Welkom

Het arbeidshof Antwerpen, dat afdelingen heeft in Antwerpen en in Hasselt, behandelt geschillen over sociaal recht. Dit kunnen geschillen zijn inzake sociale zekerheid, sociale bijstand, arbeidsovereenkomsten of collectieve schuldenregeling.

Zo wordt uitspraak gedaan over geschillen die handelen over onder meer werkloosheid, pensioenen, ziekte-uitkeringen, arbeidsongevallen, gezinsbijslag, OCMW en geschillen over personen met een handicap.

Verder worden ook de geschillen tussen werknemers en werkgevers behandeld, bijvoorbeeld naar aanleiding van een ontslag.

Tot slot worden ook de geschillen behandeld van personen die een zeer grote schuldenlast hebben (collectieve schuldenregeling).

Iedereen die het niet eens is met een vonnis dat werd uitgesproken door de arbeidsrechtbank Antwerpen (met afdelingen in Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Tongeren en Turnhout), kan hiertegen beroep aantekenen.

Na onderzoek van de zaak, wordt een beslissing uitgesproken in de vorm van een arrest. Wij zijn ons bewust van de belangrijke impact van de beslissingen nu de arresten vaak betrekking hebben op het basisinkomen van de rechtzoekende en streven ernaar om een kwaliteitsvol arrest te maken en dit uit te spreken binnen een redelijke termijn.

We laten ons leiden door fundamentele waarden zoals:

 • onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit
 • expertise en bewaking van kwaliteit
 • toegankelijkheid en klantgerichtheid
 • tijdigheid en duidelijkheid van de beslissingen
 • omgevingsbewustzijn

Met deze website wil het arbeidshof in de eerste plaats nuttige informatie verstrekken aan de rechtzoekenden en hun vertegenwoordigers en op die manier bijdragen tot een toegankelijke en klantgerichte justitie. Op de website wordt verder ook informatie vermeld over de werking en over het gevoerde beleid.

 

Dirk Torfs
Eerste Voorzitter

Beleid

Inleiding

Het arbeidshof Antwerpen behandelt geschillen inzake sociaal recht en collectieve schuldenregeling.

Het zijn de magistraten van de zetel die recht spreken. De beslissing, die arrest wordt genoemd, wordt genomen door de beroepsmagistraat en door twee lekenrechters die raadsheren in sociale zaken worden genoemd. In het arbeidshof te Antwerpen bestaat de zetel in principe uit 11 beroepsmagistraten en 106 lekenrechters. In de kamer die de geschillen inzake collectieve schuldenregeling behandelt, zetelt de beroepsmagistraat alleen.

Bij de uitoefening van deze taak kunnen de magistraten van het arbeidshof rekenen op de medewerking van:

 • de magistraten van het auditoraat-generaal. Zij vervullen een belangrijke opdracht bij het samenstellen van de dossiers en verlenen advies aan de magistraten van de zetel, daarin bijgestaan door een eigen secretariaat.
 • de griffie, belast met de uitvoering van de wettelijk voorgeschreven procedures en formaliteiten en de noodzakelijke begeleidende en ondersteunende functies, zowel ten behoeve van de rechtzoekenden als ten behoeve van de magistraten van de zetel.

Recht spreken

1. Opdracht

De magistraten van de zetel oordelen over de hogere beroepen die worden ingesteld tegen de beslissingen (vonnissen genoemd) van de arbeidsrechtbank Antwerpen dat afdelingen heeft in Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Tongeren en Turnhout. De beslissingen van het arbeidshof worden arresten genoemd.

De betwistingen waarover het arbeidshof uitspraak doet, bestaan uit:

 • Arbeidsrechtelijke geschillen, met vooral betwistingen tussen werkgevers en werknemers bijvoorbeeld naar aanleiding van een ontslag;
 • Socialezekerheidsgeschillen, met betwistingen over de bijdrageplicht van werkgevers en zelfstandigen en betwistingen over het recht op uitkeringen. Het gaat dan om geschillen over het recht op onder meer een werkloosheidsuitkering, op een pensioen, op een ziekte-uitkering of op gezinsbijslag
 • Geschillen betreffende sociale bijstand, hoofdzakelijk betwistingen over het recht op leefloon of andere vormen van steun ten laste van een OCMW en geschillen over uitkeringen aan personen met een handicap of over de inkomensgarantie voor ouderen;
 • Geschillen inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten;
 • Geschillen inzake collectieve schuldenregeling.

2. Organisatie

Binnen het arbeidshof worden de zaken verdeeld over verschillende kamers. In de regel bestaat een kamer uit één beroepsmagistraat en twee raadsheren in sociale zaken. De toebedeling van de zaken aan de verschillende kamers staat in het bijzonder reglement

De verdeling van de magistraten over de verschillende kamers vindt men terug in de dienstregeling die wordt opgemaakt door de eerste voorzitter en vóór de aanvang van elk gerechtelijk jaar wordt vernieuwd. Om specialisatie te bevorderen wordt er zorg voor gedragen dat aan elke magistraat slechts een beperkt aantal materies wordt toevertrouwd.

De magistraten van één kamer vormen een collegiaal orgaan, wat betekent dat zij samen een beslissing nemen, op voet van gelijkheid. De redactie van de arresten wordt overgelaten aan de beroepsmagistraat, die de leiding heeft over het verloop van de zitting.

De beroepsmagistraten van het arbeidshof vergaderen geregeld om beroepservaringen uit te wisselen en om problemen van praktische aard op te lossen.

Eén maal per jaar vindt een algemene vergadering plaats van alle beroepsmagistraten, met het oog op het opstellen van een werkingsverslag. De tekst van deze verslagen kan u raadplegen in deze rubriek (Voorstelling).

Binnen het arbeidshof staat een directiecomité de eerste voorzitter bij in de algemene leiding, de organisatie en het beheer.

Het directiecomité van het arbeidshof Antwerpen is als volgt samengesteld:

 • Dirk Torfs, eerste voorzitter en voorzitter van het directiecomité;
 • Saskia Raskin, kamervoorzitter;
 • Anja Vareman, kamervoorzitter;
 • Cindy Tielens, hoofdgriffier;

In 2010 werd een Raad van de Raadsheren in Sociale Zaken opgericht in het arbeidshof, die met de eerste voorzitter regelmatig overlegt over aangelegenheden die de raadsheren in sociale zaken aanbelangen, zoals opleiding of deontologie.

3. Bijzondere kenmerken

Bij de oprichting van de arbeidsrechtbanken en arbeidshoven werd gestreefd naar een verhoogde toegankelijkheid voor de burger. Dit wordt onder meer bereikt door het afschaffen van bepaalde financiële drempels of door het vereenvoudigen van de procedure om beroep aan te tekenen of zich te laten vertegenwoordigen.

Bij wijze van voorbeeld kan verwezen worden naar:

 • Het niet moeten betalen van rol- of registratierechten;
 • Het niet moeten betalen van de rechtsplegingsvergoeding in de geschillen tussen rechtzoekenden en instellingen van sociale zekerheid (zoals de RVA, de Federale Pensioendienst, OCMW, …). Zelfs indien de instellingen in het gelijk worden gesteld (tenzij bij tergend of roekeloos hoger beroep), moet de rechtzoekende geen rechtsplegingsvergoeding betalen;
 • Het instellen van hoger beroep bij verzoekschrift;
 • De mogelijkheid om zich te laten vertegenwoordigen door bijvoorbeeld de echtgenoot of wettelijk samenwonende, een bloed- of aanverwant maar ook door een afgevaardigde van een representatieve organisatie van arbeiders, bedienden of zelfstandigen en door een organisatie die de belangen beschermt van personen die een geschil hebben met het OCMW. U moet dan wel een schriftelijke volmacht hiervoor geven;
 • De tussenkomst van het auditoraat-generaal in zaken van sociale zekerheid en sociale bijstand dat stukken kan opvragen om het dossier te vervolledigen en tevens advies geeft in deze zaken.

Gebiedsomschrijving

Het arbeidshof te Antwerpen wordt in twee afdelingen verdeeld.

De eerste houdt zitting te Antwerpen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de provincie Antwerpen.

De tweede houdt zitting te Hasselt  en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de provincie Limburg.

Zittingen

Inleidingen

De data voor inleidingszittingen vindt u terug door op volgende link te drukken: Inleidingen

Vaststellingen

De data tot het bekomen van een vaststelling vindt u terug door op volgende link te drukken: Vaststellingen

 

Neerleggen documenten

Werkwijze voor neerlegging verzoekschriften, brieven, conclusies en stukkenbundels

E-DEPOSIT

Werkwijze : zie website e-Deposit https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl/   

Verzoekschriften, brieven, conclusies en stukkenbundels worden via afzonderlijke pdf opgeladen. Bij voorkeur in een pdf die doorzoekbaar is.

ROLNUMMER en NAAM

Het correcte rolnummer wordt steeds vermeld.

De correcte naam van de partij waarvoor men de upload doet, wordt op alle documenten vermeld.

WAT?

Afzonderlijke akten (bv. beroepsverzoekschrift, verzoek 747 § 2, …) legt men steeds afzonderlijk neer. Aan iedere PDF wordt een correcte benaming gegeven.

 

CONCLUSIES

Conclusies dienen niet ondertekend te worden (art. 743 Ger. W.);

DUS: GEEN conclusies afdrukken, ondertekenen en opnieuw inscannen.

 

STUKKENBUNDELS

Een stukkenbundel moet voorafgegaan worden door een inventaris (art. 737 Ger. W.).

Een stukkenbundel wordt minstens 15 dagen voor de zitting (behoudens inleidingszittingen of kort geding) neergelegd, bij voorkeur elektronisch.

 

VERZOEKSCHRIFT

Een verzoekschrift wordt neergelegd met nummer 1970/AA/70 (voor de afdeling Antwerpen) of 1970/AH/70 (voor de afdeling Hasselt) met vermelding “brief”.

U ontvangt een ontvangstbewijs en wordt op de hoogte gebracht van het algemene rolnummer dat uw zaak heeft gekregen. De rolnummers 1970/AA/70 en 1970/AH/70 worden enkel gebruikt om u toe te laten het verzoekschrift via e-deposit neer te leggen.

 

De verzoekschriften zullen niet op de algemene rol worden ingeschreven dan na ontvangst van het bewijs van betaling van het bedrag van 24 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridisch tweedelijnsbijstand, tenzij voor wie van deze betaling vrijgesteld is.

Dit kan door een storting van 24 euro op volgende rekening:

Voor de afdeling Antwerpen: BE85 6792 0090 7006

Voor de afdeling Hasselt:  BE29 6792 0085 4664

Links

Werkingsverslagen

In onderstaande documenten vindt u telkens het jaarverslag terug van de algemene vergadering van het arbeidshof Antwerpen die eenmaal per jaar plaatsvindt. Tijdens de algemene vergadering, waaraan alle magistraten deelnemen, wordt een jaarverslag opgesteld en worden voorstellen over de werking van het arbeidshof geformuleerd.

Vaststellingen

De data tot het bekomen van een vaststelling vindt u terug door op volgende link te drukken: vaststellingen