01

Het Arbeidshof Antwerpen heeft twee afdelingen, namelijk Antwerpen en Hasselt.

Voor meer gegevens over de verschillende afdelingen, klik op één van bovenstaande links of ga onderaan deze pagina naar de afdelingen.

lees meer lees minder
02

Het officiële adres van het Arbeidshof Antwerpen is Cockerillkaai, 39, 2000 Antwerpen.

De ingang van het gebouw is evenwel: Waalsekaai, 35 A, 2000 Antwerpen.

lees meer lees minder

Alle contactgegevens

Localisatie

Arbeidshof Antwerpen

Afdelingen

Arbeidshof Antwerpen - afdeling Antwerpen
Arbeidshof Antwerpen
 • Cockerillkaai 39 - ingang Waalse Kaai, 35
  2000 Antwerpen
 • 03 247 99 15
Arbeidshof Antwerpen - afdeling Hasselt
Arbeidshof Antwerpen
 • Parklaan 25/1
  3500 Hasselt
 • 011 37 40 22

Arbeidshof Antwerpen

 • Cockerillkaai 39 - ingang Waalse Kaai, 35 - 2000 Antwerpen
Voorstelling

Welkom

Het arbeidshof Antwerpen, dat afdelingen heeft in Antwerpen en in Hasselt, behandelt geschillen over sociaal recht. Dit kunnen geschillen zijn inzake sociale zekerheid, sociale bijstand, arbeidsovereenkomsten of collectieve schuldenregeling.

Zo wordt uitspraak gedaan over geschillen die handelen over onder meer werkloosheid, pensioenen, ziekte-uitkeringen, arbeidsongevallen, gezinsbijslag, OCMW en geschillen over personen met een handicap.

Verder worden ook de geschillen tussen werknemers en werkgevers behandeld, bijvoorbeeld naar aanleiding van een ontslag.

Tot slot worden ook de geschillen behandeld van personen die een zeer grote schuldenlast hebben (collectieve schuldenregeling).

Iedereen die het niet eens is met een vonnis dat werd uitgesproken door de arbeidsrechtbank Antwerpen (met afdelingen in Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Tongeren en Turnhout), kan hiertegen beroep aantekenen.

Na onderzoek van de zaak, wordt een beslissing uitgesproken in de vorm van een arrest. Wij zijn ons bewust van de belangrijke impact van de beslissingen nu de arresten vaak betrekking hebben op het basisinkomen van de rechtzoekende en streven ernaar om een kwaliteitsvol arrest te maken en dit uit te spreken binnen een redelijke termijn.

We laten ons leiden door fundamentele waarden zoals:

 • onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit
 • expertise en bewaking van kwaliteit
 • toegankelijkheid en klantgerichtheid
 • tijdigheid en duidelijkheid van de beslissingen
 • omgevingsbewustzijn

Met deze website wil het arbeidshof in de eerste plaats nuttige informatie verstrekken aan de rechtzoekenden en hun vertegenwoordigers en op die manier bijdragen tot een toegankelijke en klantgerichte justitie. Op de website wordt verder ook informatie vermeld over de werking en over het gevoerde beleid.

 

Dirk Torfs

Eerste Voorzitter

Beleid

Beleidsplan 2019-2024

Inleiding.

Het arbeidshof Antwerpen behandelt geschillen inzake sociaal recht en collectieve schuldenregeling.

Het zijn de magistraten van de zetel die recht spreken. De beslissing, die arrest wordt genoemd, wordt genomen door de beroepsmagistraat en door twee lekenrechters die raadsheren in sociale zaken worden genoemd. In het arbeidshof te Antwerpen bestaat de zetel in principe uit 12 beroepsmagistraten en 106 lekenrechters. In de kamer die de geschillen inzake collectieve schuldenregeling behandelt, zetelt de beroepsmagistraat alleen.

