Welkom

De Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel is nog een jonge rechtbank: ze werd opgericht bij de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde op 30 maart 2014, en komt – samen met de eveneens nieuwe Franstalige ondernemingsrechtbank Brussel – in de plaats van de vroegere tweetalige rechtbank van koophandel.

De wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet legt het kader van de rechtbank vast (B.St. 31 januari 2014).

De rechtbank wordt, volgens het officiële kader, samengesteld uit 1 voorzitter, 1 ondervoorzitter, 9 rechters, 8 plaatsvervangende rechters, 1 hoofdgriffier, 1 griffier-hoofd van dienst en 11 griffiers. De griffie telt ook assistenten en medewerkers die administratieve ondersteuning verlenen.

Eén plaats van rechter wordt structureel niet ingevuld (art. 65 van de wet van 6 januari 2014: er moet een gelijke opgang gemaakt worden met Franstalige plaatsen, vanaf een zekere invullingsgraad van de kaders).

Op 26 mei 2020 werd mevrouw Anouk Devenyns voorzitter, voor een periode van 5 jaar.

De heer Kurt Provez is hoofdgriffier.

De rechtbank telt vandaag ook 101 rechters in ondernemingszaken, die geen beroepsrechters zijn, maar die uit de praktijk komen. De rechters in ondernemingszaken hebben één voorzitter van de rechters in ondernemingszaken gekozen. Deze staat de voorzitter van de rechtbank bij voor het beheer van de rechtbank.

U vindt hier een schema van de zittingen.

Laatste update van deze rubriek: 3 november 2020.

Gebouw

Het gebouw van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank ligt aan het Louizaplein dat uitgeeft op de Louizalaan, een belangrijke winkelstraat in Brussel. Vlakbij ligt het Poelaertplein, het grootste plein van de stad Brussel. Hier staat het imposante Justitiepaleis. De unieke ligging van het plein biedt een prachtig panorama over de Brusselse benedenstad en de gemeenten Molenbeek, Koekelberg en Laken. Vlakbij ligt de Zavel, het historisch hart van Brussel met veel restaurants en terrasjes. Hier ligt ook het Egmontpark, een verborgen parkje waar het bij mooi weer gezellig toeven is.  De publieke lift aan het Poelaertplein daalt naar de Marollen. Een oude volksbuurt waar dagelijks een rommel-en brocantemarkt plaatsvindt.

FAQ

U vindt op onze website zowel de openingsuren als het adres, e-mailadres, telefoonnummer en het rekeningnummer van de dienst rechtspersonen en VZW’s terug.

We zetten alles nog eens op een rijtje:

Griffie van de rechtspersonen en VZW’s

Britse Tweedelegerlaan 148

1190 Vorst

02/348.96.80 (tijdelijk niet telefonisch bereikbaar)

orb.brussel.rechtspersonen@just.fgov.be

BE11 6792 0064 9348

Openingsuren: elke werkdag van 8u30 tot 12u30

Voor de oprichting van een vennootschap of vereniging:

 • formulier I luik A (1x)
 • formulier I luik B, in drie originele exemplaren die vlot leesbaar zijn, geen schrappingen of verbeteringen bevatten en met een ondertekende rugzijde van de laatste bladzijde
 • formulier I luik c, in één ondertekend origineel exemplaar

Voor een wijziging binnen een bestaande vennootschap of vereniging:

 • formulier I luik A (1x)
 • formulier I luik B, in drie originele exemplaren (zie supra)
 • formulier II luik A (1x)
 • formulier II luik C, in één ondertekend origineel exemplaar

Gelieve ook het origineel proces-verbaal van de vergadering in te dienen.

Als u graag een bewijs van indiening wenst, verzoeken we u een gezegelde omslag bij te voegen op uw naam en adres.

Klik hier voor de formulieren: http://www.ejustice.just.fgov.be/info_tsv_pub/form_n.htm

Klik hier voor de betalingsmodaliteiten: http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/tarif_n.htm)

De dienst rechtspersonen en VZW’s verwerkt alle akten van rechtspersonen en VZW’s, waarna de publicatie in het Belgisch Staatsblad binnen 10 werkdagen volgt.

U kan uw akte tijdens de verwerking door de dienst rechtspersonen en VZW’s, maar vóór de publicatie in het Belgisch Staatsblad, niet meer nakijken.

Klik hier om een publicatie in het Belgisch Staatsblad te raadplegen:  http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm

Hoe kan ik buitenlandse documenten legaliseren voor gebruik in België?

https://diplomatie.belgium.be/nl/legalisatie-van-documenten/legalisatie-gedetailleerdere-informatie/hoe-buitenlandse-documenten

Wat is een legalisatie? Wat is een apostille? Is dat voor elk document nodig?

