Welkom

Het hof van beroep te Brussel is gevestigd in een gerechtsgebouw, door de Brusselaars ook wel 'het Justitiepaleis' genoemd. Er werd 17 jaar aan gebouwd van 1866 tot 1883.

Architect Joseph Poelaert leidde de werken maar kon het gebouw niet voltooien daar hij overleed in 1879. Het plein gelegen voor het gebouw werd naar hem genoemd.

Het concept van het gebouw was ingenieus, maar door zijn enorme afmetingen en zijn monumentaal karakter beantwoordt het niet meer aan de huidige tijdsgeest en aan de praktische noodwendigheden van de openbare dienst.

Het hof van beroep te Brussel neemt kennis van de hogere beroepen tegen beslissingen van de rechtbanken van eerste aanleg en de ondernemingsrechtbanken van de arrondissementen Brussel, Leuven en Waals-Brabant. Daarnaast is het ook als enige bevoegd om kennis te nemen van een aantal specifieke betwistingen.

Gebouw

Foto's ©Regie der Gebouwen. Met toestemming gebruikt.

Gebiedsomschrijving

Het hof van beroep te Brussel neemt kennis van de hogere beroepen tegen beslissingen van de rechtbanken van eerste aanleg - met inbegrip van o.m. de burgerlijke rechtbank, de correctionele rechtbank en de jeugd- en familierechtbank - en de ondernemingsrechtbanken van de arrondissementen Brussel, Leuven en Waals-Brabant. Daarnaast is het ook als enige bevoegd om kennis te nemen van een aantal specifieke betwistingen, waaronder het Marktenhof.

Digitale neerlegging

Als u iets wil neerleggen op de griffie tegen ontvangstbewijs kan dat op elektronische wijze via “e-deposit/dpa-deposit

  • Het is een bestaande zaak: voeg uw stuk toe in dat rolnummer;
  • Het is een nieuwe zaak (nieuw verzoekschrift of een brief):
    Verzend uw stuk/brief als “brief” in het speciaal daarvoor gecreëerde e-deposit rolnummer (voor burgerlijke en familiezaken: 1970/AR/70 en voor strafzaken: 1970/CO/70).

Een verzoekschrift zal pas na ontvangst van het bedrag van €24 bijdrage aan het fonds tweedelijnsrechtsbijstand op de rol worden ingeschreven, tenzij er vrijstelling van betaling is. Het bedrag van €24 dient overgeschreven te worden op één van de volgende rekeningen afhankelijk van de materie:

  • burgerlijke griffie: BE43 6792 0087 7401
  • familiegriffie: BE14 6792 0092 4483

met vermelding van de naam van de partijen en het rolnummer van de zaak in eerste aanleg.

uw dossier

Het hof van beroep te Brussel kampt met een historische achterstand die het met de beperkte personele en logistieke middelen waarover het beschikt niet kan wegwerken. Deze situatie, die al vele jaren bestaat, heeft tot gevolg dat het merendeel van de bij het Hof aanhangig gemaakte burgerlijke zaken niet onmiddellijk na het einde van hun instaatstelling (einde van de uitwisseling van conclusies tussen de advocaten of de partijen) voor pleidooien wordt vastgesteld. De zaken die klaar zijn voor de pleidooien worden op wachtlijsten geplaatst en worden vastgesteld naargelang de mogelijkheden, rekening houdend met hun anciënniteit (die begint te lopen wanneer de instaatstelling is voltooid). Advocaten en partijen wordt derhalve aangeraden om bij de inleiding van hun zaak geen te lange termijnen af te spreken voor de instaatstelling.

Kijk hier na wanneer uw zaak vastgesteld staat.

Wenst u na te gaan of uw zaak op de lijst staat van de zaken die in aanmerking komen voor ambtshalve weglating, dan kan dit op bovenstaande link.

Plechtige openingszitting van 01.09.2022

Hier vindt u de tekst van de openingsrede van de eerste voorzitter.

Hier vindt u de tekst van de rede uitgesproken door de procureur-generaal alsook de bijlage.

Marktenhof

Nederlands English

Marktenhof

Market Court

Tegen beslissingen van regulatoren en administratieve autoriteiten op het vlak van het economisch, het financieel en het marktrecht kan een “één aanleg” jurisdictioneel verhaal (met volle rechtsmacht) ingesteld worden voor het Marktenhof (tweetalige sectie van het hof van beroep te Brussel).

Het Marktenhof verleent de rechtzoekenden de doeltreffende voorziening in rechte tegen de meeste beslissingen van regulatoren sensu lato zoals gewaarborgd door artikel 47 HGEU.

Decisions taken by regulators and administrative authorities in the field of economic, financial and market law can be subject to a "one instance" jurisdictional appeal (the Market court having full jurisdiction) before the Market Court (a bilingual section of the court of appeal) in Brussels.

The Market Court grants the applicants an effective remedy and a fair trial before a tribunal against most decisions of regulatory authorities in the broad sense of the term as guaranteed by Article 47 of the EU Charter of Fundamental Rights.

Zie de bijlage hieronder See the attachment below