Bij de uitoefening van deze taak kunnen de magistraten van het arbeidshof rekenen op de medewerking van:

 • de magistraten van het auditoraat-generaal. Zij vervullen een belangrijke opdracht bij het samenstellen van de dossiers en verlenen advies aan de magistraten van de zetel, daarin bijgestaan door een eigen secretariaat.
 • de griffie, belast met de uitvoering van de wettelijk voorgeschreven procedures en formaliteiten en de noodzakelijke begeleidende en ondersteunende functies, zowel ten behoeve van de rechtzoekenden als ten behoeve van de magistraten van de zetel.

Recht spreken.

1. Opdracht

De magistraten van de zetel oordelen over de hogere beroepen die worden ingesteld tegen de beslissingen (vonnissen genoemd) van de arbeidsrechtbank Antwerpen dat afdelingen heeft in Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Tongeren en Turnhout. De beslissingen van het arbeidshof worden arresten genoemd.

De betwistingen waarover het arbeidshof uitspraak doet, bestaan uit:

 • Arbeidsrechtelijke geschillen, met vooral betwistingen tussen werkgevers en werknemers bijvoorbeeld naar aanleiding van een ontslag;
 • Socialezekerheidsgeschillen, met betwistingen over de bijdrageplicht van werkgevers en zelfstandigen en betwistingen over het recht op uitkeringen. Het gaat dan om geschillen over het recht op onder meer een werkloosheidsuitkering, op een pensioen, op een ziekte-uitkering of op gezinsbijslag
 • Geschillen betreffende sociale bijstand, hoofdzakelijk betwistingen over het recht op leefloon of andere vormen van steun ten laste van een OCMW en geschillen over uitkeringen aan personen met een handicap of over de inkomensgarantie voor ouderen;
 • Geschillen inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten;
 • Geschillen inzake collectieve schuldenregeling.

2. Organisatie

Binnen het arbeidshof worden de zaken verdeeld over verschillende kamers. In de regel bestaat een kamer uit één beroepsmagistraat en twee raadsheren in sociale zaken. De toebedeling van de zaken aan de verschillende kamers staat in het bijzonder reglement

De verdeling van de magistraten over de verschillende kamers vindt men terug in de dienstregeling die wordt opgemaakt door de eerste voorzitter en vóór de aanvang van elk gerechtelijk jaar wordt vernieuwd. Om specialisatie te bevorderen wordt er zorg voor gedragen dat aan elke magistraat slechts een beperkt aantal materies wordt toevertrouwd.

De magistraten van één kamer vormen een collegiaal orgaan, wat betekent dat zij samen een beslissing nemen, op voet van gelijkheid. De redactie van de arresten wordt overgelaten aan de beroepsmagistraat, die de leiding heeft over het verloop van de zitting.

De beroepsmagistraten van het arbeidshof vergaderen geregeld om beroepservaringen uit te wisselen en om problemen van praktische aard op te lossen.

Eén maal per jaar vindt een algemene vergadering plaats van alle beroepsmagistraten, met het oog op het opstellen van een werkingsverslag. De tekst van deze verslagen kan u raadplegen in deze rubriek (Voorstelling).

Binnen het arbeidshof staat een directiecomité de eerste voorzitter bij in de algemene leiding, de organisatie en het beheer.

Het directiecomité van het arbeidshof Antwerpen is als volgt samengesteld:

 • Dirk Torfs, eerste voorzitter en voorzitter van het directiecomité;
 • Anne Ariën, kamervoorzitter;
 • Saskia Raskin, kamervoorzitter;
 • Anja Vareman, kamervoorzitter;
 • Cindy Tielens, hoofdgriffier;

In 2010 werd een Raad van de Raadsheren in Sociale Zaken opgericht in het arbeidshof, die met de eerste voorzitter regelmatig overlegt over aangelegenheden die de raadsheren in sociale zaken aanbelangen, zoals opleiding of deontologie.

3. Bijzondere kenmerken

Bij de oprichting van de arbeidsrechtbanken en arbeidshoven werd gestreefd naar een verhoogde toegankelijkheid voor de burger. Dit wordt onder meer bereikt door het afschaffen van bepaalde financiële drempels of door het vereenvoudigen van de procedure om beroep aan te tekenen of zich te laten vertegenwoordigen.