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten

In welke landen zijn legalisatie of apostille nodig?

https://diplomatie.belgium.be/nl/legalisatie-van-documenten/zoekcriteria-legalisatie

Bij de opening van een bijkantoor van een buitenlandse vennootschap in België:

 • beslissing van de hoofdzetel (het moederhuis) tot opening van het Belgisch bijkantoor met benoeming van een wettelijke vertegenwoordiger
 • statuten van het moederhuis
 • bewijs van inschrijving in het register in het buitenland
 • laatste jaarrekening van de hoofdzetel (het moederhuis)

Bij elke wijziging aan de statuten van het moederhuis

Naargelang de oorsprong van het document waarop de te legaliseren handtekening vermeld staat, moet u zich tot één of meerdere instanties wenden. Klik hier voor meer info:

https://justitie.belgium.be/sites/default/files/2019_legalisatie_nl.pdf

Alle correspondentie over (de publicatie van) akten van rechtspersonen en VZW’s stuurt u naar de dienst van de rechtspersonen en VZW’s, gelegen te 1190 Vorst, Britse Tweedelegerlaan 148

(mail : orb.brussel.rechtspersonen@just.fgov.be )

Alle correspondentie over gerechtelijke procedures of overige correspondentie stuurt u naar de hoofdzetel van onze rechtbank, gelegen te 1000 Brussel, Waterloolaan 70. Op onze website vindt u ook de mailadressen terug van de verschillende diensten.

De rechtbank wijst de zaak, naargelang de aard ervan, toe aan een kamer en stelt de zaak vast op de eerst mogelijke zitting van deze kamer na het verstrijken van een termijn van één maand na de laatste conclusietermijn. 

De gemiddelde duur tussen de datum van de dagvaarding en de pleitdatum bedraagt voor een gewone kamer één jaar, maar kan ook korter zijn en hangt ook af van de gevraagde of toegewezen pleitduur.

De zittingsrollen van de inleidingskamer, vorderingen in kort geding en zoals in kort geding worden daags voor de zitting op onze website geplaatst onder de tab “inlichtingen” > “zittingsrollen”.

U vindt op onze website onder de tab “organisatie” ook een schema van de zittingen terug, met een algemeen overzicht van de dagen en uren waarop elke kamer zetelt.

U bezorgt al uw stukken best digitaal aan onze rechtbank via e-Deposit, samen met een inventaris en bij voorkeur ook voorzien van een inhoudstafel.

Er is geen reden om uw stukken via meerdere kanalen aan onze rechtbank te bezorgen. Eén digitale verzending volstaat.

Op de zitting zelf brengt u een papieren versie van uw stukken mee.

Via de startpagina van www.regsol.be vindt u onder de FAQ-rubriek veel antwoorden op vaak voorkomende vragen.

Daarnaast vindt u op deze startpagina ook de contactgegevens van de helpdesk van Regsol terug. 

Het rolrecht is een belasting geheven op de inschrijving van elke zaak die wordt ingeschreven op de algemene rol of in een register van een rechtbank.

In principe moet de in het ongelijk gestelde partij het rolrecht betalen en dit rechtstreeks aan de FOD Financiën.

Op het betaalbericht van de FOD Financiën vindt u de oorsprong van de schuld terug, met name het rolnummer en het rechtscollege dat zich over het rolrecht uitsprak. Deze informatie staat in een kadertje onder de vraag “Hebt u vragen over deze schuld?”. Het rolnummer stemt overeen met de referte in het kadertje en heeft het volgende format: letter/jaartal/nummer.

Aan de hand van deze informatie kan u nagaan over welke zaak het gaat.

Als u geen uitspraak heeft ontvangen of u de zaak op basis van de voormelde informatie niet kent, kan u contact opnemen met het rechtscollege zoals vermeld op het betaalbericht van de FOD Financiën.

Voor vragen over de betaling, dan wel afbetaling van het rolrecht, moet u contact opnemen met de FOD Financiën.

De kamer van ondernemingen in moeilijkheden opent een dossier wanneer ze over elementen beschikt waaruit blijkt dat uw onderneming met moeilijkheden kampt, met de bedoeling u hierop te wijzen en de mogelijkheden tot herstel na te gaan. 

Klik hier voor meer info: https://justice.belgium.be/sites/default/files/onderneming_in_moeilijkheden_nl.pdf

Als u een oproeping ontvangt, kan u het dossier komen inkijken op de griffie. We zullen u daarnaast ook vragen om op uw afspraak met de rechter-verslaggever stavingsstukken voor te leggen. 

Klik hier voor meer info over deze afspraak

U kan zowel de politie als onze rechtbank (kamer voor ondernemingen in moeilijkheden, orb.brussel.koim@just.fgov.be) verwittigen. Onze rechtbank kan dan mogelijk een onderzoek starten, waarbij we de onderneming zullen oproepen. 

Klik hier voor meer info

 

Strategisch plan NorB 2023-2025

We stellen jullie graag officieel ons strategisch plan 2023-2025 voor!

Ontdek onze missie, visie, kernwaarden en strategische doelstellingen voor de komende 3 jaar in onze brochure! 👇 👀

Slechts theorie? Allesbehalve! We vertaalden onze strategische doelstellingen al in operationele doelstellingen én sommige doelstellingen zijn zelfs al in uitvoering!

Enkele voorbeelden van lopende projecten:

 • heldere taal in onze brieven en beslissingen,
 • gestructureerd intern en extern overleg,
 • welzijnsbarometer.