Proceshandelingen kunnen niet via mail worden gesteld!

U wordt eraan herinnerd dat proceshandelingen in burgerlijke en familiezaken sinds 1 juni 2020 niet meer via e-mail kunnen worden gesteld (artikel 4 van de wet van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 29 mei 2020). Alle schriftelijke mededelingen betreffende een bepaald dossier, ook al zijn ze van louter procedurele aard, moeten gebeuren via e-deposit, de gewone post of fysieke neerlegging ter griffie. Dit geldt des te meer voor conclusies en verzoekschriften. De e-mail kan door advocaten en partijen enkel gebruikt worden voor communicatie met de griffie om praktische afspraken te maken betreffende het verloop van de zitting. Partijen en advocaten worden ook met aandrang gevraagd om de mededelingen die zij reeds hebben gedaan via één van de toegelaten kanalen, niet nogmaals te doen via e-mail.