Bij wijze van voorbeeld kan verwezen worden naar:

 • Het niet moeten betalen van rol- of registratierechten;
 • Het niet moeten betalen van de rechtsplegingsvergoeding in de geschillen tussen rechtzoekenden en instellingen van sociale zekerheid (zoals de RVA, de Federale Pensioendienst, OCMW, …). Zelfs indien de instellingen in het gelijk worden gesteld (tenzij bij tergend of roekeloos hoger beroep), moet de rechtzoekende geen rechtsplegingsvergoeding betalen;
 • Het instellen van hoger beroep bij verzoekschrift;
 • De mogelijkheid om zich te laten vertegenwoordigen door bijvoorbeeld de echtgenoot of wettelijk samenwonende, een bloed- of aanverwant maar ook door een afgevaardigde van een representatieve organisatie van arbeiders, bedienden of zelfstandigen en door een organisatie die de belangen beschermt van personen die een geschil hebben met het OCMW. U moet dan wel een schriftelijke volmacht hiervoor geven;
 • De tussenkomst van het auditoraat-generaal in zaken van sociale zekerheid en sociale bijstand dat stukken kan opvragen om het dossier te vervolledigen en tevens advies geeft in deze zaken.

Werkingsverslagen

Werkingsverslagen.

In onderstaande documenten vindt u telkens het jaarverslag terug van de algemene vergadering van het arbeidshof Antwerpen die eenmaal per jaar plaatsvindt. Tijdens de algemene vergadering, waaraan alle magistraten deelnemen, wordt een jaarverslag opgesteld en worden voorstellen over de werking van het arbeidshof geformuleerd.

Bijlagen

- Werkingsverslag 2021 (681.55 KB)
- Werkingsverslag 2019 (1.63 MB)
- Werkingsverslag 2018 (1.67 MB)
- Werkingsverslag 2017 (1.82 MB)
- Werkingsverslag 2016 (861.83 KB)
- Werkingsverslag 2015 (802.64 KB)
- Werkingsverslag 2014 (737.97 KB)
- Werkingsverslag 2013 (652.74 KB)
- Werkingsverslag 2012 (525.91 KB)
- Werkingsverslag 2010 (477.87 KB)
- Werkingsverslag 2009 (426.32 KB)
- Werkingsverslag 2008 (347.39 KB)
- Werkingsverslag 2007 (326.54 KB)
- Werkingsverslag 2006 (320.61 KB)
- Werkingsverslag 2005 (269.38 KB)
- Werkingsverslag 2004 (233.46 KB)

Actua

In deze rubriek kan je inlichtingen bekomen betreffende uw dossier. Er worden ook actuele onderwerpen zoals recente rechtspraak of de openingstoespraak van de Procureur-generaal bij het begin van het gerechtelijk jaar vermeld.

 

Uw dossier.

Via de rubriek "uw dossier" kan u nagaan op welke datum en voor welke kamer uw dossier zal worden ingeleid of behandeld. U gaat daarvoor naar de afdeling waar uw dossier hangende is (Antwerpen of Hasselt) en vult dan het rolnummer in.
Om redenen van privacy worden dossiers enkel aangeduid met het toegekende rolnummer en is het niet mogelijk op naam van partijen te zoeken.

 

Mercuriale 2021

Op 1 september 2021 heeft procureur-generaal P. Vandenbruwaene een mercuriale uitgesproken met als titel: De spijtoptanten of een onverteerbare brok strafprocedure.

 

Organisatie

Gebiedsomschrijving

Het arbeidshof te Antwerpen wordt in twee afdelingen verdeeld.

De eerste houdt zitting te Antwerpen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de provincie Antwerpen.

De tweede houdt zitting te Hasselt  en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de provincie Limburg.

Bereikbaarheid

 

Slim naar Antwerpen:

 

Voor de bereikbaarheid van de afdelingen, ga naar de pagina van de afdeling Antwerpen of Hasselt.

Zittingen

Inleidingen

De data voor inleidingszittingen vindt u terug door op volgende link te drukken: Inleidingen 

 

Vaststellingen

Bijlagen

Vaststellingen

De data tot het bekomen van een vaststelling vindt u terug door op volgende link te drukken: vaststellingen

Coronamaatregelen

Zittingen

Alle zittingen gaan door in het gerechtsgebouw. Uw zaak wordt op een bepaald uur opgeroepen. U ontvangt hierover een brief.

Partijen kunnen, op voorwaarde dat zij allemaal akkoord gaan, gezamenlijk verzoeken dat hun zaak zonder pleidooien in beraad wordt genomen op de zitting waarop ze werd vastgesteld. Een verzoek hiertoe wordt bij voorkeur via e-Deposit bezorgd. (https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl/login)

 

Neerleggen verzoekschriften, conclusies, stukken en brieven en inzage dossier

 1. Neerleggen van conclusies, stukken en brieven:
 • bij voorkeur via e-deposit (https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl/login) Het neerleggen via e-deposit is gratis;
 • met de post;
 • stukken, vragen en brieven die per e-mail worden verstuurd, kunnen niet aanvaard worden als geldige neerlegging op de griffie en hieraan zal geen gevolg gegeven worden.

 

 1. Aantekenen van hoger beroep met verzoekschrift:

Het verzoekschrift wordt bij voorkeur neergelegd via e-deposit (https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl/login). Dit verzoekschrift krijgt als nummer 1970/AA/70 (voor de afdeling Antwerpen) of 1970/AH/70 (voor de afdeling Hasselt). U ontvangt een ontvangstbewijs en wordt op de hoogte gebracht van het algemene rolnummer dat uw zaak heeft gekregen. De rolnummers 1970/AA/70 en 1970/AH/70 worden enkel gebruikt om u toe te laten het verzoekschrift via e-deposit neer te leggen.

De verzoekschriften zullen niet op de algemene rol worden ingeschreven dan na ontvangst van het bewijs van betaling van het bedrag van 22 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridisch tweedelijnsbijstand, tenzij voor wie van deze betaling vrijgesteld is.

Dit kan door een storting van 22 euro op volgende rekening:

 • Voor de afdeling Antwerpen: BE85 6792 0090 7006
 • Voor de afdeling Hasselt :  BE29 6792 0085 4664

(laatste update 7/3/2022)

 

Custom 5

Neerleggen documenten

Werkwijze voor neerlegging verzoekschriften, brieven, conclusies en stukkenbundels

E-DEPOSIT

Werkwijze : zie website e-Deposit https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl/   

Verzoekschriften, brieven, conclusies en stukkenbundels worden via afzonderlijke pdf opgeladen. Bij voorkeur in een pdf die doorzoekbaar is.

ROLNUMMER en NAAM

Het correcte rolnummer wordt steeds vermeld.

De correcte naam van de partij waarvoor men de upload doet, wordt op alle documenten vermeld.

WAT?

Afzonderlijke akten (bv. beroepsverzoekschrift, verzoek 747 § 2, …) legt men steeds afzonderlijk neer. Aan iedere PDF wordt een correcte benaming gegeven.

 

CONCLUSIES

Conclusies dienen niet ondertekend te worden (art. 743 Ger. W.);

DUS: GEEN conclusies afdrukken, ondertekenen en opnieuw inscannen.

 

STUKKENBUNDELS

Een stukkenbundel moet voorafgegaan worden door een inventaris (art. 737 Ger. W.).

Een stukkenbundel wordt minstens 15 dagen voor de zitting (behoudens inleidingszittingen of kort geding) neergelegd, bij voorkeur elektronisch.

 

VERZOEKSCHRIFT

Een verzoekschrift wordt neergelegd met nummer 1970/AA/70 (voor de afdeling Antwerpen) of 1970/AH/70 (voor de afdeling Hasselt) met vermelding “brief”.

U ontvangt een ontvangstbewijs en wordt op de hoogte gebracht van het algemene rolnummer dat uw zaak heeft gekregen. De rolnummers 1970/AA/70 en 1970/AH/70 worden enkel gebruikt om u toe te laten het verzoekschrift via e-deposit neer te leggen.

 

De verzoekschriften zullen niet op de algemene rol worden ingeschreven dan na ontvangst van het bewijs van betaling van het bedrag van 22 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridisch tweedelijnsbijstand, tenzij voor wie van deze betaling vrijgesteld is.

