Stamboomonderzoek

Door de wijziging van artikel 78 Burgerlijk Wetboek (bij wet van 18 juni 2018) was sedert 31 maart 2019 de familierechter niet meer bevoegd om toelating te geven tot stamboomonderzoek.

In de wet van 31 juli 2020, houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie (B.S. 7 augustus 2020) werd de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing gewijzigd.

Er werd voorzien in een overgangsmaatregel betreffende het stamboomonderzoek. De wet is wat dat betreft in voege sedert 1 september 2020 (zie onderaan gele markering)

Afdeling 5. - Wijzigingen van de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing Art. 28. In hoofdstuk 10 van de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, wordt een afdeling 6 ingevoegd, luidende : "Afdeling 6. Genealogische opzoekingen". Art. 29. In afdeling 6, ingevoegd bij artikel 28, wordt een artikel 116/2 ingevoegd, luidende : "Art. 116/2. Tot op de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit voorzien in artikel 79 van het Burgerlijk Wetboek kan de ambtenaar van de burgerlijke stand afschriften van akten van de burgerlijke stand afleveren voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden, op voorwaarde dat de verzoeker beschikt over de schriftelijke toestemming van alle personen waarop de akte betrekking heeft, voor zover deze nog in leven zijn. In geval deze personen overleden zijn, volstaat de toestemming van één van de nabestaanden.

De ambtenaar van de burgerlijke stand levert de afschriften af door middel van een kopie uit de papieren registers van de burgerlijke stand, en vermeldt hierop: "afgeleverd voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden"

Welkom

Welkom op de website van de afdeling Veurne van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen.