire documentatie en staan in voor het nazicht en de archivering van cao's van alle paritaire comités.
Daarnaast verrichten ze alle administratieve werkzaamheden in verband met de nationale documentatiedienst voor wat betreft het gedeelte rechtsleer en rechtspraak van de databank JURIDAT uit het rechtsgebied van het arbeidshof.

Griffie - administratief.

De administratieve medewerkers zijn als het ware het gezicht van de griffie.

Zij staan in voor het onthaal van de rechtzoekende;
Zij geven informatie;
Zij ontvangen alle procedurestukken en verwerken deze op administratief vlak.

Alle medewerkers zijn zich ervan bewust dat de griffie van het arbeidshof een openbare dienst is, die garant moet staan voor een klantvriendelijke, professionele en efficiënte aanpak.

Het arbeidshof realiseert zich ten volle dat àlle medewerkers een onmisbare bijdrage leveren voor zijn goede werking en draagt teamwerk hoog in het vaandel.
De secretaris van de eerste voorzitter wordt door de eerste voorzitter gekozen uit de griffiers of het griffiepersoneel na advies van de hoofdgriffier.
De secretaris staat in voor de secretariaatsondersteuning van de eerste voorzitter en de hoofdgriffier en oefent een vertrouwensfunctie uit.

 

Onder de rubriek "magistraten" is een organigram terug te vinden waarop de schematische voorstelling van de verschillende leden van het arbeidshof Antwerpen afgebeeld staat.

Nieuws

Ten einde de verspreiding van corona-virus (COVID-19) tegen te gaan, worden er in het arbeidshof een aantal maatregelen genomen.

Als u naar het gerechtsgebouw moet komen, dient u de algemene veiligheidsregels in acht te nemen (respect voor de veiligheidsafstand, regelmatig handen wassen). Het dragen van een mondmasker is verplicht behoudens andere instructies van de voorzitter.

 

Zittingen

Alle zittingen gaan door in het gerechtsgebouw. Uw zaak wordt op een bepaald uur opgeroepen waardoor vermeden wordt dat teveel mensen tegelijk in de zittingszaal aanwezig zijn. U ontvangt hierover een brief.

Partijen kunnen, op voorwaarde dat zij allemaal akkoord gaan, gezamenlijk verzoeken dat hun zaak zonder pleidooien in beraad wordt genomen op de zitting waarop ze werd vastgesteld. Een verzoek hiertoe wordt via e-Deposit bezorgd.

 

Neerleggen verzoekschriften, conclusies, stukken en brieven en inzage dossier

(Conclusies, stukken en brieven worden bij voorkeur via e-deposit neergelegd (https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl/login) of via de post. Het neerleggen via e-deposit is gratis.

NIEUW: Ook verzoekschriften om beroep aan te tekenen kunnen uitzonderlijk en tijdelijk neergelegd worden via e-deposit. Het volstaat om dit verzoekschrift neer te leggen met nummer 1970/AA/70 (voor de afdeling Antwerpen) of 1970/AH/70 (voor de afdeling Hasselt) met vermelding “brief”. U ontvangt een ontvangstbewijs en wordt op de hoogte gebracht van het algemene rolnummer dat uw zaak heeft gekregen. De rolnummers 1970/AA/70 en 1970/AH/70 worden enkel gebruikt om u toe te laten het verzoekschrift via e-deposit neer te leggen.

De verzoekschriften zullen niet op de algemene rol worden ingeschreven dan na ontvangst van het bewijs van betaling van het bedrag van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridisch tweedelijnsbijstand, tenzij voor wie van deze betaling vrijgesteld is.

Dit kan door een storting van 20 euro op volgende rekening:

 • Voor de afdeling Antwerpen: BE85 6792 0090 7006
 • Voor de afdeling Hasselt :  BE29 6792 0085 4664

(laatste update 5 november 2020)

Wie interesse heeft om op het arbeidshof te komen werken, kan terecht op www.selor.be.

Je vindt er alle informatie, ook over andere jobs bij de overheid.

Na registratie bij Selor krijg je informatie over hoe je moet solliciteren en welke testen je moet afleggen.

Formulieren

Verzoekschrift hoger beroep - afdeling Antwerpen

Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift hoger beroep Antwerpen

Verzoekschrift hoger beroep - afdeling Hasselt

Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift hoger beroep Hasselt

Verzoekschrift hoger beroep collectieve schuldenregeling - afdeling Antwerpen

Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift hoger beroep CSR Antwerpen

Verzoekschrift hoger beroep collectieve schuldenregeling - afdeling Hasselt

Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift hoger beroep CSR Hasselt
Document PDF Word Excel Info
Aanvraag uitgifte/afschrift - Antwerpen
Document PDF Word Excel Info
Aanvraag uitgifte/afschrift - Hasselt
Document PDF Word Excel Info
Gezamenlijk verzoek tot toepassing van artikel 747§1 Ger. W; - Antwerpen
Document PDF Word Excel Info
Gezamenlijk verzoek tot toepassing van artikel 747§1 Ger. W. - Hasselt

Sitemap