Dit kan door een storting van 22 euro op volgende rekening:

Voor de afdeling Antwerpen: BE85 6792 0090 7006

Voor de afdeling Hasselt:  BE29 6792 0085 4664

Samenstelling

Magistraten

Het arbeidshof te Antwerpen telt twaalf beroepsmagistraten: één eerste voorzitter (de korpschef), vier kamervoorzitters en zeven raadsheren.

De beroepsmagistraten worden benoemd door de Koning, op voordracht van de Hoge Raad voor de Justitie. Het mandaat van eerste voorzitter is tijdelijk, voor een duur van vijf jaar en is hernieuwbaar.
Het adjunct-mandaat van kamervoorzitter is eveneens tijdelijk, voor een duur van drie jaar. Het kan na positieve evaluatie hernieuwd worden en na negen jaar ambtsvervulling wordt het, opnieuw na evaluatie, definitief.
De Hoge Raad voor de Justitie waakt over de kwaliteit van de benoemingen en bevorderingen binnen de rechterlijke macht. Via een regelmatige evaluatie van de beroepsmagistraten wordt erop toegezien dat zij blijven beantwoorden aan de wettelijk voorgeschreven standaardprofielen.
Naast de beroepsmagistraten telt het arbeidshof 106 lekenrechters, de raadsheren in sociale zaken. De benoeming van de raadsheren in sociale zaken gebeurt eveneens door de Koning, op voordracht van de representatieve organisaties van de werknemers (de vakbonden), van de werkgevers en van de zelfstandigen.
Samen staan beroepsmagistraten en raadsheren in sociale zaken garant voor een juridisch correcte besluitvorming, die aansluit bij de hedendaagse samenleving.

Organigram.

Hieronder ziet u een schematisch overzicht van de verschillende leden van het arbeidshof Antwerpen en hoe ze in verhouding tot elkaar staan.

Griffiers

Griffie - algemeen.

De griffie van het arbeidshof is de openbare dienst, die instaat voor de correcte samenstelling en afhandeling van de gerechtelijke dossiers en die bijstand verleent aan de magistraten, bij de uitoefening van hun rechtsprekende taken.
Op de griffie werken griffiers, assistenten en medewerkers.
Op de griffie worden alle dossiers bewaard en kan u terecht voor informatie over uw dossier of  over de werking en de organisatie van het arbeidshof.

De griffie van het arbeidshof staat niet in voor de afhandeling van de strafdossiers die verband houden met sociaalrechtelijke of andere misdrijven. Voor inlichtingen betreffende dergelijke dossiers kan u terecht bij de griffie van het hof van beroep te Antwerpen.

Aan het hoofd van de griffie staat de hoofdgriffier. Hij verdeelt de griffietaken en de administratieve taken. Hij wijst de griffiers aan die de magistraat van de zetel bijstaan.
De hoofdgriffier staat onder het gezag van de eerste voorzitter en is verantwoordelijk voor de correcte en efficiënte werking van de griffie.
De hoofdgriffier neemt deel aan de selectieprocedure voor de aanwerving van griffiers, assistenten en medewerkers.
Hij maakt deel uit van het directiecomité en wordt op die manier betrokken bij het bepalen en uitvoeren van het gevoerde beleid.
Een deel van de leidinggevende taken wordt door de hoofdgriffier gedelegeerd aan de griffiers-hoofden van dienst.

Griffie - zittingen.

De zittingsgriffier verleent hoofdzakelijk bijstand aan de magistraat van de zetel vóór, tijdens en na de zitting.
Hij maakt de zittingsrol op, verwittigt de magistraten die zullen zetelen en bereidt de dossiers voor met het oog op de redactie van het arrest.
Op de zitting zelf is hij aanwezig en vervult hij de door de wet voorgeschreven formaliteiten.
De griffier ziet toe op de correcte naleving van de procedureregels.
Hij maakt het zittingsverslag op en ziet toe op de correcte administratieve afhandeling van de zitting.

Alhoewel hij niet deelneemt aan de besluitvorming, is zijn handtekening onderaan de processtukken onontbeerlijk.

Griffie - documentatie.

De juridische documentatie van het arbeidshof is geïntegreerd in de werking en het beheer van de gemeenschappelijke bibliotheek van het hof van beroep en het arbeidshof.

De medewerkers van de gemeenschappelijke bibliotheek verrichten op eenvoudig verzoek van de magistraten en griffiers opzoekingen in de juridische naslagwerken en staan in voor de aanvulling en actualisering van het aanbod aan juridische naslagwerken.

Griffie - administratief.

De administratieve medewerkers zijn als het ware het gezicht van de griffie.

Zij staan in voor het onthaal van de rechtzoekende;
Zij geven informatie;
Zij ontvangen alle procedurestukken en verwerken deze op administratief vlak.

Alle medewerkers zijn zich ervan bewust dat de griffie van het arbeidshof een openbare dienst is, die garant moet staan voor een klantvriendelijke, professionele en efficiënte aanpak.

Het arbeidshof realiseert zich ten volle dat àlle medewerkers een onmisbare bijdrage leveren voor zijn goede werking en draagt teamwerk hoog in het vaandel.
De secretaris van de eerste voorzitter wordt door de eerste voorzitter gekozen uit de griffiers of het griffiepersoneel na advies van de hoofdgriffier.
De secretaris staat in voor de secretariaatsondersteuning van de eerste voorzitter en de hoofdgriffier en oefent een vertrouwensfunctie uit.

 

Onder de rubriek "magistraten" is een organigram terug te vinden waarop de schematische voorstelling van de verschillende leden van het arbeidshof Antwerpen afgebeeld staat.

Nieuws

Arrest 28 juni 2021: discriminatie op basis van handicap en zwangerschap tijdens de sollicitatieprocedure en bij de aanwerving geeft recht op een jaarloon als schadevergoeding

Een farmaceutisch bedrijf moet een niet-aangeworven sollicitante een schadevergoeding van 12 maanden loon betalen. De onderneming maakte zich tijdens de sollicitatieprocedure en bij de beslissing een andere kandidate aan te werven, schuldig aan discriminatie op basis van de auditieve handicap van de sollicitante en op basis van haar zwangerschap. Deze discriminatie op 2 verschillende gronden en op 2 verschillende tijdstippen, geeft recht op tweemaal de forfaitaire schadevergoeding van 6 maanden loon. Dat besliste het arbeidshof Antwerpen op 28 juni 2021. Hiermee mildert het arbeidshof het vonnis dat de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen eerder in deze zaak velde. Zij kende de vrouw 3 keer de forfaitaire schadevergoeding toe.
De vrouw, een gedoctoreerde bio-ingenieur, solliciteerde in januari 2018. Zij heeft een auditieve beperking (doofheid) en was zwanger bij de sollicitatie. De onderneming liet de sollicitatieprocedure aanslepen. Zij gaf de kandidate niet dezelfde mogelijkheden om haar competenties te tonen als een andere, horende kandidate die niet zwanger was.
In een eerste reactie op de sollicitatie meldde de onderneming: ”Doofheid is een issue, maar ik wil zien of het een klein of een groot probleem is.” Vervolgens had de kandidate één gesprek met één manager, gericht op de vacature. Zij kreeg het aanbod om tegen betaling van thuis uit een tijdelijke administratieve taak te verrichten. De onderneming omschrijft die taak als bureauwerk dat een student kan doen. Deze taak zou haar toelaten aan de kandidate te “wennen” en andersom. Het was geen test voor de vacante functie. De kandidate die de onderneming finaal aanwierf, solliciteerde pas een maand later. Zij had 2 gesprekken die gericht waren op de functie, telkens met 2 andere personen. Deze kandidate kreeg ook de mogelijkheid om een test af te leggen, op basis waarvan de onderneming haar competentie voor de vacante functie kon beoordelen.
De afgewezen kandidate stelde de onderneming in gebreke. Zij achtte zich nadelig behandeld door haar handicap. De onderneming reageerde daarop met de melding dat haar profiel wel aansloot bij de vacature, maar dat zij hoopte op een geschikte kandidaat die eerder aan de slag kon. Door haar zwangerschap kon de afgewezen kandidate immers pas ten vroegste in juli of augustus 2018 starten. Dat is volgens de onderneming één van de redenen voor de keuze voor de andere kandidate, en niet de handicap.
Het arbeidshof aanvaardt dat er feiten zijn die een directe discriminatie op basis van handicap en van geslacht doen vermoeden. Het stelt vast dat de onderneming niet bewijst dat het de kandidate ook zou hebben afgewezen als zij een horende kandidate was geweest, die niet zwanger was. Het beslist dat dit discriminatie is op basis van handicap en op basis van geslacht
(zwangerschap). De onderneming discrimineerde de kandidate tijdens de sollicitatieprocedure en bij de beslissing om haar niet aan te werven.
Voor de discriminatie op grond van geslacht kent het arbeidshof de afgewezen kandidate op basis van de Genderwet een forfaitaire schadevergoeding van 6 maanden loon toe. Daarnaast heeft zij met toepassing van de Antidiscriminatiewet recht op een tweede schadevergoeding van 6 maanden loon, wegens de discriminatie op basis van handicap. De discriminatie op basis van handicap tijdens de sollicitatieprocedure is verweven met deze bij de niet-aanwerving. Zij leidt slechts 1 keer tot schade. Vandaar dat het arbeidshof, anders dan de arbeidsrechtbank, voor deze discriminatie geen 2 afzonderlijke vergoedingen toekent. Het berekent de schadevergoeding op basis van het startloon van de kandidate die finaal werd aangeworven.
Het arbeidshof beveelt de onderneming om de discriminerende praktijken te staken. Omdat de onderneming aantoont dat zij ondertussen stappen zette om discriminaties in de toekomst te vermijden, acht het arbeidshof het niet nodig aan dit bevel een dwangsom te koppelen.

Contactgegevens:
Joris Van Camp Raadsheer - Persmagistraat Arbeidshof Antwerpen
GSM +32 (0)486 70 53 92
Mail joris.vancamp@just.fgov.be
http://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/arbeidshof/arb…
Cockerillkaai 39, 2000 Antwerpen

Bijlagen

Arrest 9 juni 2021: Wout VAN AERT is ex-ploeg vergoeding verschuldigd

Wielrenner Wout VAN AERT beëindigde zijn arbeidsovereenkomst met SNIPER CYCLING in september 2018 ten onrechte wegens dringende reden. Dat besliste het arbeidshof Antwerpen op 9 juni 2021. Hierdoor is VAN AERT de wielerploeg van Nick NUYENS een verbrekingsvergoeding van ongeveer 660.000,00 euro verschuldigd. SNIPER CYCLING bewijst echter niet dat zij door de beëindiging van de overeenkomst door VAN AERT nog andere schade leed. Het arbeidshof verklaarde haar eis tot betaling van een bijkomende schadevergoeding wegens rechtsmisbruik of misbruik van ontslagrecht ongegrond.
Wout VAN AERT sloot in 2016 een arbeidsovereenkomst als profwielrenner met SNIPER CYCLING. Deze overeenkomst gold voor een bepaalde duur, namelijk van 1 januari 2017 tot 31 december 2019. Om allerlei redenen, die het arbeidshof in zijn arrest uiteenzet, geraakte de samenwerking verstoord. Met een aangetekende brief van zijn raadslieden van 17 september 2018 beëindigde VAN AERT de arbeidsovereenkomst wegens dringende reden.
In deze brief vermeldden de raadslieden van VAN AERT een aantal “ernstige tekortkomingen” en “absoluut ontoelaatbare praktijken” die volgens hen elke verdere samenwerking onmogelijk maakten. De directe aanleiding voor de beëindiging van de samenwerking was volgens de ontslagbrief de vraag van SNIPER BELGIUM aan Niels ALBERT, ploegleider en coach van VAN AERT, om een document op te stellen over hun samenwerking. Volgens het arbeidshof is de “essentie van de zaak (…) de vraag of de heer Nick Nuyens aan de heer Niels Albert gevraagd heeft om iets op papier te zetten dat niet met de waarheid strookte en de heer Niels Albert daarbij onder druk zette.”
Uit de stukken van het dossier leidt het arbeidshof af dat Niels ALBERT tegenover verschillende personen aangaf dat de samenwerking met VAN AERT moeilijk was geworden. Volgens het arbeidshof kan men NUYENS niet verwijten dat hij ALBERT vroeg dit op papier te zetten. Het arbeidshof acht het niet bewezen dat NUYENS hierbij ongeoorloofde intenties had. Het stelt evenmin enige ongeoorloofde druk op ALBERT vast. Het arbeidshof besluit dan ook dat SNIPER CYCLING geen ernstige fout beging. Hierdoor is het ontslag wegens dringende reden onterecht.
Gelet op de onterechte beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens dringende reden, is VAN AERT zijn vroegere werkgever een verbrekingsvergoeding verschuldigd. Volgens de Wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars stemt deze vergoeding overeen met het loon voor 15 maanden en 2 weken. Het arbeidshof acht het verschil met de termijn die geldt voor werknemers die onderworpen zijn aan de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, objectief verantwoord. Bij de berekening van de vergoeding neemt het arbeidshof het prijzengeld en de startgelden niet in aanmerking. Zij vallen niet onder het loonbegrip van artikel 1 van het Koninklijk besluit van 13 juli 2004 en artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet. Het arbeidshof veroordeelt VAN AERT tot betaling aan SNIPER CYCLING van een verbrekingsvergoeding van € 662.404,31.

SNIPER CYCLING vorderde ook een vergoeding wegens rechtsmisbruik en/of misbruik van ontslagrecht. Door het foutieve optreden van VAN AERT hield zij naar eigen zeggen op te bestaan als Pro Continentaal wielerteam. Haar belangrijkste sponsors haakten af en zij was niet langer in staat haar wielerploeg te financieren en van competitief materiaal te voorzien.
Het arbeidshof wijst deze eis af. SNIPER CYCLING bewijst geen schade die verschilt van deze veroorzaakt door het ontslag zelf. Het hof verwijst in dit verband naar de ratio legis van het systeem van verbrekingsvergoedingen voor betaalde sportbeoefenaars. SNIPER CYCLING bewijst geen schade die niet reeds wordt vergoed door de verbrekingsvergoeding. Evenmin toont zij aan dat er sprake was van een doelbewuste mediastrategie om het voortbestaan van SNIPER CYCLING in het gedrang te brengen.
Het arbeidshof stelt SNIPER CYCLING principieel en grotendeels in het gelijk. Het verwijst Wout VAN AERT in de gerechtskosten.

Bijlagen

Wie interesse heeft om op het arbeidshof te komen werken, kan terecht op www.selor.be.

Je vindt er alle informatie, ook over andere jobs bij de overheid.

Na registratie bij Selor krijg je informatie over hoe je moet solliciteren en welke testen je moet afleggen.

Formulieren

Verzoekschrift hoger beroep - afdeling Antwerpen

Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift hoger beroep Antwerpen
Verzoekschrift eenzijdig Antwerpen

Verzoekschrift hoger beroep - afdeling Hasselt

Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift hoger beroep Hasselt
Verzoekschrift eenzijdig Hasselt

Verzoekschrift hoger beroep collectieve schuldenregeling - afdeling Antwerpen

Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift hoger beroep CSR Antwerpen
Verzoekschrift toelaatbaarheid CSR Antwerpen

Verzoekschrift hoger beroep collectieve schuldenregeling - afdeling Hasselt

Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift hoger beroep CSR Hasselt
Verzoekschrift toelaatbaarheid CSR Hasselt
Document PDF Word Excel Info
Aanvraag uitgifte/afschrift - Antwerpen
Document PDF Word Excel Info
Aanvraag uitgifte/afschrift - Hasselt
Document PDF Word Excel Info
Gezamenlijk verzoek tot toepassing van artikel 747§1 Ger. W; - Antwerpen
Document PDF Word Excel Info
Gezamenlijk verzoek tot toepassing van artikel 747§1 Ger. W. - Hasselt

Sitemap